නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

mßiaifukaæ mdúÉÑ l< Wm;a md,k fldmq oeka fjf<|fmdf<a


mdúÉÑ l< fldkavuhla kej; ilia lrk tl m%dfhda.slj lrkak wudrehs

Ndú; lrk ,o Wm;a md,k fldmq ^fldkavï& kej; wf,ú lsÍfï cdjdrula ms<sn|j mqj;la úfoia udOH jd¾;d lr ;sfnkjd wod< mqj; jd¾;d fjkafk úhÜkdufhka úfoia udOH jeäÿrg;a jd¾;d lr we;af;a fuu cdjdru ldka;djla úiska isÿ lrf.k f.dia we;s njhs trg fmd,Sish úiska wod< ldka;dj iuÕ kej; ilia lrk ,o Wmka md,k fldmq 320 000 la fmd,sia Ndrhg f.k we;s njhs i|yka fjkafka tys§ weh úiska Ndú; lr bj; ouk Wm;a md,k fldmq /ialr tajd fia§fuka wk;=rej kej; ilialr ;sfnkjd' miqj ,sx.sl WmlrK Ndú; lrñka tys yevh fjkialr kej; weiqreï lr njghs f;dr;=re jd¾;d fjkafka wk;=rej tajd f;d. jYfhka wf,ú lr we;s njhs úfoia udOH jeäÿrg;a jd¾;d lrkafka tys§ Wm;a md,k fldmq lsf,da 10 la fvd,¾ 1hs i; 7 l uqo,lg wf,ú lr we;s njhs i|yka fjkafka' trg udOH jd¾;d lr we;af;a fï jk úg weh úiska kej; ilia l< Wm;a md,k fldmq fld;rï m%udKhla fuf,i wf,ú lr we;aoehs hkak fuf;la wkdjrKh ù fkdue;s njhs by; i|yka jQfha miq.sh od fjí udOH wjldYfha m< ù ;snqKq mqj;la we;a;gu fujka ;;a;ajhla Woa.;j we;akï th iq¿fldg ;elsh yels ldrKdjla fkfjhs fudlo tjka miqìula ks¾udKh jkafka kï bka we;súh yels wd§kj fndfyduhs' th ñksia iudch fkdis;k wkaofï .eg¨ldÍ jd;djrKhlg weo oeóug iu;ajk ldrKdjla tksidu fujr kj,sh Tiafia wms ta ms<sn|j l;d lrkak woyia l<d

we;a;gu fldkavuhla m<¢kafk wehs@

,sx.sl ixi¾.fha§ isÿjk wkfmalaIs;j isÿjk .eí .ekSïj,ska je<lSu wruqKq lrf.k ;uhs fldkavuhla idudkHfhka Ndú; lrkafka ta jf.au HIV jeks ,sx.slj iïfma%IKh úh yels frda.j,ska wdrlaId ùug;a fuu.ska yelshdj ,efnkjd wo jk úg fndfyda fofkla wkdrlaIs;j isÿjk ,sx.sl tla ùul§ fldkavuhla me<£ug fm<ö isákjd

w;=re m%;sM, fkdue;s fldkavï

fldfydu;a fujka wdrlaIs; fldkavuhla §¾. ld,Skj Ndú; lrkakg mqreÿj isáh;a th lsisfia;a Tnf. ire njg ydkshla isÿlrkafk keye ta jf.au w;=re m%;sM,hka we;s lrkafk;a keye ´fku wfhl=g b;du;a myiqfjka ñ,§ .ekSfï yelshdj;a ;sfhkjd

úúOdldr fldkavï fjf<| fmdf<a

wo jk úg úúO kdulrK hgf;a úúO ñ, .Kka wkqj fïjd ñ,§ .ekSug yelshdj ;sfhkjd tajd w;r ljqre;a okakd idudkH Wm;a md,k fldmq ^m%S;s& f,afglaiaj,ska ksmojd we;s idudkH j¾.fha fldkavuhla

È.= ld,Sk i;=gla wfmalaIdfjka

bka tyd .sh ;j;a fldkavï j¾. fndfyduhla wo jk úg fjf<| fmd< ;=< olakg ,efnkjd tajd rn¾ iy f,afglaiaj, iïñY%Khla úÈhg ;uhs ksIamdokh fjkafk bka iuyrla ksIamdokj, fldkavufha we;=<; iy msg; l=vd .eá;s iys;j ksmojd we;s w;r ;j;a iuyrla ridhksl øjH wvx.= lr ksmojd ;sfnkjd'

we;a;gu È.= ld,hla ,sx.sl i;=g ,nd .ekSfï wruqfKka fujka fjkialï iys;j fldkavï ksIamdokhg fm,U we;s nj ;uhs ms<s.;a i;H njg m;aj ;sfnkafka'

ta wkaoug ljrdldr fjkialulska hq;=j fldkavï j¾. fjf<|fmd< ;=< ;snqK;a fï yefullau Ndú; l< yels jkafka tla jrla muKhs lsisu wkaoulska tla jrla mdúÉÑhg .;a fldkavuhla kej; mdúÉÑhg .ekSfï yelshdjla keye'

,xldjg fldkavï f.kajk lKavdhï ;=kla bkakjd ta wh w;r Y%S ,xld mjq,a ixúOdk ix.uh úÈhg wms wjqreÿ y;,sia .Kkdjla ;siafia fï ld¾hfha ksr;j bkakjd'

,shdmÈxÑ wdh;khlska ñ,hg .kak

we;a;gu fï jf.a wjia:djl wmg fokak ;sfnk fyd|u Wmfoi ;uhs úYajdijka; wdh;khlska fïjd ñ,§ .kak lshk tl ta wkqj ,shdmÈxÑ *duishlska fyda iqmsß fjf<| ie,lska fïjd ñ,§ .kakjd kï tajdfha ;;a;ajh ms<sn|j iy;slhla ,efnkjd

m%dfhda.slj lrkak wudrehs

we;a;gu fï jd¾;d fj,d ;sfnk mqj;g wkqj kej; ilia lsÍula lrkak mq¿jka fjhs lsh,d kï wm úYajdi lrkafk keye fudlo ta rn¾ tl weÿkg miafi mrK ;snqKq ;;a;ajhg tkafk keye

fldfydu;a fldkavuhla È. yeßhg miafi wdfhu;a oukak wudrehs ta ksid mdúÉÑ l< fldkavuhla kej; ilia lrkjhs lshk ldrKdj m%dfhda.slj lrkak wudrehs

weiqreu lshjkak

fldfydu jqK;a Tn fldkavuhla ñ,hg .kakg fmr th ms<s.;a wdh;khl ksIamdokh jQjlao lsh,d n,kak’ th ,nd.kakd ia:dkh ,shdmÈxÑ ia:dkhla o lsh,d n,kak wksjd¾hfhkau mela tl n,kak tys ksIamdÈ; Èkh l,a bl=;a ùfï Èkh ksje/Èj we;aoehs ie,ls,su;a fjkak

jeo.;au foa fldkavuh we;=<; yq<x ;sîu

ta jf.au jeo.;au ldrKdj fjkafk fldkavuh we;=<; yq<x ;sfhkjd o lsh,d n,k tl yq<x ;sfhkj kï tal m%ñ;s.; fldkavuhla úÈhg y÷kd.kak mq¿jka

fldfydu;a mjq,a ixúOdk ix.uh úÈhg fï ;;a;ajh ms<sn|j fidhd n,d lghq;= lrkakg wm lghq;= lrkjd wm rgg úhÜkdufha ksIamdÈ; fldkavï f.kajkq ,nkjdo lshk ldrKdj iïnkaOfhka wms wfma wf,ú wxYh iuÕska idlÉPd lr wjYH mshjr .ekSug lghq;= lrkjd

ffjoH yßiapkaø hlkaodj,
ffjoH wOHlaI
Y%S ,xld mjq,a ixúOdk ix.uh