නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

mjq,a Ôú; iy <ud Ôú; jkik Tka,hska f.aï''' jeg fkdnekafod;a wkd.;h bjrhs'''
Èklg úkdä 30 la äðg,a Wmdx. iu. orejd lghq;= lrk úg ks;e;ska u Tyqf.a fud<fha iakdhq fjkia ùulg ,lafjkjd'


fldúâ jix.;h;a iuÕ jeäysáhka muKla fkfuhs <ukq;a ksjig fldgq fj,d' b;ska fujeks ld,hl mj;sk wOHdmkh;a iuÕ Tjqka ;dlaIKh iuÕ igka lrkafka lrg lrhs' fï ksid ;dlaI‚l fuj,ï oeka Tjqkag yß yqremqreÿhs' fï ;;a;ajh ksid mek ke.s we;af;a fndfydau w¾nqoldÍ ;;a;ajhla lsõfjd;a ksjerÈhs' fï ld,fha § orejka úäfhda f.aïj,g weíneys fj,d ;sfhkjd' ùäfhda f.aï lshkafka weíneys jqfKd;a .,jd .kak myiq ;;a;ajhla fkfjhs'


fï ldf,aa foujqmsfhda'''

fï ld,fha § wfma foujqmsfhda ;ukaf.a myiqjg iaud¾Ü f*daka" geí" ùäfhda f.aïia orejkag ,nd fokjd' fkdfhl=;a m%fõ.ldÍ ldgqka fmkajkjd' fïflka fjkafka <ufhla ;ukaf.a Ôúf;a fyd|u ld,h ;=< ufkda f,dalhl Ôj;a ùuhs' wo <ud is;aj, cd;sl ùrfhla fyda idys;Huh oekqula kE' <uhs wo bkafka  idudkH f,dalfha ljodj;a olskak ke;s lD;%su ùrfhda tlal' Tjqka weúÈkafka ys;kafk m;kafk ta úÈyg'ta w;ßka msgrg j, ksmojqk f.dvdla f.ïia iod we;s whqre olskak mq¿jka'tajdfha b;ska iqmsß úrfhd;a bkakjd fkao@  b;ska ys;kakflda Tfí orejd ;=< j¾Okh fjk .=Kdx.h fudloao lsh,d' talg lshkafka m%pKav;ajh lsh,d'


ke;s m%Yak

wo foujqmshka lshk fï l;dj Tng;a fydÈka yqre mqreÿ we;s' zz ùäfhda f.aï tlla yß ldgqka tlla yß od,d ÿkakdu /hla t<s lrhsZZ ta wkqj orejka ;u ;ukaf.a f,dalfha yqfol,d fjkafka ;dlaIKh ksihs' f.aïj, t,a¨k whg jeäh hd¨fjda ´k keye' lKavdhï tlal tl;= fjkak ´kd keye' Tjqka iïmQ¾kfhka Ôj;a fjkafka mß.Klfha uejqKq f,dalhl' tjka wdldrhg ojfia úfõl ld,h f.aï tlal fnod.kak wh iudcfhka wE;a fjkjd fndfydu blau‚kau' fyd| iudc wdY%hla ;sîu wfma udkisl fi!LHhg;a n,mdk fohla' f.aï tfla isysfhka isák úg ksjig tk wuq;af;la tlal yskdfjkak" l;dlrkakj;a f.aï .yk wh leu;s keye' ùäfhda f.aï tflka ta f.aï tlg ñksiaiq weo.;a;;a" ta wh Ôj;afjk iudcfhka ñksiaiq wE;a lrkak f.aïj,g yelshdj ,eì,d ;sfhkjd' f.aïj,g yqre jQ whg blau‚kau Nskafkdakaudoh jeks udkisl frda. yefokak yelshdj ;sfhkjd' ta jf.au blau‚ka ;ry hEu" fkdie,ls,su;alu wd§ udkisl .eg¨ f.aïj,g weíneys ùu;a tlal tkak mq¿jka lshd úoHd{hska fidhdf.k ;sfhkjd'


udkisl .eg¿ fndfydauhs'''

f,dal fi!LH ixúOdkhg wkqj f,dj mqrd orejka iy kj fhdjqka úfha miqjkakka ishhg 20 l muK úúO udkisl wndOj,ska fmf<kjd' jhi wjqreÿ 14 isg orejka ;=<ska tu udkisl .eg¨ Woa§mkh ùug mgka .kakjd' tjeks orejkaf.ka nyq;rh iakdhq ufkda Ñls;ail ;;a;ajhka ksid frda.S jQjka nj f,dal fi!LH ixúOdkh mjikjd ' Èklg úkdä 30 la äðg,a Wmdx. iu. orejd lghq;= lrk úg ks;e;ska u Tyqf.a fud<fha iakdhq fjkia ùulg ,lafjkjd' tl ;ekl fndfyda fõ,d jdäfj,d b£u lshkafka f,v f.dvlg w; jekSula' f.aï j,g weíneys jqK whg kskao yßhg tkafk;a keye' ta jf.au f.aï tlg wjOdkh fhduq jqKdg miafia iuyr whg ? fjkjd" oj,a fjkjd f;afrkafk;a keye' tl me;a;lska jHdhduhla ke;=j lrk f.aï .eys,af,ka isrerg fjkafka msá.=,shla jf.a mqgqjla Wv meh .Kka .; lrkak' wfkla w;ska uki lD;%su wjldYhla ;=< isák ljfrl= fyda iu. hqoaO lrkjd' fuh fi!LH .eg¨ ìysjkakg fyd| f;da;ekakla'


mjqf,a m%Yak jeä fjkjdo@

mjq,la jqKdu tlsfkld flf¾ wjOdkh ;sfhkakg ´k' ixfõ§lu ;sfhkakg ´k' mjq,l tla wfhla fyda f.aï j,g weíneys jqfKd;a ta mqoa.,hd yqol,d fjkjd jf.au mjqf,a wksla whg;a th n,mdkjd' ksrdhdifhkau mjqf,a ne£ïj,ska whska fjkjd' fuh mjq,a wjq,a we;sfjkak jf.au" ÿrÈ. .syska wdrjq,a we;sfjkak;a fya;= fjkjd' f.aïj,g f.dvla ÿrg fhduq fjkafka jhi 30 g wvq msßia' fï fndfyduhla fokd l=ula fyda b,lalhla fjkqfjka bf.k.kakd wh' Èkm;d f.aï tl;a tlal fkdjer§u tl;= fjkak u;la fjkjd' ta;a mdvï jev .ek kï tfyu Wkkaÿjla we;sfjkafka l,d;=rlska' wOHdmkh lshkafka fl<skau úIh yeoEÍuu fkfuhs' f.aï tll i;=frlaf.a m%ydrhla fidhñka meh .Kka kdia;sfjk ld,h lshkafka fmd;la m;la lshjkak" ùäfhdajlska hula bf.k.kak iy w;aoelSï .kak fhdod.kak mq¿jka ld,h' b;ska wOHdmkh ,nk whg jeämqr f.aï .eiSu lshkafka wOHdmkh lshk ;r.hg tÉpr fyd| fohla fkfuhs'


m%udoh miq;eùug fya;=jla'''

uq,ska u fï m%Yakh wms wjfndaO lr .kak ´k' orefjda oÕhs lshkak l,ska foujqmshka ms<sfj, fjkak ´k' iudchg jevodhS orefjl= ìys lsÍu j.lSula f,i is;kak wjYHhs' orejdf.a ksjfia mßirh iduldó jkak foudmshka jeä odhl;ajhla imhkak wjYHhs' wo foudmshka orejkag;a jvd äðg,a WmlrK tlal jeä ld,h .; lsÍug fjfyiqKd u orejka .ek fidhkak fj,djla kE' Tjqkq;a lrkafka ;ukaf.a ufkda f,dalhl ;ksj yqol,dj Ôj;a úula 'fï ksid orejka ksjerÈ uÕg .kak u|la wudrehs' ta i|yd meh lsysmhla wNHdij, ksr; jkak ´k' ta <uhs iu. iqyoj l;d lrkak ´k' l:kh fukau OdrK Yla;sh ÈhqKq lrkak fjk u wNHdi ;sfhkjd' tajd ojiska foflka lrkak nE' wksl foujqmshkaf.a iyNd.S;ajh wksjd¾hfhka ;sfnkak ´k fï iqjm;a lsÍfï wNHdij,§' Tjqka w; úYd, j.lSula ;sfnkjd' b;ska wkd.;fha f,dalh Ndr.kak bkak fï mqxÑ ys;aj,g lsh,d fokafka .y urd.kak kï Tfí orejdf.a bÈß wkd.;h .ek;a Tn ys;kak fudfyd;la'Tn ;j;a mrlal= ù orejdg f.ï .ykak wjia:dj ,nd ÿkafkd;a Tng;a rgg;a  jevodhl  orefjla wysñ ù hkakg mq¿jka'


ffjoH .hdka chj¾Ok"
udkisl fi!LH ks<Odß"
uQ,sl frday," lsßn;af.dv


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv