නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ms<sld ikSm lrkjd lshk f;,a fí;a fjf<kaokag /jfgkak tmd


ms<sldj lshkafk fyïìßiaidjla leiaila fkfjhs' tA ksid f.dv fjolï tmd''''


ta yskaod wïfu ;d;af;" ms<sldjla lshkafk fyïìßiaidjla leiaila fkfjhs' bÕ=re fld;a;u,a,s álla ;ïn,d î,d ÿï álla w,a,,d fyd| lrkak mq¿jka' ms<sldj lshkafk udrdka;sl frda.hla' ms<sld ffi, uQ,sl wjia:dfõu YÍrfhka bj;a lr,d oeïfu ke;akï YÍrh mqrdu ÿjkjd'


wo iudcfha Ôj;a fjk fndfyda fofkla ms<sldj ksid mSvdjg m;afj,d' wÈka oYl fol ;=klg l,ska wmg ms<sld frda.sfhla .ek jd¾;d jqfKa l,d;=rlska' ta whf.kq;a nyq;rhla jeäysáhka' ta whj tu ;;a;ajhg m;a fjkakg n,mE uQ,sl fya;+ka w;rg Tjqkaf. whym;a mqreÿ yd Ôjk p¾hdjka fya;= jqKq nj w¨;a fohla fkfjhs'

tkuq;a wo wmg wyk olsk yeu ;eklskau jd¾;d fjkafk ms<sld frda.Ska' ta wh w;r l=vd orejka fndfyduhs' iuyr l=vd orejka WmÈkakg;a fmru Tjqkaf. YÍrfha ms<sldjlg ;=vq fok fya;= ;ekam;a fj,d' kQ;k f,dalfha kjuq uxfm;a w;r ießirk ñksiqka úiska ;uka lrd ish leue;af;ka <Õd lr .;a fndfydu;a fuj,ï" p¾hdjka" wdydr mdk fukau jerÈ Ôjk mqreÿ ;uhs fï wdldrhg ms<sld udrhd fj; wmj weof.k hkafk'

ta ms<sld w;r fndfyduhla tAjd uQ,sl wjia:dfõu y÷kdf.k ksjerÈ m%;sldrhg fhduq ùfuka kej; me;sÍu j<lajd.kak mq¿jka' ta;a wjdikdjg iuyr ms<sld ;;a;ajhka ;sfhkjd" ksis l,g m%;sldr l<;a iqjm;a lrkakg wiSre jk' ta fldfydu jqK;a ffjoHjreka W;aidy lrkafk ;ukag ,nd Èh yels Wmßuh olajd hñka Tjqkag ojila fyda Ôj;a ùfï whs;sh ,nd fokakg' ta;a f.dvla wh ;ju;a fkdoekqj;alu ksid tla tla úYajdihka miqmi yUd hñka ;u wdorŒhhkaf.a Ôú; fndfydu;a blaukska wysñ jk ;ekg lghq;= fh§u fYdapkSh w;aoelSula'


wfma foaYSh ffjoH úoHdj ms<sn|j wúYajdifhka l;d lrkak fyda ta ffjoH Ydia;%h fndrejla hehs lshkakg wm lsis fia;a W;aidy lrkafk keye' w;S;fha jf.au wo;a wfma fy< fjolfï frda. iqjm;a lsÍfï úYañ; yelshdj iys; fjoeÿrka wkka;j;a bkakjd' ta wh ngysr fjolug iqjm;a l< fkdfkdyels jqKq frda. iqj l< wjia:d wm oel ;sfnkjd' yenehs j¾;udkfha ta úYañ; fjolug ks.d lrñka ffjoH Ydia;%h úl=Kdf.k lk f;,a fí;a fjouy;ajreka ìysù ;sfnk wkaou wm olskjd' ta fndfyda fofkla lrkafk wirKj bkakd ñksiqkag ;ukaf. fjolu ms<sn|j mqridrï fodvjd Tjqkaf.ka i,a,s lvd .ekSu' yenE Ôjlfhla ljodj;a ;uka ms<sn|j mqridrï fodvjkafk keye'

yenehs  ñksiqka f.dvla fj,djg hkafk mqridrï fodvjk wh <Õg' idudkHfhka ms<sldjla fyda tjka udrdka;sl frda.hla ksid wirKj bkakd frda.sfhl=f.a mjqf,a whj fndfydu f,fyisfhka uq,d lrkak mq¿jka' fudlo ta wh fï fj,dfj bkafk f.dvla wirK fj,d' ;ukaf. wdorŒhhd fjkqfjka msÿre .fy;a t,af,kak ta wh iQodkï'

uE;l§ tjka isoaêhla ms<sn|j wm ijk; jel=Kd' ta u,la jka isÕs;a;shlf. Ôú;h wld,fha mrj hdu;a iuÕska' we;a;gu ffjoHjreka ,nd ÿka Wmfoiaj,g wkqj lghq;= l<d kï ;ju;a ta isÕs;a;sh Ôj;a fjkak bv ;snqKd' b;ska wms ta ms<sn|j l;d lruq'

p;=ks f;mq,añ lshkafka f.dvla yqrenqyqá oeßhla' rUqlalk m%foaYfha Wm; ,nmq fï oeßhf.a mshd fm!oa.,sl f;a l¾udka; Yd,djl fiajh lrkafkla' Tyq ÿIauka; m%shYdka;' Tyqf.a ìß| puß ks¾u,d' Tjqkag p;=ksg jvd jeäuy,a ÈhKshla fukau nd, ÈhKshla bkakjd'


ishque,s u,a lel=<la '''

f.dvla ,iaik u,la jf.a ishque,s fï oeßh ysá yeáfha frda.d;=r fjkjd' ta weh bmÈ,d udi folla ;=kla jf.a fjkfldg' thdf. ol=Kq ll=f,a ú¨fU f.ähla tkjd' ta ms<sn|j fï ujqmshka fkdi,ld yeßfha keye' úfYaI{ ffjoHjrekag mjd fmkajd m%;sldr ,nd ÿkakd' ta;a meje;s frda.S ;;a;ajfha lsisu wvqjla olskak ,enqfKa keye' orejdg udi kuhla jf.a fjkfldg ll=, bÈfukak .;a;d' Tkak ta fj,dfõ fld<U ßÊfõ wd¾hd <ud frday,g orejd wrf.k taug lghq;= l<d' ta fj,dfõ orejdf.a idïm,a wrf.k uyr.u ms<sld frday,g;a" bkaÈhdjg;a heõjd' ta fï úÈyg iqj fkdfjkafka  ms<slduh ;;a;ajhla ksido lshd oek.ekSug'


ms<sldjla nj y÷kd.kafk udi 10 ka'''

ta wkqj orejdg udi 10 fjkfldg je<§ we;af;a ms<sldjla nj y÷kd .kakjd' ta fj,dfj ujqmshkag ffjoHjreka oekqï fokafk bkaÈhdjg heõj idïm,h Positive jqKq njhs' ta;a tlalu jeäÿr mÍlaIK i|yd orejd uyr.u m<sld frday,g hjkjd' ta fjkfldg oeßhf.a uj B<Õ ore m%iQ;shg iQodkï fjkjd' ta ksid oeßh ,. k;r fjkafka ñ;a;‚h' ta m%;sldr w;r;=r ffjoHjreka fuu ms<sld ;;a;ajh Ewingzs Sarcoma f,iska y÷kd.kakjd' tu ;;a;ajhg m;a jqKq frda.Skag iqjm;a ùug ;sfnk wjia:dj fndfydu wvqhs'

fï m%;sldr lrk w;r;=r ffjoHjreka lshkjd orejd fír.kak ´fk kï" orejdf.a ll=, whska lrkak ´k lsh,d' ta;a fï wïud ;d;a;d u,la jf.a bkak oeßhf.a ll=, whska lrkak ys; yod.kak nerej ,;fjkjd'


ll=, whska lrkak leue;a; fokak''''

fldfyduyß fï úÈyg uyr.u wfmalaId frdayf,ka wjqreÿ tlyudrla ú;r orejg lSfuda m%;sldr ,nd fokjd' bkamiafi ojil fï wïud orejdf. ll=, whska lrkak ys; yodf.k' ta ie;alug leu;shs lsh,d w;aika lrkak idhkhg hkjd' t;k§ weh olskjd" fujeks ms<sld frda.S ;;a;ajh ksid ll=, whska lr,d idhkhg m%;sldr .kak wdj orefjlaj' ta orejdg jhi wjqreÿ 14 la ú;r we;s' ta orejdf.a ll=,a whska lrmq ;ekska kej;;a f.ähla weú;a ;sfhk wkaou weh olskjd' wudrefjka yodf.k wdmq is; ta orejj oelSu;a tlal wdfhu;a fjkia fjkjd' weh ta .ek ffjoHjrhd f.ka wykjd' ta fj,dfõ ffjoHjrhd lshkafka wmsg 100] la Iqj¾ lrkak neye" ll=, whska l<;a fï ;;a;ajh wdfhu;a tkak mq¿jka lsh,d' wïud ie;alug leue;a; m%ldY fkdlr wdmyq f.or tkjd'


isxy, fjolïj;a lr,d n,uq''''

isxy, fjolu .ek fyda fjkhï úYajdi u; lrkq ,nk m%;sl¾u .ek wehf.a ysf;a úYajdihla ;snqfKa keye' ta;a fï fj,dfõ Tjqka wirK fjkjd' fudkju fyda fohla lr,d orejd fír .kak ´fk lshk is;=ú,a, ú;rhs ta fj,dfõ Tjqkag ;snqfK' t;fldg oeßhg jhi wjqreÿ ;=khs' ta fj,dfõ ;ukaf.a .ï m%foaYfhu ysgmq ms<sldj,g m%;sldr lrk isxy, ffjoHjrfhla lrd oeßhj wrf.k hkjd' ta yer ta fj,dfõ Tjqkag fjk úl,amhla ;snqfK keye'


fojrlau /jgqKd''''

ta m%;sldr w;r;=r wdfhu;a oeßhf. ll=,  bÈfukjd' Th úÈhg udi yhla ú;r isxy, fnfy;a lrkjd' wka;sug ta fjo uy;a;hd lshkjd ug fnfy;a lrkak neye fuhdj wrf.k hkak lsh,d' t;koS fï ujqmshka f.dvla wirK fjkjd' wdfhu;a ngysr ffjoH l%ufha msysg fydhdf.k hkak Tjqkag isoaO fjkjd'

bkamiafi uyr.u wfmalaId frdayf,a ms<sld frda. ms<sn`o úfYaI{ ffjoHjrfhla orejdg m%;sldr lrkak ndr .kakjd' wdfhu;a orejdg m%;sldr mgka .kakjd' wka;sug Tyq lshkafk;a orejf. ll=,a whska lrkak fjk nj' yefudau k;rfjkak tlu ;ekska' foujqmsfhda f.dvla wirK fjkjd' fudkjo wms lrkafka' ys;d .kak neß fjkjd' frdai u,la jf.a bkak fï mqxÑ fl,a,f. ll=, whska lrkak wïu ;d;a; ys; yod.kak neß fjkjd' ta yskaod wdfhu;a j;djla ms<sldjg fjolï lrk isxy, ffjoHjreka ms<sn|j fydhkjd' Th w;frÈ ksljeráh m%foaYfha bkak ms<sldjgu m%;sldr lrk ffjoHjrfhla .ek oek.kak ,efnkjd' Tjqka orejd t;ekg tlalf.k hkjd' wfmda ´jgo uu  m%;sldr lr, ;sfhkafk" ud <Õg weú;a iqj jqKq wh fndfyduhs' tfyu lsh,d fï ffjoHjrhd m%;sldr lrkak oeßhj Ndr .kakjd' wïud ;d;a;d ys;kjd fu;kska kï ikSm fjhs lsh,d' ta ffjoHjrhd l;d lrk yeáhg ´ku flfkla /jfgkjd' wmsg;a jqfKa ta ál' wms Tyqf.a jpk úYajdi l<d' orejg È.gu udi y;la ú;r m%;sldr l<d'

ta m%;sldrj,g fokafk lidh' ta jhfi orejl=g lidh fndkak wudrehs' ta;a orejd tajd wudrefjka ìõjd' wikSm ;;a;ajh ál ál wvq fjkak .;a;d' ta jqK;a orejd f.dvla ÿ¾j, jqKd' fudlo ta fnfy;a lrkfldg uia ud¿ jf.a lEu îu fokafk ke;s ksid' Th w;f¾ ojila orejd wudrej bji.kak neßj lE .ykjd' wdfhu;a ú¨U;a tlal bÈuqKd'


wudrefjka ys; yodf.k '''

fïl yßhkafk kE' wdfhu;a wfmalaId frday, fj; orejj wrf.k tkjd' ta udi .dKla isxy, fnfy;a lr,d' ffjoHjrhd fyd|gu fodia lshkjd' fï ujqmshka ffjoHjrhg we;a;u lshkjd' orejf. ll=, lmkak wleue;s ksid ;uhs fï jf.a m%;sldrj,g fhduqjqfKa lsh,d'


wka;sug lrkak fohla ke;s ksid

YS% chj¾Okmqr frdayf,a úl,dx. Y,H ffjoH úfYaI{ fl!I,H lreKdr;ak uy;d 2019 wjqreoafo wf.daia;= udfi 03 jeksod orejf. ll=, bj;a lsÍfï Y,Hl¾uh lrKq ,nkjd' ta YS% chj¾Okmqr frdayf,a§uhs' fldfyu jqK;a orejf.a ll=f,a ;=jd,h blaukska iqj fjkjd ta jqK;a ll=, whska l<dg miafi orejd Ôj;a jqfKa wjqreoaolg;a wvq ld,hla ú;rhs'


widudkH olaI;d /ila '''

fï oeßh ;=<ska wef.a ujqmshkag olskak ,enqfK iu jhfi orejka ;=<ska fkdÿgq l%shdYS,S njla' oeßh fuf,dj yer hk úg jhi wjqreÿ myhs udihhs ojia y;hs' fï wikSm ;;a;ajh;a tlal oeßhj fmr mdi,a wOHdmkh fjkqfjka fhduq lsÍfï yelshdjla we;a;gu ;snqfK keye' weh ;=< y;r jk fY%a‚fh wOHdmkh ,nk orejl= i;= yelshdjla .eíj ;snqKq nj ;uhs fï ujqmshka mjikafk'

ie;alug miafi ojia ;=klska ú;r ;=jdf, fõf,hs lsh,d ffjoHjrhd mejiqjd' ta jf.u ojia ;=kla hkfldg orejd fodr w,a,f.k ;ks ll=f,ka ysg .;a;d' orejd iqjm;a fjhs lsh,d ujqmshka iekiqï iqiquka fy¿jd' orejg lD;%su ll=,la mjd yokak wjYH lghq;= ie,iqï l<d'

Th w;fr orejd há nv lelal=u wrf.k lE.ykak .;a;d' ta lshkafk ms<sld ;;a;ajh há nv olajd me;sß,d .syska' uq,a wjia:dfj ll=, whska l<d kï fujka ;;a;ajhla we;s fkdfjkak ;snqKd' ta;a fudkj lrkak o@ ta fjkfldg ffjoHjreka okakjd fuhdf. YÍrh mqrdu ms<sldj me;sß,d ksid orejf. Ôúf;a wjodkï lsh,d'


iqj fufyhg .shdu mkakdf.k''''

rg mqrdu iqj fufyhj,a mj;ajñka" frda.Ska iqjm;a lrk nj lshk tla;rd mqoa.,fhla <Õg fï ujqmshka orejj wrf.k hkjd' ñksiqkaf. wOHd;auhg l;d lrk nj lshk fï mqoa.,hd b;du;a kmqre úÈhg ;uhs fï orejd /f.k .sh ujqmshkaj m,jd yßkafk' fï wïud orejj ;=re¿ lrf.k Tyq miq mi ÿjoaÈ Tyq ta foi yeß,d n,kak ;rïj;a ldre‚l fj,d keye'

we;a;gu fï wjdikdjka; w;aoelSug uqyqK ÿkakq fï wysxil wïu ;d;a; Thd,f.ka fukak fufyu wdhdpkd lr isákjd'˜ ljodj;a ms<sldjla ikSm lrkjd lshk tfyu;a ke;akï wOHd;añl n,fhka f,v iqj lrkjd hehs lshk lsisu flfkla <Õg m%;sldr .kak hkak tmd' ta ;=<ska wmg b;sß fjkafk ÿlla ú;rhs' Th ljqre fudkj lsõj;a ms<sldjg ngysr fjolfuka msg fnfy;a lrk lsisu ffjoHjrfhla fyda fjk hï n,fõ.hla wmg kï yuq jqfKa kE' wms ÿjmq Èú,af, yeáhg tfyu flfkla bkakj kï wmg yuqfj,d˜


ta úÈhg iqiqï fy,k ta ujqmshkag wjidkfh b;sß jqfKa ÿlla fõokdjla l÷<la ú;rhs'

fudlo thd,g ´fk jqfKa orejf. ll=, fkdlmd fírd .kak' ta ksid ngysr fjolu w;a yer,d ms<sld iqj lrkjd lshk fjo uy;a;=re miafi .shd' fjk fjk úYajdi miq miafi;a .shd' ta;a wka;sug fudlo jqfKa' ta ore meáhd wysñ jqKq tl ú;rhs' wfma rfÜ wkka;j;a ta jf.a udrdka;sl f,v ikSm lrkak mq¿jka kshu fy< ffjoHjreka bkak we;s' ta;a fï foujqmshkag wjdikdjlg hkak isÿ jqfKa wo bkak frda.Skaj ;j;a wirK lrk fjolu úl=Kdf.k lk fydrfjoaÿ <Õg ú;rhs'

ta yskaod wïfu ;d;af;" ms<sldjla lshkafk fyïìßiaidjla leiaila fkfjhs' bÕ=re fld;a;u,a,s álla ;ïn,d î,d ÿï álla w,a,,d fyd| lrkak mq¿jka fohla fkfõ' ms<sldj lshkafk udrdka;sl frda.hla' ms<sld ffi, uQ,sl wjia:dfõu YÍrfhka bj;a lr,d oeïfu ke;akï YÍrh mqrdu ÿjkjd' fï mqxÑ oeßhg jqfK;a wehf. YÍrh mqrdu ms<sld ffi, me;sr .sh tl' ta jf.a mqxÑ jhilska ms<sldjla yefokak fndfyda ÿrg fya;= fjk cdkuh n,mEï fyda ujqmshka úlsrKj,g ksrdjrKh ùfï ;;a;ajhla ta lshkafk oeßh WmÈk úg;a wef.a YÍrfha ms<sld i, jefvñka ;sì,d ;sfhkjd' ta yeufoau fjkafk m;df.k wdj úÈhg lsh,d wmg ys; yod.kak neye' fudlo fï jf.a wirK fjk ñksia Ôú; tlal fi,a,ï lrk ienE foaYSh ffjoHjreka fkdjk f;,a fí;a fjf<kafod fï rfÜ jeys jeye,d' iudc udOH ;=< ieß irk fldg ta jf.a fydr fjoaÿ lS fofkla kï wmg ojilg yuq fjkjo@ fï jf. fndreldrhkag /jfgkak tmd' fndreldrhkag jecfUkak Tjqkaj m%fudaÜ lrkak tmd' wo fï wïud ;d;a;d w;a ú¢k foa fyg wmg w;aú¢kakg isoaO fjkak mq¿jka' b;ska ta jf.a fj,djl Tn jf.au uu;a lrkafk Th wïud ;d;a;d l< foau ;uhs' ta ;ekg ;j;a flfkl= m;a fkdjkakg j. n,d .ekSu wm yefudaf.u j.lSula' jf.au hq;=lula'
;udrd m;srK