නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

w;mh y;r fyd|g ;sì,;a úNd. f*a,ajk orejkag fomd wm%dKsl foõñ lshdfok Ôú;h oskSu'''
foõñg O/L j,g A9 la

r;auf,a nU/kao ioaO¾urdc uyd úoHd,fha bf.kqu ,nk Wm;skau fomd wm%d‚l wdndê; Èh‚hla fujr w'fmd'i' idudkH fm< úNd.fhka idud¾: kjhla ,nd .ksñka b;d úYsIaG ch.%yKhla ,nd .ekSu ms<sn|j rfÜu wjOdkh fhduqj we;s fudfyd;l ta neõ l;d lrkakg wm woyia l<d'

w; mh y;r fyd|g ye§ ;sìh§;a Ôúf;a ch.kak ´fk hehs yeÕSula fkdue;s fndfyda orejka wOHdmkh ,eìh hq;= ld,fha fjk fjk foag is;a fhduq lr ;ukaf.a wkd.;h w÷re lr .kakjd' b;ska tjka orejka w;r fï oeßh ue‚lla'