නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fouõmshka ksok hyfka orejka ;nd .ekSu iqÿiqo@
wdishd;sl mjq,a j, idudðlhska .;a l, Tjqka w;f¾ ;sfnkafka yßu ixfõ§" ióm ne£ula' wvqu ;rñka Èklg tla lEu fõ,la fyda tl fïfi jdä ù N=la;s ú£u;a" tl ldurh fnodf.k kskaog hEu;a" fndfyda wdishd;sl mjq,aj, olakg ,efnk ,laIKhla' Tn orejd flfrys f.dvla ne£,d bkakjd fjkak mq¿jka' kuq;a orejdg f;afrk jhfika miafia orejd foudmshka iuÕ tlu hyfka ksÈ lrjd .ekSfuka orejdf.a fm!reIh ySk fjkjd' wd;auYla;sfhka hq;=j ukqiaifhla f,i Ôú;hg uqyqK §fï yelshdj wvq fjkjd' ,xldfõ wms th b;du hym;a isß;la f,i ie,l=j;a fuh orejdg b;du ydkslrhs'


Tng;a fufyu ysf;kjdo@

fndfydaúg mjqf,a wd¾Ól miqìu;a iuÕ" tla tla orejdg ksok ldur fjka jYfhka ,nd§fï yelshdjla we;eï mjq,a j,g keye' tA jdf.au mjq,a lSmhla tlu ksjil jdih lrk úialD; mjq,a mßirhl §" ,efnk ;ks ldurh flfia fyda fnod .ekSug isÿjk mjq,a o wm iudcfha ;sfhkjd' fï fya;+ka ksid fï ujqmshkag yd orejdg tlu ldurhla fnodf.k ksod .ekSug isÿfjkjd'

iuyr ujqmshka ys;kafka" mjq,la f,i tlg tl ldurfha" tlu we| fnodf.k kskaog hEfuka" ujqmshka yd orejka w;r we;s ne£u" úYajdih iy lKavdhï yeÕSu iy wjfndaOh jvd;a Yla;su;a jk njhs' Tjqka fuhg fya;=j f,i fmkajd fokafka" ld¾hnyq, Èkhl wjidkfha we|g f.dv jQ úg kskao hk  f;la" tA Èkfha isÿjQ isÿùï" w;aoelSï" woyia yqjudre lr .ekSu;a" l;kaor lshd §ug jf.au" yqr;,a lrkakg;a wjia:dj ,eîu;a lshk ldrKdh' iuyr orejka wjqreÿ 6 - 7 jk f;la ? kskafoÈ uq;%d msg lrhs" ;j;a orefjla uymg weÕs,a, Wrñka kskaog hhs' fujeks úgl§ fuu p¾hdjka ieliSu i|yd ujqmshka orejka yd tlu ldurfha ksod .ekSu isÿlrkjd' iuyr ujqjreka ;u ieñhdf.a ld¾h nyq,;ajh iuÕ we;sjQ mSvkhg ms<shula f,i;a" orejka iuÕ kskaog t<fUkjd'


fï .ek ys;kak'''

ufkdaúoHdkql+,j .;a l, orejka yd ujqmshka tlg ksod.ekSu fohdldr fjkjd' tkï tlu we| fnod .ekSu yd tl ldurh fnod .ekSuhs ^tlu ldurfha fjkaj we;s we|ka folla&' orefjla bmÿKq fudfydf;a isg ujqmshka n,dfmdfrd;a;= jkafka ;u orejdg wjYH Wmßu wdorh yd wdrlaIdj ,nd§ughs' fï fjkqfjka ;u ksok ldurfha fndfydaúg ;u wef|au ujg yd mshdg ueÈka orejka ksÈ lrjd .ekSu isÿfjkjd' tfy;a Tn orejd iu. tlu we|$lduf¾ fnod .kakjd kï" Tn ie,ls,su;a úh hq;= lreKq lsysmhla ;sfhkjd' tAjd iuyrla kï" orejd lduf¾ wef|a fyda ldurfha isáh§ rKavq irej,a ùu" lgy~ Wia my;a lr .ksñka nekje§u" .y.ekSu" ÿïmdkh fyda u;ameka mdkh lsÍu fyda tA iïnkaOfhka  l;d lsÍu" wUq ieñhka f,i yeisÍu fyda tA iïnkaOj l;d lsÍu"jeäysáhkag muKla iqÿiq ùäfhda o¾Yk$kdgH" Ñ;%mg ldurfha isg keröu" orejd bÈßfha ÿrl:khg$ mß.Khlg weíneys ù isákjd' mqxÑ orejka yeu foau .ek b;d wjOdkfhka yd l=;=y,fhka hq;=j isákjd' fï ksid by; lS foaj,a foujqmshka w;r isÿfõ kï" orejl= Tn iuÕ ksÈ lrjd .ekSu iïnkaOfhka oeä f,i mßiaiï fjkak ´k'


l%udkql+,j isÿ lrkak'''

orejd ujq msh ldurfhka fjka l< hq;= jhi fï hehs kshuhla keye' tfy;a fjka l< hq;= iqÿiqu ld,h fuh f,i oekqK úg§ th isÿlrkak' fndfydaúg ujqmshkag ;=re¨ ù ksod .;a orejd" tljr ldurfhka fjka lsÍu t;rïu iqÿiq keye' tA i|yd iqÿiq m<uq mshjr jkafka" tlu ldurhl fjku we|l ksod .ekSug ie,eiaùuhs' tfia yqre jQ miq ;ukaf.a ldurhg wdikakfha u we;s wfkla ldurhla ilid §u iqÿiq fjkjd' tuÕska orejdf.a udkisl uÜgu o hym;a ;;a;ajhlska wdrlaId jkafka fndfyda úg ÿria jQfha ke;ehs hk yeÕSu ksidhs'ujqmshka iómfha §¾> ld,hla ksod .ekSug yqrejQ iuyr orejka" ujqmshkaf.ka fjka ù mdi,a hdug ;shd" fi,a,ï lsÍug hdugj;a wlue;s fjkjd' fouõmshkaf.ka iq¿ fõ,djlg mjd fjkaùu Tjqkaj mSvkhg m;a lrkjd' fuh wkd.;fha § fm!reI;ajfhka ySk orejl= ks¾udKh ùug m%Odk fya;=jla njg m;a fjkak mq¿jka'


.eg¨ f.dvhs''

tA jf.au fndfyda fudkaáfidaß .=rejßhka uqyqK fok .eg¨jla ;uhs l=vd orefjda Tjqka iu. foudmshkaf.a ,sx.sl yeisÍï fnod yod .ekSu' yeu úgu f,dl= wk;=rla ;sfnkjd' f;afrk jhfia orefjda hyk u; ;nd .ekSfï tl wk;=rla tl;a' Tjqka foudmshkaf.a ,sx.sl yeisÍï oel, ksÈ jf.a fmkaj,d tAjd wOHhkh lrkak fm<fUkjd' tjeks orefjda ;ukaf.a l=;=y,h ksid wld,fha Ôú; úkdY lr .kakjd' fï fya;=fjka orefjl=g wkd.;fha u;=úh yels .eg¨ldÍ$;;a;aj iuyrla kï" iajdëk fm!reIhla f.dvkÕd .ekSug wmyiq ùu" ;uka .ek we;s úYajdih wju ùu" ;uqkaf.a yelshdj olaI;dj Wv hefmkakg we;s yelshdj wvqùu" mqoa.,sl;ajh ms<sn| wjfndaOh wvqùu" ;ukaf.a ldhsl fjkialï ms<sn| we;sjk mSvkh jeäùu" foujqmshkaf.ka fjka ùug ^iq¿ fõ,djlg fyda& we;s wlue;a; yd ìh" blaukska ;ryhdu" orejdg ujqmshka flfrys we;s f.!rjh wvq$jeäùu" iuyr wjia:djkaj,§ msßñ orejka ujg;a" .eyekq orejka mshdg we;s lr.kakd wêl ne£u fya;=fjka tys iSudjka wjfndaO lr.ekSfï wmyiq;djhla we;s ùu" bka iuyrla f,i y÷kdf.k ;sfnkjd 'fï ksid Tn orejdg f;afrk jhfika miqj fjku ksÈ lrjkak yqre lrkak' th orejdf.a iunr fm!reIhg f.dvla jeo.;a fjkjd'


Tn fom< fjkqfjka bv fjkalrkak'''

l=vd orefjl= Tn wi,u isàug leu;sh' orejd fï jhfia§ fjka l< hq;=h f,i kshuhla keye' th /£ we;af;a Tfí wf;hs' orejdg wdorh" ohdj" wdrlaIdj ,ndfokjd yd iudkju" ieñhd iy ìß| hk" Tn fom<g o fjku Ôú;hla we;s nj isys;nd.kak' orejkag hym;a wkd.;hla" Yla;su;a mjq,la ,ndÈh yelafla Tn fom<f.a tA ne£u Yla;su;a jQ úghs' tneúka ksis l,g" ksis foa orejdg ,nd fokak' bka iajdëk orefjla f.dvkef.kjd fiau" orejdg Yla;shla jkakg" ksfrda.S" ieye,a¨" Yla;su;a yd wdorŒh foujqmshka hqj<la o ìys jkq we;'


fudkaáfidaß .=rejßhka uqyqK fok .eg¨jla ;uhs l=vd orefjda Tjqka iu. foudmshkaf.a ,sx.sl yeisÍï fnod yod .ekSu' yeu úgu f,dl= wk;=rla ;sfnkjd' f;afrk jhfia orefjda hyk u; ;nd .ekSfï tl wk;=rla tl;a


ffjoH .hdka chj¾Ok
udkisl fi!LH ks<Odß
uq,sl frday," lsßn;af.dv


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv