නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wjqreÿ 16 g wvq orejka lsisÿ fiajdjl fhoùug lsisfjl=g whs;shla fkdue;''
lïlre fomd¾;fïka;=fõ ldka;d yd <ud lghq;= wxYfha flduidßia kj,shg l;d lrhs


orejka fufyldr fiajfha fhoùu" ksis jhi iïmQ¾K fkdl< whj¨ka úúO idmamq ixlS¾K j, fiajfha yd úúOia:dkj, lïlre fiajfha fhoùu" ,sx.sl Y%ñlhka f,i Ndú; lsÍu j¾;udkfha fndfydaúg wikakg ,efnk ldrKdjla' wm fï ms<sn|j lïlre fomd¾;fïka;=fõ ldka;d yd <ud lghq;= wxYfha lïlre flduidßia §ma;s iqukfiak iu. idlÉPd l<d'

my; m< jkafka tu igykhs


lïlre m%{ma;shg wkqj <ufhl= f,i y÷kajkafka l=uk jhia ldKavfha whj¨kao @

cd;Hka;r <ud m%{ma;sh m%ldrj fukau úúO m%{ma;Skag wkqj orejl= ke;akï <ufhl=f.a jhia ldKavhka olajd ;sfnkjd'

lïlre Y%uh iïnkaOfhka lghq;= lrk lïlre fomd¾;fïka;=j ldka;djka" ;reKhka" <uhska fiajfha fhoùu ms<sn| kS;s iïmdokh lr we;s w;r 1956 wxl 47 orK mk; wkqj jhi wjqreÿ 16 g wvq whj¨ka orejka f,i olajd ;sfnkjd' fuh óg l,ska ;snqfKa jhi wjqreÿ 14 f,ihs' kuq;a 2021 j¾Ifha ckjdß udfia tu j.ka;sh ke;akï jhia iSudj ixfYdaOkh fldg orefjl= ke;akï <ufhla f,i y÷kd.kakd jhi jhi wjqreÿ 16g wvq whj¨ka f,i olajd ;sfnkjd'

kuq;a iudcfha mj;sk ;;a;ajh wkqj fï jhia iSudfõ isák orejka úúO fiajdj, fhdodjd ;sfnk whqrla olakg ,efnkjd'

kuq;a lïlre kS;shg wkqj jhi wjqreÿ 16 g jvd wvq orefjl= lsisu fiajdjl fhdojkakg kS;sfhka wjirhla keye'''

orefjla wksjd¾fhkau wOHdmkh ,eìh hq;=hs'

kuq;a orejka hï hï ieye,a¨ jevj,g fhdod.; yels wjia:d ;sfnkjd' tys§ mdi,a fj,djg fmr yd mdi,a fj,dfjka miq wjia:djka ie,ls,a,g .; hq;= fjkjd'

by; ldrKdj ie,ls,a,g f.k orejdf.a foudmshkag fyda Ndrlrejkag orejd hï hï ieye,a¨ jev j,g fhdojd .ekSfï yelshdj ;sfnkjd' tA wkqj úfYaIfhkau foudmshkaf.a l=Isl¾udka;" WoHdk jevlghq;=j,g orejkaf.a iyfhda.h ,nd .kakg yelshdj ;sfnkjd'

tfukau rcfha wëlaIKh hgf;a we;s jD;a;Sh mqyqKq uOHia:dkhkaj, orejd wOHhkh lghq;= fjkqfjka orejdg mqyqKq jev lghq;= lsÍug yelshdj ;sfnkjd'


j¾;udkfha orejka fufyldr fiajfha fhdojk wjia:d iq,Nj olskakg ,efnkjd' fuys§ Tn wdh;kh l%shd;aul jkafka flfiao @

wmg meñ‚,a,la ,enqKq iekska f.j,aj,g f.dia mÍlaId lrkakg kS;suh ;;a;ajhla keye' kuq;a wmsg meñ‚,a,la ,enqKu tA ms<sn|j mßjdi fomd¾;fïka;=j yd fmd,sish tlaj f.dia ta ms<sn|j úu¾Ykh lrkjd'

jhi wjqreÿ 16 g wvq orejka tf,i fiajh fhdojkakg lsisjl=g whs;shla ke;s nj Tng by; wm idlÉPd l< wdldrhg jegfykjd we;s'

tf,i iDcq f,i wmg meñ‚,a,la ,enqKfyd;a ud by; oelajQ wdldrhg mßjdi fomd¾;fïka;= ks,OdÍka" fmd,sish ldka;d yd <ud lghq;= wxY tlaj orejdf.ka yd wod< md¾Yajhka f.ka m%ldYk ,ndf.k orejdf.a whs;sh mßjdi fomd¾;fïka;=jg mjrd kS;suh lghq;= isÿlrkakg wm j.n,d .kakjd'

fuys§ orejl= hïlsis mqoa.,fhl= fyda lKavdhula fiajfha fhdojd we;akï lïlre fomd¾;fïka;=fõ ÿrl:k wxl 0112369 800 fyd fmd,sisfha wxl 119 fyd <ud wdrlaIl wêldßfha 1929 meñ‚,s lrkakg yelshdj ;sfnkjd'

tA jf.au lïlre fomd¾;fïka;=fõ tA tA Èia;%slal ld¾hd,j,g meñ‚,s fhduq lrkak yelshdj ;sfnkjd' <udrlaIl wêldßhg fyda fmd,sishg orejka lïlre fiajh fhdojd isák njg meñ‚,s ,enqKq úgl tA meñ‚,s kej; wm fj; fhduq fjkjd' tA wkqj wm ueÈy;aj úu¾Yk lghq;= isÿlr wjYH kS;suh ovqjï ,nd §ug lghq;= lrkjd'

fuys§ Tn wu;l fkdl< hq;= ldrKdjla ;sfnkjd' tkï lsishï mqoa.,fhla fyda lKavdhula jhi wjqreÿ 16 g jvd wvq orejl= lïlre fiajfha fhdojd we;s njg idlaIs iys;j Tmamq jqjfyd;a th orejdg jkaÈ f.ùu  by; wm oelajQ remsh,a oy oyil ov uqo, ixfYdaOkh fldg th remsh,a ,laIh olajd jeä lsÍug lghq;= lrñka mj;skjd'

fuys§ ;j;a fohla isysm;a l< hq;=hs' jhi wjqreÿ oyih g wvq orejka iy jhi wjqreÿ oyih" oy wg w;r ;reK ;re‚hka fiajfha fhoùu ms<sn`oj'

fuu jhia ldKavj, miqjk whj¨ka oekg y÷kd.;a wk;=reodhl jD;a;sfhka 51 l fiajfha fhoùu kS;s úfrdaëhs' th bÈßfhaÈ ixfYdaOkh fjkjd' tu wk;=re odhl /lshdj,g wu;rj ;j;a jD;Ska úiaila wm yÿkdf.k ;sfnkjd' wk;=reodhl jD;a;sfhka 71 fhoùu kS;s úfrdaë fjkjd' tfukau rd;%S fiajfha fhoùu" iodpdrhg ydksodhl lsisu l%shdldrlul fhdojd .ekSu kS;sfhka ;ykï' WodyrKhla f,i úfYaIfhka iodpdrúfrdaë rx.khka" msKqï .eiSu" i¾liaj, fhoùu wd§ lghq;= j, fhoùu ;ykï'


§ma;s iqukfiak
lïlre flduidßia
ldka;d yd <ud wxYh
lïlre fomd¾;fïka;=j

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr