නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

yex.s,d jerÈ l<;a" jerÈ lr,d yex.=K;a l¾uh tlal yex.suq;a;ka lrkak neye ljodj;au
hï ;ekl isàfuka udrhdg wiqúh fkdyels o@ tn÷ ;ekla wyfiys;a ke;' uqyqo ueo;a ke;' m¾j; l=yrhla ke;' tn÷ ìï fmfoila f,dj fldfyaj;a we;af;a ke;ehs o nqÿmshdKka jykafia jod<y'


fï f,dalfha Ôj;a jk wmg iem fukau ÿl ú£ug isÿfõ'th fkdfmfkk foúfhl=f.a leue;a; ksid isÿjkakla fkdj wm ,o mQ¾j l¾u úmdl wkqj isÿjkakls' l¾uh b;d mqÿu iy.; fohls'wm fkdis;+ fudfyd;l fkdis;+ f,i th u;= fjhs'fï ksid l¾uh ;rï i;a;ajhka flfrys n,mj;ajk fjklla ke;' l¾ufhka i;a;ajhka kej; kej; ta ta cd;sj, Wmojk njg;a" i;a;ajhka Wiia njg;a" my;a njg;a" rEmj;a njg;a" úrEm njg;a" kqjKe;s njg;a" fudav njg;a" frda.nyq, njg;a" ksfrda.S njg;a" fmdfydi;a njg;a" ÿmam;a njg;a muqKqjk nj ;:d.;hka jykafia jod< fial'

wmf.a f.!;u wry;a iïud iïnqÿrcdKka jykafia W;=ï ;:d.; n, oyhlska hq;= jk fial' ta ksidu wm Nd.Hj;=ka jykafia oin,OdÍ kñka y÷kajuq' Wkajykafia ;=< mej;s ta {dk n,hka w;ßka tla {dkhla jQfha l¾uh úmdl fok wdldrh .ek uq¿ukska u okakd kqjK hs' ta W;=ï {dkfhka hq;= nqÿrcdKka jykafia úiska l¾uh ms<sn|j foaYkd fkdlrkakg il, f,daljdiS fndfyda foõ ñksiqka yg ;ju;a th úi|d.; fkdyels jQ woaN+; m%fya<sldjls' tkuqÿ ish,a, w;eUq,la fia wjfndaO fldg jod< Nd.Hj;=ka jykafia l¾uhkaf.a iajNdjh;a" th f,dal i;a;ajhd úIfhys n,mj;ajk wdldrh;a" thska ksoyia jk wdldrh;a uekúka jod< fial' nqÿrcdKka jykafia l¾uh ms<sn| l< tla m%lg foaYkdjla fufiah'


˜fÉ;kdyx NslaLfõ lïux jodñ' fÉ;hs;ajd lïux lfrda;s ldfhk jdpdh ukid˜

˜uyfKks" uu fÉ;kdj l¾uh hehs lshñ' is;ska is;d lfhka" jpkfhka ukiska l¾u isÿ lrhs'˜


l¾uh hkq l%shdjhs' nqÿoyu wkqj bka woyia jkafka ifÉ;ksl l%shdjhs' tfia ke;s kï ys;du;d lrkq ,nk l%shdjhs' ñksiqka ys;du;d fyd| foa lr;s' tfia u krl foao lr;s' krl l%shd u.ska krl m%;sM, we;s lrhs' ur‚ka u;= ÿ.;shl bm§ug uÕ i,ihs' nqÿ oyfuys mdmh" wl=i,h f,i oelafjkafka krl l%shdjka h' tn÷ l%shdjka ur‚ka u;= ÿ.;s.dó ùug fukau iir fnfyda ÿla úmdl ,nd §ug o uq,a jkafkah' fyd| l%shd fyd| m%;sM, Wod lrhs' iq.;shl bm§ug WmldÍ fjhs' nqÿ oyfuys tn÷ fyd| l%shd y÷kajkafka msk" l=i,h hkd§ jpk j,sks' fufia fÉ;kdj uq,a fldg .;a hym;a yd whym;a l%shdoduhka l¾u kï fõ' ñksiaiq ;sfodßka u l¾u /ia lr;s' tkï is;ska lhska yd jpkfhks'


˜k wka;,slafÄ k iuqoao uÊCO

k mín;dkx újrx múiai

k úÊc;s fida c.;smam foafida

h;a;sÜÀ;x kmamifNa: uÉpq˜


hï ;ekl isàfuka udrhdg wiqúh fkdyels o@ tn÷ ;ekla wyfiys;a ke;' uqyqo ueo;a ke;' m¾j; l=yrhla ke;' tn÷ ìï fmfoila f,dj fldfyaj;a we;af;a ke;ehs o nqÿmshdKka jykafia jod<y' ljr jhil § jqj o flfkl=f.a Ôú;h ksu ùu iir meje;afuys iajNdjhhs' tfy;a urKfhka Ôú;h fl<jr fkdfõ' kej; bm§ kej; ñh hhs' fuh pl%hla fuka isÿ fõ' ks¾jdKdjfndaOh ,nk f;la fuh fufia isÿ fõ' fuu úmdl ,eîu wm leue;s jqj;a wleue;s jqj;a isÿjk nj u;l ;nd .; hq;=h'


fudfyd;la l,amkd lr n,kak Tn fyda fõjd wkaljfrl= fyda fõjd isÿ lrk foa ;j;a flfkl= i|yd kï fkdfõ' tajd tf,i isÿ lrkafka Tn fjkqfjkauh' lK.dgqodhl ldrKh jkafka Tn tf,i jmqrk îc ish,a,lau mdfya Tfí Nhxldr ixidr .ufkys w;sYh §¾>;ajh flfrysu fya;= mdol ùuhs' Tn jmqrk msx mõ îcj,g wkqj fufia hk È.= iir .uk ;=<§ fndfyduhla fokdg iqjodhl foau ,efnkjd kï ÿlla ke;' tfy;a tf,i kï isÿ jkafka ke;' ixidrh kï uyd urel;r ;=<§ Ôú;hla ,nd Ôj;a fjoa§ B<Õ fudfyd; ;=< w;aolskakg isÿjkafka buy;ajQ ìhckl w;aoelSïh' tajd wm%udK ÿl" fYdalh" ix;dmh" fõokdj yd ;e;s.ekSu  wd§ ÿlaL i;Hhg wod< wñysßu w;aoelSïj,ska .yKh ù ;sfí' nyq, ù ;sfí' ta wkqj wo biqreu;a Ôú;hla ,nd wiaÓr f,!lsl i;=gla Ôú;h .; lrk keke;a;dg B<Õ fudfydf;a fyda fyg Èkfha l=ula isÿfõoehs lshkakg neßh' tkï f,dalfha Ôj;ajk jeä msßilg fï B<Õ fudfydf;a ysñjkakg bv ;sfnkafka ;sßika fma%; wd§ i;r wmdhhs' fuys,d fya;=jkafka Tn fjkqfjkau isÿ lrk foaj,auh'


j¾;udk ñksid rd.fhka wkaO ù" oafõIfhka r;aj fudayfhka uq,dù ish,a, uuh udf.ah hehs ;DIaKdfjka fj<d.ksñka isákafkls' oEia fmkqk o wkaOhkafia isysúl,a jQjkafia ÿjkakka jdf,a ÿj;s' ñksid tfia jk úg Tyqf.a mßydksh o w;<Õh' wo jk úg fndfyda ñksiqka Ôj;a jkqfha urKfhka ish,a, wjika jk f,iskah' tfy;a nqÿ oyug wkqj urKh Ôú;fha wjidkh fkdj ixidr Ôú;fha wdrïNhla mu‚' ta ksid Ôj;a jk iq¿ ld,h ;=< mska oyï l< hq;=fõ' ish,a, isÿjkafka wkqka l< foaj,a ksidu fkdfõ' ;uka o mQ¾jfhys l< lS foaj,g wkqjh' fmr msk ksid Tng ,enqKq rEmh" Okh" n,h ;k;=re wka lsisjl=f.a whym;g fkdfhdojkak'ukao úmdl fok úg l¾uhg Tfí Okj;alï n,j;alï lsisjla wod< ke;' ta ksid ;ukaf.a úuqla;sh ;ukau imhd .; hq;= h' nqÿ oyug wkqj fn!oaOhd mqk¾Njhla ms<s.kS' mrf,dj o iemj;a lr .kq ms‚i fuf,dj hym;a úh hq;=h'whym;a Ôú;hla .; lsÍug ´kEu wfhl=g l< yels fohls'tfy;a wm W;aidy .; hq;af;a jerÈ lrkakjqka w;r ksjerÈ jQjka f,i Ôj;a ùugh'fuf,dj mrf,dj" fof,dj is;k whl=f.ka ysxidjla" lsisfjl=g;a isÿúh fkdyelsh' j¾;udk ñksid yqÿ i;=gla wfmalaId lrkqfha mxfÉkaøshka mskùfuka ,nk f,!lsl i;=g mu‚'úfkdaoh u; muKla Ôj;a jk ñksia ika;dkh ;=< lsisÿ iykhla ke;' wiykldÍ Ôú;h mSvdjla nj oek oeku ñksid tf,iskau Ôj;a ùug yqremqreÿ ù isáhs' mS%;su;a iodpdr iïmkak Ôú;hla f.dvkÕd .ekSug wjYH fn!oaO wdl,am fndfydauhla nqÿoyfï olajd we;'nqÿ oyu nqoaê f.dapr oyula jQ fyhska fn!oaO iudc wdl,am fudkjdoehs ñksid wjfndaO lr .kq ,nkafka kï hym;a mqrjeisfhla ìyslr .; yelsh'


fcHIaG lÓldpd¾h wdpd¾h kdj,msáfha
wkqrdOd iqOïñld
NslaIqkSka jykafia
isxy, yd ckikaksfõok wOHhkdxYh"
Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h'


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv