නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

nqÿjk mqf;l=g újrK ÿka uyudhd


Y%S ,dxflah ixialD;sh jkdys meyeÈ,sj u isxy, - fn!oaO - cd;sl - wd.ñl iyÔjkfhka fmdaIKh jQjls'jxY l;dj,g wkqj uyskaod.ukh fuka u Bg fmrd;=j isÿ jQ nqÿkajykafiaf.a ,xld.ukh;a fya;=fjka furg meyeÈ,s j oelsh yels jQfha nqÿoyu yd wkq.; jQ isxy, ixialD;sh hs' t neúka fndai;a isß; fukau nqÿ isß; o nyq;r Y%s ,dxflah ckhdf.a jkaokdudkhg md;% jQfha ks;e;sks'

 

hq. .Kkdjla mqrd Y%S ,dxflah .eyeksh iqu`.g fhduq lsÍfuys,d Wmldr fldg .;af;a" isoaOd¾: l=udrhdf.a m;sksh jQ hfYdaordj hs' weh jQl,Ss hym;a m;skshls' fifkynr ujls' wdorKSh f,a,Shls' weh .ek fkdokakd fn!oaOhl= ke;s ;rïh' tfy;a weh .ek okakd ;rugj;a wm fkdokakd ;j;a iqúfYaI .eyekshla isoaOd¾: l=udrhdg Ôú;h ,nd ÿkakS h' weh udhd h' wm fldhs ljqre;a okakd uydudhd foaúh hs' wm weh .ek okafka weh isÿy;a l=uref.a uj nj;a l=ure bm§ i;a Èklska weh l¿ßh l< nj;a muKs' tfy;a wE jkdys W;a;u mqreIhl=g Ôú;h ,nd ÿka W;a;Í;r ud;djla jkakS h'

 

YdlH rc fm<m;g wkqj iqoafOdaOk rc;=udf.a mshd jQ isxyNkq rc;=ud;a uydudhd foaúhf.a uj jQ uyd hfYdaOrd foaúh;a tlu ujql=i Wmka ifydaoßfhdah jQy' isÿy;a l=uref.a uEKshka jQ uydudhd foaúh;a iq¿ uj jQ uyd m%cdm;s f.da;ó foaúh;a uyd hfYdaord foaúhf.a iy wxck rc;=udf.a orefjda h' kElug wkqj Tjqka fofokd u iqoafOdaOk rc;=udf.a wejeiai kEkdjreka h' m<uqj uydudhd;a fojkqj m%cdm;Ss f.da;ñh;a újdy lr.kakd iqoafOdaOk rcq ta újdy foflka u mq;% ,dNhg ysñlï lshQfõ h' t muKla fkdj fï fo fidfydhqßfhda u uy;a jQ wdYap¾hfhka hq;= wh jQy' kele;alrejka fï fofokdf.a u ckau m;% mÍlaId lr n,d mjikafka fï fofokdf.a u l=iska WmÈk orejka u;= ilaú;s rcqka jk njh' tfy;a ta w;ßka jvd;a mskajka; iy wdYap¾hu;a ore Wm;lg ysñlï lshkaksh jkafka uydudhd foaúh hs'

 

f,dj ´kEu .eyekshl ,nk W;a;Í;r moúh jkafka ujq moúhhs' ta moúh yd w;Hka;fhka u ne£ isákafka weh ,nk orejd hs' ta orejd iudchg jevodhS iudcfhka .re nqyquka ,nk orejl= ù kï tn÷ orejl= ìys lsÍu ;rï jdikdjla ujlg fkdue;' ta wkqj n,k úg f,dj lsisÿ .eyekshl fkd ,o tlS jdikdjg Wreulï lshkakS uydudhd foaúhhs' tfy;a wE jkdys ta jdikdj fuka u ish orejd fjkqfjka ;u Ôú;h o mß;Hd. l< uj jQjd h'

 

wkd.; nqÿjrhl= ìys lrk ujlg Ôj;a úh yels jkafka i;a Èkla muKs' uydudhdj ;uka ìyslrk orejd mskaj;a orejl= nj meyeÈ,sj u oek isáhd h' ta" ish orejdf.a ms<sis| .ekSu isysfkka ÿgq fyhsks'

 

fofkdaoyla w`.fkda ug u,a fk¨jd

wfkda;;a; ú, ueo hykl b÷jd

lkHd ,sfhda fofofkl= meka kEfjõjd

wfkda;;a; ú, uu iSfkka ÿgqjd

 

iqÿ il f,ig we;a meáfhla ú;a hyfka

iqÿ fid`v áflka uf. nv msßuÈ;s wfka

iqÿ hï fohla isÿfjhs uu ÿgq iSfka

iqoiqka ksß÷fka fudloehs Th iSfka

^hfidaordj;&

 

;=is; foõf,dj jev isá fndaêi;a;ajfhda ukqf,dj WmÈkakg fmr miauy ne¨ï neÆy' ta wkqj ld,h" §mh" foaYh" l=,h fuka u iqúfYaI jQ wfkla ldrKh jQfha uj hs' fndai;a W;am;a;shla i|yd fhda.H jQfha iir mqrd tla/ia lr.;a uyd mqKH iïNdrhlg ysñlï lshQ ;eke;a;shla muKs' t neúka fndai;a uj jkdys iqúfYaIS jQ ldka;djl jQjd h' tlS ldrKd wkqj ta" i|yd ysñlï lS ;eke;a;sh jQfha uydudhd foaúh hs'

 

iqfodjqka ksid uyudhd l=i oel,d

mkaishhla rE we;s lsß uõ oel,d

w.fufyiqka legqju tk nj oel,d

b;ska oUÈjg fhñ uu jod<d                                                 

^hfidaordj;&

 

idudkHfhka fndai;ajrhl=f.a wjika wd;auNdjh yd iïnkaO jk ish,af,dau fmr wd;auNjj, § ta i|yd lsishï nqÿjrhl= bÈßfha m%d¾:kd fldg újrK ,o wh jQy' tfy;a uydudhd fyda iqoafOdaOk rcq .ek tn÷ l;djla wmg wikakg ,efnkafka ke;' fndai;a isß;g wkqj isÿy;a fndai;dKkag fndfyda wd;auj, § fkdfhla foudmshka yuq ù ;sìK' kl=, ud;d iy kl=, ms;d jQl,Ss tn÷ ujl iy msfhls' ta wkqj uydudhd foaúh o tfia nqÿjk mq;l=g ujl jkakg m%d¾:kd l< ldka;djla jkq fkdwkqudk h' tn÷ m%d¾:kdjla l< o weh o ujls' oi uila l=i ord ;ud fuf,djg ìys l< orejd i;a Èklska w;er oud Ôú;fhka iuq.kakg isÿjk nj weh oek isákakg we;af;a" tfia újrK ,enQ lsishï wd;au Ndjhl § úh yels h' weh ta i;Hh" ta h:d¾:h oek oek u ujl jkakg m%;s{d ÿka ;eke;a;shla jQjdh' ujlg ;u orejd yd iudk jk fjk;a lsisÿ iïm;la f,dj ke;af;a h' uydudhdj jkdys ish¨ u ñksia j¾.hdf.a hym; fjkqfjka tn÷ iïm;la f,djg odhdo l< ;eke;a;sh jQjd h' fndai;a orejl=f.a  ujl jQ kuqÿ ish Ôú;fhka iuq.kakd wjika fudfydf;a § f,dj iEu ujl fuka u ore iafkayfhka mSvd ú¢ñka weh fõokdjg m;ajkakg we;s nj ksiel h' rc mjq,l Wm; ,nñka ish¨ iem iïm;a oerEjo w¨; Wmka orejd yer oud ñh hkakg isÿùfï fõokdj wE fyd¢kau w;a ú¢kakg we;' isÿy;a l=uref.a uj uydudhd hkqfjka mjik wm" weh ú¢ fõokdj .ek fudfyd;la fyda isysm;a lrkafka ke;' to;a wo;a fyg;a orejka ìys lrñka ud;D moúh ork ish¨u ujqjreka ú¢ fõokdj weh o ú¢ nj wmg isysm;a jkafka o ke;' nqÿjrhl= my< jQ l=ilska fjk;a lsisÿ orejl= ìys fkd lrñka u weh Ôú;fhka iuq .;a;d h' wef.a W;a;Í;r .=Kh nqÿ jQ mq;= lsisúfgl;a wu;l fkdlf<a h' wE jkdys mß;Hd.fha mru m%;suQ¾;shla jeks h' nqÿrcdKkajykafia úiska nqoaO;ajfhka i;ajk j¾Ifha §" ñhhdfuka miq ud;D ÈjHrdchd jQ ish uEKshkag lD;.=K oelaùula jYfhka ud¾.M, ksjka wjfndaO lrjkq msKsi wNsO¾u foaYkh ;õ;sid foõf,dj § mj;ajkq ,enQfõ tneúks' ;ukag Ôú;h ,nd foñka lrk ,o ta uy`.= fufyjr wu;l fkd lrkakg ;rï f.!;u nqÿrcdKka jykafia lD;fõ§ jQfha ta whqßks' tfia jqjo wmg uydudhd foaúh lg mdvñka mjik isÿy;a l=uref.a uj muKls'

 

wef.a W;=ï ud;D .=Kh wo ojfia;a isysm;a l< hq;= jkafka u;= nqÿjk fndai;ajrekag Wm; fok uydudhdjreka wo;a isáh yels neúks' fndaêi;a;ajhka o wm jeks u jQ idudkH ñksfil= úh' fndai;a wd;au Njj,È t;=ud uqyqK fokafka o wm uqyqK fok wdldrfha .eg¨j,g h¦ .eàïj,g h¦ ne`§ïj,g h¦ wNsfhda.j,g h¦ ndOlj,g h' ta wjia:dj,§ nqÿ jkakg fmreï mqrK nj Wkajykafia,d fkdoek isákakg we;' nqÿjrhl= jkakg idrdixLH" wgdixLH" fidf<didixLH hkd§ jYfhka l,am ,laI .Kkdjla fmreï msßh hq;=h' ta m%{dêl" Y%oaOdêl" ù¾hdêl jYfhka nqÿjreka j¾. ù we;s wdldrh wkqj h' w;S; cd;s okakd [dKh fndai;a;jrhl= ,nkafka nqÿjrhl= jk wjika wd;au Ndjfha h' tneúka Tng;a ug;a fï ixidrh mqrd yuqjk iEu ish¨ wïud flfkl= u uydudhdjla úh yels h' f,dj ish¨ u ujqjrekag mQcd lsÍu jQ l,Ss w;S;" wkd.;" j¾;udk nqÿrcdKka jykafia,df.a ujqjrekag mQcd lsÍula n÷ jkafka tneúks'

 

oyia .Kka isá foj`.k w;a yer,d

oyia ish oyia Èj iem w;a yer,d

uy;a .=Ke;s udhd ujqi| oel,d

wyia Wäka mqkai| f,i jevu l<d

^hfidaordj;&

 

 

fcHIaG lÓldpd¾h

yxiud,d ßá.yfmd<

isxy, yd ckikaksfõok wOHhkdxYh


Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h