නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ñksia is;;a yßhg uqyqo jf.a''' tys l=Kdgq we;''' jvÈh ndÈh we;''' w;s .eUqf¾ uq;= o we;'''


wms yefudau fï Ôú;fha ;uka wdi lrk foaj,a fidhkjd' yenehs ta fydhk yefudagu ;uka wdi lrk foaj,a ,efnkjd o lshk tl m%Yakhla' fldfydu jqK;a fï Ôú;h yß mqÿudldrhs' wmsg ´k ksid fï f,dalhg tkak;a neye' wmg we;yer,d hkak;a neye' ish,a, ;SrKh lrkafka fidndoyfï leue;a; u;hs' Wmam;a;sh;a urKh;a w;r f.fjk .uka uÕ yev lrkakg wms fndfyda fjfyi uykais fjkjd' b;ska wms l;d lrkak hkafka wfma ðúf;a .uka uÕ yev lrkakg n,mdk ñksia is; .ekhs''

yßhg uqyqo jf.hs'''

is; yßhg uqyqo jf.hs'yßu pxp,hs' yenehs msáka uqyqo Èyd n,k flfkl=g tys ksulaa f;rla fmfkkafk kE jf.a fï ysf;;a wks;a whg fmfkkafk ke;s fldgila ;sfhkjd' we;a;gu fidndoyu wmg fyd|g ys;kak mq¿jka ys;la §,d ;sfhkjd'ta is; Wvq is; iy há is; lsh,d fldgia follg fjka fjkjd'Wvq is; wfma mxfÉkaøshkag iïnkaOhs' Wvq is; ksid hï ;Skaÿ ;SrK .kak fm<fUkjd'idudkHfhka Wvq isf;ka .kakd ta f;dard .ekSï kej; kej; lroa§ tl mqreoaola njg m;afjkjd' ta úÈhg mqreoaola njg m;ajqKq foa wfma ysf;a ;ekam;a fjkjd' fï úÈhg we;s lr.; mqreÿ f.dvlg ;uhs wms Ôú;h lshkafka' fï ksid ÿlanr isÿùula isÿjqj;a ñysß w;aoelSula jqj;a uqyqola jf.a ish¿ foa ord.ekSfï yelshdjla ys;g ;sfhkak ´fka'

l=Kdgqj ch .kakkg kï'''

tljr úúO RKd;aul woyia we;s jQ úg —udkisl l=Kdgqjla˜ wmg myr fokak mq¿jka' th fl;rï m%n,o lsõfjd;a wmj iïmQ¾Kfhkau wl%Sh lrkjd' wm bÈßmsg lsisjla fmfkkafka keye' tljru wY=Njd§" wffO¾hu;a lsÍï" l=ms; lsÍï iy udkisl wjmSvkh hk is;=ú,s j,ska wmj iïmQ¾Kfhkau jg ù we;s njla oefkkjd'tys§ wY=Njd§ yeÕSï wmj w,a,d .kakd w;r wmg ðú;fha bÈßhg hdug Yla;shla fkdue;s njg yefkjd ' tjeks wjia:djl uq,skau Tng meñfKk ndOl foi wjfndaOfhka n,d isákak' fojkqj jeo.;a jkafka ikaiqka Ndjhhs'.eUqßka yqiau .ekak" yels kï weúÈkak" Tn weúÈk úg fiñka yqiau .kakd njg j. n,d .kak' isÿjk iEu fohlau ie,ls,a,g .kak' udkisl l=Kdgqj w;r;=r Tfí uki wdl%uKh lrk tu woyia iy is;=ú,s fudkjdo@ tajd ,shkak' ,ehsia;=jla idokak" kuq;a tajd .ek ys;kak tmd' tajd my;a lrkak' miqj Tn l< hq;= jkafka .eg¨ úi£u fkdj udkisl l=Kdgqfjka ñ§ug u.la fidhd .ekSuhs' ta fudfydf;a Tn ienúkau leu;s ´kEu hym;a fohla lrkak' Tn miqng jkafka kï" fkdoekqj;aju Tn úkdYhg m;a fõú'Tn ld,h .; lsÍug bv ÿkafkd;a" l=Kdgqfjka fíÍu ÿIalr jkq we;' Tfí iyc nqoaêh wkqj l%shd lrkak'

bjiSu jeo.;a jkafka wehs @

iuyr fj,djg wfma ðú; j,g m%Yak tkjd' yenehs fï f,dafl ;sfhk n,j;au wNsfmaa%rKh ;uhs m%;slafIam úu lshkafka' ufkda ffjoHjrekag wkqj wmg f.dvla jeo.;a flfklaf.ka fohlska m%;slafIam fjk tl"ta udkisl lvd jeàu YdÍßl fõokdjlg iudkhs' tal ord .kak wudrehs' Tn Tfí ySkhg hk .uk ;=< m%;slafIam ùï j,g ,la jkakg mq¿jka' kuq;a Tn W;aidyh w; fkdyer ù lem ù jev l<fyd;a ySk Èkk tl ta yeá wmyiqjla kE' id¾:lj fjÉp ñksiaiq Èyd yeß, ne¨fjd;a m%;slafIam ùï ;uhs Tjqka ;ukaf. Ôú;fha wdYs¾jdohla lrf.k ;sfhkafka'yenehs m%;slafIam ùu;a iuÕ jev lrkak ñ,shkhlska tlaflfkl=g ú;rhs lemùu yd oeä wêIaGdkhla ;sfhkafka' Tn Tn fjkqfjka jev lrkak mgka .kakjd kï Tn Èkqï'

;ukaj ;uka Èkd.;af;d;a'''

fndfyda úg wms fpdaokd lrkjd wfma ch.%yK i|yd wmg mßndysr ñksiqkaf.a iyhla keye lsh,d' ta jf.au ch.%yK yUd hk wms yqfol,d fj,d lsh,d'wms iuyr fj,djg lshkjd fldfydu;a mgka .;a;u tal bjr lrkak ;rï udkisl;ajhla keye lsh,d'kuq;a iuyre fï Ôú;fha .ukdka;h fudllao lsh,dj;a okafka ke;=j .uk hkak W;aidy lrkjd' taflka Ôúf;a flÈklj;a id¾:l;ajhg ,Õd fjkak neye'Tfí ysf;a Yla;sh fufyhjñka Tng mq¿jka id¾:l;ajfha .uka uÕ újr lr .kak'Tn fld;rï lemjkjdo hk ldrKdj u; nj Tfí ch.%yKh ;SrKh jk w;r Tn ,enq ch.%dyK wdrlaId lr .ekSug lemùu jeo.;a fjkjd' fï f,dalfha Èkd .ekSug wmyiq fohla ;sfhkjd' ta fjk lsisjla fkdfõ hs' Tng Tnj Èkd .ekSug wmyiqhs'fï ksid id¾:l jk mqoa.,hka uq,ska ;ukaj Èkd .; ´fka' Tn Tnj Èkd .;af;d;a Tfí wruqKg Tfí is; fufyhjk tl ta yeá wmyiq ldrKdjla fkfjhs'

ys; Yla;su;a lr .kak'''

wms wfma Ôú;fha yeu foau lrkak ksoyi fjkqfjka' Tn ksoyia ke;akï Tn jyf,la'Tn oji .dfka mehla .dfka ;;amrhla .dfka ksoyi fjkqfjka igka lf<a ke;a;x Tfí iDKd;aul is;=ú,s ;=< ðj;a jk Tn jyf,la'wks;a whf.a woyia bgq lrk Tn fjkqfjka lsisjla fkdlrk Tn jyf,la'Tn kslug ys;kak fï fjoaÈ;a Tfí Ôú;h ,Õd lr .kak wruqKla ke;akï Tn Th lrkafka oji .dfka Ôj;a jk tl fkfjhs mK fír.kak yok tl'iuyre wmsg lshkjd Wm;skau wdmq YdÍßl wdndO ksihs wmsg id¾:l fjkak neß lsh,d'kuq;a fï lsis fohla Tfí ySfkg hkak ndOdjla fjkafka keye' YÍr j¾Kh"wdndO id¾:l fjkak fyda wid¾:l fjkak fya;=jla fkfjhs' wjYH fjkafka ukfia ;sfhk Yla;sfha mßudj muKhs'fldmuK ndOl wdj;a meñfKk ÿla rihs lsh,d ðú;hg uqyqK fokak'

md,kh w;g .ekSu;a iuÕ'''

wms bkafka wfma Ôú;h md,kh lrkak ñila Ôúf;a ;sfhkafk wmsj md,kh lrkak fkfjhs' ðú;h md,kh lrk tlu WmlrKh ;uhs wfma ys; lshkafka' iuyr ÿIalr wjia:dj, § wmsg wfma ys; u.ska fï Ôú;h md,kh lrk fjkjd'fï ksid fï ðúf;a bfí .,d f.k hkak bv fokafk ke;sj ys; lshk WmlrKfha md,kh w;g .kak tl wms yefudaf.u j.lSula'Ôú;h lshkafka f,dl= ;r.hla'wms leu;s jqK;a ke;;a' b;ska ys; md,kh lr.;a; ñksiaiq Ôú;h Èkkjd'md,kh w;g fkd.;a; ñksiaiq mrÈkjd'

wdl,am Yla;su;a kï'''

Tfí we;=,dka;fha ñ;=frla jf.au i;=frla bkakjd'ta Tfí is; Tng f.fkk hym;a yd whym;a wdl,amhs' i;=rd Tng lshkjd fïl lr,d jevla keye lsh,d'yenehs Tfí ñ;=rd Tng lshkafka wudre jqK;a fïl lruq lsh,hs'Tn weyqïlïka fok flkd u; Tfí ðú;h ;srKh fjkjd'Tn Ôúf;a we;=f,a fi,a,ï lrkak ,eyeia;s ke;akï Ôúf;a Tn;a iuÕ fi,a,ï lrkjd' Tfí há ys; wjÈ lrkak'oekau mgka .kak'wdl,amuh jYfhka Tn Yla;su;a jqfKd;a Tng Ôú;fha by,g hkak mq¿jka jkafka lshk ldrKdj meyeÈ,shs'ta ksid wjfndaOfhka hq;=j jev l<fyd;a ðúf;a Èkk Èkh jeä wE;l fkdfjhs'

wreK j,afmd,
ufkdaúoHd fcIaG lÓldpd¾h
Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv