නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fmd;a lshjkak weíneys fjÉp ksidu foda ug mdvï jev uÕyereK lsh,;a ysf;kjd'''


md¾,sfïka;= mqia;ld,h yß fjkia ''' wfkla mqia;ld,j,g jvd blaukska jefvk wdh;khla'''

weh kñka fla' ta' ü' relau,S fiamd,sld' ;kslv Ôú;fha fid÷re nj ú¢ñka rdcldßh foajldßhg;a jvd fyd¢ka lrk fiamd,sld YS% ,xldfõ W;a;Í;r wdh;kfha m<uq mqia;ld,hdêm;skshhs' ;j;a fkdfnda Èklska úY%duhEug iQodkï jk weh md¾,sfïka;=fõ mqia;ld,fha§ kj,sh wmg uqK.eiqfKa wyïfnks' tf,i yuqù l< fid÷re l;dnfya§ weh o kj,sfha mdGlhl= nj i|yka l<dh' fï weh wmg lS wef.a l;djhs'

zzuu bmÿfka 1960 wjqreoafo wf.daia;= udifha' relauf,a lshk .fï' relauf,a lshkafk ta ldf,a fldÜgdj ud,fò mdf¾ msáir .ula' uf.a wïud .DyKshla' ;d;a;d idudkH /lshdjla lf<a' we;a;gu lsõfjd;a tal iajhx /lshdjla' wms f,dl= ñksiaiq fkfï' uu fï l;dj ljodj;a lsh, kE' wo uu fï l;dj lshkak ys;=fõ fïflka mdvula bf.k .kak ;sfhk ksid' ksïñ;a wy f.k ysáhg lula keye'ZZ

fiamd,sld wef.a l;dj mgka .;a;d' ta w;rjdrfha weh ksïñ hkqfjka wduka;%Kh lf<aa YS% ,xld md¾,sfïka;=fõ udOH l<ukdldßkshhs' zzwjqreÿ kjhla hklï uu mjqf,a tlu orejd' iïmQ¾Kfhkau wïuf.hs ;d;a;f.hs wdorh uu k;= lr.;a;d' wjqreÿ folla hklï thd,d ug Wmßu iem ÿkakd' Bg miafia wfma Ôú; ye,yemamSïj,g ,la jqKd' ÿIalr;d tkak mgka .;a;d' ta fudkjd wdj;a fouõmshkaf.a wdorh /ljrKh uf.a Ôú;hg Yla;shla jqKd' wjqreÿ 9 la fjklï f.jqKq yqfol,d Ôú;h udj fmd;am;a lshjkak fhduq l<d'

uf.a wïughs ;d;a;ghs fmd;a lshjk mqreoao ;snqKd' ta ojiaj, ;uhs ñysr m;a;rh mgka .;af;a' uu ñysf¾ wdrïNl mdGlfhla' wïuhs ;d;a;hs fkdjrojdu ug m;a;rh wrka ÿkakd' ug ljkfldg l;dkaorhla lsh, fok tl wksjd¾hh jqKd' l;kaorhla lsh lsh ;uhs ksÈlrjkak;a ´fk' wïu,d ta úÈyg udj mqreÿ lrf.k ;snqKd' fï ksidu biafldaf, hkak;a l,ska ug lshjkak mq¿jka jqKd' yenehs ,shkak neye' wmsg fudkaáfidaß ;snqfKa keye' ;d;a;d i;shlg foierhla ú;r fld<U .shd ;d;a;d yok foaj,aj,g nvq f.akak' ta .sh yeu ierhlu ;d;a;d ug fidaúhÜ reishdkq l;d fmd;a fol fol f.ke;a ÿkakd' uu ta fmd;a tl;= l<d' miafi miafia ;d;a;d i;s wka;fha .kak m;a;r uu lshjkak .;a;d' f,alayjqia tfla is¿ñK m;a;f¾ ;d;a;dg wefykak uu lshjkjd' t;fldg uu fofla ;=fka ú;r' fi,a,ï lrkak udj jeäh heõfõ keye ;ks orejd ksid' wksl uu ks;ru wikSm jqKd' iuyr fj,djg ojig foierhla fodia;r uy;a;hd .djg udj f.ksÉpd' fldfydu yß wjqreÿ 9 lg miafia kx.shs u,a,shs wfma mjq,g tl;= jqKd'

fldfyduo mdi,a Ôúf;a'''

udj ±ïfï mkaksmsáh O¾umdf,g' mqxÑ ldf,a b|,u uu bf.k .kak oCIhs' mka;sfha m<uqjeks miafokd w;fr ysáhd' m<uqjekshd fj,;a ;sfhkjd ´k ;rï' yenehs lS%vdj,g oCI keye' kuq;a bÈßm;a fjkjd' merÈ,d tkjd' idys;H me;af;ka ;r.j,g bÈßm;a jqKd' wfma biafldaf,a äfnáka àï tlg f;afrk tl yß wudre jevla' talg Wmßu oCI;djla ;sfhkak ´fka' ug talg f;afrkafk neß jqKd' ta;a lÓl ;r.j,g bÈßm;a fj,d ch.%yK ,nd.;a;d' újdo lKavdhï fjkqfjka meje;s ztf;,a Y+r;dZ wNsfhda.h ks;ru ta ldf,a ysñlr.;af;a wfma mdif,a újdo lKavdhuhs' idudkH fm< l<d mdia jqKd' Wiia fm< l<d yenehs úYajúoHd,hg hkak neß jqKd' wu;r mka;s hkak ug i,a,s ;snqfKa keye' biafldaf, bf.kSfuka ;uhs Wiia fm< lf<a' ta úoHd wxYfhka' úoHd úIhh f;dard .ekSu ms<sn|j;a fmdä m%Yakhlaa ;snqKd' lsheùug ´kEjg jvd weíneys ùu ksid mdvï jev u.yerekdfoda lsh,;a ug ys;=Kd' fï folu ksid Wiia fm< uu n,dfmdfrd;a;= jqK ;rï m%;sM, ug .kak neß jqKd' ±ka uu <uhskag wjjdo lrkjd lshjk tl Wk;a .dkg lrkak lsh,d' ta uf.a w;a±lSu ksid' ksjdvq ldf,a fmd;a lshjkak' i;shlg fmd;la lshjkak <uhs Wkkaÿ lrjkak ´kE'

Wiia fm<ska miafia fudkjo lf<a'''

uf.a .fï hd¿fjlaa mqia;ld, úoHdj yodrkakg wrf.k ;snqKd' ta le,Ksh leïmia tfla' Bg miafia fmd;am;aj,g wdi yskaou weh ;uhs ug lsõfõ ta ämaf,daudj lrkak lsh,d' wjqreÿ 2 la tal l<d' ta;a tlalu riaidj ,enqKd' t;fldg mdif,ka bj;a fj,d wjqreÿ 7 la .;fj,d' ta w;f¾ uu áhqIka l<d' ta ksid kx.sf.hs u,a,sf.hs wOHdmkhg Woõ lrkak ug mq¿jka jqKd' m<uq m;aùu ,enqfKa m<d;a md,k fiajfha fudKrd., Èia;%slalfha ishU,dKavqj m%dfoaYSh iNdfõ mqia;ld,hg' t;fldg m%dfoaYSh iNdfõ mqia;ld,h fÊùmS l<n, ksid fmd,sishg mjrdf.k ;snqKd' iNdj ;snqfKa fodU.yfj,' t;fldg iNdfõ fmdä fldkl ;uhs mqia;ld,h lr f.k .sfha' tafla ysáfha uu ú;rhs' ta mqia;ld,fha fmdä fmd;a m%udKhla ;uhs ;snqfKa' mdGlfhda jqfKa <Õu ;snqK biafldaf,a <uhs' ;j;a ,xldfõ foysj,g m%isoaO fmd<la ta <Õu ;snqKd' ta fmd<g tk .fï ñksiaiq fmd;la wrf.k hkak mqreÿ fj,d ysáhd' ta ksid f,dl= jevla ug ;snqfKa keye' uu;a úfõl ld,fha§ fmd;a lsfhõjd' ta ú;rla fkfõ' uu fndfyda foa bf.k .;a;d' ghsma lrkak bf.k .;af;a tfyÈ ;uhs' biafldaf, <uhskag lshjkak ´k fmd;a ,ehsia;= biaflda,j,skau f.kak f.k tajd mqia;ld,hg wr.;a;d' wjqreoaohs uu t;k riaidj lf<a' 1988 l<n, ldf,a ta mqia;ld,h .sks ;sínd' uu fld<U wdjd'

fld<U wdjg miafia fudlo lf<a@

uu g%dkai¾ tl yod.;a;d' Bg miafia fldaÜfÜ k.r iNdj hgf;a kqf.af.dv mqia;ld,fha jev lrkak ug wjia:dj ,enqKd' wjqreÿ 11 lau uu jev lf<a t;k' ta ;uhs uf.a Ôsú;fha ;Dma;su;au ldf,a'

wehs tfyu lshkafka@

/lshdj .ek ;Dma;su;aj l;d lrkak mq¿jka w;a±lSï f.dvla ,nd.;a;d ta ld,h ;=<' tys§ uyck;dj iuÕ iDcqju jev lrkak wjia:dj ,enqKd' ta mqia;ld,h ;Ügq 3 la' k.rh ueouhs ;sfhkafka' úúOdldr mqoa.,hka wfma mdGlfhda jqKd' fmd;a ñ,§ .ekSu f.dvla l<d' fmd;a m%ldYk wdh;kj,g .sys,a,d fyd| fmd;a f;dar,d .kak uu mqreÿ jqKd' idudkH fm< orejkag iïuka;%K l<d' mqxÑ orejkag jev mehj,a l<d' l;dkaor meh" Ñ;% meh" w;alï meh orefjda wdidfjka tl;= jqKd' mdGl úiaiD; fiajdjka f.dvla l<d' ta ksidu k.rdêm;s;=ud iy k.r iNdj uyck;dj w;r ckms%h jqKd'

ug u;lhs tl orefjla ysáhd Ñ;% meh" jev mehj,g tl;= jqKq' thd wïug lshkj¨ ñia,g fudkj yß f.kshkafk ke;=j hkak neye lsh,' ta ;rugu ta orefjda mqia;ld,h;a tlal ne¢,d ysáhd' k.r uOHfha ;snqKq mqia;ld,hla jqKdg .fï ;snqK mqia;ld,hla jf.a l=vd orefjda iy úúO jhiaj, orefjda mqia;ld,h;aa tlal <Õska lghq;= l<d' uq¿ fldaÜfÜ k.r iNdjgu wh;a mdi,aj, orejka i|yd uu idys;H ;r. ;sínd' fmd;a m%ldYhkaf.ka fmd;a b,a,f.k Èkmq orejkag ;E.s;a ÿkakd' Th w;f¾ uu ndysr Wmdêh lrkak mgka .;a;d'

YS% ,xld md¾,sfïka;=fõ mqia;ld,hg fldfyduo Tn meñfKkafka'''''

b,a¨ïm;%hla odkak ;snqKd' tal È.= ls%hdj,shla' uu b,a¨ï m;%h ±ïud' ;r. úNd.hla ;snqKd' uu m<uqjeks ;ek .;a;d' uu uq,ska riaidfõ§ lrmq lshmq foaj,a ;uhs ta úNd.fha§ wy, ;snqfKa' uu wdfõ lksIaG iyldr mqia;ld,hdêm;s ;k;=rg' ta 1996 foieïn¾ udfiÈs' ;k;=f¾ jev lrf.k ysáhd' yß wdi ys;=Kd fl<skau jHjia:dodhlhg jev lrkak ;snqK ksid' ug f,dl= j.lSula ;snqfKa keye' fudlo mqia;ld,hdêm;s flkl= iy ksfhdacH mqia;ld,hdêm;s flkl= isáh ksid' Tjqka hgf;a ;uhs uu ysáfha' fmdä ieye,a¨jla ±kqKd' m;a;frka olsk" àù tflka olsk f,dl= f,dl= foaYmd,k pß; yeneyska olskfldg ta .ek f,dl= wdidjla we;s jqKd' ta ksidu mq¿jka Wmßufhka uu Tjqkag Woõ l<d' ta w;frÈ iyldr mqia;ld,hdêm;s ;k;=r i|yd ;r. úNd.hla ;snqKd' tal ,sh,d ;uhs uu ta ;k;=rg .sfha' md¾,sfïka;=fõ ;r. úNd. yßu iajdëkhs' tf,i ;r. úNd. fkd;snqKd kï wmsg ljodj;a fï jf.a ;k;=rej,g tkak neß fjkak ;snqKd'

md¾,sfïka;=fõ mqia;ld,hdêm;sksh fj,d fldÉpr l,ao@

uu fï ;k;=rg wdfõ ckjdßfha' óg l,ska uu Wm mqia;ld,hdêm;sks f,i wjqreÿ 6 - 7 la ú;r jev l<d' fuf;kag hula lr, hkak ;uhs uf.a wdidj ;sfhkafka' fï jf.a mqia;ld,hlska rgg n,mdk f,dl= ;SrK .kak Woõ lrkak mq¿jka' úfYaIfhkau jHjia:dodhlh" wêlrKh" úOdhlh hk ;=fkkau ;Skaÿ ;SrK fjkia lrk f;dr;=re fokak fu;kska mq¿jka' fuu mqia;ld,h mßyrKh lrkak wjir we;af;a md¾,sfïka;= uka;S%jrekag muKhs' yenehs f;dr;=re ±k .ekSfï mk; hgf;a f;dr;=rla b,a,k ´kEu flkl=g wmg Èh yels f;dr;=rla ;sfhkj kï tal ,ndfokak wms ne¢, bkakjd' wfma ld¾h uKav,hg rdcldß wjYH;d u; fuh mßyrKh l< yelshs'

wfkla mqia;ld,j,ska fï mqia;ld,h fjkia jkafka '''

md¾,sfïka;= mqia;ld,h yß fjkia' md¾,sfïka;= mqia;ld,hla lshkafka mqÿu úÈyg jefvk wdh;khla' yeu md¾,sfïka;= Èklu f,dl= m%ldYk f.dvla fïlg w¨;ska tl;= fjkjd'

yekaid¾â jd¾;dfõ b|ka fndfyda ,sms f,aLk oji .dfka wmg ,efnkjd' wfkla mqia;ld,j,ska fjkia fjkafka wfmau m%ldYk f.dvla fuys ixrCIKh fj,d ;sfhk ksid' 1877 b|,d md¾,sfïka;= ,sms f,aLk fuys ixrCIKh fj,d ;sfhkjd' fmd;a úÈyg wms fuydg .kafk fndfydaÿrg pß;dmodk" foaYmd,k iy wd¾Óluh jákdlula we;s fmd;a' uka;S%jrekaf.a b,a,Sï wkqj;a wms fmd;a ñ,§ .kakjd' Tjqkaf.a mßYS,kh i|yd' 1927 § ;uhs jHjia:dodhlfhao mqia;ld,h f,i fuu mqia;ld,h mgka wrf.k ;sfhkafka' ;ïìuq;a;= lsh, uka;S%jrfhla ;uhs fï fhdackdj lr, ;sfhkafka' ta ld,fha W.;a uka;S%jreka fuhska fndfyda m%fhdackhg wrf.k ;sfhkjd' wog;a m%Odk uka;S%jreka fndfydafofkla fuhska m%fhdack ,nd .kakjd' md¾,sfïka;=jg w¨;ska tlajQ kjl uka;S%ka 81 fokd fuu mqia;ld,h jeä jeäfhka mdúÉÑ lr;ehs n,dfmdfrd;a;= fjkjd'

Tn úY%du hEug iQodkñkao

Tõ iQodkñka' uu Wmdêh iïmQ¾K l<d' uu wdpd¾h Wmdêh;a l<d' ta;a tlalu YS% ,xld újD; úYajúoHd,fhka kS;sfõ§ Wmdêh iïmQ¾K l<d' wo uu kS;sfõÈkshla' úY%du .ekSfuka miqj kS;sfõÈkshla f,i lghq;= lrkak;a n,dfmdfrd;a;=jla ;sfhkjd' Ôú;h i;=fgka ieye,a¨fjka f.ù hdú lsh, uu ys;kjd'

yßka§ ,shkf.a

mska;+r iqcd;d chr;ak