නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

,xldfj fl,af,d msiaiqfjka jf.a wdof¾ lrk Lee Min-hoúfoia fg,skdgH iy Ñ;%mg keröug wfma wh jeä reÑl;ajhla olajk nj wm ldg;a ryila fkfjhs' ldf,ka ldf,g úúO rgj, tla tla rx.k Ys,amSkag Ys,amskshkag msiaiqfjka jf.a wdof¾ lrkakg fm<UqKq risl msßila f,dalfha fndfyda rgj, jf.au wfma rfg;a bkakjd'

fï ojiaj, wfma wh jeä fofkla leue;a;la olajkafk fldßhdkq fg,skdgH yd Ñ;%mg keröug' tla tla wh ;u ;ukaf. leue;a;g wkqj f;dard.;a k¿ ks<shkag wdof¾ lrkjd' yenehs fï ojiaj, kï uq¿ rgu jf.a tla fldßhdkq rx.k Ys,amsfhl=g wdof¾ lrk nj lSfjd;a Tn ljqre;a mqÿuhg m;afjk tlla keye' fudlo Thd,d yefudau jf.a Tyqg wdof¾ lrk ksid' Thd,f. isysk f,dafl fldkl tA rx.kh" tA l;dj" tA yskdj ú;rla fkfjhs tA ne,au mjd k;r fj,d ;sfhk ksid'

b;ska fï lshkak hkafk Tn ljqre;a wdof¾ lrk fldßhdfõ muKla fkdj uq¿ wdishdfõu isysk ;rej njg m;aj isákd ,S ñka fyda ms<sn|j'

Tyq fldßhka k¿fjla" .dhlfhla ú;rla fkfjhs ksrEmK Ys,amsfhla' Boys Over Flowers fg,skdgHfha rx.kh;a iuÕska 2009 § Tyq wdishdfõu wjOdkh Èkd .;a;= rx.k Ys,amsfhla njg m;afjkjd' tu fg,skdgHfha Tyq rÕmE .=cqï msfhda pß;hg msiaiqfjka jf.a ;dreKHh wdof¾ lrkak mgka .;a;d' wdishdfõ muKla fkdj f,dj fndfyda rgj, iskud f,da,Ska ,S ñka fyda j y÷kd.kafk Boys Over Flowers fg,skdgHfha rx.kh;a iuÕhs'

2011 jif¾ § City Hunters 2013 jif¾§ The Heirs  lshk fg,skdgH Tiafia Tyqgu wdof¾ lrk iqúYd, jQ risl msßila Tyq jgd tl;= fjkjd'

Tyq Wm; ,nkafk ol=Kq fldßhdfj fida,a kqjr' tA 1987 jif¾ cqks 22 jeksod' 2003 jif¾§ rx.khg wj;S¾K jqKq Tyq fï jk úg iïudk 30 lg muK ysñlï lshd ;sfnkjd' tA iïudk w;r cd;Hka;r iïudko ;sîu Tyqf.a rx.k fl!Y,Hh ms<sn|j wmQrejg lshd mdk idOlhla'

2009 jif¾§ Boys Over Flowers fg,skdgHfha rx.kh;a iuÕska wdishdfõu ckm%sh ;rejla njg m;aùu ;=< 45 jk Beaksang Arts Award ys§ fyd|u kjl rx.k Ys,amshdg ysñ iïudkh Èkd .kakjd' bka miqj Tyqf. rx.khka fndfyduhla risl fk; .egqKq w;r 2011 § City hunter, 2013 oS The Heirs, 2016 oS Legend Of The Blue Sea lshk rEmjdyskS l;dud,d Tiafia Tyq ;j ;j;a fma%laIlhka w;rg ióm fjkjd'

Tyq fldßhdfj muKla fkfjhs cd;Hka;r iïudk /ilgu ysñlï lshk wfhla' tjka cd;Hka;r iïudk /ila i|ydu fhdackd jqKq wfhla' fldßhdfj Tyq Hallyu Stars 17 fokd w;r;a Tyq bkakjd' tA jf.au ;uhs ,S ñka fyda lshkafk ;dkdm;sjrfhla f,i;a lghq;= lrk wfhla' tA uef,aßhdjg tfrysj igka lsÍu ksid UNICEF ys wdor cd,fhys f.!rjh Tyqg ysñ fjkjd'

wo jk úg Y%S ,dxlsl fma%laIlhkaf. ysf;a kej;s,d bkak ckm%shu fldßhka k¿jd Tyqhs' fï ojiaj, The Heirs fg,skdgHfha isxy, y~ lejQ l;d ud,dj Wreulaldrfhda kñka furg fm!oa.,sl rEmjdyskS kd,sldjl úldYkh fjñka mj;skjd' The Heirs lshkafk wdishdfõ fyd|u kQ;kjd§ fg,skdgH f,iska iïudkfhka msÿï ,o fg,skdgHhla' b;ska óg l,ska furg úldYkh jqKq Tyqf.a rx.kfhka Tmj;a jqKq Boys Over Flowers fg,skdgHfha .=cqï msfhda f.a pß;hg tyd .sh risl wdl¾IKhla fï jk úg ,S ñka fyda jgd f.dvkef.ñka mj;skjd'

Tyqf.a rx.khka w;r jvd;a fma%laIl wdl¾IKh Èkd.;a ks¾udK lSmhla olajkakg leue;shs' Mackerel Run ys Cha Gong Chan, Boys Over Flowers ys Gujoon Pyo, Personal Taste ys Jeon Jin Ho, City Hunters ys Lee Yoon Sung, Faith ys General Choi Yeong, The Heirs ys Kim Tan, First Kisses ys Himself f,i;a ,S ñka fyda iod fkdueflk u;lhka iuÕska fma%laIl is;a i;ka ;=< k;rj isákjd'

,S ñka fyda rx.k Ys,amsfhla .dhlfhla ksrEmK Ys,amsfhla f,iska wo Tn yuqjg wdj;a l=vd ld,fha § Tyqf.a f,dl=u n,dfmdfrd;a;=j jqfKa jD;a;Sh uÜgfï mdmkaÿ l%Svlfhla ùuhs' kuq;a m%d:ñl mdi,a wOHdmkh ,nk ld,fha § isÿjQ wdndOhla ksidfjka Tyqg tA isyskh w; yer oukakg fjkjd' tA wkqj ;uhs Tyq Wiia mdi,g we;=<;aj tys fojeks jir f.jd ouoa§u rx.kh f;dard.kafk' tA u. hdu i|yd ,S ñka fyda Konkuk úYajúoHd,hg we;=<;aj kdgH" Ñ;%mg yd l,dj ms<sn|j bf.k f.k tys m%ùK;ajhg m;ajkafka'

Tyqf. rx.kh 2003 oS werfUkafk ESB  l;d ud,dfõ tk  Secret Campus rEmjdyskS kdgHfha rx.khg tl;= fjñka' ,S ñka fyda f. w¨;au l;d ud,dj meÑkaflda' tys rE.; lsÍï i|yd miq.sh fmnrjdßfha Tyqg lekvdjg hkak isoaOfjkjd' fldfrdakd jix.; ;;a;ajh yuqfõ wksjd¾hh ksfrdaOdhk ld, iSudjg hg;a fj,d b|,d ;uhs Tyq rE.; lsÍï wdrïN lrkafk' th ft;sydisl ùr ldjHhla /.;a l;d ud,djla' Tyq tys mk fmdjkafka mdkaiqkaf.a pß;hghs'

fldfydu;a b;ska f.dvla is;a weo .kakd lvjiï fï iqkaor rx.k Ys,amshg wdorjka;shkaf.ka kï wvqjla we;af;u keye' Tyqf. fmïj;shka ,ehsia;=fj uq,skau yuqfjkafk mdla ñka hka.a' tA rE.; lsÍula w;r;=r yg.;a wdorhla' tA;a tA fg,skdgHfha rE.; lsÍï wjika fjoaÈu tA in|;dj ì| jefgkjd' miqj o tAßhia fg,skdgHfha rE.; lsÍu;a iuÕska mdla iska yhs iuÕska fmñka nef|kjd' Tyqg wehj uqK .eyqKq fudfydf;u weh iïnkaOfhka wdorhla we;sjqKq nj Tyq úfgl i|yka lr ;sfnkjd' tA;a tA in|;dj;a miq ld,hl ì| jefgkjd' Tyqf. B<Õ fmïj;sh jk iqiSg ;uhs ,S ñka fyda jeä ld,hla wdof¾ lrkafk' tA;a jir ;=klg;a jvd l,la wdofrka ne£ isá tA fmï l;dj;a ksudj we;s nj ;uhs jd¾;d fjkafka'

Tng u;lhs o Boys Over Flowers ys .=cqï msfhdag msyskkak neß nj' rx.kfhÈ jf.au yenE Ôúf;aÈ;a ,S ñka fydag msyskkak neye'

2006 § Tyq udrdka;sl ßh wk;=rlg ,la fjkjd' tA jk úg Tyqf. jhi wjqreÿ 20 hs' Tyq iuÕska jdykfha .uka .;a ñ;=rka fofokdu tu wk;=frka urKhg m;ajqKd' Tyq uila muK ld,hla fldaud ;;a;ajfhka miqfj,d idudkH ;;a;ajhg m;afjkak jirlg;a jeä ld,hla .; jqKd' wog;a Tyqf. ol=Kq mdoh tu wk;=r fya;=fjka isÿjQ wdndOh ksid u|la fldg njla ;uhs i|yka fjkafka'

idudkHfhka ,S ñka fyda ;ukag ,efnk fmïj;df. pß;hg Wmßuh l<;a Tyq mjikafka ;uka fmïj;df. pß;h rÕmdkak leue;a;la fkdolajk njhs' fudlo Tyqg wdor nia mjikak wiSrehs¨' wdl¾IKh fm!reI;ajh w;ska by<u ;ekl ysáh;a Tyq tA .ek ys;kafk keye' Tyq lshkafk ;ukag wdl¾IKh Èkd.; yels jqK;a ñksiqka jeäfhka .ejfik ;eklg hk tl wjq,a iy.; njla oefkkjd lsh,hs'

tA ksiduo fldfyo ol=Kq fldßhdfj fndfyda rx.k Ys,amSka fyd,sjqâ ks¾udK j,g odhl jqK;a ,S ñka fyda ;ju;a tA i|yd fhduqj keye' tA ms<sn|j Tyq mjikafk wdrdOkd fldf;la ,enqK;a Tyq ;ju;a tA wNsfhda.hg iQodkï fkdue;s njhs'

we;a;gu ,S ñka fyda álla ú;r fi,a,laldrhs' Tyq iskudfj ks<shka lsysm fofkla iuÕu in|;d mj;ajd ;sfnk wfhla' tA fldfydu jqK;a ,S ñka fyda lshkafk ;ukaf. fm!oa.,sl;ajh .ek jeäfhka ys;k flfkla' Tyq iudc cd,dj, olskafk wvqfjka' úfkdaoldó jevigykaj,g iyNd.s fkdfjk ;rï' risl wdof¾ fkdwvqj ,efnk wfhla jf.au fmr<d ;u rislhkag wdof¾ f.!rjh ,nd fok wfhla' yeufoagu jvd Tyq ;=< olsk iqúfYaIS;ajh jkafka Tyq uq¿ uy;a iudchgu wdof¾ lrk tl' wirK orejka fjkqfjka Wmßufhka lemfjk" fidndoyu /l .kakg ;u Wmßu odhl;ajh ,nd fok uq¿ uy;a iudchgu wdof¾ lrk w;sYh iqkaor pß;hla'


;udrd m;srK