නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fl,a,ks fld,a,ks wdorh lsõj .uka we|g hkak ys;kak tmd''wdorh hkQ lduh muKlauo @ ;SrKh Tn i;=hs'kshu úÈhg wdof¾ lrk msßñfhla yeuúgu ;ukaf.a fmïj;shf.a f.!rjh wdrlaId lrkjd' wd;au .re;ajh /l .kakjd' fï ksid isys nqoaêfhka wdorh lrkak mqreÿ fjkak ´fka 


iEu udkqISh iïnkaO;djhla we;=f<a u ;sfhkafka l=uk fyda úÈhl wdorhla ;uhs'' wdorh lsh,d lshkafka yß mqÿu fohla' we;a;gu lsõfjd;a iqkaor yeÕSula' wdorh lshk jpkh wefykfldg u wms g i;=gq ysf;kjd' wdof¾''' hk wl=re y;r we;=f<a ieÕjqk f,dl= w¾:hla ;sfhkjd'ðú;hla ðj;a lrjkak jf.a u Ôú;hla wmdhla lrjkak fï wl=re y;r g mq¿jka'uj yd orejdf.a b;d msú;=re wdorhl isg ieñhdg ìß|g fidhqre fidhqßhkag ñ;=rkag kEoEhkag yd wi,ajeishkag wdorh fjka fjka jYfhka ;sfhkjd'fma%uh wo flfia ú.%y l<o" w¾:l:khka flfia ÿkako w¾:j;aj wdorh wo iudch ;=< uqK.efikjd o hkak b;d iel iys;hs''


jhia iSudjla keye''

f.dvla wh fï wdorh lshk ud;Dldjg úúO w¾:l:k fokjd'kuq;a wdorhg jhia iSudjla keye' j;afmdfydi;alï" W.;alu" jhi" iudc ;;a;ajh" l=, u, fNaoh" Wia my;a fNaoh wd§ lsisu fohla wdorfha § jeo.;a fjkafka kE' kuq;a ienE wdorfha § muKhs fufyu fjkafka' ta;a wo wms olsk nyq;rhla wdor l;kaor mokï fjkafka ndysr rEmh" uqo, u; muKhs' wdl¾IKh u; mokï jqK wdorh ndysr rEmh ke;s fjÉp .uka ke;sfj,d hkjd'fï ksid wdl¾IKh;a" rd.h;a mg,jd .kak tmd'

wdof¾ iqkaorhs''

wdof¾ lshkafka yßu iqkaor fohla ' kj fhdjqka úfha b|,u wmsg wdorKSh yeÕSï oefkkak mgka .kakjd' ta;a ta oefkk wdof¾ ;ru wmsg f;areï hkafka wms ál ál jhig .syska wdor iïnkaO;dj, kshu w;aoelSï ,enqjdg miafia' ðúf;a m<fjks yqiau ál .;a; fj,dfõ b|,d wms fudk ;rï iïnkaO;d f.dvkÕd .kakj o@ wïud " ;d;a;d" ifydaor ifydaoßfhda " kEoEfhda " hy¿ fhfy<sfhda " wi,ajdiSka' ta;a fï iïnkaO;d w;f¾ jqK;a wms wmsg u fjkajqK  úfYaI flfkla fydhkjd' tal ;uhs úreoaO ,sx.sl wdl¾IKh lshkafka'  b;ska " wms leu;s úÈfya rEmhla leu;s úÈfya .;s.=K ;sfhk flfkla wmsg uqK .eyqKd u wms ta flk;a tlal wdorfhka nef|kjd' wms wdof¾ lrk uq,a ldf,a § wmsg uqK .eyqk flkdf.a ys; Èkd.kak ´fku fohla lrkjd' thdj uqK.efykak hkafka mq¿jka ;rï yevfj,d' msßñ <ufhla kï i,a,s lshla yß jeämqr fydhdf.k ;ukaf.a fmïj;sh fjkqfjka  tl;= lr.;a; uqof,ka  ;E.a.la tfyu wrf.k ;uhs hkafka' t;fldg .Ekq <uhs ;uka fï f,dafla fyd|u .Ekqq <uhd jf.a yßu ksjqk fnd<| fmïj;shf.a pß;h rÕmdkjd' b;ska ld,hla hoa§ ujd.;a; pß; we;=f<a  ;sfhk kshu iajrEm t<shg tkjd' fkd.e,mSï u;=fjkak mgka wrka iïnkaO;d ì|jefgkjd'iuyr wdor iïnkaO;d ;sfhkjd ojiska oji m%S;su;a fjk" ta jf.au ;j ;j;a Yla;su;a fjk' we;a;gu tfyu iïnkaOhla lshkafka Ôú;fha ,nk úYd, ch.%yKhla' fudlo fN!;slj b;du jákd lshk wms wdidlrk foaj,a wmsg f;dard.kak mq¿jka jqKdg wjxlj ÿl i;=g jf.au wfma f,daflu fnod.kak yoj;g <Õ flfklaj tfyu f,fyisfhka wmsg fidhd.kak ,efnkafka ke;s ksid'


wo ;;a;ajh fidapkShhs''

wm Ôj;a jkafka ;dlaIKfha úiañ; ksuejqï msreKq hq.hlhs' hym;a mqoa., iïnkaO;d f.dvke.Sfï§ iuyr wjia:dj,§ ;dlaIKh wys;lr wkaoñka l%shd;aul fjkakg mq¿jka' iEu Èklu" WoHdkj,§ fukau wjkay,aj,§ fndfyda fmïhqj<j,a ;u iaudÜ f*dakh fyda whs meâ tl foi oEia fhduq lrñka isàu ks;ru mdfya olsk o¾Ykhla' ;udf.a iyldßhg fyda iylreg jvd wfma cx.u ÿrl:kh iuÕ jeä ld,hla .; lrkakg mqreÿ ù we;s w;r tys m%;sM,hla ksid iïnkaO;d j,§ we;sjk m%Yak ms<sn|j o wmg fyd|dldr wjfndaOhla ;sfhkjd' wdorh Ôú;h mqrdu <. ;sìh hq;= fohla' l,ska l,g f,dalh fjkia ù hkjd' ta fjkia jk f,dalh yuqfõ fjkila fkdù wdorh r|jd ;nd .; yelskï Tyq fyda weh iene fmïjf;la fmïj;shla fjkjd' wjdikdjlg fuka j¾;udkfha wdorh fndfyda úg k;r jkafka fydag,a ldur ;=<hs'j¾;udk ;reK mrmqr wdorh hehs úYajdi lrkafka yqÿ lduh muKlauhs' wdorh hkq lduh muKlauo @ ;SrKh Tn i;=hs' kshu úÈhg wdof¾ lrk msßñfhla yeuúgu ;ukaf.a fmïj;shf.a f.!rjh wdrlaId lrkjd' wd;au .re;ajh /l .kakjd' fï ksid isys nqoaêfhka wdorh lrkak mqreÿ fjkak ´k'

ism .ekSulg tyd .sh fohla Ôú; ld,h mqrdu wms i;=g fjkqfjka fndfyda foa isÿ lrkjd' ta w;r fï Ôú; .uka uÕ ;=< § wfma i;=g ks¾udKh lrk fndfyda mqoa.,hka wmg uqK.efykjd' ta w;ßka iuyfrla g wms wdof¾ lrkak fm<fUkjd' yefudau W;aidy lrkafka ;uka wdof¾ lrk flkd ;ukaf.au lr.kak' ta;a b;ska yefudagu ta jdikdj ,efnkafka keye' uq¿ Ôú; ld,h mqrdu Tyq fyda weh wei .efgk udkfha ;shd .ksñka mßiaiï lrkjd' b;ska wdorh lshkafka ism .ekSulg fyda je<| .ekSulg fkdfjhs' t;kska tydg .sh iqkaor ne£ul wd;aóh moku wdorhg keue;s W;a;Í;r yeÕSug f.dv k.kak mq¿jka'


;srK .ekSfu§ m%fõifuka''

úfYaIfhkau wms wdof¾ lroa§ ta wdof¾ ñysß iqjhg jYS fjkjd' ta jpkj,g" ta yeÕSïj,g" ta oekSïj,g mq¿jka wfma nqoaêh ksYaYío lrjkak' wfma ;d¾lsl yelshdj wl%sh lrkak' ta ú;rla u fkfjhs' wfma ÿrÈ. is;Sfï yelshdj wvmK lrkak' tfyu ;ekl § .kak ;SrK fldÉpr id¾:l o wid¾:l o lsh,d wuq;=fjka lshkak ´k kEfka' tal ksid wmsg wdof¾ WKqyqu we;=f<a § fkdoefkk ÿl fï wdorfhka u;afj,d .kak blauka ;srK tlal ú¢kak fjkjd fjkak mq¿jka' fyd|u foa wdof¾ lroa§ jqK;a mshjr lSmhla bÈßhg ys;kak mqreÿ ùuhs'


lÓldpd¾h
ksfrdaó .=Kr;ak
o¾Ykh yd ufkdaúoHd wOHhkdxYh
Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv