නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ksjil jy<h iEoSu wdjg .shdg lrkak tmdf.dvke.s,a,l w;a;sjdru" ì;a;s" uQ,sl wdlD;sh (Main Structure) yereKqfldg jy<hg o ysñjkafka m%Odk ;ekls' jy<la fkdue;sj f.dvke.s,a,la iïmQ¾K fkdjk w;r" jy<fha hï wvqmdvqjla jqjfyd;a f.dvke.s,a, o wiïmQ¾K yd wid¾:l fõ' w;S;fha§ fndfyda ÿrg W¿ fiú<s l< jy< fyda fmd,a w;= yd wjg mßirfha mj;sk iajNdúl iïm;a fhdod .ksñka mßir ys;ldó f,i jy< ilia lr .;a;o wo jk úg lD;suj ksIamdokh lr .kakd úúO jQ kj wuqøjH fhdod ilik ,o fiú<s ;yvq yd fjk;a wdfoaYl rdYshla fj<|fmd, ;=< olakg we;' tys§ Tng ys;lr yd Tfí jy<hg iqÿiq f,i fiú<s øjH f;dard .ekSu Tn i;= j.lSula f,i fmkajd Èh yelsh'


uQ,slju Tn oek.; hq;= foa'''

kQ;k ksjdij, jy<h fndfydaúg wõfjka" jeiafika wdrlaIdj ,nd .ekSu Wfoid muKlau fkdj f.dvke.s,af,a ndysr yd wNHka;r fmkquo uQ,sl lrf.k ks¾udKh lrkq ,nhs' tneúka wo jk úg jy<h i|yd oeÍug isÿù we;s msßjeho fndfyda fihska by, f.dia ;sfí'

Tfí f.dvke.s,af,a $ ksjfia j¾. m%udKh" Ndú;h" N+ñfha msysàu" f.dvke.s,af,a Wi" udhsïj, isg ksjig we;s ÿr" foaY.=‚l ;;a;ajh" mdßißl idOl" kS;suh ;;a;aj yd wjg f.dvke.s,s ms<sn|j Tn wksjd¾fhka i,ld ne,sh hq;=fõ' Tn ;rula W!IaK m%foaYhl jdih lrkafka kï f.dvke.s,af,a ì;a;s m%dfhda.slj .; yels Wmßu Wila ,nd .ekSu yd ;dm mßjdrl fhÿï fh§ug wjYH fõ' Tfí ksji msysá N+ñh ;rula Wiaj mj;S kï fyda uqyqo wdikakj yd ks;r iq<x yuk m%foaY j, mj;s kï" jy<fha wdk;sh (Roof Pitch / Slope)" mrd, yd nd,al fh§u (Roof Structure) yd fiú<s lsÍu (Roofing Material) ;o iq<x ;;a;aj j,g Tfrd;a;= fok f,i ie<iqï lr .;hq;= fõ'


Tfí ksjig iqÿiqu jy<h f;dar.kafka fufyuhs'''

fndfyda fokd yg jy<h i|yd oeÍug jk msßjeh ms<sn| wjfndaOhla we;af;a w,am jYfhks' tneúka tu wjia:dfõ§ ;udg oeßh yels msßjeh u; fhdok jy,h ;SrKh lr .ekSu fhda.H fõ' f.dvke.s,af,a bÈlsÍï lghq;= j,g fmr ie,iqï ilia lsÍfï§ fndfyda fokd m<, wä 15 blaujQ úis;a; ldur yd wfkl=;a .Dy wx. fhdod .ekSu ksid jy<h ks¾udKh lsÍfï§ b;d È.= nd,al fhdod .ekSug isÿùu Tng úYd, msßjehla oeÍug jk lreKla f,i oelaúh yel' Tn úYd, msßjehla fhdod È.= nd,al fhdod .;a;o ld,hla .;jk úg tu nd,alj, we;s È.= nj fya;=fjka tAjdfha ueo m%foaYh jla ùï" nd,alh weoùï" bß;e,Sï u;=ùu isÿùug fndfyda bv lv mj;S' thska je<lSug kï Tng ;jÿrg;a msßjehla ord hlv C / I / H  (Perling / Iron) nd,al iqÿiq f,i f;dard fh§ug isÿfõ' tfia;a fkdue;s kï fldkal%SÜ îï" fomiska fldkal%SÜ lKq fhdod bÈ lsÍug isÿfõ' fuys§  we;efula ì;a;s u; fldkal%SÜ ,skag,a fomig fhdod tys uoafoka îï bÈ lsÍï isÿl<o we;eï ia:dkj,§ jy<fhka t,a,jk nr yd mSvkh fya;=fjka tu îï o" tys we;s È. m%udKh wkqj wNHka;rhg fl;rï lïì fhÿjo uq¿ fomiska my;g we§u fya;=fjka wid¾:lfõ' tneúka Tn ie<iqï lrk ksjfia o tjeks ia:dk ;sfíkï fomig wod, m%ñ;sfhka hq;= fldkal%SÜ lKq fhdod tA u; bÈlrk fldkal%SÜ îï u;g jy,fha nr fh§u jvd;a iqÿiq mshjr yd l,a mj;akd l%uh f,i fmkajd Èh yel'

ksji ;=< isis,i r|jd .ekSug iqÿiqu jy<h f,i W¿ jy<h fmkajd fokak mq¿jka' kuq;a wo jk úg W¿ jy<hg we;s b,a¨u wju ùu fya;=fjka fndfyda fokd weianeiagia (Asbestos Sheets) jy<hg yd fjk;a wdfoaYl fhÿ jy<hla i|yd keUqre ù ;sfí' tys§ Tng f.dvke.s,a, ;=<g tk riakh wju lr .ekSu i|yd ;dm mßjdrl fhÿï (Roof Insulation Foil) fhdod .; hq;=fõ' we;efula .e,ajkhsia ;yvq" we¨ñkshï" iskala ;yvq ksjfia m%Odk jy<h i|yd fh§u isÿlrhs' tu.skao ksji ;=<g oyj,a ld,fha § oeä riakhla we;=¿ fõ' ;jo j¾Idj mj;sk wjia:dj,§ wêl YíoldÍ njla hlv ;yvq fiú<s l< jy<h u.ska yg.kS' ;yvq jy<h u;g by< isg hula jegqKfyd;a ;e,Sug ,lajk fyhska tjeks wjia:dj,§ f.dvke.s,af,a we;=¿ mig hï wj,iaikla tla fõ' wjqreÿ lsysmhla .;jQ jy<hl fiú<s ;yvqjla bj;a lr kj ;yvqjla fh§ug hdfï§ ;yvqfõ Wv iy hg fomiu l,a.;j;au  wjmeye ùu yd ;=kS u,lv ;Ügq ne£u fya;=fjka kj ;yvqj iu. ixikaokd;aul fjkilg ,lafõ' tys§ o Tn isú,sula Ndú;d fkdlrkafka kï f.dvke.s,a, ;=<g wj,iaikla f.kfoa'

Tn jy<h fjkqjg (Roof Top) Ndú;d lrkqfha kï fldkal%SÜ ia,eí u; c,h ldkaÿùu je<elaùu (Water Proofing) yd ia,eí u; ysre t<sfhka we;s lrkq ,nk wêl ;dmfhka wdrlaId lr .ekSug (Heat Proofing) iqÿiq mshjrhka ksjerÈj ,nd .; hq;=fõ' fuhg o hï by< msßjehla oeÍug isÿjk fyhska f.dvke.s,a,g iqÿiq jy<h f;dard .ekSfï§ fï ms<sn|jo ie<ls,a,g .; hq;=h'

fuu lreKq ish,a, i,ld neÆ l< weianeiagia fiú,s ;yvq yd weianeiagia isú,ska ;yvq fhdodf.k isÿ lrkq ,nk (Finishing Roof) j¾;udkfha fndfyda m%p,s; yd kv;a;=j wfkla idudkH jy<h iE§fï l%uj,g idfmalaIj myiq yd msßjeh w;ska o wju uÜgul mj;S' tfukau th ´kEu foaY.=‚l yd mdßißl ;;a;ajhka hgf;a o wod, fiú<s lsÍfï ;dlaIKh fhdod isÿ l< yel' kuq;a fuys§o Tn jy<hg weianeiagia fhdod isú,sug oejuh fmkqula .ekSu i|yd ,S Ndú;d lrkafka kï kv;a;=j yd uQ,sl msßjeh hk folu idfmalaIj by< w.hla .kshs' ;j ÿrg;a Tn msßjeh wju lr .ekSu i|yd fj<|fmd< ;=< we;s kj udÈ,s yd wuqøjH fhdodf.k ksujQ fiú<s ;yvq fhdod .kafka kï tys l,ameje;au yd f.dvke.s,af,a iajNdjh fukau wjg mdßißl" foaY.=‚l ;;a;ajhkag flfia Tfrd;a;= fokafkao hkak ms<sn|j uQ,sl fidhd ne,Sula isÿlr f;dard .; hq;=fõ'


úY%du,;a isú,a bxðfkare
iqks,a is,ajd

    

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv