නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

jeämqru ys; ksoyia jqfKa fma%uh <Õ fkfuhs ñ;= ou <Õhs


ienE ñ;=rka y÷kd.ekSu fukau Tjqka ieuod /l.ekSu;a wiSre ld¾hla' ta i|yd Tn;a wjxl ienE ñ;=rl= fyda ñ;=ßhl ùu w;HjYHhs'

 

 


f,dalh

Èyd bia biafi,a,du weia wer,d n,kak mgka .;a; ojfia b|ka ioygu fï weia fol jy.kak fjk oji fjklka f.ú,d hk fï mqxÑ ldf,aoS wmsg fldÉpr kï ñksiqka  weiqre lrkak ,efnkjo@ ta yeu flfklau tlaflfklag tlaflfkla fjkia" ljodj;a tl jf.a fokafkla fydhd .kak mq¿jka lshk tl fï f,dafl fjkake;s fohla' Th fldÉpr kdkdm%ldr wh yïn jqK;a ;j;a flfklaf.a ñ;%fhla" hd¿fjla" ys;jf;la fjkak ,efnkafka yßu iSñ; msßilg ú;rhs'ta jf.au ;uhs ta iSñ; msßfikq;a fyd| hd¿fjla tfyu ke;a;ï l,Hdk ñ;%fhla lshk fldgig flfkla jefgkafk b;du l,d;=rlska'


yefudau fyd| keye'''

b;ska wms f.dvla fj,djg hd¿fjda yïfnk uq,a ld,fha§u wmg ysf;k úÈyg f,an,a lr .kakjd' ˜wrh fyd|hs" fuhd fyd|hs˜ jf.a m%;srEm wdrEV lrmq mu‚ka we;a;gu Tyq fyda weh fyd|o krlo fjkjd lshk tl fjkake;s fohla'ta .ek wms yefudau w;a oel,d we;sfka' iuyr fõ,djg wo lsß me‚ jf.a bkak wh fyg fjkfldg khhs fmd<Õhs jf.a'iuyrekaf.a hy¿lï wjidfkag  bjr fjkafk ñkS urdf.k"uxfld,a, ldf.khs' tfyu foaj,a j¾;udkh iudcfha úr, foaj,a kï fkfjhs'fua l;d lrkafka tfyu ñ;=oï .ek fkfuhs'


m¾fhaIKhg wkqj''''

f,aj, neïu j;=rg jvd oeä nj Tn;a woykjdo@ fuys woyi ;ukaf.au ifydaor ifydaoßhka" fyda f,a {d;ska w;r we;s jk ne£u hy¿ ñ;%hska fyda ndysr mqoa.,hska w;r we;s ne£ug jvd Yla;su;a h' tfy;a uE;l § wefußldfõ ñÑ.ka rdcH úYajúoHd,h uÕska lrk ,o m¾fhaIKhlska ikd; ù we;af;a ñ;=re neïu we;eï úg f,a {d;Sska w;r mj;sk ne£ug;a jvd Tn iqjm;a lrk njhs'fï m¾fhaIKh fufyhjQ ldhsl úoHdj ms<sn| uydpd¾h ú,shï fpdmsla mjikafka f,a {d;Ska w;r mj;sk neïu iaÓr jqj;a tajd fndfyda úg taldldÍ fukau Rk is;=ú,s we;sùug fya;= jkakg mq¿jka njhs' rgj,a 90 lska f;dard.;a jhi wjqreÿ 15 - 99 olajd jQ mqoa.,hka 3 00000la fï iólaIKh i|yd iyNd.s lrf.k isÿ lrf.k ;snQ m¾fhaIKhg wkqj ;ukaf.a ñ;=reoï Ôú;hg jvd;a i;=gla yd iykhla f.k fok nj Tjqka m%ldY lr ;snqKd' fuhska meyeÈ,s jkafka ñ;=rka yuqùu Tn jvd;a l%shdYS,S njg m;a lrkjd' úYajdijka; ñ;=rl= yd iuÕ Tfí .eg¨jla idlÉPd lrk úg jvd;a újD; woyia u;s u;dka;r ;Skaÿ ;SrK t<shg tkjd' túg mjqf,a {d;shl=g jvd újD;j" wmlaImd;Sj ;Skaÿ ;SrK .kakg Tng myiq fjkjd'

óg wu;rj''''wefußldfõ úúO m%dka;j, jßka jr isÿ lrk ,o fï iïnkaO m¾fhaIK 148 lskau fy<s ù we;af;a o fyd| iúu;a ñ;=reoï we;s mqoa.,hka fi!LHu;a È.= Ôú; .; lrk njhs' Tjqka tfia fkdjk mqoa.,hkag jvd fo.=Khla l,a Ôj;ajk nj fï m¾fhaIKj,ska fy<s ù ;sfnkjd'fuf,i hym;a ñ;=re weiqr ksid ÿï îfuka wE;a ùu" u;aøjH fyda u;a j;=frka wE;aùu o meyeÈ,sj oelsh yels nj o fï m¾fhaIKj,ska fy<s ù ;sfnkjd'


ld,h fjkalrkak'''

Ôú;fha ie|E iufha§ ñ;=re weiqr b;d hym;a wdldrfhka l%shd lrkjd' /lSrlaId l< ld,fha fuka ld¾hnyq, fkdjk" fndfyda fokl= weiqrg wjia:dj fkd,efnk" we;eï úg mjqf,a {d;ska w;r o ;ks jk jeäysáhkag fï ñ;=re weiqr uy;a wiajeis,a,la fjkjd' ;reK ld,fha isá ñ;=re ñ;=ßhka újdyh" /lshdj fyda úúO fya;= u; l%ufhka Tfnka wE;aj hkjd' ;reK úfha fyda ;kslv ld,fha§ fuka ñ;=re ñ;=ßhka fndfyda fokl= <Õska weiqre lsÍug Tng wjia:dj wysñ jqj;a Ôú;h mqrd <Õska weiqre l< yels ñ;=re ñ;=ßhka mia yh fokl= ke;skï fo;=ka fofkl=j;a b;sß lr.kakjdkï th Ôú;h mqrd l< yels fyd|u wdfhdackhla fjkjd'


uq,skau Tn ienE ñ;=frla jkak'''

ienE ñ;=rka y÷kd.ekSu fukau Tjqka ieuod /l.ekSu;a wiSre ld¾hhla' ta i|yd Tn;a wjxl ienE ñ;=rl= fyda ñ;=ßhl ùu w;HjYHhs' iefma§ fukau ÿfla§;a Tn yd isák ñ;=re ñ;=ßhka Tng fhdaO Yla;shla fukau jdikdjla fjkjd'hym;a ñ;=reoula ;r lrkakg Tnf.a wjxlNdjh fukau úYajdijka; nj;a wfkldg ijka §u;a uQ,sl .=Kdx. úh hq;=hs' Tng Tjqka msysg jk ;rugu Tfí msysg;a Tjqkg ,efnk;dla l,a Tfí ñ;=ou fkdì£ mj;skjd ksielhs'

 

iudc úoHd yd ufkda úoHd lÓldpd¾h

ldxpkd wêldß

iudc ixj¾Ok wdh;kh'

 

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv