නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

;ukaf. ÿjg mq;dg ku lsh, l;d lrk wïu flfklao ;d;a; flfkla o Tn
yefudau orejdf.a ku lshoa§" ÿfõ mqf;a lsh,d wdofrka l;d lrkak isákafk wïud ;d;a;d muKh' tfyu wdorfhka wu;kjdg f.dvla orefjda leu;shs' ug;a wdorh ,efnkjd'' ud fjkqfjka /ljrKh iy;slh hk wd;au úYajdih tA ;=<ska orejdf.a ysf;a f.dv kef.kjd' tys§ orejkaf.a uqrKavqlï mjd wvqfjkjd


wo jkúg wïud ld¾hnyq, fj,d orejka wOHdmk ;r.hl ksr;fj,d' ;d;a;d ñ< uqo,a Wmhk N=ñldfõ ksr;fj,d' tA ksid orejka hula úuid isáho thg weyqïlka fokafka keye' wïud ;d;a;d is;kafka lkak fokj kï fndkak fokj kï wdrlaIdj yd /ljrKh imhkjdkï orejkag fjk Èh hq;af;a fudkjdo lsh,hs


wïud ;d;a;df.a j.lSu úh hq;af;a orejd f,dalhg wjYH orefjla f,iska odhdo lsÍuhs' wo fndfyda uõmshka ys;kafka orejd wmsg wjYH úÈyg nd, ld,fha mgkau fu,a, lr .; hq;= njhs' ta ksidu fouõmshka Tjqka iy orejka w;r fndfyda ÿria: njla f.dvkÕd .kakjd' ta;a ufkda úoHd{hkag wkqj orejkag oefkkak wdorh lrkak'nd, ld,fha§ orejdg wjYH mßÈ wdorh fkd,enqK úg we;s fjk udkisl yqfol,dj wkd.;fha § Tjqkaf.a fm!reIhg n,mEï we;s lrkjd'


wdorh lrkak fõ,djla wjYH keye'''

wdorh lrkakg fõ,djla l,djla wjYH keye' ñ< uqo,a jeh jkafkao keye' wjYH jkafka orejka fj; yDohx.u ne£u muKhs' wo yeu mjq,lau mjq, ;=<u ú;eka fj,d ;sfhkjd' wo jkúg wïud ld¾hnyq, fj,d ;sfhkjd' orejka wOHdmk ;r.hl ;sr;fj,d' ;d;a;d ñ< uqo,a Wmhk N=ñldfõ isákjd' tA ksid orejka hula úuid isáho thg weyqïlka fokafka keye' wïud ;d;a;d is;kafka lkak fokjd kï'' fndkak fokjd kï wdrlaIdj yd /ljrKh we;akï orejkag ;j Èh hq;af;a fudkjdo hkakhs' fï ish,a, orejdg ,efnk nj we;a;' tA;a ysf;a ysia ;ekla ;sfhkjd''fouõmshkaf.a ld¾hnyq,;ajh f.dvkef.kafka orejkaf.a wkd.;h iemj;a lsÍu uq,a lr.;a wruqK ksid jqK;a tA .eUqre ixl,amh y÷kd .ekSug ;rï orejd mßK; keye' Tyq f,dalh foi n,kafka wo oji uq,a lr f.khs' fyg hkq Tyqg fojeks ixl,amhla muKhs' kQmka fyg uq,a lr f.k orejd Yla;su;a jkafka wdorh .ek ,nk iEySu u;hs'


w;S; ld,fha kï'''

ufkdaúoHd{hkaf. ms<s.ekSug wkqj orejdg wdorh l< hq;af;a .eí ork ld,fha mgkauhs' nd, ld,fha § ksis wdorh fkd,o úg miqld,Skj Tjqka iudch ;=< lrorldÍ pß; njg m;afjkjd' <ud f,dalfha wiqkaor w;aoelSï ksid mSvdjg m;a bä wóka f,dalh ;=< oreKq md,lfhla njg m;a jqKd' ujq fifkyi tA ;rugu orejdg oekSug wjYHhs' tod wïud orejka wduka;%Kh lf<a —ufha mq;d˜ —ufha ÿj˜ hk wdorOEh wkaoñkqhs' orejkao foujqmshka wduka;%Kh lf<a —ufha wmamÉј" —ufha wïud˜ f,iskqhs' th Tjqkaf.a yojf;kau ke.=K fma%uOEh nkaOkhla njg iy;slhs' tfy;a wo orejkag —ufha˜ hkqfjka jQ jpk nkaOkh ;shd ÿj" mq;d f,iskaj;a l;d nyg iïnkaO lr .kak mjq,a iïnkaO;djhka keye'


orejdg kñka l;d lrkak tmd'''

wdorh orejkag muKla fkdj iEu iudc Ôúfhl=gu idOdrKh' orejkaf.a ,má is;g jevqK wfhl=g jvd wdorh wjYH fjkjd' orejkag wdorh fmkakkak fyd| keye' Tn;a tfyu is;kjdo@ tfy;a ta is;=ú,af,ka oeka ñfokakg ld,h t<eô,d ;sfhkjd' orejka fjkqfjka jQ wdorhg iSud wjYH keye' fldkafoais wod<u keye' yefudau orejdf.a ku lshoa§" ÿfõ mqf;a lsh,d wdofrka l;d lrkak isákafka wïud ;d;a;d muKh' tfyu wdorfhka wu;kjdg f.dvla orefjda leu;shs' ug;a wdorh ,efnkjd'' ud fjkqfjka /ljrKh iy;slh hk wd;au úYajdih tA ;=<ska orejdf.a ysf;a f.dv kef.kjd' tys§ orejkaf.a uqrKavqlï mjd wvqfjkjd'


l;d nyg flfia fyda ld,h ,nd .kak'''

we;eï ksfjiaj, orejd ujqmshka fkdolsk ;rugu Tjqka w;r iïnkaOh ÿria fj,d' wd¾Ól f,iska ish¨ iem iïm;a ,nd ÿkako " wdorh jeks yDohdx.u nkaOkfhka ÿria:j isák orejdf.a ysf;a we;s fjk lïmkh ksid Tjqkaf.a udkislj yqfol,d pß; njg m;a fjkjd' Tn flfia fyda orejd l;d nyg ld,h ,nd .kak' ojfia w;aoelSï yqjudre lr .kak' kskaog hEug fmr orejd ism ikikak' ism.ekSu ksid orejdg we;s fjk ujqmsh fifkyi ms<sn| iy;slh yoj;g jvd;a iqj fok Tiqjla fjkjd' wïud ;d;a;df.a wdorh uq,a lr .;a iy;slh orejdg oefkkafka túghs'orejkaf.a tlu Yla;sh Tfnka ,efnk wdorhhs'fï ksid orejdg oefkkak wdorh lrkak


<ud ufkdaúoHd{ $WmfoaYl
ìkqld úl%u;=x.
m%;sNd udkisl mqkre;a:dmk yd iïm;a uOHia:dkh
uOqNdIsKS fndr¨f.dv