නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

,laujf.a f., rkska ieriQ osfkaIaf.a uj iy ìß| uq,a jrg kj,shg l;d lrhSfi,a,ï jhfios l=Uqre jevg fldgq jqK uf.a mq;d l%Svdfjka Ôú;h ch .;a;d - jhs' tï' lu,dj;S


fudk;rï foaj,a ,enqK;a wms fokakd biair ysgmq osfkaIa - bIxld u ;uhs


rg oeh fjkqfjka leml< fiajh

rg ;=< /õ ms<s foa

f,dalh bÈßfh wm rg nen¨j 

Tnyg ch YS% fõ

,xld ud;d rkska ,shkakg oysßh Yla;sh ÿka 

Tnf.a uEKsfhd ore oeßhkag;a

chæ chæ chæ YS% fõ'''''


 f,dafl yeu wïu flfklau Wfoa yji m%d¾:kd lrkafk ;ukaf. orejkag chlau fjkak ´k lsh,d' tA úÈhg m%d¾:kd lrk ch ;uka fuf,djg ìyslrmq orefjl=g w;ajqKdu wjxlju tA .ek jeäfhka i;=gq fjkafk;a tA wdorKSh wïuu ;uhs' tA úÈhg ,nk ch.%yKh yryd Wmka rgg f.!rjhla lS¾;shla ysñfjkjd lshkafk wïu flfkl=f. ysf;a WmÈk i;=g fodafr .,d hk wjia:djla'

wo oji fjoaÈ ;ukaf. wdorKSh mq;d tA fodafr .,d hk i;=g ;uka fj; ;s,sK lr, yefudaf.u l;dnyg ,la fj,d bkak fudfyd;l zkj,sh;aZ wehj weu;=jd'

weh kñka jhs' tï' lu,dj;S' miq.shod mej;s fgdalsfhda merd T,sïmsla Wf<f,a F46 ldKavfha fy,a, úislsÍfï biõj yryd merd T,sïmsla b;sydih ;=< wfma rgg m<uq jrg rka molalula ysñlr foñka ,lauj rkska irid nn<jkakg iu;a jQ ÈfkaIa ms%hka; fyar;a kï jQ tA w;s olaI lS%vd ;rejf.a wdorKSh uEKshka ;u wdorKSh mq;Kqjkaf.a ymkalu .ek isf;a W;=rd hk i;=g ueo yeÕ=ïnrj fufia lshd isáhd'

wms b;ska j;afmdfydi;alï ueo iemg yeÿk jevqk wh fkfuhs' tA;a mjq,la úÈhg ;sfhk fohla ld, î, fndfydu iu.sfhka wdofrka uf.a uy;a;h tÉ' tï' f,dl=-nKavd;a" jeäu,a ÈhKsh iqrx.d" fojekshd ÈfkaIa" ;=kafjks mq;d ksYdka;;a iu. Ôj;a jqKd'

fkdys;mq úÈhg jl=.vq wdndOhlska uf.a uy;a;hd orejkaf. wmamÉÑ 1996 wjqreoafo Ôúf;ka iuq.;a;d' tA fjoaÈ ÈfkaIa mq;dg wjqreÿ 10 hs' mdi,a hk jhfia orefjda ;=kafofkla /ln,df.k Ôj;a lrjkafk fldfyduo lshk m%Yafkg W;a;r fydhkak ;rï Yla;shla ug ;snqfK kE' uu f.dvla wirK jqKd' tA ksid wms ld.u f.dúckmofh uf.a ifydaorhf. f.org wdjd'

ys;g ffO¾hh wrf.k orefjd ;=kafokd ksid w¨;a Ôú;hla mgka .kak ys;=jd' t;k b|, uf.a f,dl= mq;d ÈfkaIa yß yßhg lemfjñka uf.a <Õu b|f.k ug f,dl= Yla;shla jqKd' jhig jvd f,dl= foaj,a lrñka wmamÉÑf.a wvqj mqrjñka wfma mjq, we;=f, f,dl= Yla;shla jqKd'

ys; yßu tä;rhs' ld.u Od;=fiak úoHd,fhka idudkH fm< olajd bf.k .;a;d' ug u;l úÈhg biafldaf, mfya yfha mx;sj, bf.k .kak ldf, b|, mdi,a weß, weú;a ud;a tlal yß yßhg l=Uqre jev lrd' ljodj;a tAjg lïue,s jqfKa kE' fi,a,ï jhfia ysáh;a thd mjqf, j.lSï lrg .;a;d'

ojila l=Uqfr b|f.ku ug lshkjd wïfu ug fudkj jqK;a lula kE wlalghs u,a,sghs fyd|g W.kajkak ´fk lsh,d' tod uf.a weiaj,g l÷¿ wdjd'

Th úÈhg ldf, .; fjoaÈ jhi wjqreÿ 18 iïmQ¾K jqKd ú;rhs ug lsõjd wïfu wms ;j;a ÿlaú¢kak ´fk keye uu yuqodjg nef|kak ;SrKh l<d wïuf. wdYs¾jdoh ú;rhs ug ´fk lsh,d' tA 2004 wjqreoafo'

tod uf.a mmqfj .skaor m;a;= jqKd' hqoafo mej;=k oreKqu ldf,' tA;a mjq, f.dvodkak W;aidy lrk uf.a r;a;rka mq;df. oeä b,a,Su wyl odkak neßlug tod uu ;s%úO r;akfha wdYs¾jdoh m;ñka mq;df. b,a,Sug tlÕ jqKd' miafi thd .cnd frðfïka;=jg ne¢, id,shmqr l|jqf¾ mqyqKqj ,n, hdmfkag ;uhs .sfha'

udi .Kka mq;df.a uQK olskak ke;=j ysf;a ;snqK fõokdj hgm;a lrf.k Wfoa yji nqÿka je|, foúhkag msx §,d YS% uyd fndaêhg rejkaje,s iEhg mq;dj ndr lr,d wdYs¾jdo lrñka ys; Yla;su;a lr .;a;d uf.a mq;;a wfma rg /l .kak fkao fï lemfjkafk lsh,d ys;,d'

yuqod fiajhg .syska wjqreÿ y;rlg ú;r miafi mq;d újdy jqKd' thdf. fma%u iïnkaOhla ;snqKd uf.a whshf. ÿj;a tlal' wejeiai kEkhs uiaiskhsfk'

újdyfhka udfilg ú;r miafi ls<sfkdÉÑfha bÈß wdrlaIl fufyhqul§ mq;df. jï w;g fjä jeÈ, wkqrdOmqf¾ úlagß frdayf,a udi folla ú;r m%;sldr ,enqjd' wog;a tA w; wm%dKslhs' tA;a yeu fj,dju ug lsõfj wïud ÿlafjkak tmd lshk tlu ;uhs'

wmrdfo lshkak nE uf.a f,a,s;a tf;kaÈ mq;dg f,dl= Yla;shla jqKd' lsisu fj,djl ysf;ka jefgkak ÿkafk kE' fldfydu yß mq;d ikSm fj,d kej; fiajhg .shd isxyfhla jf.a'

tA;a tlalu thd yuqodj fjkqfjka lS%vd lrkak lS%vd wxYhg f;aß,d ;snqKd' lS%vd lrkak jhfios l=Uqre jevg fldgqjqK uf.a mq;d tA yryd fndfyda oialï olajkak .;a;d' mqyqKqùï ksid jeämqru ysáfh fld<U' i;s wka;fha ;uhs f.or wdfj' tA;a ;r.hla ;sfhkjd kï udfilg ierhhs tkak ,efnkafk'

2016 wjqreoafo f,dalv molalu Èk, weú;a fndfydu i;=áka lsõjd wïfu uu rka molalu;a Èkk tl Èkkjduhs lsh,d' tA úÈhg thd yßu wêIaGdkYS,Shs' tA jf.au lrk ´ku foalg lem fjkjd' fyd|g mqyqKqùïj, fhfokjd' tA yeufoau ksid ;uhs mq;dg fï úYsIag ch.%yKh ,nd .kak mq¿jkalu ,enqfK'

Èkmq .uka ughs f,a,sghs l;d lr,d ch.%yKh .ek lsõjd' we;a;gu ug we~qkd i;=g jeälug' mq;df. wmamÉÑ fldfya yß b|f.k wmsg wdYs¾jdo lrkjd we;s lsh,d uf.a há ys; ks;ru lshkjd' ug;a ueßÉp wmamÉÑg;a .ug jf.au rgg fï ,nd§mq lS¾;sh ksid uf.a mq;dg ;j ;j;a ffO¾hh jf.au fhdaO n, fhdaO Yla;sh ,eì, rgg ;j ;j;a ch.%yK ,ndfokak jdikdj Wodfõjd lsh,d uu m%d¾:kd lrkjd'

Th w;fr wmsg ÈfkaIaf. ìß| bIxld uOqjka;s tlal;a l;dny lrkak wjia:dj Wod jqKd' rgg lS¾;shla f.kdmq ohdnr ieñhd .ek weh fï úÈhg f;dr;=re lsõjd''''''

wms b;ska je,sfl<sfha b|,u tlg ld, î, fi,a,ï lr,d ysgmq ifydaor ifydaoßfhdfk' ÈfkaIa lshkafk kElug uf.a uiaiskd' wmamÉÑf. kx.sf. mq;d'

;reK jhfiÈ b;ska fkdoekqj;aju wms w;fr ne|Sula we;s jqKd' we;a;gu uf.a ysf;a ÈfkaIa .ek meyefokak ;snqK f,dl=u fya;=j ;uhs thd mjq,g ;snqK wdof¾' tA jf.au j.lSï ork úÈh yßu W;aidyjka;hs' ljodj;a flfkl=f. ys;la ßoaokak wlue;s fndfydu lreKdjka; ys;la ;sfhk flfkla'

tA;a b;ska uf.a wmamÉÑ keoElu ksido fldfyo mqxÑ mqxÑ úreoaOlï m%ldY l<d' tA;a uu tl ys;ska wdof¾ lrmq ksid wka;sfï tA foaj,a hgm;a fj,d wfma újdyh isoaO jqKd'

újdyfhka hka;ï udihla .;fjoaÈ ;uhs thdf. w;lg wk;=rla isoaO jqfKa' uq,skau tA .ek oek.;a;= fj,dfj we;a;gu lsõfjd;a uf.a ys; lvka jegqKd wfka fï fudk úm;a;shla o lsh,d' tA;a uu ys; oeä lrf.k thd bÈßfha ffO¾hfhka lghq;= l<d' tfyu fkdjqKd kï th;a ysf;ka jefgkjfk'

w;g isoaO fjÉp wdndfO;a tlal thd lS%vd wud;HdxYfha fydiag,a tfla b|f.k yuqodj fjkqfjka lS%vd lghq;=j, ksr; jqKd' mqyqKqùïj,g f.dvla lemfjkjd' tA lemùï jf.au W;aidyhfha m%;sM,hla úoshg ;uhs fï úYd, ch.%yKh ÈfkaIag ,enqfK'

f,dal Y+r;d ;r.dj,sfha§ f,dalv molalu Èk,d weú;a ug lsõjd ueKsfl B<Õ óÜ tfla§ uu fldfydu yß rka molalu Èkkjd lsh,d' tA wêIaGdk Yla;sh fï fj,dfj f.dvla m%n, jqKd'

wo wms orefjda ;=kafokl=f. foujqmsfhda' f,dl= mq;d m%uo fukqjka ld.u Od;=fiak úÿyf,a bf.kqu ,nkjd' fojeks ÿj ñ:qks j¾IKd fmr mdi,a hkjd' pQá mq;d iiaÿ, pkq,Hg ;ju udi y;rhs' uu ys;kafk fï orefjda ;=kafokdu wms fokakf. Ôú;j,g jdikdj wrf.k wdjd'

;ukaf. ieñhd wo fjkfldg idcka ;k;=f¾ isg n,,;a ks,Odß ;k;=r olajd Wiia fj,d' tA jf.au ch.%yKh fjkqfjka úYd, uqo,a ;Hd. ,nkjd' tA foaj,a tlal ìß|la úÈhg bIxlf. w¨;a n,dfmdfrd;a;= fldfyduo lsh,;a wms weyqjd'''

tA yeu fohlau uy;a;hf. uykaisfha m%;sM,' uu tAj fndfydu wf.a lrkjd' we;a;gu yefudagu fkd,efnk wjia:djla ksid wms;a yßu jdikdjka;hs' kuq;a tA fudkjd ,enqK;a ÈfkaIqhs uuhs biair ysáh ÈfkaIa - bIxlu ;uhs'

uf.a ysf;a w¨;a wêIaGdfklg lsh,d ;sfhkjd kï tA fmrg jvd lemfj,d ÈfkaIaf. lS%vd lghq;= id¾:l lr.kak thdg ´k lrk udkisl ksoyi ,ndfok tl ú;ruhs' thd fï úÈhg ;j ;j;a lS%vdj yryd ch.%yK ,nd .;af;d;a tAl wfma rgg f,dl= f.!rjhla jf.au lS¾;shla'

tA jf.au thdg tA i|yd wjYH Èßh Yla;sh fkdwvqj ,efnkak lsh,d uu yeuodu;a m%d¾:kd lrkjd'Oïñl fyajdjiï

PdhdrEm - lS%vd wud;HxYfha udOH tAllfhka iy wka;¾cd,fhka