නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

jeäysáhkag;a fmdäysáhkag ienE wdofra ´kE lr ;sfíTlaf;dan¾ 01 jeksÞ g fhÿk f,dal <ud iy jeäysá Èkh


Tn ;reK wjêfha § jeäysáfhl=g lskï whqßka ie,l=fõ o Tn jeäúhg njg m;ajk úg Tng ysñ ie,ls,a, o Bg idfmalaIj ,efnkjd' flfia fj;;a wms tÈfkod wfma wfkl=;a lghq;= j,g ld,h fjka lr .kakjd fiau ojfia úkdä lsysmhla fyda wmj yeÿ jevq foudmshka jeäysáhka wdorhka /ln,d .ekSug ld,h fhdojkafka kï Tjqka ,nk wiSñ; úkaokh Tfí mjq,a ixia:dj ;=< i;=g" iekiSu Wod lrkjd ksh;hs''

fuf,dj ks¾udKh ù ;sfnk iEu fohlgu fmdÿfõ n,mdk idOlhla f,i wjê y`ÿkajkak mq¿jka' thg fya;=j jkafka lsiÿ fohla wjêhlska f;drj mj;skafka keye' i;d isjqmdjg .ia fld<kaj,g mdfya iEu fohlgu fï wjë hkak n,mdkjd' ta w;r ta tla tla oE i|yd mj;sk wjê iudk lrkakg uq, ueo w. f,i kï lrkak mq¿jka'ñksid o fï wjê ;%s;ajhg hgy;aj ish ðjk rÕu~, ;=< rÕmdk wmQ¾j Ôúfhla fjkjd' ñksidf.a fï wjê .ek ;j;a .eUqrg ne¨jd kï th <ud" ;reK iy jeäysá lshd ;rula fïre mo j,ska WÉpdrKh lrkak mq¿jka' fï ðú; rÕ u~f,a  wms kgk fï kdv.ï ish,a,u fï ld, mrdi ;=k w;r mj;skjd'


orejka yd jeäysáhka .ek wjÈfhka o@

orejkaf.a wkd.;h ks¾udKh jkafka jeäysáhkaf.a lr u;skqhs' ;reK wjêh fõ.j;a ;SlaIK iajhx l%shdl< yels ñksid i;= jeo.;au wjêhla f,i y÷kajkjd' kuq;a <ud yd jeäysá wjêh fkdtfia kï ld,h hï;dla ÿrg tl yd iudkhs' ta fya;=jufoda f,dal <ud Èkh yd jeäysá Èkh tlu Èkl iksgqyka ùug;a n,mEfõ hkak wkql,amkhla ;sfnkjd'ta flfia kuq;a f,dal <ud Èkh;a f,dal jeäysá Èkh;a iurkafk Tlaf;dan¾ 01 odhs' Tlaf;dan¾ 01 jeksodg fhÿK f,dal <ud Èkh;a f,dal jeäysá Èkh;a le,ekavrfha tla Èkhla f,i igyka jqj;a Ôú;fha iEuodlu fï msßia foi ms<sn|j rgla" cd;shla wjÈfhka isákakg ´kE''


orejkaj mßiaifuka n,d.uq'''

orejka f,dalhg ìys l< mu‚ka foujqmshka Tjqkaf.a j.lSu bgq l<d jkafka keye' orejka fyd¢ka fmdaIKh lrñka ksis l,g wOHdmkh ,ndfoñka iudchg jevodhl mqrjeishl= ìys l< o foujqmshkag orejkaf.a j.lSfuka wm jeks rgl§ ñfokakg neye'thg fya;=j jkafka wm fndfyda úg oel we;s mßÈ foujqmshka jgd frdla jq orejka isák iudc jgmsgdjl Tjqka fifkyi" wdorh" /ljrKh u; Ôú; hym;a lr.kakd wdldrh oel .kakg mq¿jka' kuq;a j¾;udkh jk úg <uhska .uka lrñka isákafk fldhsngo hkak .;aúgiEu foudmshl=gu yef`.kafka ÿlla ñila i;=gla fkdfjhs'ta ;dlaIKh;a w;S;fha meje;s .;s meje;=ï ySk nj;a ksid <uhskaf.a wkd.h w÷re iajrEmhla fï Èkj, wrlaf.k ;sfnkjd' wo ;sfnk ;r.ldÍ" ld¾hnyq, jgmsgdj ;=< fndfyda foujqmshkag orejka fmdaIKh lsÍug uqo,a fiùfï wr.,hl fhfok neúka fndfyda wjia:dj,§ orejka Tjqkag uÕ yefrkjd'ta ksid orejka iudcfha jerÈ jev j,g fhduqjk wdldrh;a" Ôú;fhka jkaÈ f.jk wdldrh;a oel .kak mq¿jka'


hym;a orefjla ks¾udKh lrkakg kï'''

fuys§ foujqmshkag fyda jeäysáhkag muKla weÕs,a, È.=lsÍu fjkqjg l=vd ld,fha isgu iudch ms<sn|j wjfndaOd;aul orejl= ks¾udKh lsÍug mshjr .ekSu ;=<ska orejdf.a Ôú;h;a" mjq,l meje;au;a" iudcfha hym;a m%.ukh;a isÿfjkjd'' fï ksid ;dlaIKh ÈhqKq f,dalhl md ;nd isák j;aufka wms ;dlaIKh o mdol lr.ksñka mßirh ;=<ska <uqka yg w;aoelSï ,eîug" iudchg wkq.; ùug" ksis wdorh ,nd .ekSug" jerÈ ;SrK j,ska wE;a ùug bv i,iajkak ´fka'


ld,h jeh lrkak''

<ud hkakg fl;rï ÿrg jeo.;alula olajkjdo ta ;rug u jeäysá md¾Yjhg o jeo.;alu yd ie,ls,a, fhduq l<hq;= nj mila lrkjd' f,dal <ud Èkh yd jeäysá Èk fomd¾Yjhgu fmdÿfõ tla Èklg muKla fjka lr ieuÍu hkak

m%Yakd¾:hla jqjo f,dalhd fuf,dj mj;sk úfYaI jQ oE uqLH fldg .ksñka tu lreK ta wod< ojfia fjfiiska isysm;a lsÍu uyÕ= fjfyila orkjd' jeäysá Èkh;a fh§ we;s fudfyd;l fujeks Èkhla we;eï úg ieuÍug isÿj we;af;a wehs oehs úuid n,kakg ´k' foujqmshkaf.a wdorh" /ljrKh u;ska iefok orejd jeäúhg m;ajk úg Ôjk wr.,hg fhduqùu ksid uÕyefrk Tjqkaf.au foujqmshka jeäysáhka jv jvd;a yqfol,d ùu u; Tjqkaj ieug úfYaI Èkhla fyda we;s ù we;ehs wkqudk l< lrkakg mq¿jka' Tn ;reK wjêfha § jeäysáfhl=g lskï whqßka ie,l=fõ o Tn jeäúhg njg m;ajk úg Tng ysñ ie,ls,a, o Bg idfmalaIj ,efnkjd' flfia fj;;a wms tÈfkod wfma wfkl=;a lghq;= j,g ld,h fjka lr .kakjd fiau ojfia úkdä lsysmhla fyda wmj yeÿ jevq foudmshka jeäysáhka wdorhka /ln,d .ekSug ld,h fhdojkafka kï Tjqka ,nk wiSñ; úkaokh Tfí mjq,a ixia:dj ;=< i;=g" iekiSu Wod lrkjd ksh;hs''


úfYaI m‚úvh jkafka'''

ta wkqj j;aufka fkdfhla fkdfhla foaj,a i|yd Èkhla fjka lrñka iurk wjia:djl ld,dka;rhla uq¿,af,au mej; tk fï f,dal <ud Èkfha m‚úvh kï jeäysáhkag f.!rj lruq <uhska wdorh lruq hkakhs' f,dal <ud Èkh fiau f,dal jeäysá Èkh iurk f,dajdis ish¨ fokdg kj,sh wfmka iqn me;=ïæ


iudc úoHd yd ufkda úoHd lÓldpd¾h
ldxpkd wêldß
iudc ixj¾Ok wdh;kh'


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv