නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

mS;D >d;l mqf;l=f.a uj jkakg isÿ jQ iqmamdfoaúh
isxy,hdf.a iïNjh yd inef|k úúO mqrdfKdala;Ska w;r uyd jxYfha ijeks mßÉfþofha oelafjk isxyndyq jD;a;dka;h wu;l l< fkdyels ;rï h' Bg mdol jk ldka;dj jkakS iqmamdfoaúhhs'


isxy,hdf.a iïNjh yd inef|k úúO mqrdfKdala;Ska w;r uyd jxYfha ijeks mßÉfþofha oelafjk isxyndyq jD;a;dka;h wu;l l< fkdyels ;rï h' Bg mdol jk ldka;dj jkakS iqmamdfoaúhhs' toji j.=rg j.= rcqg odj Wmka weh isxyfhl=g fmï ne| ish leue;af;ka u ish¨ iem iïm;a w;er od j,a jeÿKq ldka;dj jQjd h' fufia iqmamdfoaúh fmï lf<a ,dg kï kqjr § ;ud .uka.;a .e,a iuQyh fj;g yÈisfha lvd jeÿKq isxyhdg hs' iqmamdfoaúh fuf,dj Wm; ,o wjia:dfõ § ksñ;s mdGlhka mejiQfha wE ljod fyda isxyhl= iuÕ iyjdifha fhfok nj hs' taa nj fyd¢ka u oek isá weh ;ud yuqjg meñ‚ isxyhdg uo muKla fyda ìh jQfha ke;' wehf.a wd,sx.khg m%sh l< isxyhd weh /f.k ish .=ydjg m,d hkafka o wef.a wdorh .ek fyd¢ka u y÷kd.;a ksid úh yels h' flfia jqjo ksñ;s mdGlhkaf.a ni ienE lrñka l,a h;au weh ksjqka orejka ,oa§ h' mq;=f.a yia; mdofhda mshd yd iudk j isxydldr jQ neúka Tyq zzisxyndyq˜ f,i o Èh‚h isxyiSj,S f,i o kï lf<a h' ieneúka u iqmamdfoaúh jQl,S wdorh fya;=fjka ish Ôú;h fjkia lr .;a ldka;dj jQjd h'


˜j.= rg krks÷ - oUÈj mrisÿ - yg od jQ uu fjñ fogq ¥

irK .sh isy iñ÷fka - iuÕ fjfiñh .sß f,fka

oei f,fia fï orejka fkd,fia - yod jvd .ksñka iqj fia

rdc ud<s. wE ish,a - fkdfoa fï jka iem úmq,a˜

^isxyndyq - tÈßùr irÉpkaø&


tfy;a ta wdorfha kdufhka ish mjqf,ys i;=áka ld,h .; lrkakg wehg ,efnkafka orejka Wia uy;a jk ;=re muKls' f,dalhg wereKq wefika hq;= isxyndyq ;ud;a" ke.‚h;a" uj;a iu fkd jk fjkila ish mshdf.ka ÿgqfõ h' t ksid u ta ms<sn| j fkd mels< m%Yak lsÍug o fm<UqfKa h' ish mjq," l=,h" ;rd;sru ish,a, w¨hu Æ fl< msvla fia bj; ,d fma%uh fjkqfjka Ôú;h lem l< iqmamdfoaúh orejka bÈßfha ksre;a;r jkakS h' fuf;la iÕjd .;a i;Hh" orejka bÈßfha mdfmdÉpdrKh lrkakg wehg isoaO jkafka wUq-ieñ fma%uh mrhd ud;D-odrl fma%uh biau;= jQ ksid h' weh f,dj fjfik fndfyda ujqjreka fia u ieñhd yd orejka hk fomd¾Yajh w;=ßka orejka f;dard .;a;S h' taa wkqj ;ud t;rï wdorh l< ieñhd w;er ouk weh .=ydfjka kslau hkafka isxyndyq kï ish mq;=f.a b,a,Su msg h' mshd úiska tf;la Tjqka ish¨ fokd f,dfjka iÕjd ;nk ,o .=ydj isxyndyq ì| oukafka ta wkqj h'


msg;a j .sh l=ure fojkq f.dia f,k ;=<g

flir rc ke;s fihska is;= Wmd hi f,foa

f,k ;=f<ka ujq iy isxyj,a,S k.‚ f.k

ryifhka isxyndyq l=ure t;s jk uefoa

^isxynd fyj;a isxyj,a,S kdv.u - ms,smamq is[af[da&


ish,a,kaf.a oEiska jyka lr .ksñka we;s oeä l< ish Nd¾hdj iy orejka fofokd fkd oel isxyhd Wu;= jkafka bka miqjh' iqmamdfoaúh orejkaf.a wkd.;h fjkqfjka .;a ta ;SrKh fya;=fjka mq;= w;ska urKhg m;a ùug mshdg isÿ jQfhah' isxyhl= jqj o ta jkdys isxyndyqf.a iy isxyiSj,Sf.a mshd h' ish Ôú;fha w;sYh jeo.;a újdyh iïnkaOfhka .;a ;SrKh u mq;= w;ska mshdf.a urKh isÿ lsÍug fya;=fj;ehs iqmamdfoaúh tod isysfkka fyda fkd is;kakg we;' wfkla w;g weh o ujls' ;ud fl;rï wdorh l< o isxyhdf.a .=ydfjka tyd f,dalhg ish ñksia orejka /f.k hdug we;s ÿIalr;dj weh o;a;S h' orejkaf.a f,dalh fjkqfjka ish wdor f,dalh ì| oeóug weh fm<fUkafka taa uõj;a .=Kh ksid h' th f,dj fjfik ish¨ u ujQjreka flfrys i¾j idOrK h' tfy;a w;S;fha Èfkl weh úiska .kq ,enqfõ jerÈ iy.; ;Skaÿjls' weh újdyh i|yd isxyhl= f;dard .ekSu ta jerÈ ;Skaÿj hs' taa ;Skaÿj fya;=fjka wef.a mq;= isxyndyq mshd uerE mq;= f,i b;sydi.; ùu wehg je<elaúh fkd yels jkafka tneúks' f,dj fjfik ish¨u uõjrekag wu;l jk i;Hh kï Tjqka úiska ish ;reK l, .kq ,enQ we;eï ;SrKj,g fukau lrk ,o l%shdldrlïj,g j¾;udkfha § j. lshkakg isÿjkafka orejkag yd Tjqkaf.a iajdñ mqreIhkag nj h' taa flfia jqjo iqmamdfoaúh jkdys fma%uh fya;=fjka ish,a, w;ay< fmïj;sh jQjd fiau orejka fjkqfjka taa fma%uh o w;a y< wïud jQjd h' tfy;a b;sydi.; jQ jereoaolg ish orejdf.a kduh wEf|kq j<lajd .; fkdyels jQ wïud o jQjdh'


fkdlrka ud mq;=fka fï igkd - kqU mdo uq, je|,d lshkafkï

ird fu .u rg jkik ñ.rc - yerd jkfh wd kqU msh;=u fõ

mrdo fjhs kqU igkska ksielj - ord .kafk ud flf,i o tu ÿl'''


weig kef;a olsfka mq;= udf.a - ke; fmr<d tkafka

iñ÷ka yer od - .sh tu fodafika

ì,s jQfjda reÿ uregd - fofoku ud mK jQ'''˜

^isxyndyq - tÈßùr irÉpkaø&


fcHIaG lÓldpd¾h
yxiud,d ßá.yfmd<
isxy, yd ckikaksfõok wOHhkdxYh
Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h