නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wms fokakg;a" wfma orejkag;a wd;au f.!rjh yeufoalgu jvd jákjd''' - .hdka wurisxy


zwms bkafk .d,af, ynrd¥j ksfrdaOdhk uOHia:dkfha' wmsj fuydg f.kdfj y;r jeksod mdkaor' fu;k bkakjd uf.a jhs*af.a ;d;a;hs uuhs mq;d,d ;=kafokdhs' ÿjhs wïuhs ±ka bkafka whsãtÉ tfla'Z fufyu ÿrl:kh Tiafia iïnkaO lr .;af;a miq.shod udOH Tiafia jvd;a l;dnyg ,lajQ ñkqjkaf.dv n%ekaälaia wdh;kfhka m<uq fldfrdakd wdidÈ;hd njg jd¾;d jQ ;sia wg yeúßÈ iqm¾jhsi¾jßhf.a ohdnr ieñhd' Tyq kñka .hdka wurisxy' fï jkúg;a iudc udOH Tiafia wvq jeä ke;sj Tjqka ms<sn| úúO lgl;d uefjñka ;sfnkjd' we÷ï uikakshl f,i;a tjeks <÷ka wëCIKh lrkakshl f,i;a ;u ld,h iy Y%uh lem lrñka rfÜ wd¾Ólh n,.kajkakg fjfyiqKq wehg wyïfnka YÍr .; jQ ffjrihla yuqfõ Ôú;h Wvqhál=re lrkakg iudch úiska udk n,k fudfyd;l tys we;s ksjeÈ ;;= ±k .ekSug fyd|u mqoa.,hd iïnkaO lr .ekSfï wjia:djhs kj,sh fuf,i Wodlr .;af;a' fï È.yefrkafka Tyqqf.a lgy~g ,ndfok bvlvhs' zfu;k bkak wms ldg;a ;du fldfrdakd fgiaÜ tl fmdisáõ fj,d keye' wms Tlafldu fyd¢ka bkakjd'Z ta .hdka' ta iekska uu uf.a ysf;a keÕ=Kq ;j;a m%Yak rdYshla wi;Hfhka i;H fjka lr.ekSu i|yd Tyqg fhduq l<d' ta mdGl Tn fjkqfjkauhs'

fudllao uq,skau isoaO jqfKa@

uf.a jhs*a miq.sh 28 jeksod ? lsõjd fmdâvla weÕg wudrehs lsh,d' ta jev weß,d weú,a,d' thd yeuodu f.or toa§ ? wg myqfjkjd' uu kï ys;=fõ uykaishg lsh,d' ta ksid f,dl=jg .Kka .;af; keye' myqjeksod Wfoa keÕsg,d idudkH úÈhg weh jevg .shd' 6'40 fjkfldg fldfydu;a thd f.oßka hkjd' oj,a 12'15 g ú;r yeuodu thd ug flda,a tlla yß uu thdg flda,a tlla yß .kak mqreoaola wms w;f¾ ;snqKd' tod uu ;uhs flda,a tl .;af;a' t;fldg thd lsõjd wfka uf.a weÕ riafkhs lsh,d' fuäl,a fikag¾ tflka fnfy;=;a .;a;d uy;a;fhd lsõjd' uu lsõjd fudlE okakE fka lsh,d' t;fldg thd lsõjd wfka okakE .dukaÜ tl we;=f<a udr úÈyg WK ;sfhkjd lsh,d' wfma ,hska tfla f.dvla <uhskag WK lsõjd' uf.a fnfy;a ál wms <uhs ;=kafofkla fndkjd lsh,;a lssõjd' t;fldg uu lsõjd hflda Th fnfy;a fudkjg §,o okafka ke;s ksid wehs Tlafldu tlu fnfy;a ìõfõ lsh,d'

wdfh;a 3'30 à ghsï tlg;a thd flda,a tlla .;a;d' uu weyqjd ±ka fudlE lsh,d' fudl=;a kE wfka uf.a T¿j kï ßfokjd lsõjd' fyïìßiaidj;a ;sfhkjd lsõjd' AC ;a jeä ksid fufyu fjkak we;s lsh,d;a lsõjd' tod ? f.or wdjg miafia ksÆg WK;a ;sínd' wms fokaku tl;=fj,d isoaOdf,am" álla WKqj;=rg od,d yqud,h w,a,,d" ld, ksod.;a;d'

myqjeksod Wfoa jevg hkak ,Eia;s fjkfldg uu lsõjd ksÆ Thdg wudrehsfka jevg hkak tmd lsh,d' kE kE uy;a;fhda udfia wka;su ojia folfka" .sfh ke;s jqfKd;a mä lefmkjd' ta uÈjg IsmaukaÜ tl fokak;a ;sfhkjd lsõjd' wo;a ´*a fjkafka 7'30 ksid tmd fj,d ;sfhkafk lsh,d ;uhs f.oßka .sfha' 7'30g ´*a jqKdu f.or tkfldg ? 8'10 ú;r fjkjd' uu 3'30 g ú;r flda,a l<d' ta fj,dfõ uu lsõjd ksÆ Thd 4'30 g ´*a fjkak uu *elagßh .djg tkakï fnfy;a álla .kak huq lsh,d' tfykï uu i¾f.ka wy,d lshkakï lsõjd' 4'00 ú;r uu wdfh flda,a tlla wrf.k weyeõjd <ufhda fudlo uu fnfy;a .kak hkak tkako lsh,d' fudk msiaiqo wfka Thd,d .shdu fïjd lrkafka ljqo lsh,d i¾ weyqjd lsõjd' to;a f.or weú;a yqud,h we,a¨jd' myqjeksod Wfo;a jevg hkak ,Eia;s fjkfldg uu lsõjd ksÆ hkak tmd fnfy;a álla .kakj;a bkakflda lsh,d' ;uqfi,d Tfydu .sys,a,d fudkjd yß lr.kakjd" Tkak Tfya lefmk fohla lemsÉpfoka f.or bkak lsõjd' f,v fj,d jev lr,d fudlgo lsh,;a uu weyqjd' lula keye wo;a uu jevg hkjd lsh, thd jevg .shd' wo jev lr, fygj;a kj;skjd m<jeksod fmdah ksid lsh,;a ksÆ lsõjd' fmdahg;a fuhd,g ksjdvq kE' 10 g 10'30 ú;r ug *elagßfha kïn¾ tflka flda,a tlla wdjd' ksÆg pqÜgla wudrehs" wms thdj .ïmy f.kshkjd lsh,d' *elagßfha ljqre;a fuhdg ksÆ lsõjg fuhdf.a we;a; ku ksÆ fkfjhs'

t;fldg fudllao we;a; ku'''

we;a; ku m%§msld iqo¾YkS r;akdhl' ta;a yefudau fuhdg wdof¾g lshkafka ksÆ lsh,d'

.ïmy f.ksÉpg miafi fudlo jqfKa'''

uu f,dl= mq;dg flda,a tlla ÿkakd' wïug wudrehs .ïmy f.kshkjd lsh,d *elagßfhka flda,a tlla wdmq nj lsõjd' wlal;a tkjd lsõjd' wms ;=kafokd ;uhs .ïmy biamsß;df,g .sfha' hoaÈ fod<yg ú;r we;s' ta fj,dfj *elagßfha lsisu flfkla t;k ysáfha keye' fuhd we|l ysáhd' mmqj tlmdrgu ysrfjkak .;a; ksid fydiamsÜ,a tlg f.kdjd lsõjd' ÿula we,a¨jd lsõjd' wms bkafooaÈu BiSÔ tlla .;a;d' fvdlag¾ tal fkdau,a lsõjd' m%Yakhla keye lsõjd' Bg miafia ;uhs mmqj tlaiaf¾ tlla .kak ,eyeia;s jqfKa' ug ys;=fKa mmqj fldfya yß jeÈ,o lsh, n,kak tlaiaf¾ tl .kakjd we;s lsh,d' ksÆ mhskauhs ta jevj,g .sfha wdfõ' t;ekÈ lsõfõ fuhdf.a mmqfj fiu fyd|gu krlafj,d fiu .=,shla ysrfj,d ksõfudakshd ;;a;ajhg weú;a lsh,' fuhd 14 jdÜgqjg g%dkai¾ lrkak fjkjd lsõjd' 14 jdÜgqj lshkafka .ïmy biamsß;df,a fldfrdakd hehs iel lrk frda.Ska kej;s,d bkak jdÜgqj' t;ek§ ;uhs fldfrdakd lsh,d iel lrk whf.a mSiSwd¾ flfrkafka' fmdah ojfia Wfoa msiSwd¾ tlla lr,d ;snqKd' wudrejla ;snqfK;a keye' yji uu fvdlag¾f.ka weyqjd f,vdf.a ;;a;ajh fldfyduo lsh,d' fvdlag¾ lsõjd msiSwd¾ tfla ßfmdaÜia tkak ojia fol ;=kla hkjd lsh,d' ta tklï wmsg fudkj;a lshkak neye lsõjd' wfkla yeufoau fkdau,a lsõjd' myqjod oj,a n;=;a wrf.k thdj n,kak hkfldg thdf.a álÜ lm,d ;snqKd' fuäl,a tlla §,;a ;snqKd' ldâ tl;a §, ;snqKd la,skalaj,g' ta mmqfj fiu yskaod' ´mSã tflka fnfy;a .kak;a ÿkakd' mmqj ialEka lrmq ùäfhda tllaa iSã tlg od,d §,d ;snqKd' wms f.or wdjd' idudkH úÈyg ojfia b;sß ál f.jqKd' myqjeksod ksÆ Wfoag lEu yeÿjd' f.j,a wia l<d' fld,af,du ;=kafofkla bkak yskaod ta ldurj, lsisu ms<sfj<la keye tajd wia l<d' 2 g 3 g ú;r ld,d thd mehla folla ksod .;a;d'

uu lrkafk ;S%ù,a riaidj' f.or /f|kjd wvqhs uu' ießka ief¾g ;uhs f.or tkafka' ksÆ yji T¨j álla ßfokjd lsõjd' 6'30 ;a myqfj,d 6'40 g ú;r ug flda,a tlla wdjd' fï l;d lrkafka fofjd,fmd, PHI uy;a;hd lsõjd' uu lsõjd Tõ lshkak uy;a;hd lsh,d' ksÆf.a ku;a lsõfõ jerÈhg' jhs*a flda lsh,d weyqjd' uu lsõjd .ïmy biamsß;df,ka álla lm,d f.or tõjd lsh,d' Bg miafia ta uy;a;hd lsõjd fuhdf.a mSiSwd¾ fgiaÜ tl fmdisáõ fj,d lsh,d' uu ys;=jd ljqre yß úys¨jla lrkjd lsh,' wdfha uu lsõjd fmdâvla fyd|g ku n,kak uy;a;fhda lsh,d' pqÜgla bkakflda wdfh uu ku fpla lr,d .kakïflda lsõjd' wdfha ku yß lsh,d flda,a tl wdjd' Bg miafia ug È.g yryg flda,a tkak mgka .;a;d' nqoaê wxYfhka lsh,d flda,a wdjd' t;fldg ;uhs uu ksÆg lsõfj Thdf.a mSiSwd¾ fgiaÜ tl fmdisáõ fj,d lsh,d' ksÆ lsõfj;a tfyu fjkak neye lsh,d' uu lsõjd yß yß ioao ke;sj bkakfld lsh,d' nh fjkak tmd fudkjd jqK;a fnfy;a lrkak fjkjd lsh,' Bg miafi Èjq,msáh fmd,sisfhka f.org wdjd' wms bkafka m%Odk mdr whsfka' ta lshkafka fld<U l=reKE., 5 mdf¾ whsfkau' niafyda,aÜ tl ;sfhkafka f.a whsfka jf.a' fmd,sisfhka wdj .uka ;uqfi,d fydhkak wms le,Ejl mjd .syska wdjd lsh,d ioaohla ±ïud' t;fldg u jhs*a lsõjd i¾,d fudlgo le,Ejl .sfha wms fï bkafka mdf¾ whsfkfk lsh,d' wms lsõjd ukqiaihskag Tfydu l;d lrkak tmd lsh,d' Bg miafia whsãtÉ tflka wdjd' fuhdf.a úia;r .;a;d' Tlafldu lr,d fuhdg lsõjd ,Eia;s fjkak lsh,d' ksÆ ,Eia;s jqKdg miafia weïìhq,kaia tflka ;uhs whsãtÉ f.ksÉfÉ'

ksÆ whsãtÉ f.ksÉpg miafia f.or ysgmq whg fudlo jqfKa@

todu mdkaor 1 g 2 g ú;r fldyqj, wdñ lEïma tflka ug flda,a tlla wdjd wmsj ksfrdaOdhkhg .d,a, ynrdÿjg wrf.k hkjd lsh,d' wms;a ,Eia;s jqKd' lsõj jf.a wmsj ynrd¥jg f.kdjd' Bg miafia tl tl úÈfya flda,a ug tkak .;a;d'

fudkjd .ek o ta'''

jhs*a .ek tl tl l;d' f*aianqlaj, jhs*a .ek tl tl crd l;d hkjd lsh,d wfma kefhdhs hd¨fjdhs flda,a lrkak .;a;d' uu ;uhs uf.a jhs*a .ek fyd|gu okafka' wms ne|,d wjqreÿ 21 la' iuyre lsh, ;sínd fï ksÆf.a fojeks ;=kajeks lidfo lsh,d' uu fuhdj n¢oa§ fuhdg jhi wjqreÿ 18 hs' ug wjqreÿ 20 hs' wms ysáfha fudkrd.,' ta ojiaj, ksÆ u;aøjH ksjdrK iy ldka;d ysxikhg tfrysj rdcH fkdjk ixúOdkhl thd,f.a .fï ysáh iNdm;sksh f,i ;uhs jev lf<a' Bg miafia mjq,a fi!LH fiaúldjla f,i nef|kak thdg wjia:dj;a ,enqKd' wms fufy mÈxÑhg wdmq ksid thdg ta riaidjg hkak neß jqKd' ±ka uf.a jhi wjqreÿ 42 hs' jhs*af.a jhi wjqreÿ 38 hs' wms fokakd fuÉpr l,a tlg mjq,a ld,d ;sfhkjd' wms w;f¾ lsisu ielhla we;sfj,d keye' úys¿jg kï wkï ukï lsh,d uu thdj wjqiaikjd' ljodj;au wms rKaavqfj,d kE Th jf.a foaj,aj,g' wehs Thd wrh;a tlal l;d lrkafka fuhd tlal l;d lrkafka lsh,d uu wy,d kE' wjqreÿ 21 la Ôj;a fjÉp uu okakjd uf.a ksÆ ljqo lsh,d' uu ljodj;a thdg fpdaokd lr,;a keye lrkafk;a keye' yß újD;hs thd' biairyg .syska ´kEu foalg fl,ska l;d lrkjd' wms pqÜgla miai .eyqj;a thd tfyu fjkafka keye'

ta wjia:dfõ§ .fï wh fudlo lsõfõ'''

wms bkafka l=,shg' ksÆf.a ;d;a;d bkafk;a wms;a tlal' thd m,xÑhlska jeá,d w; leä,d' wfma f.or whs;s wh bkafk;a fmdä ÿrlska' .fï wh fudkjd lshkjd o lsh,d wmsg ±k.kak fj,djla ;snqfKa keye' yeufoau fmdä fj,djla we;=<; ;uhs isoaO jqfKa' wmsg lsh,d f,dl= wdodhï ud¾.hla keye' uf.a ;S%ù,a tfla ;uhs uu ÿjkafka' tal;a *skEkaia jdykhla' ±kgu;a jdßl fol ;=kla ysÕ ;sfhkjd' ksÆg lsh,;a f,dl= mähl=;a ,efnkafka keye' uQ,sl mäh re' 22"000 o fldfyao@ wks;a §ukd ;uhs mähg tl;= fjkafka' .sh udfia mä ;sífí re' 24"000 hs' Bg biairfj,d udfia mä ;sífí re' 21"000 hs' f,dl= mq;dg wdñ tfla bkag¾ùõj,g hkak' ;d;a;df.a w; leä,d biamsß;d,j, hkak isoaO jqKq ksid ksÆ ksjdvq .;a;d' ta ksid mä lemqKd' wfma <Õ fma ISÜ ;sfhkjd fmkajkak'

ksÆ n%ekaälaia tlg .sys,a,d wjqreÿ 9 la' wjqreÿ foflka iqmjhsi¾ flfkla jqKd' thd rdcldßh wl=rgu lrkjd' uf.a jhs*a crd jev l<d kï wmsg fufyu Ôú; f.jkak ´fk kE' jhs*a bkaÈhka ldrfhd;a tlal ysáhd lsh,d lsõjd' msgrg ñksiqka tlal .shd lsõjd ' thd tfyu l<d kï wms fudlgo fufyu bkafka' wms wog;a tod fõ, fydhdf.k ;uhs lkafka' tl ojila ;S%ù,a tl Èõfõ ke;akï B<Õ ojfia wmg lkak ke;s fjkjd' ksÆf.a .u fudkrd., ksid thd fld<U weúÈkak ;shd Èjq,msáfh weúÈkakj;a yßhg okafk keye' fuhd .ukla .sfhd;a hkafka ud;a tlal ;S%ù,a tafla' hd¿jkaf.a mdáj,g u<f.j,aj,gj;a ;ksfhka hkafk keye' uu ke;akï f,dl= mq;dg;a ,hsika ;sfhk yskaod th;a tlal ;S%ù,a tfla hkjd' thdj <Õska wdY%h lrk wh okakjd thd ljqo lsh,d' ta l;d ksid ug;a uf.a orejkag;a f,dl= lïmkhla we;s jqKd' úfYaIfhkau ;reK msßñ <uhs fï jf.a l;dj,ska fndfydu ief,kjd' ÿjhs wïuhs whsãtÉ frdayf,a m%;sldr ,nk ksid mq;d,f.a ys; yok tl ug mejß,d ;sfhkjd'

wehs fï jf.a l;d yeÿfka'''

wmsg fyd|gu meyeÈ,sj f;afrkafk fukak fïl' fuhdg uv m%pdrhla .shmq m<uqjeks fya;=j ;uhs udi follg miafia m<uqjeks fldúâ wdidÈ;hd fuhd ùu' t;fldg iuyr úg n%ekaälaia iuQyfha fkfjhs ksÆ jev lrk n%ekaälaia tfla jevla fjkak;a mq¿jka' wdh;kfh <uhs 500 .Kkla WKg fnfy;a wrf.k lsh,d ±ka Tmamq fj,d ;sfhk ksid wdh;khg tk fpdaokdj fjk;lg fhduq lrkak fï uv m%pdr ksÆ msáka heõjd fjkak;a mq¿jka' fïjd we;a; fjkak;a mq¿jka fndre fjkak;a mq¿jka' yßhgu úia;rhla lshkak neß jqK;a fï ish,a,kaf.ka ßÿfka wmsg' lsis jrola fkdl< .eyekshlg' 18 jeksod b|,d *elagßfha <uhskag WK ;sì,d ;sfhkjd' yenehs wudre jqfKa fuhdg ' ta ksid Tlafldu l=Kq ksÆ msáka .shd' iuyr úg n%ekaälaia iuQyfha by< ks,OdÍka fï *elagßfha <uqkag fufyu i<lkjd lsh,d okafk;a ke;=j we;s' uf.a jhs*a iqm¾jhsi¾ flfkla ksid <uhskag WK yeÈ,d isla rEï f.ksys,a,d wdfha fyd| jqK .uka ueIsug weú;a uyk yeá ±l,d ;snqKd' ta .ek ug lsh lshd ÿla jqKd' iuyr fj,djg ta ueIskaj, <uhd tklï ksÆ uy,;a ;snqKd' ta ksid uu we;a; isoaêh okakjd' f,dl= IssmaukaÜ fkdfjhs ;snqfKa' 1000" 2000 lE,s' udiala uyoaÈ kï f,dl= ´v¾ l<d' ±ka lr lr ysáfha bkaÈhdfõ ´vrhla' jhs*a lsõjd ta frÈ udr .|hs lsh,d' i;=kaf.a uq;%d .|hs bjif.k jev lrkak wudrehs lsõjd' jev lrmq <uhs we;a; l;dj okakjd' ±ka tl tl l;d lsõjg" uu ms<s.kafka uf.a jhs*a iy we;=f<a jev lrmq thdf.a hd¿fjda lshk foaj,a' fudlo ksÆf.a hd¿fjda uf.;a hd¿fjda ksid' biair uefkaÊukaÜ tlkïs yß fyd|hs lsh,d ;uhs <uhs lshkafka' ±ka ;;a;ajh fjkia' ksÆg by<ska ysgmq i¾ fldúâ fmdisáõ' thd, tfyu l;d lr,d ;snqKd' uu;a wikSm ;;a;ajfhka ysgmq ksid fudkj;a lrkak neß jqKd lsh,d lsõjd' wms;a n,df.k bkakjd fudlo fjkafka lsh,d'

±ka ksÆf.a iy ÿjf.a ;;a;ajh fldfyduo'''

lshkak jrola keye' whsãtÉ tflka thd,j fyd|g n,d .kakjd' ÿjf. ;;a;ajh fyd|g u fyd|hs' whsãtÉ frday, .ek wmsg f,dl= úYajdihla ;sfhkjd' ta úYajdifhka wms fuydg fj,d bkakjd'

we;sjqKq lgl;d ksid <uhskaf.a ys;a leä,d' fld,a,kaf.a ys;aj, ffjrhla we;sfj,d' tal ug;a ord.kak wudrehs' fudlo ug jeäh thd,d wïug ;uhs wdof¾' ksÆ;a ÿlafjkafka orejkaf.a ys;a .ek' wd;au f.!rjh wms fokakg;a orejkag;a wks;a yeufoagu;a jvd jákjd'

PdhdrEm wka;¾cd,fhks

yßka§ ,shkf.a