නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

je,a fodvï me<hla n÷kl ysgjuq
je,a fodvï me<hla isgqjd.kak ìu bv lv fkdue;s wfhl=g jqK;a n÷ka.;j j.d lr,d id¾:lj wiajekak ,nd .kak mq¿jka' ta .ek wmg lshkafk n÷ka.; j.d lsÍfï m%ùKhl= jk ví,sõ' tÉ' rKùr uy;d úiska'

n÷ka.;j j.d lrk úg je,a fodvï îc me<hla isgqjd .ekSfuka id¾:l fjkak neye' ta îc me<hla È.ska È.g weÈ,d hk ksid' ta yskaod n÷ka.; j.dfõ§  fhdod .; hq;= fjkafk w;= me<hla ke;akï noaO me<hla' b;ska wo fï lshkak iQodkï fjkafk noaO me<hla n÷ka.; lr .kafk fldfyduo lsh,d' ta i|yd uq,skau wms noaO me<hla yod.kak ´fk' th ta ;rï wiSre keye' noaO ikaêh blaukskau iúfjk ksid i;s follska jf.a noaO me<h t<shg .kak;a yelshdj ;sfhkjd'

idudkHfhka wms n÷ka.;j m,;=re me< j.d lrk úg jßka jr me<fha j¾Okh wkqj j.d n÷ka udre lrkjd' ta;a je,a fodvï me< isgqùfï§ ta jf.a n÷ka udre lrkak je,a hk ksid wiSrehs' ta jf.au je,a hkak wd¾É tlla yod.kak;a ´fk' udi y; wglska M,odj ,nd .kak;a mq¿jka' wd¾É tl wä mylg jvd Wiaj ilia fkdlrk ksid mrd.kh lrkak;a myiqhs' ta wd¾É tl yokak wä myla ú;r Wi ng lE,s y;rlska mq¿jka' bka miafi t,afnda lE,s ou,d wd¾É tl ,iaikg yod.kak Tng mq¿jka'

lsisu ridhk fmdfydrla fhdokak wjYH fkdue;s ksid ji úi keye' fmdaIK .=Kh w;ska by<hs' ldnksl fmdfydr muKhs fhdod.kafk' b;ska oeka wms n,uq uq,skau fldfyduo noaO me<hla ilid .kafk lsh,d' ta i|yd wmg uq,skau îc me< yod.kak ´fk' fyd¢ka bÿKq f.ähl îc wrf.k fyd¢ka fidaod mjfka Èk 3 la fõ,df.k îc ;jdka lr .ekSu l< hq;=hs' tys§ ;jdka n÷fka hgg fldïfmdaiaÜ ou,d" Wäka je,s álla ou,d" úh<d .;a;= îc weg oud kej; Wäka je,s álla oukak' i;s ;=klska n,k úg îc me<fj,d'

ta îc me<hlg ;uhs M,odj ,nk je,a fodvï w;a;la lmd noaO lrkafka' ta i|yd fyd¢ka fudarmq w;= lene,a,la lmd .kak ´fk' ta w;=j, we;=< ysia' yßhg ng ,Shla jf.a' ta ksid ta noaO lsÍu fndfydu m%fõifuka lrkak ´fk'

lmd .;a;= je,a fodvï w;af; m<uq mqrefl my<ska ta wdikakfhkau lm,d bj;a lrkak' ta i|yd fyd¢ka lefmk msyshla l;=rla fyda íf,aâ tlla fhdod .ekSu wjYHhs' îc me<h;a wÕ,a 4 la muK Wäka lm,d whska lrkak' bka miafi noaO msyshla wrf.k wÕ,la tl yudrla .eUqrg yß ueÈka m,d.kak ´fk' bka miafi lmd .;a;= w;= lene,a, wrf.k wÕ,l muK m%udKhla ishqïj fome;af;kau lmd .kak' oeka  îc me<fha m,d .;a fldgi fyñka wE;a lr,d ta ;=<g lmd.;a;= w;= lene,a, we;=¿ lrkak' bka miafi yd,a nE.hlska .,jd.;a;= máhla wrf.k fndfydu m%fõifuka ta noaOh jgd fj,d.kak ´fk' ^fmd,s;Ska lene,s fhdod .kak tmd& yenehs f.dvla ;o lrkak tmd' .e<fjkafk ke;s .dkg ;o l<du we;s' f.dvla ;o lf<d;a .%dylhg fhdod .;a;= w;= lene,a, leä,d hkak mq¿jka'

jd‚c jYfhka me< f.dvla yokjd kï fï yod.kak me< fm%dmf.agrhl ;nd .kak wjYHhs' yenehs f.or wjYH;djg me<hla folla yokjd kï úksúo fmfkk nE.hla wrf.k Wäka jidf.k jd;h we;=¿ fkdfjk fia háka rn¾ nEkaâ tlla oud.kak Tng mq¿jka' bka miafi Wfoa ld,fha meh lSmhla wõj jefgk ;ekl me<h ;nkak' i;s follska nE.h bj;a lrkak' ;j;a i;s follg miafi w¨f;ka o¿ odf.k tk j. olakg ,efnkjd' wkak ta wjia:dfj noaO máh tla ;eklska lmd m%fõifuka bj;a lrkak' fyd¢ka ikaêfj,d ;sfnk wkaou olakg ,efnkjd'

Tkak Th ld,h jk úg me<h n÷ka.; lrkak mq¿jka' ta i|yd u;= msg mia fldgia tlla" je,s fldgia tlla" lr oyhshd fldgia tlla" ldnksl fmdfydr fldgia tlla ^ke;akï f.du fmdfydr& tl;= lr fyd¢ka l,jï lrkak' ta i|yd fldyqn;a fyda fmd,a f,,s len,s fldgia nd.hla tl;= lr l,jï lrkak mq¿jka kï iS;, .;sh r|d mj;ajd .kak WmldÍ fjkjd'

oeka úYalïNh wÕ,a 18 la fyda 20 la jk n÷kla f.k j.d udOH mqrjd noaO me<h isgqjd .ekSu jeo.;a' udi y;la wgla hk úg u,a msfmkak .kakjd'

je,a fodvï j, u,a msfmkafk oj,a 12 g' iji ;=k y;r jk úg mrd.kh lrkak ´fk' yh jk úg u,a ue,fjkjd' iuk,a¨ ó ueiafid tkjd wvqhs' ta ksid w;ska mrd.kh lrkak mq¿jka kï u,ska u,g M,odj yg.kakjd' ridhk fmdfydr tmd' ldnksl fmdfydr m%udKj;a' l=iaisfhka bj;a lrk wmøjH ál fmdfydr lr .kak Tng mq¿jka'


ví,sõ' tÉ' rKùr
n÷ka.; j.d lsÍfï m%ùK j.dlre ^Ceylon Agri YouTube Channal&


;udrd m;srK