නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

.=KO¾u ;=< orejka Ôj;a lsÍu
orejkag .=KO¾u lshk foa j.d lrkak neye'tajd orejkag n,ld,fha mgkau yqre lrkak ´k' wfma ckjyf¾;a lshukla ;sfhkjdfka uy ll=¨jd weog .sfhd;a fmdä wEfhd;a weog hkjd lsh,d' wkak ta jf.a ;uhs jeäysáhka jerÈ jev lrñka orejkag fyd| foa fïlhs lsõjdg neye' orejd iam¾Y lrkafka ;ukaf.a weyeg olsk foa'''


.ylg jqK;a u.la wjYH fjkjd''

mqxÑ mef,a .i fjkjd jf.a wo ojfia wfma fmdä orejka ;j wjqreÿ úiaila jf.a ld,hla jqKdu rfÜ mqrjeisfhda' Tjqkq;a úYd, .ia njg m;a fj,d iudcfha jeo.;a mqrela njg m;a fjkjd' wms me<hla .ek ys;uq' me<hla isgjQ muKska ish,a, bgq fjkafka keye'ta fjkqfjka j;=r fmdfydr wjYH fjkjd' j;=r fmdfydr ú;rl=;a uÈ' .y jerÈ me;a;l hkjd kï ta .y ksj/È me;a;g wrf.k ;nkak ´k' ms,,a fyda fjk;a ndysr foaj,a j,ska me<h wkdrlaIs; fjkjd kï ta .ek fidh n,kak ´k' wmg id¾:l wiajekakla ,nkak yelshdj ,efnkafka fï ish,a, iïmQ¾K lf<d;a muKhs'


orejka .ek;a fï ;;ajhu ;ud''

wms orejkag lkak" w¢kak fudk ;rï by<sska ÿkak;a m%fhdackhla keye'.=KO¾u u; orejka yokak ´k' tal tl /hlska lrkak neye' orejd nqoaOd.u úIhla úÈyg bf.k .;a;dg;a neye' oyï mdi,a heõjdgu;a neye'

w;S;fha orefjla l=i ms<sis|.;a ojfia mgka wïud fndfydu Od¾ñlhs' olskafka weig iqn foaj,a' lrkafka mska wf;a lghq;=' fldákau mkais,a rlsk Wmdisldjlf.a ;;a;ajhg m;a fjkjd' uyudhd foaúh wei< fmdfydh od is,a .;a;d' mskaj;a l=ure uõl=i ms<sis| .;af;a tod' ujla fjkak n,dfmdfrd;a;= yeu ldka;djlau ;ukaf.a is; hym;a is;=ú,sj,ska mqrjd .ekSu jeo.;a'


wo orejka oyï mdi,a hjkafka wehs'''@

wmsgu ,enqK fn!oaO ixialD;shla ;sfnkjd' ta ;=< YslaIKh ,eîu b;du jeo.;a' uõmshkag ie,lsu" .s,kqkag Wmia:dkh"lD;.=K ±laùu fn!oaO ixialD;sfha idrO¾u' ta wkqj n,ld,fha mgka yev .eiqk orefjl=g ljodj;a fldúâ jix.;h ksid frday,a.;j isák ksjilg je§ Tjqkaf.a ksjfia foaj,a fidrlï lrkak neye' yenehs ;ju;a wfma rfÜ hï ixiald;shla ;=< YslaIKhla ;sfnkjd' ksfrdOhkfha isák wi,ajeishkag Woõ Wmldr lsßu wuqøjH jf.au wdydrmdk ,nd fok Woúh;a bkkajd'

oyï mdi, lshkafka fn!oaO j;dj;a iy .=Koyï j.d lrk f;da;ekakla' w;S;fha§ oyï mdi,a uq,a lr f.k okaie,a" Ys, iudodk jevigyka " wdfrda.HYd,d fiajdjka "Y%uodk jf.a jevigyka isÿ jqK;a wo oyï mdi, ;j;a fn!oaO wOHdmkh ,nk ;ekla njg m;a fj,d' idudkH fm< úNd.fha§ nqoaOd.u úIhg zzta ZZ idud¾:hla .kak''/lshdjg b,a¨ï lroa§ oyïmd,a wjidk úNd. iy;slhg tfyu ke;akï fn!oaO O¾udpd¾h úNd.hg ,l=Kla .kak jf.a mrud¾: bÈßhg weú;a' wfma jg msg bkak orefjda fiaru oyï mdi,a hkjd' wms;a ta ksid <uhs fokaku oyïmdi,g ±ïud'

yenehs tlla ;sfhkjd' oyïmdif,ka is,a.kak ojig''okaie,la ;sfhk ojig <uhs oyï mdi,a tjkak fouõmshka iQodkï keye' wo W.kajk tlla keye' okaie,fka''orejd ,nk YslaIkh yeÈhdj iyÔjkh .ek fouõmshkag jákdlula keye'Tjqkag wjYH fjkafka orejdg .=Koyïj,ska YslaIKhla ,nd fokak fkdfjhs' nqoaOd.u úIhg zzta ZZ idud¾:hla wrf.k uf.a mq;dg zzta ZZ kjhla lshkak ú;rhs'


oyïmdi,a hj,d ±ka neye'''

jhi wjqreÿ oyihla jf.a kj fhdjqka ld,h b;du oreKq ld,mßÉfÉohla' fldákau l=Kdgq iuhla'fï ld,fha§ orejd fkdu.g jf.au iqu.g hkak m¿jks' ta;a ±ka Wiia fm<g iQodkï jk ld,h weú;a' w;sf¾l mx;s ñil oyïmdi,g ;ekela keye'wehs úYaj úoHd, lvbu ;sfhkjd' oyïmdi,a hj,d neye' kuq;a fouõmshka fï .ek ;lafiare fkdl<;a orefjlq .=K oyï u; msysgd Ôú;hg yev .id .ekSug ;sfnk fyd|u f;da;ekak' wo ojfia orefjla oyï wOHdmkhg fhduq lrk ld,h wkd.;h fjkqfjka wdfhdackhla'


orejka bÈßfha yeisÍu'''

fldákau lshkjdfka wdf¾ .=fKa kEf¾ lsh,d''cdk iïNjfhka wfma .;smeje;=ï ilia jqK;a mßirfhka tajd fndfyda ÿrg fjkia lrkak mq¿jks'fyd| mjq,l WmÈk orejd whym;a fjkak;a whym;a yeisÍï we;s fouõmshkaf.orefjda b;du fyd| orejka njg m;a fjkak;a mßirh n,mdkjd' wfma fmdä orejkag;a mqxÑu ld,fha lshd fok i;a;s .=ïn cd;lfha ±lafjk úÈyg tlu mjqf,a .srõ fokakdf.a yeisÍu .ek wms wy,d ;sfhkjd'orejkq;a ta jf.a fkdu. hkak ;sfnk wjia:dj b;du laIKhlska isÿ fjkak mq¿jks' WodyrKhla úÈyg fndfyda isrl|jqrej, /|úhkaf.a mdfmdÉpdrK Tn wid we;s' Tjqka w;ßka fndfydu fofkla lshkafka wfma krl wdY%h ksid fï ;;a;ajhg m;a jqK njhs'

ta ksid orejka bÈßfha fouõmshkaf.yeisÍu b;du jeo.;a' orejka Wmf;a mgkau wkq.ukh lrkafka ;ukaf.a fouõmshka' ta ksid fouõmsh moú ,o wh fndfydu mßiaiï fjkak wjYHh fjkjd' orejkaf.a f,dalfha isák f,dl=u ùrhd ;ukaf.a wïud'';d;a;d'''tfyu ke;akï mjqf,a w;a;ïud''iShd' ta ksid Tjqkaf.a u`. fmkaùu wkqj ;udf.a Ôú;h yev .id .kakjd'


.=KO¾u ,ehsia;=jlska neye''

ta ksid orejka fmdaIKh lrk fouõmshka úÈyg fukak mqf;a .=KO¾u fï úÈyg Ôú;h f.kshkak lsõjdgu;a neye' fï .=Kj,ska orejdg YslaIKh ,nd fokak ´k' wïud fyda w;a;ïud w,a,mq f.or Woúh tyd fuyd fjklï b|,d ta ñksiaiq wdorfhka j.d lrk ñßia lr,a ál lvd f.k tkjd kï'';d;a;d lkaf;darefõ b|,d toa§ lvodis" mEka "jf.a foaj,a fydfrka f.k;a f.or mqrjd f.k mqf;a fydrlu krlhs lsõjdg neye' tfyu fouõmshkag ljod fyda ojil orejka weÕs,a, È.= lrkak mq¿jks' ta ú;rla fkdfjhs fï orejka fujeks lghq;= olskafka idudkH yeisÍula úÈyg' wehs ks;ru ksjfia olskafka ta jf.a foaj,a jqkdu th idudkH ;;a;ajhla'


lrkak neß fohla keye''

wo wms mdßißl m%Yakj,ska fndfydu fyïn;a fj,d' f,dl= ld¾j, ;ukaf.a ksjfia l=Kq ál wrf.k weú;a we,g fod,g uqod yßk ñksiaiq isákjd' wfma nqÿyduqÿrefjda mßirhg fnfyúka wdorh l<d' wdrlaId l<d' fndai;a ld,fha ;ukag fijk ÿka fndauev foi i;shla weis msh fkdfy,d n,d isg lD;.=K ±lajqjd'fijk ÿka .il fld< lvd oukak tmd lsh,d wmg u. lshd ÿkakd' Wkajykafia wmg wdo¾Yfhkau ta u`. lshd ÿkakd'

wfma mkaif,a fmdä yduqÿrejre iu. .kafkdrej m%foaYfha hoa§ l=kq li, odkak wms u,a,la ^ garbage bag & wr f.k hkjd' m%;splarK ixl,amh wo ;rï ckms%h fkdjqK ld,hl uu wfma mkaif,a l=Kq j¾. lrkak Wmfoia ÿkakd' mkaif,a mßmd,kh;a lsõjd wfka yduqÿrejfka wms fldfyduo lrkafka tal wudre jevla''

ux lsõjd kE wms mgka .ksuq' uu uq,skau li, yßhgu j¾. l<d' ux Èyd n,df.k wks;a wh;a mqreÿ jqKd' ld,h;a iu`. li, j¾. lsÍu idudkH mqreoaola njgu m;a jqKd'ta fjkqfjka wuq;= iQodkula wjYH jqfKa keye'


fidnd oyug fkdjk wjk; f,dfõ lsisjla keye''

wo mßirhg ydks lrk mqoa.,fhla lshkafka lsisu ixfõÈ ys;la ke;s pß;hla' .y fld< lshkafka wfma Ôjh' tajdg wdorh lrkak;a nd, ld,fha mgkau wdo¾Yfhka lshd fokak tk' wo fï ;rugu mßirhg mjd ydks fj,d ;sfhkafka .=KO¾u ke;s iudchla ksid' biair ld,fha n;a msÕdkg je|,d wdydr .ekSu mgka .;a wms wo wdydr fjkqfjka lsisu .reirejla keye' .=KO¾u mgka .ekSu fï yeu fohlskau isÿ úh hq;=hs' fmd;g je|,d mdvug uq,¨rmq cd;shla wms' .=rejrhd foúhka úÈyg i,lmq w;S; ixialD;shlska meje;=k;a wo fjk úg ta ish,a, wfmka .s,syS  .syska' mrïmrdfjka mrïmrdjg fï .=KO¾u iïfm%aIKh fjkafka keye' ta ksid .=Koyï u; lsisu flfkla msysgqjka neye' ta jK;a nd, ld,fha mgka ,nd fok wdo¾Yh" yslaóu u; wkd.;fha§ wksjd¾fhkau .+Koyñka wdf,dalh ,o pß; ìysfjkjd'


mqkHd pdkaoks o is,ajd