නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

y¾ncka tlal rÕmdk hdmfka fl,a,''' f,dia,shd ußhfkaIkay¾ncka tlal rÕmdk bkaÈhdfj fg%kaäka jqKq hdmfka fl,a, .ek fï ojiaj, bkaÈhdkq iskud f,da,Ska yefudaf.u jf.a wjOdkh fhduq fj,d' we;a;gu iskudj lshkafk úYaj udOHhla' tA yskaod rglska rglg ;u ;ukag wdfõ‚l jqKq iskudjla ;snqK;a ;ukaf. rfgka msg; fjk;a rgl iskudjla lrd .uka lrkak l=i,;d mQ¾K iskudlrefjl=g" rx.k Ys,amsfhl=g" Ys,amskshlg mq¿jka' tA jf.a ;ukaf. yelshdjka wrf.k fjk;a rgj, iskud ks¾udK iuÕska tA rgj, iskud f,da,Ska l=,au;a l< ;re lsysm fofklau wfma rfÜ ysáhd' tA wh w;rg uE;lÈ tl;= jqKq iqrEmsksh jk f,dia,shd ußhfkaIka f.a iskud wd.ukh .ek wo wms l;d lrkak ys;=jd'


weh ms<sn|j wfma rfÜ whf.a wjOdkh fhduq fkdjqK;a bkaÈhdfj whf.a wjOdkh kï fhduqj ;sfnkjd' fï Èkj, bkaÈhdfõ meje;afjk ßhe,sá ;r.hla i|yd iyNd.s ùu;a iuÕska' weh Y%S ,dxlsl ksrEmsldjla' fï jk úg iudc udOH ;=< weh ms<sn|j fndfyda fofkla l;d lrkak fm<ô,d' fldfydu jqK;a weh furg udOH cd,hl m%jD;a;s ksfõÈldjla f,i;a ñka fmr lghq;= lr ;sfnkjd'


ls;=Kq mjq,l WmÈñka'''

weh WmÈkafk 1995 ud¾;= 24 jeksod ls,sfkdÉÑfha§ Wm; ,nkafka ls;=Kq mjq,l' ;%sl=Kdu,h fuf;daÈia; nd,sldfjka wOHdmkh ,o weh fmardfo‚h iriúfha WmdêOdßkshla' bka wk;=rej ;uhs weh 2012 wjqreoafoÈ m%jD;a;s ksfõÈldjla f,i Yla;s rEmjdyskS kd,sldjg tl;= fjkafk'


ksrEmKhg ys;e;sj'''

miq ld,fha ksrEmK lafIa;%h ms<sn|j we,aula we;sjqKq weh tA ms<sn|j yeoEÍug bkaÈhdjg hkjd' tys§ wehf.a ñ;=ßhlf. Woõfjka Big Boss ys f;jeks jghg iyNd.Sùug yelshdj ,efnkjd' tA f,dia,shdg bkaÈhdkq iskudfõ kj udj;la újr lrfoñka' tu ;r.dj,sfha§ weh .dhkd l< Ispade Rajavum Idhaya Raniyum Ñ;%mgfha ckm%sh .S;hla jk lkakïud .S;fhka bkaÈhdkq rislhka l=,au;a lrkakg weh iu;alï olajkjd'


Big Boss ksid ,o ckm%sh;ajh'''

bka wk;=rej ;uhs f,dia,shd bkaÈhdj ;=< w;s úYd, wdl¾IKhla Èkd.kafk' Big Boss jevigykg iyNd.s jQ fudfydf;a mgka wehg by< m%;spdr ysñ jqK;a weh m%isoaêhg m;ajQfha lu,a yika úiska meje;a jQ ì.afndia ;=kajeks jdrhg iyNd.sùfuka miqjhs'

flfia jqK;a Big Boss ys ,enQ ckm%sh;djh úúO ks¾udK weh lrd /f.k tkak fya;=jla fjkjd' tys m%;sM,hla úÈhg ;uhs bka§h iskudfõ m%isoaO k¿jl= jk w¾cqka Y¾Od iuÕ Friends kue;s Ñ;%mgfha m%Odk N+ñldjl rx.kfhka odhl ùug jdikdj ysñfjkafk' th wehf.a m%:u iskud wd.ukhhs'


m%:u iskud wd.ukh'''

f,dia,shd fï jk úg —îî fcdaä.,a˜ m%o¾Ykhg iyNd.S jk w;r" wef.a k¾;k ùäfhdajla bkaÈhdfõ iudc udOH w;r m%lg fjñka mj;skjd' tA jf.au fcdaka fmda,a rdÊ iy Idï iQ¾hd úiska wOHlaIKh lrk ,o f,dia,shdf.a m%:u Ñ;%mgh —f*%kaâIsma˜ fï jk úg f,dj mqrd úúO NdIdj,ska m%o¾Ykh flfrñka mj;skjd'

miq.sh 18 jeksod isg ;sr.;ùu werUQ fuu Ñ;%mgh oñ< NdIdjg wu;rj yskaÈ" f;<sÕ= iy lkakä hk NdIdj,ska o ;sr.; lsÍug ksIamdolhska lghq;= fhdod ;sîu fya;=fjka bkaÈhdkq rislhka fndfyda fofkl=f.a wjOdkh weh fj; fhduqj ;sfnkjd'


;udrd m;srK