නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

lsßmsá ùÿrejla ìõfõ ke;akï oji bjr o'''




fudllao fï wmg weú;a ;sfhk wreu mqÿu udkisl;ajh

lsisu if;la jeäysáfhla jQ miq lsß fndkafka keye' fï f,dalfha jeäysáfhlaj lsß fndkafkao" wka if;laf.a lsß fndkafka o ñksid muKhs'kuq;a wms ljqre;a mqreÿfj,d bkafka Wfoau keÕsÜg .uka ri WKq lsß f;a tlla fndkak' f;a tl fkdìõfjd;a ug todg yß kE''' hk lshuk ´k ;rï wmg wykak ,eì,d ;sfhkjd' ta;a uE;l isg fï lsßmsá ke;akï rilr îmq lsß ùÿrej .ek wfma rfÜ ;rula wdkafoda,kd;aul l;d ny­la we; fj,d ;sfhkjd'


oji mgka .kak fldgu ji fndkjd'''

Wfoau ji úi uqiq jevlg ke;s msálsß fldamamhla î Èkh weröu fyj;a fi!LHhg wys;lr nj fyd¢ka oek oek;a Èkm;d ;u fi!LHhg wys;lr wdydrhla fkdf.k isàugj;a Yla;shla fldkaola fkdue;s ck  fldÜGdihla ùu wmu ,eÊcd fjkak ´k'  kjiS,ka;h" ´iafÜ%,shdj¦ hqfrdamd yd ÈhqKq wdishd;sl rgj, Èhr lsß fyda lsß wdydr j¾. mßfNdackh l< o lsßmsá mdkh lrkafka keye' wfma ck;djg jvd hy;ska Tjqka Ôj;a fjkjd' wfma rfÜ ;rï fnda jk frda. nyq, rgla ;j;a fkdue;s ;rï' óg wu;rj f,dj ÈhqKq lsß ksIamdokhla we;s rgj, wks;a hy.=K bj;a fldg fjk;a wdydr j¾. ksIamdokh lr b;sß jk fldgiska lsßmsá ksmojkafka" fjk;a rij;a wdydr øjHj,g fhdod .kakd wuqøjHhla f,ihs' WodyrK f,i fpdla,Ü" ìialÜ j¾. iy flala j¾. iE§fï§ wuqøjHhla f,i lsßmsá fhdod .kakjd' fï ksid ÈhqKq rgj, iqmsß fjf<| ixlSrKhkays îug .kakd wdydr mdk wiqrd we;s ;ekaj, lsßmsá ;nkafka keye' Tjqka lsßmsá wiqrKq ,nkafka lEu iE§ug fhdod .kakd wuqøjH ;nk ia:dkj,hs'


f,dl= nvla tlal f,dl=  f,vla ú;rhs''

t<lsß j,g;a jvd lsß msá b;du wfhda.H wdydrhla  nj oek oek;a YsIag hehs lshk f,dalfha isák wm lsß msá j,go" wfma wixfõ§ nj fmkajñka isákjd' ,xldfõ ñksiqkag  jeisls<s hEug;a neß ;rug weíneys l< iSks odmq lsß tl yd mdkamsá j,g .eg¨jla meñ‚ ú.i  Èkm;d  m%;sm;a;s ld¾hlaIuj iïmdokh lrkjd' fï ksidu  foaYmd,lhdf.a isg ÿmam;a wirK f.dúhd olajd f,dl= nvla iuÕ f,dl= f,vla §ug lsßmsá  iu;a fj,d ;sfhkjd' —orejdg msá tl .kakj;a i,a,s keye˜ "—mdka lshd .kakj;a mK keye˜ wfma rfÜ ÿmam;alu lshdmdk Ndú;hg .efkk m%isoaO fhÿï' fuu laI‚l lEu îu ixialD;sh ;=< mj;sk ;dla fudav ÿmam;alu o mK ke;slu o iodl,a mj;skjd' fuys we;s wfkla wreuh jkafka" fï lsßmsá j,g ,xldj jeks miq.dó fkdÈhqKq rgj,a j, isák ck;dj muKla weíneys ùuhs'




fudkjo fï lsßmsá''

lsßj, hy.=K wka;¾.; jk w;r lsß îfuka tu hy.=K wfma YÍrj,g ,efnkjd' kuq;a ,xldfõ Ôj;ajk wm lsß fjkqjg úYd, jYfhka îug mqreÿ ù isákafka  lsßmsáhs' .eg¨ jkafka msálsßj,o Èhr lsßj, ;sfnk hy.=Khu ;sfí o hkakhs' lsßmsá ksIamdokd.drj, uq,ska u isÿ lrkafka lsßj, we;s fmdaIl fldgia bj;a lsÍuhs' ^tajd ng¾$ Öia ksIamdokhg fhdod .kS&wk;=rej¦ fmdaIKh rys; lsßj,g *dï f;,a ridhksl" rildrl" lD;%su øjH tl;= lrhs' we;eï iud.ï fhda.Ü ksIamdokfha§ fujeks oE isÿ lrkjd' miqj fuhg l,a ;nd.ekSfï ldrl jeks foa tla lr úh<Sug ,la lr msálsß njg m;a lrkjd';u ksYamdok wf,ú lr .ekSu i|yd Tjqka fkdfhl=;a Wml%u wkq.ukh lrkjd' jeä f;a m%udKhla idod .ekSug yelsjk mßÈ lsßmsáj,g fkdfhla foa tl;= lrkq ,nkjd' fïjd lsß fkdj fjk;a foaj,ah' th iodpdrd;aul keye' keõ .Kka ,xldjg f.fkk fndfyda uyd mßudK wdkhksl lsßmsáj, jd‚cuh mrud¾:h fjkqfjka fmdaIl fldgia bj;a lr ta fjkqjg nd, wdfoaYl we;=<;a lrkjd' WodyrK f,i fm%daàk fldgia bj;a lr fu,uhska fh§u jf.au fïoh bj;a lr *dï Ths,a tla lsÍu fmkajkak mq¿jka 'ñksia wdydrj,g ixialD;shla ;sfhkjd' kuq;a tys jákdlu ms<sn|j fidhd ne,Sfï wjYH;djhla Y%S ,xldfõ ñksidg fkdue;sùu lk.dgqjg lreKla'


weíneys jqfKa fldfyduo@

lsßmsá ksIamdok iud.ï  úiska uyd n,iïmkak ueðla wßIaGhla f,i nqoaê M,h wvq ñksiqka isák rgj,g m;=rejd yßkjd' ksoiqka  úÈhg .;af;d;a  lsß tl îmq .uka orejd ukd m%d{fhl= fjkjd' jeäysá mqoa.,hkaf. levqKq wiaÓ mjd ms<silr fjkjd' l=i ;=< orejd jeãug iuyr msá mdkh wjYHhs' thska úiaul¾u orejka ìysfjkjd  lshd fïjdg whs;s iud.ï fndrejg fj<|  ikakduhka m%j¾Okh  lrkjd' b;ska ta  wf,úlrKfha  m%N,;ajh yd olaI;djh fln÷ o h;a lsßmsá fkdue;sj Ôj;a úh fkdyels nj;a" orejl=g lsßmsá ,nd fkdÿkakfyd;a ksis j¾Okhla isÿ fkdjk nj;a m;=rejkjd' b;ska " fuh fndrejla nj oek oek;a wirK ñksia is;aj,g  fï  ;;a;ajh ;Èka ldjoao,d  bjrhs' ta uÜgu fldÉpr Nhdkl o lsõfjd;a wfma ñksiqka tla fõ,la fyda fkdld ysáh;a lsß ùÿrejla ìõfõ ke;akï weÕg mK uÈ lshk uÜgug fï msálsß tlg weíneys fj,d wjika'

,xldfõ cd;sl Okfhka úYd, m%udKhla jeh jkafka lsßmsá wdkhkh lsÍu i|ydhs th wd¾Ól jYfhkao t;rï hym;a fohla fkdfuhs' lsßmsá wdkhkh i|yd jd¾Islj remsh,a fldaá 3000 - 4000 jeh fjkjd' rfÜ uqo,a uyd mßudKj msgrgj,g we§ hEu;a foaYSh lsß f.dúhd" l¾udka;lrejd" ksIamdolhd wvmK ùu;a wdkhksl lsßmsá ksid isÿ ùu;a¦ rfÜ fnda fkdjk frda. /ila ysi tiùu uQ,drïNhla fjkjd'  lsßmsáj,ska frda. /ila fndafjk nj i|yka fldg we;eï frday,aj, fmdaiag¾ m%o¾Ykh lr ;snqKo th wod< jkafka jeäysáhkag fkdj <orejkaghs' <orejkag Èh hq;= iqÿiqu wdydrh jkafka ujqlsß muKhs' ujqlsß fjkqjg lsßmsá §fuka yqiau .ekSfï wdndO yg .ekSfuka <orejka urKhg mjd m;afjkjd' yelskï i;shlg lsß msá îu w;yer" iSks wvqfjka f;a mdkh lr n,kak' túg f;a j, ñka fmr w;afkdú¢ rihla oefkkak .kS' fuh f;a j,g muKla fkdj" rKjrd" fmd,am,d jeks îu i|ydo i;Hhls'  


ffjoH .hdka chj¾Ok"
udkisl fi!LH ks<Odß"
uq,sl frday," lsßn;af.dv


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv