නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fmd,sia b;sydifha uq,ajrg ksfhdacH fmd,siam;skshka ;sfofklau''''


Y%S ,xld fmd,sia b;sydifha m%:u j;djg ldka;d fcHIaG fmd,sia wêldÍjßhka ;sfofkl=g tlajr ldka;d ksfhdacH fmd,siam;s OQrhg Wiia ùï ,nd §ug lghq;= l< wkaou miq.sh od wm fk; .egqKd'

 

ta fcHIaG fmd,sia wêldßjßhkaj isá fmd,sia m¾fhaIK yd ixj¾Ok fldÜGdifha wOHlaIsld f¾Kqld chiqkaor" fmd,sia iqnidOk fldÜGdifha wOHlaIsld chka;d moañ‚ ùriQßh iy rdcH nqoaê fiajfha wOHlaIjßhl jk ksYdks fifkúr;ak hk ;sfokdhs'

 

ksfhdacH fmd,siam;sksh f,i Wiia jQ f¾Kqld chiqkaor fmd,sia <ud yd ldka;d wmfhdack úu¾Yk Èidj ndr m%Odkshd f,i fï jk úg m;aj ;sfnkjd' moañ‚ ùriQßh ksfhdacH fmd,siam;sksh weh oerE fmd,sia iqnidOk wxYh ndr ksfhdacH fmd,siam;sksh f,ig m;aj ;sfnkjd' ish fiajd ld,hu nqoaê fiajfhys lghq;= l< tys wOHlaIjßhla o jQ ksfhdacH fmd,siam;s ;k;=rg m;a ksYdks fifkúr;ak ksfhdacH fmd,siam;s ;k;=rg m;aùfuka miq fmd,sia m¾fhaIK yd f;dr;=re ;dlaIK Èidj ndr m%Odkshd f,iska jev ndr.kq ,en ;sfhkjd'

 

lE.,a, oeÈ.u ue‚la lvjr m%foaYfha 1975 § Wm; ,nd we;s tia'ta'f¾Kqld chiqkaor 1996 jif¾ Wm fmd,sia mßlaIl ;k;=rg whÿï lrk w;r bka f;aÍ Wm fmd,sia mßlaIljßhla f,i mqyqKqj ,nk iufhau ;u l=i,;d wmQrejg úoyd oelajQ wfhls' ta wkqj iEu wxYhlskau olaI;d fmkajk wdOqksl ks,Odßksh fukau fyd|u fm<md,s wK fokaksh f,io iïudkfhka msÿï ,nkakg iu;a jQjd'

 

hqouh jd;djrKhla iys; tu iufha§ weh Wm fmd,sia mßlaIljßhl f,i m;aùu ,nkafka jõkshdj m%foaYhghs' ta 1997 jif¾§' ta ÿIalr fiajdfõ lghq;= l< wehj 1998 § wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=jg f;dard .kakjd' tys§ ish olaI;d Wmßuj úoyd olajñka lghq;= l< weh wka;¾cd;sl bkag¾fmda,a wdh;kfha fld<U ksfhdað;jßhl f,i;a" úfYaI úu¾Yk rdcldß /il ksr;j isá olaI ks,Odßkshla'

 

2006 jif¾§ fmd,sia mßlaIljßhl f,i Wiia ùula ,o weh 2007 jif¾ iyldr fmd,sia wêldÍ OQrhg Wiia ùfï iSñ; ;r. úNd.hg fmkS isákjd' tys§ tu ;r. úNd.hg fmkS isá ish¨u ldka;d ks,Odßkshkaf.ka m%:uhd njg m;a fjñka 2008 jif¾ § iyldr fmd,sia wêldÍjßhla f,i Wiia ùu ,nkjd' ta m;aùu;a iuÕska kej; jrla wmrdO mßlaIK fomd¾;fïka;=fõ iyldr fmd,sia wêldÍjßhla f,i m<uq m;aùu ,nd .kakg wehg yelshdj ,efnkjd'

 

bka miqj fld<U jxpd úu¾Yk ld¾hdxYh" <ud yd ldka;d ld¾hdxY uQ,ia:dkh" uQ,H wmdrO úu¾Yk fldÜGdih wdÈfha úfYaIs; jQ ld¾hNdrhka bgq lrñka 2014 jif¾ fmd,sia wêldÍjßhl f,i kej;;a Wiiaùï ,nkjd' iqúfYaIS olaI;d /ilau ;uka i;= lr .;a weh 2018 jif¾ fcHIaG fmd,sia wêldÍjßhl f,i Wiiaùï ,nd m¾fhaIK iy ixj¾Ok fldÜGdifha wOHlaIljßhl f,i lghq;= wdrïN l<d'

 

bka miqj ;uhs wehg miq.sh od <ud yd ldka;d wmfhdack úu¾Yk Èidj Ndr ksfhdacH fmd,siam;sjßh f,i m;aùu ,efnkafka' wehf. fm!oa.,sl Ôúf;a .ek l;d lroaÈ fï jk úg weh újdylhs' fifkfynr Èh‚hka fofofkl=f.au ujla'

 

ksfhdacH fmd,siam;s ;k;=rg m;a chka;d moañ‚ ùriQßh r;akmqr" fldf,dkak m%foaYfha Wmka ;eke;a;shla' fldf,dkak uyd úoHd,fhka iy r;akmqr iquk nd,sldfjka wOHdmkh ,o weh 1997 § l¿;r fmd,sia wNHdi úoHd,fhka mqyqKqj ,nd fmd,sia fiajhg tla fjkjd'  weh;a ish uq,au rdcldßh wrUkafk jõkshdfjka'

 

wk;=rej weh 1998 § fmd,sia f;dr;=re ;dlaIK fldÜGdifha rdcldß wrUkjd'2003 § fmd,sia mÍlaIljßhl f,i m;aùï ,nk weh 2006 § tlai;a cd;Skaf.a idu idOl yuqodjg tlaj kef.kysr áfudarfha fiajhg tla fjkjd' bka wk;=rej 2007 § iyldr fmd,sia wêldß ;k;=rg m;aj fmd,sia ffjoH fldÜGdihg wkqhqla;j lghq;= l< weh 2013 jif¾§ ;%ia; úu¾Yk fldÜGdihg ia:dk udre ,nkjd'

 

tu jif¾§u kej;;a tlai;a cd;Skaf.a idu idOl yuqodjg tlaj yhsá rdcHhg .sh ksfhdacH fmd,siam;sks moañ‚ ia:dk lSmhl rdcldßfhka miq w,a,ia fyda ¥IK fldñIka iNdfõ iyldr wOHlaIljßhl f,i kej;;a tla jkafka 2016 §' tu jif¾§u fmd,sia wêldß ;k;=rg m;a jqKq weh 2018 § fcHIaG fmd,sia wêldß ;k;=rg Wiia ùï ,nkjd' fï jk úg újdyl weh mq;=ka fofofkl=f.a ujla'


ud,fò mÈxÑ ksfhdacH fmd,siam;sks ksYdks fifkúr;ak fld<U wdkkao nd,sldfjka wOHdmkh ,enQ wfhla' weh fï jk úg fmd,sia nqoaê fiajhg tlaj jir 33 la' ta ld,h ;=< weh nqoaêfiajfhys fndfyda ;k;=re ord ;sfhkjd' wehf. ieñhd;a fï jk úg ksfhdacH fmd,siam;s jrfhla' wef.a uj iy mshd hk fofokdu fmd,sia fomd¾;fïka;=jg wkqhqla;j fiajh l< wh ùu;a úfYaI;ajhla'


weh fmd,sia mÍlaIljßhla f,i Wiia ùï ,nkafka 1994 jif¾§' m%Odk fmd,sia mÍlaIljßhla f,i 2003 jif¾ Wiia ùï ,nk weh  2004 jif¾ iyldr fmd,sia wêldÍjßhla f,iska o" 2014 jif¾ fmd,sia wêldßjßhla f,iska o" 2018 jif¾ fcHIaG fmd,sia wêldÍjßhl f,iska o Wiia ùï ,nkjd' tmuKla fkdfjhs" foia úfoia mdGud,d /ila yodrd we;s weh rdcH nqoaê fiajdfõ lS¾;su;a ks,Odßkshla' ta jf.au weh fmd,sia wêldßjrhl=f.ohdnr ìß|la' wdorŒh Èh‚hka fofofkl=f.a fifkfynr ujla'


,la uj nn,jk Èßh ¥ mq;=ka w;r hqla;s .rel iudchla ia:dms; lsÍu fjkqfjka ;u Ôú;hu lem lrk ldka;d fmd,sia ks,Odßkshka w;r ue‚la fuka Èÿ,k Tfí fyg ojig wmso iqn m%d¾:kd lruq' msßñka yd iu iuj ;u jD;a;sh fjkqfjka lem fjk Tng iuia; ldka;d mrmqf¾u W;a;udpdrh ysñ jkjd ksh;h'

 

 

 

;udrd m;srK