නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

uf.a ìß| ;uhs fï f,dafl bkak Yla;su;au wïud
weh orejka fï f,daflg f.akak mqÿudldr fõokdjla úkaod'''


ore .eng i;s ;sia tlla imsreKq miqj furgoS isÿl< m%:u ih ore Wm;


tl orefjla ysáh;a Wv mkskak ;rï i;=glska ysáh wmsg" orejka yh fofkla lsh,d fvdlag¾ lshoaos mqÿudldr i;=gla oekqKd


ksjqka orejka yh fofkla tla jr f,daflg ìys lsÍfï mqj;la miq.sh 21 jeksod w¿hï hdufha khska fj,aia fm!oa.,sl frday,ska jd¾;d jqKd' mia ore Wm;a lsysmhl kï ñka fmr jd¾;d jqjo ih ore ksjqka Wm;la furáka jd¾;d jQ m%:u wjia:dj fuhhs' ffjoHjreka m%ldY lrk wkaoug furg muKla fkdj f,dalfhau fujka yh ore Wm;a jd¾;d jkafka lsysmhla muKhs' tAjd w;=frka ore .eng i;s ;sia tlla imsreKq miqj isÿ lrk ,o m%:u yh ore Wm; f,iska o fuu wjia:dj i|yka lrkak mq¿jka'


weh È,sks jdikd' Tyq m%Nd;a Wohx.' fofokdu jõkshdj m%foaYfha isxy, .ïudk j, Wm; ,o wh' Tjqka jir .Kkdjlau hqoaOfha l=ßre núka neg lñka jqjo wOHdmkfha jQ jákdlu uekúka y÷kd.;a ujqmshkaf.a orejka' tA y÷kd.ekSu ksidfjkau Wohx.j;a È,sksj;a wOHdmkh i|yd wkqrdOmqrhg /f.k tAug Tjqkaf.a ujqmshka W;aidy l<d' ÿßka {d;s iïnkaO;djla meje;s fudjqkaf.a mjqf,a whf.a ySk ienE lrñka Tjqka tjlg mej;s ndOl ì| ouñka bf.k .;a;d' bf.kSfuka ;u Ôú;fha ch geU lrd md keÕSug lghq;= l<d'
Wohx. fyd¢ka wOHdmk lghq;= ksu lrñka fmardfo‚h úYajúoHd,hg we;=¿ fjkjd' tA wkqj Tyq bxðfkare úoHdj f;dard f.k ;snQ w;r uelEksl,a äihska bxðfkarejrfhl= f,i kdj, fm!oa.,sl wdh;khl /lshdj wrUkjd' tA 2012 wjqreoafoÈ' f;dr;=re ;dlaIK úIh W.;a È,sks;a 2012 wjqreoafoau fld<Ug tkjd' tA fm!oa.,sl úYajúoHd,hlska f;dr;=re ;dlaIK úIhfhka Wmdêhla ,nd .kakg'


Wohx.g jvd jir mylska muK nd, úfha miqjqKq È,sks iy Tyq w;r ifydaor lug tyd .sh lsisu wkaoul iïnkaOhla tA jk úg ;snqfK keye' fld<U kej;s,d bf.k .kakd È,sksg;a /lshdj lrk Wohx.g;a újdy fhdackdjla wrf.k tkafk Tjqkaf.a ujqmshka' tA 2018 È' fomd¾Yajfhau wdYs¾jdoh we;=j Tjqka 2019 § újdy fjkjd' újdyfhka miqj;a Tjqka fofokdu fld<U kj;skjd' fudlo tA jkúg È,sks;a f;dr;=re ;dlaIK lafIa;%fha bxðfkare jßhl f,iska lghq;= lrñka isák ksid'


.fuka wE;afj,d /lshd lghq;= i|yd Tjqka k;rfjkafk rdc.sßh m%foaYfha l=,S moku u; ,nd .;a ksfjil' miq.sh wfma%,a udfi ojil ;uhs È,sks wïu flfkla fjkak hkj lshk i;=gqodhl wdrxÑh oek .kafk' orefjla n,dfmdfrd;a;=j ysgmq Tjqkag ksfrda.su;a orefjl= wjYH fjkjd' tAksid Tjqka tA ms<sn|j Wmfoia ,nd .kak hkafka ffjoH ;s,sk m,syjvk fj;'


tod ffjoHjrhd yuqfjkak .sh fj,dfõ Tyq lshkjd f,a mÍlaIdjla lruq lsh,d' tA wkqj È,sks wïud flfkla fjkak hk i;=gqodhl wdrxÑh oek.kak ,efnkjd' tA;a tlalu ffjoHjrhd lshkjd wm Scan tlla lr,d n,uq lsh,d' tA wkqj tÈk rd;%sfha ialEka tlla lrkjd' tA fjkfldg ore .eng i;s yhhs' ialEka tflka miafi ffjoHjrhd lshkjd orefjda y;r fofkla jf.a fmakjd' tA;a álla wmyeÈ,s ksid ;j i;shlska wdfhu;a  Scan tlla lr, n,uq lsh,d'