නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wfma rfÜ <dnd,;u uydpd¾hjßh jdikd ffu;S% fyar;a


fldfyduo fï ojiaj, jev lghq;=@

;rula ld¾hnyq,hs' úYajúoHd, jev lghq;= jf.au wdrdê; foaYkj,g iïnkaO fjkjd' rg jy, ;snqK ldf,;a Tka,hska jev l<d wms fldfrdakd ksid cSúf;a ysr fj,d lsh, kï ysf;kafk kE' fudlo ,enqKq úfõlh uu ksjerosj ie,iqï lr .;a; ksid ,iaikg ojia f.jqKd'

uydpd¾hjßhla ùfï isyskh fu;rï blauKska ienEjla lr .;af; fldfyduo@

uydpd¾hjrshla ùfï isyskhla mqxÑ ld,fha we;s jqKd fkfuhs¡ mqxÑ ld,fha wfma ys;aj, we;s jk ySkj,g jvd álla nrm;, ySkhla uu miq ld,Skj yod .;a;d¡ tal ySkhlg jvd wruqKla¡ ta wruqK fjKqfjka uykaisfj,d jev l<d¡ wjqreÿ .dkl lemùula¡ uykaishla¡ ta uykaisfha lemùfï m%;sM,h ;uhs fï¡

uydpd¾hjßhla muKla fkdfjhs Tn fyd`o ufkda WmfoaYsldjl=;a fjkjd fkao@

Tõ' uu WmfoaYkh lrkafka yßu leue;af;ka¡ ysf;a ;sfhk iylïmkh ksiduhs tjeks úIhla lshjkakg bf.k .kak ys;=fkaa¡ uu ys;kafka uf.a ufkda WmfoaYkhka ksid cSú; .Kkdjla fyd| me;a;g yer ù ;sfhkjd¡flfkla cSú;fha wirK fjk ;ekloS Woõjla lrkak mq¿jka kï tal f.dvla jákjd¡ flfkla wirK fjkafka f,dalh biairyd ú;rla fkfuhs¡ ;ukaf.u ys; we;=f,;a ñksiaiq wirK fjkjd¡ we;eï fj,dj,a j, fï wirK ùu úYd, jHikhlg uq,la fjkakg mq¿jka¡ tjeks wjia:d ´ku flfkl=f.cSú;hlg t<fUkak mq¿jka¡ we;eï úg flfklag wjYH fjkafka Wmfoia fkfjhs¡ ysf;a ;shk foa lshkakg flfkla¡¡ wms ;dlaIKh w;ska oshqKq jqKdg ikaksfõokh w;ska yß ÿ¾j,hs¡ fndfyda fofkla f;drf;daxÑhla ke;sj lshjkjd¡ kuq;a wks;a flkdg weyqïlka fokak ;rï bjiSula keye¡ wks;a flkdj f;areï .kak ´k lula keye¡ ta ksiduhs fï ;rï ys;a j, fndfyda fofkl= mSvdldß foa b;sß fj,d ;sfhkafka¡

ldka;djlg fujka wNsfhda. ch .ekSu myiqo@

wfma jf.a rgl ldka;djlg wNsfhda. ch .ekSu idfmalaIj .;af;d;a wudrehs¡ fudk foa lrkak .sh;a ldka;dj jeroshs lsh,d weÕs,a, osla lrkak yxjvq .ykak n,df.k bkak iudchl .eyekshlg nrm;, úosyg yeu yeisrSulau yeu ;SrKhlau .ek ys;kak isoaO fjkjd¡ kuq;a iudchSh jYfhka fyda YdÍßl jYfhka fyda udkisl jYfhka fyda fudkhïu úosylg fudk wNsfhda.h wdj;a nqoaêu;aj isysl,amkdfjka iy mßiaifuka jf.au YslaIKhlska hq;=j jev lrkjdkï´ku .eyekshlg ;ukaf.a cSú;h Wmrsu ;eklg wrka hkak mq¿jka lsh,hs uu ys;kafka'


Tn úIh lafIa;%h ;=< ;reK mrmqr .ek fkao jeä wjOdkhla olajkafk@

;reK orejkaf.a ikaksfõokh iy ikaksfõok l=i,;d .ek ;uhs uu os.gu m¾fhaIK j, kshe¨fka' ikaksfõok l=i,;d lshk úIh wo f,dalfha boßhg hkak w;HjYHu fohla¡ kuq;a fndfyda fofkla tA .ek jeä wjOdkhla fhduq lrkafka keye' ;ukaf.a ikaksfõok l=i,;djka ixj¾Okh lr .kak¡ tl wudre fohla lsh,d¡ we;eï wh ys;kjd ;j;a iuyre ta l=i,;djhka bfí yefokjd lsh,d' ys;kjd kuq;a ikaksfõok l=i,;d lshkafka Wjukdfjka ixj¾Okh lr .kak ´k fohla¡ñil bfí yefok fohla fkfõhs' ta;a ikaksfõok l=i,;d lshkafka j¾Okh lr.kak mq¿jka fohlg' ´klula ;sfhkjdkï ;ukaj fyñysg mqyqKq lr .kak tl ;ukagu lr .kak mq¿jka¡

we;a;gu  orefjl=g ikaksfõokh n,mdkafka fldfyduo @

orefjl=g ikaksfõokh yeu w;skau n,mdkjd¡ foudmshkaf.a ikaksfõokh {d;s ys;ñ;%d§kaf.a ikaksfõokh mdif,a .=rejrekaf.a ikaksfõokh iudcfha úúO mqoa.,hkaf.a ck udOH iudc udOH fï ish¨u ;eka j,ska tk ikaksfõokh orejdg Rcqj;a jl%j;a n,mdkjd' orejd jefvkafkau tfia Tyqg fyda wehg ,efnk ikaksfõokhka j, tl;=jla úosyghs¡ orejd is;kafkau ;udg ,enqKq ikaksfõokhkag wkqjhs¡

Th lshk ckudOH yd iudc udOHj, n,mEu .ek l;d lf<d;a

mqoa.,fhl=f.a wú{dksl uki ;uhs tu mqoa.,hdf.a is;=ú,s l%shdldrlï j,g jeä m%;sY;hlska n,mEï lrkafka¡ wú{dksl uki iïnkaO ldrKd lsysmhla ;sfhkjd¡ bka tlla ;uhs¡¡ jevqkq ñksfil= f.a .eyekshlf.jqj;a wú{dksl ukig f;areï .ekSfï yelshdjla keye ;srfha olsk foa iy ienE f,dalfha olsk foa  folla nj¡ th ienEjla fkdjk nj wms f;areï .kafka iú{dksl ukiskqhs¡ ta ksihs wms ;%di ckl o¾Ykhla n,oaoS ;e;s .kafka¡ fg,s kdgHj, Ñ;%mgj, jf.au fmd;la lshjoaoS jqK;a ixfõoS wjia:djl oefkk ÿl yoj;gu oefkkafka¡ tfiakï ys;kak oekqï f;areï ke;s l=vd orefjl=f.a wú{dksl uki ;=< ksoyfia yeisfrk kQ;k udOHg fudk ;rï foaj,a lrkak mq¿jka fjhs o@¡ jeäysáhka mjd ;Skaÿ ;SrK .kafka ck udOH yd iudc udOH úiska wmg f.k;a fok foaj,a u; y`sÈñka¡  tfyu fjoaoS orejkag jk n,mEu iq¿mgq hehs lshkakg mq¿jka o@¡ orejkaf.a is;sú,s j,ska jeä m%udKhla ck udOH yd iudc udOH úiska f.k;a odmq is;sú,s¡

ta lshkafk orejka udOH m%pKav;ajhg yiqfjkafk foudmshkaf. jroska lsh,o@

kQ;kfha orejka tod orejkag idfmalaIj m%pKv nj lshkjd¡ ta;a orejkaf.a yeisrSïj,g yd ys;k úosyg fodia lsh,d jevla keye¡ Tjqka ksrdjrKh jk udOH ms<sn|j ie,ls,au;a úh hq;=hs¡ oskm;d orejd ksjfia m%pKav;ajhg yiqfjkjdkï ta orejdg;a m%pKav;ajh yqre fjkjd¡ tfyu;a ke;skï úúO udkisl wdndOhka j,g f.dÿre fjkjd¡ ta jf.au ;uhs oskm;d fyda ks;r wyk olsk udOH m%pKav;ajh;a¡ tlaflda orejd fïjdg yqrefj,d tajd idudkH foaj,a njg m;a fj,d ;ukq;a tjeks foa wkqu; lrk ;a;ajhlg m;a fjkjd¡ tfia;a ke;skï tajd Tyqf.a fyda wehf.a uki .eUqf¾ ;ekam;a ù udkisl jYfhka úúO wdldrfha widudkH .eg¿ j,g orejdg uqyqK fokakg isÿ fjkjd¡ tjeks orejka fndfyda úg osfkka osk wfkla whg;a lrorldrS mqoa.,hka njg m;a fjkjd¡ fuys j.lSu jeäysáhka Ndr.; hq;=hs¡ orejdj mrsiaiï lr .ekSug jeäysáhka l%shd l< hq;=hs¡

orefjl=g udOH idlaIr;djh fldhs;rï jeo.;a o

f,dal nexl= ixLHd f,aLk j,g wkqj wfma rfÜ idlaIr;djh kï b;d by<ska ;shkjd¡ ta;a fï ;dla lr, ;sfhk m¾fhaIK iólaIK j,g wkqj udOH idlaIr;djh kï fyd| uágula keye¡ yefudau udOH j,g ksrdjrKh jkjd¡ udOH mdúÉÑ lrkjd¡ ta;a nqoaêu;aj udOH mKsúv lshjd .ekSfï yelshdjla fndfyda fokdg keye¡ udOH úiska f.k;a fok foa ta wdldrfhkau ms<s.kak ;ekl fndfyda fokd bkafka¡ WodyrKhla úosyg m%jD;a;s¡ m%jD;a;s j,g lSfjd;a tal we;a; lsh,d úYajdi lrk iudchla¡ tfyu;a ke;akï kj mrmqr google youtube  j, ;sífnd;a tal yrs lshk ;ek bkakjd¡ fï wka;¾.;hka j, úYajikSh nj ms<sn| úpdrhla keye¡ Bg jvd wjfndaOhla wfma orejkag wjYH fjkjd¡ udOH fufyhjk whf.a wruqKq u;hs m%jD;a;shla mjd ixialrKh fjkafka¡ fok foa ta wdldrfhkau ms<s.kakd mrmqrla fjkqjg fyd| úpdrYs,S orejka msrsila ìysfjkakg kï udOH idlaIr;dj orejkag ;sìh hq;=uhs¡

udOH idlaIr;dj by< kexùug <uhd mjq, yd iudch odhl fjkafk fldfyduo

Bg odhl jkakg jeäysáhkag mq¿jka¡ uQ,slu foa orejkag fyd| wOHdmkhla ,nd oSu¡ orejkag fmd; m; lshjkakg jf.au ;¾ldkql+,j fohla is;kakg mqreÿ mqyqKq l< hq;=hs¡ jeäysáhka mjd rgf;dg f,dalfha isÿjk foa ms<sn|j úpdrd;aul úh hq;=hs¡ orejka is;kakg fm<Uúh hq;=hs¡ f.k;a fok ish,q udOH mKsúv j,g ksrka;rfhka ksrdjrKh fkdlr orejkayg f;dard.;a udOH wka;¾.;hka ks¾foaY l< hq;=hs¡ B<Õg orejdg;a tys j.lSula ;sfhkjd¡ orejdg o jhiska jefvk úg l%ufhka ;udf.a nqoaêh jefvk foa lshjkakg úpdrkakg fhduq ùu l< hq;=hs¡ wka wh lrk ksidu ;ukq;a lrkakg fm<fTk foa .ek kej; kej;;a is;kakg yqre úh hq;=hs¡ ta i|yd mjqf,ka mdif,ka yd iudcfhka ,fnk w;aje, w,a,d.; hq;=hs¡ ta jf.au iudcfha ish¨ fokdgu fï hq;=lu ;shkjd¡ wfma wkd.; mrmqr úkdY lrk lsisÿ ikaksfõokuh l%shdldrlula i|yd iudcfha lsisÿ flfkla iyNd.s fkdúh hq;=hs¡ lsisÿ flfkl=g ck udOH fyda iudc udOH Tiafia ydks odhl fohla ksoyia lrkjd kï Bg ksoyig ldrKhla lshkakg keye¡ jeroao jeroaouhs¡ tajdhska jk ydksh iq¿ keye¡ ta ksid tajd idudkHlrKh ùug Woõ jkafka ke;sj jeros úosyg olskakg;a m%;slafIam lrkakg;a iudcfha ish¨ fokd l%shd l< hq;=hs¡

ujla úosyg Tn oshKshlg fok jákdu WmfoaYh

;ukaj fyd| YslaIKhlska hq;=j ixj¾Okh lr.kak lshk tl¡ B<Õg ffO¾hfhka bosrshg hk .uka WfmalaIdfjka cSú;h osyd n,kak lshk tl¡ ;ukaj ,iaikg mßiaiug n,d.kak lshk tl¡ fu;kos ,iaik lshkafka msg fmkqu ú;rla fkfuhs¡ .eyekq <ufhla msg;ska ú;rla ,iaik jqKdg jevla keye¡ wo ldf, ´ku flfklag msáka ,iaikg fmkS isákak mq¿jka¡ we;=<;skq;a ,iaik fjkak is;sú,ss ,iaik fjkak ´k¡ yeisrSï l;d ny iïnkaO;d fï ish,a, ,iaik fjkak ´k¡ ta jf.au ;uhs bf.k .kak lshk tl;a' .eyekq <ufhl=g W.;alu lshkafka wdNrKhla¡
mska;=r uydpd¾h jdikd fyar;af.a Face Book msgqfjks''

 

wkqmud fyar;a