නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

udkislj ksfrda.S fjuq


wfma yeu fohlgu uki n,mdkjd'kuq;a th tla tla mqoa.,hdg idfmalaIj fjkia' mßirh" /lshdj" wOHdmkh jeks lreKq u; tla tla wh tajdg uqqyK fok ms<sfj, fjkia'yeu fokdgu ukila ;sfnkjd' i;=kag;a ukila ;sfnk ksid Tjqkag;a hula is;kak mq¿jks' ta jqK;a ukiska Wiia ksid wms ñksiqka úÈyg y÷kajkjd' wfma ukig ixlS¾K ls%hdjka lrkak mq¿jks' wmg .eg¨ we;s fjkafka" yeÕSï iy Ndjhka we;s fjkafka wfma uki Wiia ksid'
mqoa.,fhl=f.a Ôú;fha id¾:l;ajhg uki iy lh hk folu b;du jeo.;a' th mß.Klhl Hardware iy Software jf.hs' uki ksid wfma lh wmg wjYH úÈyg ls%hd lrkjd' fud<h iy iakdhq moaO;sh wdY%s;j isÿ fjk ls%hdldß;ajh uki úÈyg ye|skafjkjd'


yeu fokdgu ukila ;sfnkjd' i;=kag;a ukila ;sfnk ksid Tjqkag;a hula is;kak mq¿jks' ta jqK;a ukiska Wiia ksid wms ñksiqka úÈyg y÷kajkjd' wfma ukig ixlS¾K ls%hdjka lrkak mq¿jks' wmg .eg¨ we;s fjkafka" yeÕSï iy Ndjhka we;s fjkafka wfma uki Wiia ksid' ta ksidfï wNsfhda.j,g uqqyK §ug wmg udkisl ksfrda.s;djh wjYHhs'


udkisl fi!LH ì| jeàug fya;= fjkafka fud<fha ridhksl ixhq;sfha wiu;=<s;;djhla we;s ùuhs' udkisl fi!LH msßyqk ;;a;ajhg m;a jqk mqoa.,fhl=f.a fud<hg hk reêrh" Tlaiscka iemhqu iy .a¨fldaia jeks mßjD;a;ash ls%hdj, wvq mdvq m¾fhaIK uÜgfï§ fmkakqï lrkjd'fï ksid we;s fjk udkisl frda. .ek ±k.; yels ,laIK lSmhla ;sfnkjd'


udkisl iqj;djh ke;s ùu iy ±fkk wmyiq;djhka

  • weÕg Yla;sh ke;sùu
  • ys; iy .; lvd jegqKd jf.a ±kSu
  • ÿl
  • ±äj ±fkk lkiai,a,
  • Ôú;h ms<sn|j n,dfmdfrd;a;= ke;s ùu'


udkisl iqj;djh ms<sn|j .eg¨ we;s fjkafka wehs''

cdk

udkisl fi!Lh i|yd cdk b;d ióSmj n,mdk lreKla' mjq,a b;sydifha udksil frda.Ska ms<sn|j jd¾;djka ;sfnkjd kï tjeks mjq,lska udkisl frda.Ska ìysfjk m%jk;djhla ;sfnkjd'


iDK wdl,am

yeu fohlau b;du wiqn úÈyg iy l< fkdyelsh hk iDK wdl,am ksid;a udkisl frda.j,g f.dÿre ùug we;s m%jk;djh jeä úh yelshs'


udOH u.ska ,nd fok m%pdrK

udkisl fi!LH msßyqk mqoa.,hka ;=< ishÈú ydks lr .ekSfï keUqre;djhla we;s fjkjd'ish Èú kid .ekSu .ek udOH u.ska ,nd fok m%pdrh ksid orejka úiska tajd  wkqlrKh fyj;a Copy-Cat Suicide ;;a;ajhg m;a fjkak m¿jka';udf.a f,dalfha isák ckms%h pß;hla ish Èú ydks lr .;a wkaou" tfyu ke;akï iu jhfia orefjl= ish Èú ydks lr .;a;dg miqj ta fjkqfjka ,nd ÿka m%pdrh ksid orejdf.a ukfia ishÈú ydks lr .ekSu .ek hï Ñ;%hla f.dv kef.kjd' ta ksid ish Èú ydks lr .ekSu fndfydu rij;a ùr ls%hdjla úÈyg biau;= lsÍu t;rï hym;a fohla fkdfjhs'

udkisl ysia nj= wo fldúâ ksid fndfyda fokd ;=< tjeks wdl,am we;s jqKd' we;a;gu wms Ôj;a úh hq;af;a w;S;fha fyda wkd.;fha fkdfjhs' wms wo oji uq,a lr f.k Ôj;a ùu jeo.;a' kuq;a fldúâ ksid wms yeu fokdf.au wkd.; wfmalaIdjka .ek wksh; ìhla we;s jqKd' wdodhï ke;sùu" orejkaf.a wOHdmkh" úNd. wdÈ ish,a, uq,a lr f.k we;s jqfKa iDK is;=ú,s muKhs' ta jf.au yeu fokdu ks;ru úmrï lf<a wo ojfia wdidÈ;hka lS fokdo'''@ urK lSho''@ fï ksid yeu fofklau fyg .ek úYajdihla fkd;nk ;ekg m;a jqKd' ta;a wms fï úÈyg ys;kak mqreÿ fjkak ´k' fldúâ lshkafka f.da,Sh jix.;hla' th ljod fyda Èkl wjidk fjkjd' óg fmrd;=j;a fujeks úúO jix.; f,dalfha we;s jqKd' wo fjk úg tjeks jix.; iudcfhka uq¿ukskau ke;s fj,d' ta ksid fldúâ jix.;h;a ljod fyda Èkl wjidk fõú' tf;la wms bjiuq hk ixl,amfha msysgd isákak mq¿jks kï wms ÈKqï'

udkisl iqj;djh iqrlaIs; lr .ekSug kï wfma wdydr rgdj;a udkisl fi!LHg n,mdkjd'wo fndfyda fokdf.a wdydr rgdj laIksl wdydr''tfyu ke;akï ilia l< wdydr j,ska iukaú; fjkjd' w¨;a t<j¨ "m<;=re wdydr fõ,g we;=<;a fjkafka keye' fld< meye;s t<j¿" u;aiH wdydr  iy m<;=re udkisl fi!LH fjkqfjka b;du fhda.Hhs'


jHdhdu ke;s Ôú;

jHdhdu udkisl fi!LH mj;ajd .ekSug b;d fhda.Hhs' jHdhdu ksid fud<hg Tlaiscka mßjykh b;du hym;a wkaoñka isÿ fjkjd' idudkH Ôú;fha§ jqK;a weú§u" msyskSu" lajdhq jHdhdu " iqïnd jeks jHdhdu udkisl iqj;djh mj;ajd .ekSug b;du jeo.;a'


c,h mdkh lsÍu-

fyd¢ka c,h mdkh lf<d;a lsisÿ jeh YS¾Ihla fkdue;sj udkisl fi!LH mj;ajd .ekSug yelshdj ,efnkjd' mqoa.,fhla úiska Èklg c,h ,Sg¾ follaj;a mdkh lsÍu wjYH fjkjd' ta;a wms fndfyda fokd úiska fï ;;a;ajh .ek ie,lSula lrkafka keye' isref¾ úc,k ;;a;ajh j<lajd .ekSug jf.au udkisl m%fndaOhg;a c,h b;du jeo.;a'


úfkdaodxYhl fhfokak'''

wfma Ôú;fha rgdj iu. ys;g;a hï i;=gla wjYHhs' ta fjkqfjka úfkdaodxYhla f;dard .kak' úfkdaodxYhla fjkqfjka uqo,a wjYH keye'Tfí mqxÑ f.j;af;a tfyu ke;akï fldkals%Ü ia,eí tl u; mqxÑ me,hla yokak' fmdfydr Wrhl jqK;a lula keye' t<j¿ me<fha wiajekak ,efnk úg tfyu ke;akï u,a me<fha u,la msfmk úg th Tn i;=gg m;a fõú'


iqr;,a i;=ka we;s lsÍu

Tfí ksjfia iqr;,a if;l= we;s lrkjd kï ojfia hï ld,hla ksjeis iqr;,df.a lghq;= fjkqfjka jeh fjkjd' ta jf.au iqr;,df.a ls%hdldrlï ksÍlaIKh lsÍu;a udkislj úYd, i;=gla ,nd fok isÿùula neõ wms w;a±lSfukau okakd fohla'


úfkdao pdßld'''