නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

jix.;h ksud ù jika;h tkjd i;a;hs
n,dfmdfrd;a;= ;nd .kak Ôú;h w;a fkdyßkak'''


ÿIalrhs lshd yer hd hq;=o ðú;h - lgqfmdl=r ism .ksñ fyg u,la jkq mshi
^r;ak Y%S úfÊisxy &


 ðú;fha wfm n,dfmdfrd;a;= isysk ta wdldrhgu bgq jkafka ke; 'is;= foa fkdu fjhs fkdis;= fohla fjhs lshkafka ta ksihs' uq¿ f,dalhu b;du;a flá ld,hla ;=< ;u wKilg k;= lr.ekSug mshú weig fkdfmfkk ffjrihlg yels fõ hehs lsisfjl=;a isysfklska fyda is;=fõ ke;' 21 jk ishjfia Ôj;a jk ñksid fï fudfyd; jk úg mjd fuu jHjik ;;a;ajh ue~mj;ajd .ekSu fjkqfjka Èjd ? fkdn,d lghq;= lrkq ,nhs' tfy;a l=ula fyda jdikdjlg fuys wvqjla olakg ,efnhs' ffjrihg tfrysj igka lsÍug tkak;a fï jkúg uyd mßudKfhka ksIamdokh jk w;r f,dal fi!LH ixúOdkfhao uQ,sl wruqK jkafka l%uj;a jQ jevms<sfj,la Èh;a lrñka yels blaukska fuu ;;a;ajh wju lr.ekSug W;aidy oeÍuhs' tfy;a fujr igka lsÍug isÿj we;af;a b;du;a oreKq i;=rl= iuÕ ùu fuys we;s wjodkïNdjh fo.=K f;.=K lrjkq ,nhs'


fi!LHdrlaIs; l%ufõo wkq.ukh lf<d;a''

fujka ;;a;ajhla yuqfõ ñksidg ;u bÈß ld,jljdkqju fuu ;;a;ajh ksis f,i wjfndaO lr.ksñka fuh l<ukdlrKh lr .ksñka .; lsÍug isÿjk nj ksielh' tneúka fï fjkqfjka iudcfha ish¨ fokdu b;du;au j.lSfuka ;udf.a hq;=lu bgqlr,Su wksjd¾h fõ' bka neyerj lghq;= lr,Sug hdu 

;ukaf.a Ôú;h muKla fkdj ;j;a fndfyda fofkl=f.a Ôú;h urŒh wjodkul fy<Suls' fi!LHdrlaIs; l%ufõohka ms<sn|j kej; kej; isys le|ùï wjYH fkdjk ;rugu miq.sh ld,jljdkqj ;=< § ta ms<sn|j ´kEjg;a jvd oekqj;a lsÍu isÿlr mj;S' fï fudfydf;a wjYH jkafka wka ljrodg;a jvd tajd ksis f,i wkq.ukh lsÍfï wjYH;djhhs'fuys n,mEu ish¨u wxY lrd me;sr mj;S' tkï tÈfkod fõ, imqrd.ekSug jegqmla ,nk mqoa.,hdf.a isg uyd Okj;=ka olajd ñka oeä mSvdjg m;aj rchka wd¾Ól l<uKdlrKh lr .ekSug fkdfhla m%h;ak orñka isà'


Okd;aulj ys;kak'''

tneúka fujka ld,jljdkqjla ;=<§ ish¨u fokd oeä udkisl wd;;Skag f.dÿrej mj;S' ieuodu;a Ôjk ;r.hl fh§ isá ñksiqka fujka jHikhlska oeä f,i mSvdjg m;aj isà' tfy;a fujka wjia:djl udkisl jYfhka Yla;su;a isàu o wksjd¾h fõ' b;du;a wñysß oE isÿjk ld,jljdkq ;=< Okd;aulj is;Su f,ais myiq fohla fkdjk nj wm ieu okakd lreKls' tfy;a ñka .e,ù kj udkhka fiùug kï wm Yla;su;a úh hq;=uh' Tn b;d blaukska l,n,hg m;ajk ixfõ§ wfhl= kï meh 24 mqrdu fndfyda f,i lïmd lrjk mqj;a úldYhkag ld,h fhduqlsÍu ys;lr jkafka ke;' rfÜ f,dalfha kj;u f;dr;=re ;=<ska hdj;ald,Sk lsÍu w;HjYH jk w;r ta fjkqfjka Èkfha tla fõ,djla muKla fhdod .ekSu hï;dla ÿrlg fyda udkisl jYfhka we;sjk mSvkh wvqlr .ekSug yelsjkq we;' È.ska È.gu fï ms<sn|j is;ñka wiqjd§ woyia ;=<ska muKla l,a.; lsÍu ;+<ska ;ukag;a fkdoekSu udkisl frda. lrd <Õdùug isÿjkq we;'


is; ikaiqka lrkakg kï''

 ñka hï;dla ÿrlg ñ§ug is; ikaiqka lsÍfï wNHdihka flfrys hï wjOdkhla fhduql< yels ;uka úiska woykakd jQ wd.ñl lghq;= flfrys fhduqùu Ndjkd wd§ is; ikaiqka lr.ekSfï wNHdihka flfrys fhduqùu ;=<ska isf;a mj;skakdjQ jHdl+, iajNdjh wvqlr .ekSug ukdjQ msájy,la ta ;=<ska iemfhkq we;s nj ksielh' f,dj mqrdu ñksiqka Ndjkd l%u ms<sn|j wjOdkhla fhduq lrkq ,nkafka tys we;s m%;sM,odhS nj ksiduh' th tla wd.ulg muKla iSud fkdjk neúka Èklg wju jYfhka flá fj,djla fyda fï fjkqfjka jehl< yels kï ienE f,iu hï iykhla ,nd.; yels nj Tngo w;aúÈh yels jkq we;'


Yla;su;aj uqyqK ÿkafkd;a''

fï jkúg fndfyda fofkl=f. wdodhï ud¾.o wysñj mj;S' th Tjqkf.a Ôú;j,g úYd, mSvkhla f.k fokakls' tfy;a tu mSvkh ksid f,i l<ukdlrKh lr .ksñka ;u is;=ú,s yd ;d kj udkhka ;=<ska f,dalhg bÈßm;a lsÍug yels jqjfyd;a Tn ch.%dylhl= jkq we;' wjYH jkafka mj;sk ;;a;ajh uq,ska wjfndaO lr .ksñka thg .e<fmk mßÈ kj wdodhï ud¾. ilid .ekSug lghq;= lr,Suhs' WodyrKhla f,i ud¾..; l%u Tiafia ;u oekqu Ndú; lrñka kj oekqu fidhd f.diaa kj ud¾. we;s nj fmfkkq we;' fï ishÆ foa i|yd fmr i|yka lrk ,o ukfia mj;ajd .kakd jQ ksrjq,a Ndjh b;d jeo.;a fõ' ieneúkau ;u Yla;Ska ksid f,i y÷kdf.k Ôú;h tljr w;yer fkdoud fuu ld,jljdkqj miq l<fyd;a bka miqj we;sjk ld,h o iekiSfuka .; lsÍug yelsjkq we;' iEu wiSre wjia:djl jqjo iqNjd§ n,dfmdfrda;= ;nd .ekSu w;HjYH fõ' iEu w÷re j<dl=,la ;=< tla ߧ f¾Ldjla fyda we;s njg misoaO jQ lshukla mj;S' tneúka wmg wjYH kï th y÷kdf.k bka wdf,dalu;a ùug yelsh'


j.lSu bgq lruq'''

ffjrifha kj m%fNao we;s jk úg Bg tfrysj m%;sÔjl T!IO ksmoùug Èjd ? fkdn,d fjfyfik msßila isà' Tjqka lsisÿ úfgl W;aidyh w;afkdyßkafka iuia; f,dal m%cdju ñka ksoyia lr .ekSfï W;=ï wruqKla fmroeß lrf.khs' tneúka wm iEu úgu ;ud ms<sn|j muKla fkdj wfkld ms<sn|j is;d ksjerÈ f,i fuu ld,h ;=< fi!LH mqreÿ ksid f,i wkq.ukh lrñka iudc ÿria:Ndjh ms<sn|j isf;a ;ndf.k lghq;= l<fyd;a kej;;a ksoyfia yqiau .ekSug yels Èkhla wm ieug Wodjkq we;' tneúka fuh tla md¾Yjhlg muKla úi`Èh fkdyels lreKla neúka mqrjeishka f,i ;udf.ka úh hq;= j.lSu ms<sn|j oeä f,i is;d ls%hd lsÍu w;HjYH fõ'


;udf.a hq;=lu bgqlr,Su wksjd¾h fõ' bka neyerj lghq;= lr,Sug hdu ;ukaf.a Ôú;h muKla fkdj ;j;a fndfyda fofkl=f.a Ôú;h urŒh wjodkul fy<Suls


iudc úoHd yd ufkda úoHd lÓldpd¾h
ufkda úoHd WmfoaYl
bf¾Id uOqIdks iurisxy
cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kh


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv