නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

IDH f,dl= fodia;r uy;a;hdweh;a'''uu;a''' tlu úYajúoHd,hl wOHdmkh ,enQ fokafkla'''

yenehs wms tysoS tlsfkld y÷kkafk keye''' - ffjoH yis; w;a;kdhl


wfma mq;dg wms yeÿk mßirhg jvd fjkia mßirhl w;aoelSï ú¢kak ,enqKd'''


 PdhdrEm wei .efgk úgu Tng Tyq ljfrlaoehs y÷kd .kakg yelshs' tA tA ;rugu udOH yryd úúO wjia:dj, Tyq Tng ióm ù we;s ksid' iuyr úfgl Tn Tyq fkdy÷kkjd o úh yelshs' Tyq jD;a;sfhka wxf.dv fndajk frda. úoHdh;kh wOHlaI OqrkaOr ffjoH yis; w;a;kdhlhs'

fujr kj,sh fid÷re l;dnyg wm Tyqj le|jd .;a;' f,aLkl,dfõo iqúfYaIS olaI;d olajk Tyq wm;a iu. l;dnyg yjq,a jQfha" ud,fò W;=re fydalkaor ruŒh mßirhla msysá Tyqf. ksjfia§ hs'''

ful, oeä ld¾hnyq, Ôú;hla f.jk Tyq ish mjqf, idudÔlhka iu. f.jkakg iQodkï jQ ld,fhka fydardjlg jeä ld,hla Tn wm fjkqfjka ,nd ÿkakd'

uf.a .u uyr.u' uyr.u lshkafka tjlg w¾O kd.ßl .ïudkhla' uu bmÿfka yeÿfka jevqfKa úYajúoHd,fha wOHdmkh ,nkakg msgfjk ;=re /£ isáfha tys' uf.a foudmshka .=rejreka' uu mjqf,a tlu orejd'


mjqf,a tlu orejd f,i Tn oefkk md¿j ldkaish ú| .;af;a fldfyduo @'''

wfma f.or bvu ;rul úYd, bvlv m%udKhla ;sín tlla' tl mfilska wfma w;a;ïud" iShd ysáhd' wfkla me;af;ka uf.a ;d;a;f.a kx.sf.a f.or ;snqKd' b;ska wms ;=ka Èydu ysáhd' tA ldf,a wo jf.a ;dmam ne|f.k iSud udhsï lrf.k ;snqfKa kEfk' tA ksid wmsg ys;=ukdfmg wy, my, <uhska iuÕ ÿj,d mek,d fi,a,ï lrkakg wjia:dj ;sínd' tod wms ,nmq tA ñysß w;aoelSï wo orejkag we;af; keye'


tod Tng Tfí foudmshka mdvï lrkak" wkd.; ie,iqï yod .kak" b,lal lrd .uka lrkak fldhs wdldrhgo fufyhùu isÿ lf<a'''

we;a;gu uf.a foudmshka .=rejreka jqK;a ug tfyu úfYaIfhka lsh,d n,mEula lf<a fyda fufyhùula isÿ lf<a keye' mdif,a wksla orejka flfrys Tjqka olajmq ie,ls,a, ug;a oelajQjd' uu mjqf,a tlu orejd ùuksid tla w;lska jeä fifkyila wdorhla ,nkakg uu jdikdjka; fjkak we;s' kuq;a lsisu úfgl lsisu n,mEula isÿ lr,d keye' kuq;a hï hï wjia:dj, § wfma mjqf,a wms w;r isÿfjk l;dny ;=<§ ug Tjqkaf.a yeÕSu jegys,d ;sfhkjd' Wiia fm< i|yd úoHd úIhka yodroa§ tA i|yd Tjqka oelajQ Wkkaÿj l< l;dny ;=<§ ffjoH jrfhl= jkafkkï i;=gla Tjqkaf.a is;a ;=< ;snqKd lsh,d ug oeka jegfykjd' foudmshka wm ìysjqK od isg wm fjkqfjka lrk lshk foag fldmuK ie,l=j;a uÈ' Tjqka wm fjkqfjka hï n,dfmdfrd;a;=jla ;ndf.k isák j. jegyqKdu yels Wmßufhka th bgq lsÍu wmf.a j.lSula hq;=lula' uu tA hq;=lu j.lSu bgql<d lsh,d ysf;kjd' we;a;gu foudmshkaf.a n,dfmdfrd;a;=j fldhs ;rï by< o lsh,d ug jegyqfKa uu ffjoHjrfhl= fj,d m<uq frda.shd mÍlaId l< wjia:dfõ'


fldfyduo Tfí Wiia fm< wOHk lghq;= l< ld,h .; lf<a @'''

we;a;gu uu l,d úIhka yodr,d ke;s ksid ug tA úIhka ms<sn|j úfYaI jQ wjfndaOhla keye' kuq;a wOHhk lghq;=j, ksr; ù isák úg tA fjkqfjka lemù lghq;= l< hq;=hs' úfYaIfhka úoHd úIhka yodrk fldg th ukdj jegfykjd' uu mdie,a ldf,a YsIH kdhlfhl= f,i;a ndysr jev lghq;= isÿl<d' kuq;a tfyu ndysr lghq;= isÿ lroa§ wOHhk lghq;= i|yd hï n,mEula we;sfjkjd' Tng lshkak uu Wiia fm< ;=ka j;djla ,sõjd' ;=kajeks wjia:dj ;uhs ug ffjoH úoHd,hg we;=¿ùug wjia:dj ,enqfKa'

tA ldf,a ug wdidjla ;snqKd fmardfo‚h úYajúoHd,fha Wiia wOHdmk lghq;= yodrkak' uu m<uqjrg úNd.h ,sõj;a fld<U Èia;%slalfhka ffjoH úoHd,hg we;=¿ ùug wjia:dj fkd,enqK;a msg m<d;aj, yd ii|d úYaj úoHd, wOHdmkh ,nkakg wjia:dj ;snqKd' fojk wjia:dfõ tf,i wjia:dj ,enqK;a uu ;=kajk wjia:djg;a úNd.h ,sh,d chj¾Okmqr úYajúoHd,hg ffjoH úoHdj yodrkakg we;=<;a jqKd' uu fï lshkak W;aidy lf<a wfma hï n,dfmdfrd;a;=jla ;sfhkjkï hï hï ndOl t,a, jqKd lshd w;ayeßh hq;= ke;ehs lshkakghs' ug m<uq yd fojk wjia:dj, úoHd wxYfhka fjk;a fjk;a wOHhk lghq;= isÿ lrkakg wjia:dj ,enqK;a uu uf.a b,lalhg .uka l<d'


fldfyduo Tfí úYajúoHd, Ôú;h we;eï msßia lshkafka l,d úIh Odrdjka yodrk whj¨ka l%shdldÍ foaYmd,khg ueÈy;a jqK;a úoHd úIhka yodrk úYajúoHd, úoHd¾Óka u tA i|yd wjia:djla ke;ehs lsh,hs'''

Tng lshkak Wiia fm< l,d úIhka yodrkjg jvd jeä lemùula úoH úIhka yodrk isiq isiqúhka oelaúh hq;=h' tA jf.au úYajúoHd,h ;=< wfkla úoHd úIhhka yodrk isiq isiqúhkag jvd ffjoH úoHdj yodrk isiqka tA fjkqfjka oeä lemùula fjfyi ùula isÿl< hq;=hs' kEug lEug ksod.ekSug ld,h fjka lr b;sß yeu ;;amrhu wOHhk lghq;= i|yd fjka l< hq;= fjkjd' iEu w;miq ùula u wNsfhda.hla fjkjd' bka ud l,d úIhka yodrk wh wOHhk lghq;= i|yd lem ùula isÿ fkd lrkjd hkak woyia lrkafka keye' iuia;hla úÈhg .;a;u iEu rglu mdfya fuka u wfma rfÜ úYaj úoHd, isiq isiqúhka tA tA ld, jljdkqj, mj;sk foaYmd,ksl rgdjg il%Shj odhl;ajhla imhkjd' wfma úYaj úoHd, Ôú;fha § wfma úYajúoHd,fha isiqka fofofkl= >d;kh jqKd' wfma wOHdmk lghq;= j¾I follska l,a .shd' wjia:d lsysmhl§ Woaf>daIK j,g iïnkaO fj,d l÷¿ .Eia m%ydr j,g ,la jqK wjia:d;a ;snqKd' tA tA ld,j,§ we;s jk ;;a;ajhka j,È úYajúoHd, YsIH m%cdjg yqol,dj lghq;= lrkak nE'
úYajúoHd, Ôú;h yßu iqkaorhs' úYajúoHd, wOHdmkh ,enQjka f.a u;h o thhs' th fndfyda ksoyia ;ekla' iu jhfia iu oekqu iudoka orkakka tys fnfyúkau isákjd' tA ksid úYajúoHd, Ôú;h fma%uŒh yeÕSï j,ska o msfrkjd' tA iïnkaOfhka Tfí w;aoelSï fldfyduo @'''

Tn yß' th yßu iqkaor ld,mßÉfþohla' Ôúf;a w;S;hg tl;= fjk yeu ld,mßÉfþohlau jf. úYajúoHd,h Ôú;h;a tfyuhs' tys ÿl iy i;=g wmuKhs' kuq;a lKavdhï iuÕ tl;= ù jev lroaoS;a fndfydu ióm ne§ï ys;j;alï we;s fjkjd' ug;a hy¿ fhfy<shka f.dvla ysáhd' iqkaor w;aoelSï ;sfnkjd' kuq;a ug úYajúoHd, Ôú;h ;=<§ fma%uh ms<sn|j lsisu w;aoelSula ,nkakg wjia:djla Wod jqfKa kE'


fldfyduo Tfí iyldßh uqK .efykafka @'''

we;a;gu uu újdy jkafka újdy fhdackdjlska' weh ud;f,a' weh kñka f.da;ó' Tng lshkakg th yß wmQ¾jhs' wms úYaj úoHd, Ôú;fha§ tlu úYajúoHd,hl wOHdmkh ,enQ fokafkla' yenehs wms tfyÈ tlsfkldg y÷kkafk kE' weh jHjydßl úoHd úIhka yodrmq flfkla'


Tn újdyhg iyldßh f;dard .ekSfï§ ie,ls,su;a jQ lreKq fudkjo @'''

uu .=rejreka fofofkl= f.a mjqf,a tlu orejd' tA mjq, iudch yd iu. .kqfokq l< úÈyla ;sfnkjd' wm Ôj;a jk mßirh Ôj;a jk rgdjla ;sfhkjd' tA Ôú;hg jvd;a .e<fmk flfkla ;uhs ux n,dfmdfrd;a;= jqfKa' wo f.da;ó lrk lemùu Èyd ne¨jdu uf.a f;dard .ekSu ishhg iShhla ksjerÈ nj ug jegfykjd'

uu tl, jev lf<a n,xf.dv iy n.jka;,dj w;r we;s j;= .%dóh frdayf,a' n.jkka;,dfõ bo,d ;j;a lsf,dóg¾ ;syla we;=<g hkak ´fk' tA ldf,a f.da;ñ jev lf<a yÕ=rkafl; fmdru~q,a, uOH uyd úoHd,fha' thd i;sfha ojia myla jev lr,d isl=rdog uf. lajdg¾ia tlg tkjd' thd fmdru~q,a, b|,d ux bkak ;ekg tkak meh y;la .; fjkjd' thd wdfõ .sfha nia tfla' uu n.jka;,djg .sys,a,d thdj tlalka tkjd' meh y;la .uka lr,d wE wdj .uka mehla yudrla úfõl .kakjd' ÿIalr ld,hla wms tA úÈyg .; l<d' miafia f.da;ó fcHIaG m¾fhaIK úoHd{jßhla úÈyg fnd/,a, ffjoH m¾fhaIK wdh;kfha fiajh l<d' tA ld,fha wmsg wfma mq;d ,eì,d'

Th ldf,a ug ia:dk udrejla ,enqKd' wkqrdOmqr ;Uq;af;a.ug' mq;hs f.da;óhs fnd/,af, ;sh,d uu wkqrdOmqr ;Uq;af;a.u frdayf,a fiajh l<d' weh miqj ;Uq;af;a.ug tkak ;SrKh l<d' wE /lshdfjka bj;a jqKd' wfma mq;dg wms yeÿk mßirhg jvd fjkia mßirhl w;aoelSï ú¢kak wjia:dj ,enqKd' wms ysáh lajdg¾ia tfla bvu yß úYd,hs' ;eka ;eka j, j;=r gema ;snqK;a wfma mq;d ÿj mek fi,a,ï l<d' gema fm<ska kEjd' tA fooyia oyih' ;Uq;af;.ug W.% kshx ld,hla' tA ish,a, fï fokakd ord .;a;d' wo wms fld<U kd.ßl mßirfha mqxÑ bvul Ôj;a fjkjd' yenehs tA fjki wfma mq;df.a uq¿ Ôú; ld,fhau ;sfhaú' jir úis;=kaoyilg miqj h,s ñksia iudch wdl%uKh lr,d ;sfhk fï jix.;h ksid wms wdmyq ÿriafj,d' uu ks;r ks;r f.or tkafka kE' fï f.or wdfj;a udi follg miafia' fjk;a ldka;djla" ìß|la fï ;rï Ôúf;a ÿIalr;d ú|skak leu;s kE' tA;a f.da;ó fï ish,a, iskduqiq uqyq‚ka hq;=j ord.kakjd' tA ord .ekSu" lemùu ;=< uf.a f;dard .ekSu ksjrÈhs lsh,d ug kej; kej; isysm;a lrkjd'


fï ld,fha iudcfha wm tlsfkld ,nk w;aoelSï úIuhs' úúOdldrhs' úfYaIfhka fnda jk frda. úoHdh;kfha wOHlaIljrhd f,i;a ffjoHjrhl= f,i Tng;a fjkia úÈfya w;aoelSï we;s'''

wksjd¾hfhkau' tl;a tlgu fï w;aoelSï tlsfkldg idfmalaIhs' uu whs'ã'tÉ' frdayf,a fiajh lrk nj fï wjg wfma ys;j;=ka okakjd' uf.a ìß|" orej .ek Tjqka úfYaI fidhd ne,Sula lrkjd' tA ksid ug uf.a jev lghq;= lrf.k hkak hï udkisl iykhla ;sfnkjd' wfma f.or wh udi .Kkdjlska t<shg .sys,a,d kE' l,d;=rlska ud iu. t<shg neiafid;a ñil' myq.sh ojil uu fjf<| wdh;khlska NdKav ñ,§ .kak .shd' tys§ iuyre udj y÷k.;a;d whs'ã'tÉ' frdayf,a ffjoHjrhd lsh,d' ug tA fj,dfõ lsúiqula .shd' tA fj,dfõ t;k ysgmq ish¨fokd laI‚lj bj;a fj,d .shd' Tjqkaf.a nh idOdrKhs'

;j;a wjia:djl wfma frdayf,a jev lrk fyo ks,Odßkshla Wfoa jevg toa§ thd y÷kk flfkla wy, ;sfhkjd Tn whs'ã'tÉ' frdayf,a fiajh lrk flfkla fkao lsh,d' —wehs fï ñksiqka .uka lrk nia tl hkafk wehs˜ wy,' —wms;a fï nia tfla fkd.syska fjk fldfyduo jevg hkafka lsh,d˜ ñiS úui,d ;snqKd' wka;sfï tA ñksiqka nia tfla .uka lsÍu kj;a;,d tA nia tfla .uka hd hq;=u ksid wfma ks,Odßksh nia tflka niai,d' wks;a ñksiaiq /f.k nia tl .sys,a,d ;snqKd' tla w;lg ñksiqkag fodia lshkak nE' fï jix.;h Nhdklhs' tA;a wms jev lrkafk;a ñksiaiq fjkqfjka' iuyr w;aoelSï yß fõokdldÍ fidapkShhs' iuyr w;aoelSï ydiH i;=g werf.k tkjd'


Tfí úfõl ld,h f.jkafka fldfyduo @ úfYaIfhka úfkdaodxY fudkjo @'''

úfYaIfhka fï ld,fha úfõl ld,hla úfkdaodxY j, ksr; ùula keye' kuq;a ixpdrh lsÍug" ixpdrl jHdmdrhg" k¾;khg ix.S; lghq;=j,g fukau ksfõok lghq;=j,g;a uu leue;a;la olajkjd' óg ál l,lg by; § wms ú,am;a;=j n,kak .shd' Bg wu;rj uu f,aLk l,djg jeä leue;a;la olajkjd' fï jk úg wfma m<uq rd;%sh kñka uõ ke;s uõ rgla flál;d ix.%y folla t<s olaj,d ;sfhkjd' fï Èkj, kjl;djla ,shñka isákjd'