නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

orejg ;uka ;=<skau bf.k .kak bvla fokak wïfï
f.org .kak jdyfka fudllao lsh,d mjd ;SrKh lf<a uf. orefjd

f,dal <ud Èkh uy by<ska iurkakg l%shd lrk fndfyda uõmshkag ;ukaf. orejg orefjl=g jf.a i,lkak wu;l fj,d' fudlo wo nyq;rhla uõmshka orejkaf.ka n,dfmdfrd;a;= fjkafk ;ukaf. wruqK idlaId;a lr .ekSu ñila orejkag ksoyfia yqiaula .kak bv ,nd fokak fkfjhs' ;ukaf.a n,dfmdfrd;a;= wNsm%dhka fjkqfjka orejkaf. <ud ld,h fidrlï lrkd uõmshka fkdkj;sk /,a,lg yiqj ye,afï ÿj hkjd' tA fõ.hg ÿjkak orejkag neß jqK;a flfia fyda tA u. hd hq;= hehs orejkag oeä fia n,mEï lrkjd' we;a;gu tjka miqìul orejkaf.a fyg oji fldfydu ;SrKh fjhso@ <uhskaf.a Èkh wNsuqL ys|f.k we;a;gu uõmshka lrkafk lshkafk orejkaf.a ys; iqj foaj,a o@ wms álla l;d lruq'

wïu,g ´fk úNd. iu;a fjk orefjla yokak' uf.a orej ;uhs olaIu lsh,d Woï wkkak' yenehs Tn tA úÈhg olaI;u orefjla yokak ys;df.k hk fï .ufk fl<jr ys;k ;rï id¾:l wjidkhla olskak fkd,efnkak;a mq¿jka'

we;a;gu wïu,d fndfyduhla lshkafk ys;kafk uf.a <uhg fudf<a keye lsh,d' yenehs nqoaêh ke;s orefjla yuq jqfKd;a ux Tng ;E.a.la fokjd' fudlo wïuf. l=fia bkak ldf, i;s 11 isg 19 olajd thd .; lrmq ld,hg wkqj" tA w;aoelSï j,g wkqj ;uhs nqoaêh yefokafk iy j¾Okh fjkafk' ^úoHd;aulj fï olajd fydhdf.k ;sfhk wdldrhg wkqj&


orejf. Ôúf;a jáku ld,h'''

we;a;gu Tfí orejg fud<h ke;akï j.lshkak ´fk wïud' orefjla yefokafk wïuf.hs ;d;a;f.hs mrïmrd folgu wkqj jqK;a orefjl=f. fud<h jeämqru tkafk ;d;a;g jeäfhka wïuf.ka'

tA úÈhg orejd uõ l=i ;=< bkakd ldf, ks¾udKh jqKq orejf. fud<h wms fldhs uÜgug o f.akafk lshk tl ;SrKh lrkafk orejd l=i ms<sis| .;a od isg m<uq Èk 1000 we;=<;' tA lshkafk orejf. fojeks Wmka Èkh olajd jQ ld,h ;uhs orejl=f. nqoaêh fldhs uÜgug o wrf.k hkafk lshk ldrKdj ;SrKh fjkafk'

t;eka mgka orejg jhi wjqreÿ 8 jk ;=re ld,h b;du;a jeo.;a' wjqreÿ 8 ka miafi orejf. Ôúf;a w¨;a mßÉfþohlg fmrf<kjd' wo wms Ôj;a fjkafk ;dlaI‚l hq.hl' b;ska fï kj ;dlaIKh;a tlal noaO jqKq orefjla ;uhs bÈß ld,h n,dfmdfrd;a;= fjkafk' 2030 tA lshkafk bÈß oYlfhÈ /lshd f,dalhg msúiSug n,dfmdfrd;a;= fjk Tfí orejdf.ka b,a,kafk wl=re ,sùfï yelshdj kï fkfjhs' fudlo kj ;dlaIKh;a tlal noaO jqKdu f*daka tlg ke;akï mß.Klhg lsõju Tng wjYH foa ghsma lr,d fokjd' tA jf.a ;dlaI‚l f,dalhla tlal ;uhs wms wo .kqfokq lrñka bkafk'


w;a wl=re yokak orejkaj urdf.k lk wïu,d'''

we;a;gu tjka ;dlaI‚l f,dalhl ys¢kd orejkaf. w;a wl=re yokak uefrkak lE .yk wïu,d we;a;gu l< hq;= jkafk tAlo@ tfyu;a ke;akï ÿgq.euqKq rÊcqrefjd bmÿKq uereKq jir lgmdvï lrjk tlo@ tA foaj,a .+.,a .ymqju fydhd.kak mq¿jka' yenehs ,nk oYlfhoS jev f,dalhg msúfik Tfí orejg ;sfhk f,dl=u wNsfhda.hg W;a;r fydhkafk fldfyduo lshk iQodku Tn <Õ keye'

okakjo Tfí orejf.ka jev f,dalh b,a,kafk fudkjo lsh,d' m<uq ldrKdj ;uhs b;du;au krlu ;;a;ajhla yiqrejkafk fldfyduo lshk tl' we;a;gu w;sYh ixlS¾K .eg¨jla úi|kafk fldfyduo lshk foa tA wh Tfí orejf.ka n,dfmdfrd;a;= fjkjd'

b;ska Tn fldfyduo Tfí orejd tjka ;;a;ajhlg uqyqK §ug yqre lrjkafk' Tn l< hq;= fyd|u foa fjkafk Tn tA jf.a wjia:d wNsfhda. yo,d orejkag fok tl' ir,ju lsõfjd;a m%Yakj,g W;a;r fydhkak orejkag bv fok tl'

l=vd ld,fha b|,u ;SrK .kak orejkag bv fokak ´fk' tfyu jqKdu ;uhs tA orejd jevqKq miqj;a Ôúf;a tk wNsfhda. yuqfõ fkdie,S tAjdg uqyqK fokak mqreÿ fjkafk' f.or lrk yeu foau ;SrKh lrkafk wïud ;d;a;d' wehs Tfí orejg f.or .dk ;Ska; j¾.h ;SrKh lrkak bv fokak neß' i;shlg ojila follaj;a f.or yok lEu jÜfgdarej ;SrKh lrkak bv fokak neß @'

wehs Tng neß wms .dj ;sfhk i,a,s fuÉprhs' fukak f.org wjYH nvq ,ehsia;=j' wms .kafk fudkjo lsh,d ;SrKh lrkak orejg ndr fokak' Tn ;uhs yeufoau ;SrKh lrkafk' Tn ;uhs f.or ;Skaÿ ;SrK .kafk' Tn ;uhs f.or md,kh lrkafk' fudlo Tn wïud ke;akï ;d;a;d' mjqf, fohla ;SrKh lrkak orejg ÿkafkd;a mjq, ;=< Tn f.dv k.df.k ;sfhk wdêm;Hh ìf|hs lsh,d Tn nhhs' tA ksid Tn orejkag ys;,d fohla lrkak ;Skaÿ ;SrK .kak" iajdëkj ys;kak wjia:djla fokafk keye' b;ska fldfyduo tjka miqìul bÈß oYlfhÈ jev f,dalh fydhk orejd Tfí f.oßka ìys lrkafk'

we;a;gu uf. f.or nvq ,ehsia;=j ;SrKh lrkak uf. orejkag wjqreÿ 8 fjkfldg uu ndr ÿkakd' f.org .kak jdyfka fudllao lsh,d mjd ;SrKh lf<a uf. orefjd' Tn;a tA jf.a mjqf,a iduQysl ;Skaÿ ;SrK .kak Tfí orejkag mjrkj kï" tA úÈhg iajdëkj ;Skaÿ ;SrK .kakg Tn Woõ lrkj kï" tA uÕ fmkajkj kï Ôúf;a ´fku wiSre wjia:djl tA orejkag yß ;SrKh .ekSfï yelshdj we;s fjkjd' tA uÕ fmkaùu ;=<  ,nk oYlfhÈ jev f,dalh n,dfmdfrd;a;= fjk wNsfhda. ch .; yels flfkla njg Tfí orejd m;a lrdú'


;SrK .kak bv fokak'''

;SrK .ekSu yeu úgu orejkag ,nd § jrola wef;d;a uÕ fmkaùu Tfí j.lSula' yenehs Tjqka .kakd ;SrKhkag Tfí ;SrKh nf,ka mgjkak W;aidy lrkak tmd' idudkHfhka orejka jerÈ lrkjd' tAjdg uõmshka o~qjï lrkjd' Tng mq¿jka kï Tjqka lrk jrog ,nd Èh hq;= o~qju fudllao lshd ;SrKh lsÍfï whs;sh orejkag ,nd fokak' túg ndysr mqoa.,fhla fia n,d tu jrog Èh hq;= o~qju ;SrKh lrkakg orejka fm<fUkjd' tuÕska fjkafk orejkaf. ;SrK .ekSfï Yla;sh we;s jk tl jf.au ´fku fohla yßhg lsÍfï yelshdj we;s fjk tl'

B<Õ oYlfha jev f,dalh fidhk wfkla iqÿiqlï w;rg tla fjkafk ks¾udKYS,s;ajh iy wruqKq.; ùfï yelshdj' tA foaj,a jeä lr .kak Èh yels fyd|u foa Ndjkdj iy fhda. wNHdi' tA wkqj Tfí orejdj ir, Ndjkdjlg yqre lrjkak Tng mq¿jka'


.‚;uh yelshdj wvq kï'''

f.dvla orejkag .‚;uh yelshdj wvqhs' tfyu orejkag ;rjgq lrñka" lE .yñka ojiu plalf¾ mdvï lrjkak" .Kka yojkak .sfhd;a orejd ;=< ;sfnk yelshdj ;j;a fudg fjkjd' kuq;a uõmshka úÈhg Tn Wml%uYS,S jqfKd;a orejdf.a .‚;uh yelshdj j¾Okh lr .kak mq¿jka' tA wkqj .‚;uh yelshdj wvq orejka iuÕska lerï l%Svdjg fhduq ùu fndfydu fyd| fohla'

orefjl=g u;lh wvqhs kï ´ñ .ykak mq¿jka' iqfodl= jfya l%Svdjlg fhduq fjkak mq¿jka' b;ska orejf. l=i,;d j¾Okh lr .kak wïug fudk;rï foaj,a orejka iuÕska lrkak mq¿jka o@ tfyu kï oji mqrdu orejkag lE .iñka" nek w~ .iñka" Ôúf;a wf|dakdjla lr .kak tmd' túg fjkafk orejka ;j ;j;a bf.kqï l%shdj,sfhka ú;rla fkfjhs Tnf.kq;a wE;a fjk tl'


tfyu kï fudlo lrkafk @'''

orejkag ;rjgq lrkak;a tmd kï" nek jÈkak;a tmd kï" orejka fmd; mf;a jev lrkafk;a ke;akï we;a;gu fudllao lrkak ´fk' orejkag wjia:dj fokak' md,kh lsÍu mfil oud tA whgu ys;,d fohla lrkak bv i,ikak' túg orejkag ;uka ;=<skau bf.k .kakg wjia:dj ,efnkjd' tA jf.a ;uka ;=<skau bf.k .kakg wjia:djka ,efnk fldg ;uhs orejka ;=< Yla;su;a nj f.dv kef.kafk'


udkj yelshd ixj¾Ok WmfoaYl
ik;a .uf.a


;udrd m;srK