නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

bj;,k is,sld fc,a nE.aj, we;a; l;dj
uq¿;ekaf.h ;=< § jer§ulska msfik t<j¿ n÷klg Tfí cx.u ÿrl:kh jeàug bv we;' yekaolska th jyd bj;g f.k negßh bj;alr  msioud" isï ldâm; bj;a lrkak' is,slka fc,a melÜ nyd Æ isma tllska jeish yels l=vd nE.hlg isïm; oud Èk lsysmhla .; jQ miq cx.u ÿrl:kh ;=<g kej; oeuQ isïm; l%shd;aul jkq we;'


fndfyda fokd bj; ,k foa mßirhg wkjYH f,i uqod yeÍug mqreÿj isá;s' th mßir ¥IKh W.% lrkakla jk w;ru iïm;a kdia;shla o fõ' tajdhska Tng hï m%fhdackhla ,nd .ekSug yelsoehs is;Su ÿIalr;d nyq, fï jix.; iuh fyd|u ld,hhs'


is,sld Tn ksji ;=< tl;= jkafka flfiao @'''

is,sld nyd Æ melÜ fkdfhl=;a ksIamdok ;=< wka;¾.; fõ'

wdkhkh l< kj im;a;= l=Ügula ;=<" w¨;a miqïìhla ;=<" úgñka nyd Æ fnda;, ;=< iy fjk;a nyd¨ï ;=< is,sld fc,a wka;¾.; fõ' f;;ukh Wrd.kakd fuu øjH ñkamiq bj; fkdoukak'


jeämqr f;;ukhla /¢ ia:dk .ek Tn lrorfhka'''

tAjdhska ñ§u i|yd is,sld melÜ bj; fkd ,d tl;= lrkak' tfy;a m%fõiï fjkak' tAjd wdydrhg wys;lrhs' tuksid l=vd <uqka iy iqr;,a i;=ka tAjd fj; m%fõY ùfuka j<lkak'


fc,a melÜ kej; Ndú; l< yelsh'''

uq¿ukskau f;;ukh Wrd.;a is,sld leg kej; Ndú;hg .ekSu i|yd tAjd fikaáf.a%â wxYl 200 l WIaK;ajh hgf;a meh 2 l ld,hla r;a lr jd;hg ksrdjrKh jk f,i jeish yels nE.j, ;ekam;a lrkak' tfiau jyd Èhjk Embossing Powder tAjdg tl;= lsÍfukao kej; h:d ;;ajhg m;alr.; yelsh' oeä ysre /ig ksrdjrKh lsÍfuka o kej; Ndú;hg iqÿiq fõ'


Tng wjYH m%udKj,ska is,sld melÜ idod .kak'''

is,sld leg kej; Ndú;h fukau Tng wjYH m%udKj,ska tajd ilia lr.ekSugo Tng mq¿jk' is,sld leg ñ, § f.k ñ, wêl fkdjk f;a nE.a jeks foa Ndú;h ;=<ska Tng th myiqfjka lr.; yelsh'


m%fhdack lsysmhla'''

uq¿;ekaf.h ;=< § jer§ulska msfik t<j¿ n÷klg Tn cx.u ÿrl:kh jeàug bv we;' yekaolska th jyd bj;g f.k negßh bj;alr  msioud" isï ldâm; bj;a lrkak' is,slka fc,a melÜ nyd Æ isma tllska jeish yels l=vd nE.hlg isïm; oud Èk lsysmhla .; jQ miq cx.u ÿrl;kh ;=<g kej; oeuQ isïm; l%shd;aul jkq we;'

Tnf.a PdhdrEm we,anuh fyda fjk;a f,aLk o f;;ukhg újD; jQ miq h:d ;;a;ajhg m;alr.; yelsh' msgq w;r fc,a melÜ ;nkak' leìfkÜgqjl" fmÜáhl fyda ljrhla ;=< nyd,k ,shlshú,s iu. is,sld fc,a melÜ w;=rkak'

ìïuyf,a f;;ukhg újD; úh yels ;ekaj, fc,a melÜ w;=rkak' Tn jirlg jrla Ndú; lrk k;a;,a ieris,s" fjila ieris,s fyda tjka l=uk fohla fyda iu. fc,a melÜ we;sÍfuka tajdfha kejqï nj iy;sl jkq we;'

mer‚ fmd;aj, we;s ÿ¾.kaOh bj;a lsÍu i|yd tAjd iu. is,sld fc,a melÜ Èk lsysmhla ;sîug bv yeÍu iqÿiq h' tfia u ls<sá we÷ï ouk ia:dkh m;=f<a úYd, is,sld melÜ ;eîfuka ÿ¾.kaOh bj;a l< yelsh' Y%jKdndO we;s whgo WmlrK Ndú; fkdlrk wjia:dj,§ tAjd ;=<g f;;ukh we;=,a ùu j<ld .ekSu i|yd is,sld fhÈh yelsh'

ÿrl:k folla w;r fc,a melÜ ;eîfuka wkjYH f;;ukfhka wdrlaId lr.; yelsh' bÈß j.d lghq;= i|yd /ialr we;s OdkHj,g mqia we,a,Su je<elaùug o fuh WmldÍ fõ' tfiau ;=jlal= Ndú; lrk whg u< ne£fuka f;drj WKav l%shd;aul ùu ksis mßÈ isÿùug o is,sld WmldÍ fjhs' iajNdúl j¾Kfha fjkila isÿ fkdù u,a úh,d .ekSu" ߧ wdNrK wj¾K ùu je<lSu" leurd ldp iy leurd WmlrK f;;ukfhka isÿjk ydksj,ska j<ld .ekSug o is,sld WmldÍ fjhs'

laI‚lj uqøKh l< fmd,rhsâ mska;+r iu. uil ld,hla is,sld ;ekam;a lsÍfuka tAjdfha j¾K ia:djr jk w;r fmkSu o m%Ndj;a fõ' l|jqre WmlrK wdÈh i|yd o" fjk;a l=vd weiqreï i|yd o is,sld fc,a iaj,amhla wka;¾.; lrkak' Tnf.a mdjyka fyda nQÜ f;;ukh iys; nj oefkk úg o fuh uy;a Wmldrhls' iaj¾KdNrK iemhqï úh<sj mj;ajd .ekSu i|yd o" jdhqf.da,Sh ;=Idr wxlh my< hEfuka msg; wd¾ø;djh by< kexùu u.ska wêl WKqiqï Èk lsysmhlg miq t<fUk isis, rd;%Sj, § we;sjk cfka, ùÿrej, msg; isÿjk >kSlrKh kej;Su i|yd o cfka, wi, is,sld jeks úh¨ïldrl ;ekam;a lsÍu m%fhdackj;a fõ' Tnf.a úgñka ;ekam;a leìfkÜgqj fyda T!IO kdk ldurj, we;s leìkÜgqj, ;ekalr we;súg f;;ukfhka wdrlaId lr .ekSu ms‚i o is,sld fhdod .efka'

tfiau b¢lgq u< lEu yd ͧ WmlrK wj¾K ùu je<elaùug o" b|ysg Ndú;d lrk WKqiqï lnd we;=¿ weÕ¨ï i|yd o fuh ufydamldÍ fjhs'

;j o" ix.S;fhys kshe<s whg .sgd¾ lïì fyda fjk;a ix.S; NdKav f;;ukfhka wdrlaId lr .ekSugo" mß.Kl ljr ;=< fc,a melÜ we;=<;a lsÍfuka tajd o wdrlaId lr.kSug is,sld WmldÍ fjhs' tfia u bial=remamq kshka" weK wdÈh we;s WmlrK fmÜá ;=< u<lv we;sùu je<elaùugo" Tnf.a im;a;= ;=< úh<s nj /l .ekSug o is,sld Ndú; fõ' msßisÿldrl l=vq leá .eiSu" áka u< lEu wdÈh i|yd m%;sl¾uhla jk is,sld fc,a u,a me<hlg tl;= l< jeäuk;a c,h bj;alr .eksugo fhfoa' tfiau fj,aäka l+re" Ndú;hg fkd.kakd iQÜflai iy nE.j, wdrlaIdj fuka u" ldis tl;=jka wjmeye .ekaùu je<elaùu i|yd o" ãùä weiqreï wd§ fjk;a bf,lafg%dksl weiqreï" rEm,djkH weiqreï" ðï nE. wdÈh ;=< weisÍfuka úh<s nj iq/flk w;ru ÿ¾.kaOh o we;s fkdfõ'


iqks,a w,a.u


f;dr;=re ,nd.;a uQ,dY%h

(www.makelifelovely.com)