නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wmsg Woõ lrmq yeu tldu wmg Woõ lf<a wms thd,f. w;g háka bkak;dla l,a'''
we;eï mqoa.,hl= iudchg fl;rï fyd| l<;a tu mqoa.,hdf.a jerÈ fiùug Bg jvd fjfyi fjk wuq;= Ôùka isákjd' ;udf.a l=Kq fidaod .kakjdg jvd wkqkaf.a l=Kq fia§ug we;eï mqoa.,hska orK W;aidyh we;a;gu úys¿jla'

flÈklj;a Tn mqoa.,hl=f. w;S;fhka Tyqf.a j¾;udkh fyda wkd.;h ukskak tmd

wms yefudau fï Ôú; ld,h ;=< ´kE ;rï ñksiqka weiqre lr,d ;sfhkjd' je,s fl<sfha mgka fï olajd f.ù .sh ld,h ;=< fudk;rï kï ñksiqka wfma Ôú;j,g tlajqKd o@ mdief,a §" áhqIka mx;sfha §" leïmia tfla §" /lshd ia:dkfha §" .fï f;dfÜ yeu;ekl § u tlafj,d fjkafj,d .sh;a we;eï ñksiqka ms<sn|j u;lhka ;ju;a b;sß ù ;sfnkjd'


ñksiqka úúOdldrhs'''

ñksiqka is;k m;k wdldrh l%shd lrk wdldrh lsisfia;a iudk jkafka keye' tlsfkldg mj;skafka tA tA whg úfYaI jQ ú,dYhka' iudcfha iShg iShla fyd| mqoa.,hka krl mqoa.,hka f,i úfYaI lKavdhï keye' we;a;gu ne¨fjd;a fï f,dalfha nyq,ju bkafka fyd| krl folu ;sfnk ñksiaiqhs' yefudaf.u Ôú; j, tla;rd w÷re me;slvla ;sfnkjd' wms fndfyda úg ;j;a ñksfil=f.a Ôú; l;dfjka okafk ishhg tlla muKhs' b;=re ishhg 99] u wms fkdokakjd fjkak mq¿jka' b;ska fldfyduo Tn ;j;a ukqIHfhl= úksYaph lrkafka @ Tyq fyda wehf.a iïmQ¾K Ôú; l;dj fkdoek Tng Tyq úksYaph lsÍug lsisu whs;shla keye'


weiqre lrk ñksiqka Ôú;hg jeo.;a'''

fudk l%uhlska jqK;a weiqre lrk msßi ;rï Ôú;fha hym; whym; ;SrKh lrk fjk;a ndysr lreKla kï ;j;a keye' weiqre lrk msßfia Ôú;j, ;sfhk .=Kj;alï jf.a u ÿn,lï jßka jr Ôú;hg fudk;rï kï n,mEula lrkj o lsh, f;areï.kak wfma u Ôú;fha f.jqKq w;S;h fyd|gu m%udKj;a' iuyrúg fï jkúg mjd wm w;aolsñka bkafk tys úmdl fjkak mq¿jka' iudcfha neÆ neÆ w; Èiajkafka;a tys i;Huhs'


ñ;=re fjiska bkak i;=frda '''

ñ;=re fjiska wms <Õ  isák yefudau ;=< ienE ñ;%;ajh ;sfhkjd o@ lshk tl f;dard fírd .ekSu f,fyis jevla kï fkfuhs' lhska tlla lrk" jpkfhka ;jfohla lshk" isf;ka fjkiau tlla is;k iajNdjfhka hq;= ñksiqka w;ßka hym;a .;s.=K ;sfhk .=K .rel ienE ñksiqka f;dard.ekSu ieneúkau ÿIalrhs' yeÕSïj,g jiÕfj,d ks;r u wdfõ.YS,Sj lghq;= lrk ñksiqka ´kE ;rï wms <Õ bkakjd' ñ;=re fjiska wms;a tlal bkak f.dvla wh wms wirK jqKq  fj,djg wmsg Woõ lrkafk i;a is;ska fkfuhs' tA w;r isá fndfydafokd wmsg Woõ lrkak leu;s jqfKa wms Tjqka hgf;a bkaklka ú;rhs' wms t;kska Wvg wdmq .uka l=, lshjkak mgka .kakjd' b;ska tA jf.a ;ek ;ek l=, lshjñka hkjkï Woõ lrmq tfla jevla ;sfhkjo@ tAl yßhg lsß l<hlg f.du ìxÿjla oeïu jf.a jevla' b;ska Tn flfklag Woõ lrkjd kï lsisÈkl tys m%;s,dN  n,dfmdfrd;a;= jkak tmd'


Woõ lr,d ;ek ;ek lshkak tmd''

we;eï mqoa.,hl= iudchg fl;rï fyd| l<;a tu mqoa.,hdf.a jerÈ fiùug Bg jvd fjfyi fjk wuq;= Ôùka isákjd' ;udf.a l=Kq fidaod .kakjdg jvd wkqkaf.a l=Kq fia§ug we;eï mqoa.,hska orK W;aidyh we;a;gu úys¿jla' flÈklj;a Tn mqoa.,hl=f.a w;S;fhka Tyqf.a j¾;udkh fyda wkd.;h ukskak tmd' jer§ï mrdchka jeáï ú| ke;s Ôú;hla ;=<ska lsisfia;a id¾:l ñksfyla ìys jkafka keye' Tn;a th w;aú| we;s' Tn wkka; w÷re jljdkq miqlr we;s' wfkla ñksiqka o tfiauhs' Tng lsisf,il;a is;d .ekSugj;a fkdyels w÷re jljdkqfõu Ôú; miq lr ;sfnkakg mq¿jka' b;du;a wmyiqfjka lemùfuka ìf|ka ì| h<s f.dvkÕd .;a tjeks Ôú; j, wkd.;h flÈklj;a Tjqkaf.a w;S;fhka ukskak tmd' Tjqkaf.a j¾;udkhg wkd.;hg bvfokak' Tn nqoaêu;a wfhla kï tu Ôú; j,g Yla;shla jkjd ñi w;S;h fufkys lrñka tu mqoa.,hka úksYaph lrkak hkafka keye' yels;rï fyd|u lrkak'


Tfí .uk Tn hkak''''

wjidk jYfhka f,dalh Tn .ek fldf;l=;a úfõpkh isÿ l<;a Tfí .uk hym;a kï lsisu úfgl wka whf.a úfõpk yuqfõ Tfí .uk kj;ajkak tmd' iudch Tng l=uk wdldrhlska ie,l=j;a Tn Tjqkag iudj fokak' Tn lreKdjka; jqK;a  ñksiqka Tng ieÕjqKq há wruqK we;ehs fpdaokd lrkjd' kuq;a Tn È.gu lreKdjka; jkak' Tn wjxl jQ úg  ñksiqka Tng jxpd lrkjd' túg Tn È.gu wjxl jkak' Tn m%S;su;aj ld,h .; l<fyd;a ñksiqka Tng B¾IHd lrkjd' kuq;a Tn È.gu m%S;su;aj ld,h .; lrkak' Tn wo Èkfha lrk fyd| fyg Èk jk úg Tjqka wu;l lrkjd' Tfí .uk bÈßhgu hkak'


fcHIaG lÓldpd¾h
wreK j,afmd,
o¾Ykh yd ufkda úoHd wOHhkdxYh
Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h'


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv