නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wïu,g ;d;a;,g ´fka ;rï wdofra lrkak wh ysáhg orejkag wdofra lrkak bkafk tl wïuhs'''' tl ;d;a;hs''''
j¾;udk mjq,a Ôú; ;=< wm olsk È`.= lidohkag jvd Èla lidohka jeäh' fudlo mjq, lshk l=gqïnh fudllao lshk foa jgyd .;a msßia wo iudch ;=< úr,hs' w;S; iudch ;=< wo jf.a lidoh lvodis fld<hla u; w;aika ;nk lido iy;slhlg iSud jqfKa kE' Tjqka hï ;eke;af;la fyda ;eke;a;shla ;u Ôjk .ukg tl;= lr .;af;a uefrkd ;=re tlg Ôj;a fjkakgh' toji lidohg kS;suh ,shú,a,l wjYH;djla ;snqfK keye'

b;ska tlsfkld f;areï .ekSula fkdue;sj tl mjq,la úÈhg Ôj;a fjk fndfyda fofkla wo lrkafk ;ukaf. ys; rjg.kak tl' ieñhg iÕjk Ôú;fha me;slvla ìß|g ;sfhkjd' ìß|g iÕjk tjeksu me;slvla ieñhg ;sfhkjd' ta úÈhg tlsfkldf.ka iÕjf.k Ôúf;a úkaokh fydhk ñksfila iy .eyekshla fldfyduo tlu l=gqïnhla ;=< i;=áka Ôj;a fjkafk'


ujqmshka f,dal foll ú|jkafk orejka''''

fï wkaoug f,dal foll Ôj;a fjk ieñhhs ìß|hs olsk olsk ;ek weúf,kjd' fkdirema joka bjrhla keye' yeu fj,djlu tlsfkldg fpdaokd lrkjd' iuÕsh iyfhda.h lshk tl fï jf.a mjq,l wy,lj;a olakg ,efnkafk keye' tfyu jqKdu ljqo jeäfhkau ú|jkafk" ;ef,kafk' wr wirK orefjd' ta wh ;uhs wïu ;d;a; úiska yod.;a;= wÕla uq,la fkdfmfkk m%Yak lkafoka neg lkafk' ú|jkafk' we;a;gu tfyu mjq,l orejkag <ud ld,hla keye' ysf;a i;=gla keye' ta wh ks;ru bkafk fldhs fj,djl wïuhs ;d;a;hs .y neK .kSúo lshk nfhka" ;e;s.ekSfuka'

fokafkla lido n¢kafk wfka ug fuhd ke;=j kï Ôj;a fjkak neyehs lshk is;=ú,a, is;g wdju' yenehs lidfog l,ska tfyu ys;mq fï wdorjka;fhd mqxÑ m%Yakhla j;a úi|.kak neßj .y urd .kafk wehs@ ta .eyekshlf.ka bgqúh hq;= ld¾hNdrhka jf.au msßñfhl=f.ka bgqúh hq;=hs hq;= ld¾hNdrhka ms<sn|j;a wjfndaOhla ke;slu ksid ;u iylref.ka iydldßhf.ka n,dfmdfrd;a;= jk foa ;ukag fkd,efnk fldg fokakf.u ys;a ßfokjd' ta is;a ߧu n,j;a mSvdjla njg m;ajqKdu ;uhs fï fokakd fouy,a,ka fjk;a fjk;a f,dal fydhdf.k hkafk'˜


wdof¾È fkdfmfkk wvq mdvq''''

we;a;gu weh lshk l;dj wo mjq,a fndfyduhla ;=<ska wm olskjd' ta ;ekg jev isoaOfjkafk ldf. jrÈkao@ ta tlsfkld f;areï fkd.ekSfuka' fudlo fï f,dafl tl jf.a fokafkla keye' tlsfkld úúOdldrhs' ta whf. woyia fjkia' .;s.=K fjkia' Ôj;a jqfKa mßir foll' mrïmrd folla' yeisÍï rgd folla' b;ska fï jf.a fjkiau fokafkla tlg tl;= jqKdu ta whf. woyia Woyia mriamr fjkak mq¿jka' ys;k úÈh fjkia fjkak mq¿jka'

kuq;a fï fjkialï .ek wdof¾ lrk ldf, fmdâvlaj;a oekqfk keye' ta Tyqf. ke;akï wehf. wdof¾g wdYdla; ùu ksid Tyqg ke;akï wehg fjkia miqìula ;sfhk nj' we;a;gu ta fj,dfj ys;=Kd kï uu lido n¢kafk mrïmrdjla" mjq,la lsh,d ta wjfndaOh ,nd .kak fmdäu yß W;aidyhla .kakjd' ta;a wo ta mjq, wjq,a cd,djla fj,d'

wmg wfklf. fjkig .re lrkak mqreÿ ke;akï" tal ndr.kak mqreoaola ke;akï" wmg ´fk úÈhg wfklj fjkia lrkak W;aidy orkj kï t;ek .egqula we;sfjkjd' we;a;gu wms Tyqf. fyda wehf. fudku yß .=Kdx.hlgfk wdof¾ lf<a' b;ska wmg mq¿jka fjkak ´fk ta ish¨u foa ndr.kak ;rug mq¿,aj ys;kak'  wms tfyu fkdlr  Ôúf;a f;areï .ekSu uÕ yßkj kï ta foaj,a n,mdkafk fjk ldgj;a fkfjhs" orejkag' orejkaf. Ôú; f.dv kef.kafk wïu ;d;a;f. wdof¾ iy ne£u;a tlal'

fldfydu;a Èlalidoh lshkafk ´fku mjq,lg ÿIalr ld,hla' ujqmshka Èlalido jqKdu Èlalidofha n,mEu orejkag udkisl mSvkhla jf.au hï wdldrhl iykhla fjkak;a mq¿jka' ta bjrhla fkdue;s ujqmsh ye, yemamSï ueo isá orejkag bka hï iykhla f.k fokak;a fya;=jla' b;ska iuyr orejka ;ukaf. ujqmshkaf. Èlalidohg m%;spdr olajkafka iajdNdúl yd wjfndaOd;aul wdldrhlska' tkuq;a iuyr orejka ta ixl%dka;s ld,fha§ úYd, jf.au udkisl fõokdjla tlal fmdrnok wjia:d wkka;j;a wmg yuqfj,d ;sfhkjd'