නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

tl ldka;djlg fyda msßñfhl=g jvd weiqre lrkak neomq whg ysf;kafk wehs''@


˜jegfldgq ne| u,l iqj| jg lr .; fkdfya' wdorfha fkdksï iqj| wkka;hg wefoa˜ lsh,d kkaod ud,kShf.a .S;hl ;sfhkjd' újdy jqKd lsh,d wdorfha fl<jrla we;s fjkafka keye' f.dvla whg újdy Ôú;fha ,efnk wdorh ál ojilska WodiSk fjkjd" we;s fjkjd' bka miafi fjk fjk wdor l;dj, fyñysg megf,kjd' uq,a ldf,È jhsn¾" jÜiema" uefiaÊ j,ska wdof¾ mgka .kakjd' ta;a l,a hoaÈ b;ska yïn fj,d l;d lrk uÜgug wdju m%Yak f.dvhs'''
újdyh ðú;fha jeo.;a ikaêia:dkhla''''

újdyh kS;suh yd iudÂh jYfhka jQ jeo.;a iïnkaO;djls' tuÕska Okd;aul fuka u iDKd;aul jQ n,mEï udkisl hymeje;au flfrys we;s lsÍug mq¿jka' idudkHhka tla ldka;djl tla mqreIhl= iuÕ ,sx.sl jYfhka iïnkaO fjkjd ' th iudÂh yd ixialD;sl jYfhka o ms<s.ekSug ,lafjkjd' újdyh ;=< ,sx.sl l%shdj,sh yd ta ;=< tlsfkld flfrys wdorh" f.!rjh" lemùu" fnod yod .ekSu ;sfhkakg ´k'


.;ska ne÷kdg uÈ'''
ys;ska nef|kak''

újdy Âú;fha yeufohla fukau ,sx.sl l%shdj,sh ;=< o i;=g fofokd w;r fn§ hkakg ´k' tla whl=g muKla wd;aud¾:ldó f,i i;=g fidhd wfkld .ek fkdi,ld yeÍu .eg¨ u;= lsÍug" Èlalidohg w; jekSula jeksh'

,sx.sl l%shdj,sh yd neÿKq jeo.;a fohla kï orejka ks¾udKh lsÍuhs' wUq ieñ fofokdg u újdyh ;Dma;su;a" wdiajdoPkl fma%ufhka msß Âú;hla f.kd l< Tjqka fj;ska ks¾udKh jk orejka o Tjqka fofokdg u iïm;la fjkjd' fofokdg u —oreiïm;la— ta uÕska ,efnkjd' tfia fkdù mjq,a Âú;h wjq,a Pd,hla jQ úg" kSri ;s;a; lidhla jQ l< Tjqkg ,efnk orejka o iïm;a fkdj joldrhska fuka oefkkjd' újdy Âú;hla ;=< Bg wdfõ‚l jQ wod< p¾hdjla f.dv kef.kjd' bkamiq ta p¾hdjka Âú; ld,h mqrd u mj;skakd jQ in|;djla f.dv k.d .ekSug fya;=fjkjd' fofokd w;r we;s lr .kakd tlÕ;d" tlÕùï uÕska .eg¨ iy.; m%Yak u.yer .ekSug jeo.;a odhl;ajhla imhkjd' fuys § uQ,sl tlÕùï w;r uQ,Huh lghq;= l<ukdlrKh" kS;suh lghq;=" wfkHdakH reÑl;ajhka iuÕ tl;= ùu" jákdlï iy wNsm%dhka yd tlÕ ùu fuka u hymeje;au i|yd  wdorh" fnodyod .ekSu" úYajdih wdÈh jeo.;a fjkjd''


.eg¨ we;s fjkak fya;= f.dvhs'''

wkshï in|;d we;s jkafka yd we;s lr .kafka .eg¨ iys; újdylhka w;r hs' m%Yakj,ska .yk jQ újdy ixia:dj,hs' ta i|yd n,mdk idOl fndfyda ;sfnkjd' tajd úúO hs' fndfyda úg fïjd udkj yeÕSï yd iïnkaO neúka l,a;nd Wmfoia §ula fyda uÕ fmkaùula o lsÍu ÿIalr hs' tlsfkldf.a yeÕSï"oekSï ta ta mqoa.,hdg wkqj fjkia fjkjd' tfia u ta ta wjia:dj wkqj o ta ye.Sïj, iajNdjh" m%n, fyda ÿn,;dj fjkia' fuys§ iylre fyda iyldßh f.ka ,sx.sl l%shdj,sh i|yd olajk Wkkaÿj wvqùu" m%;spdr m%;sl%shd wvqùu" ye.Sïj, ;Dma;su;aNdjh wvqùu wdorh" fma%uh wvqùu" w¨;a whl= fyda whf.ka w¨;a w;aoelSula ,nd .ekSfï wdYdj" kshñ; jhig fmr tkï ,sx.sl mßK;shg fmr isÿjk újdy" jerÈ fya;=jla ksid újdyh Wod-( ldf.a fyda n,mEu u; ;udf.a leue;a;la ke;sj" wd¾Ól fyda iudP ;;a;ajhka .ek i,ld" ;ud w;ska jrola ùu fyda jrola lr Bg jkaÈ f.ùula f,i újdyhg fhduqùu" w¨;a újdy Âú;hg wkq.; ùug" ta wkqj wjYH fjkia ùï" fjkialï i|yd fkdyelshdj" újdyhg fmr isá mqreÿ Ôú;fha we;eï ydkslr mqreÿj,ska wE;a ùug" tajd w;ayer oud w¨;a f,i is;kakg neß ùu" Âú;fha fjkialulg we;s wleue;a;" ujqmshka njg m;a jQ miq fmrod isá fmïj;=ka" wUqieñhka f,i jQ in|;d w;a yeÍu fyda wvqùu" jhi;a ld,h;a iu. ldhsl fjkia lï" udkisl fjkialï" úfYaIfhka u ia;%s md¾Yajfha ldhsl jYfhka isÿjk wdl¾IŒh nj" yevrej msßySu" mqoa., uQ,sl jákdlï i|yd tlÕ;d ke;sùu" fofokdg u fmdÿ jQ reÑl;ajhka ke;s úu " wd¾Ól wudrelï''''' fï wd§ fndfyda ldrKd fofokd w;r ne¢ï ,sys,a lsÍug;a Èlalidoh ioyd fm<Uùula isÿùug n,mdkjd'


ÿlaúÈfka Tnuhs''''

ñksiqkaf.a ne¢ï ys;a we;=f,a meg¨Kdu iuyr fj,djg tal lrorhla' fudlo Tng tlu mdg à I¾Ü f.dvla ;sfhkfldg fldalo wo wÈkafka lsh,d f;dard .kak wudrehs' ta fjkqfjka fjk u W;aidyhla orkakg fjkjd' b;ska tlu foa iïnkaOfhka f.dvla foaj,a <x fjkfldg Ôú;h f.dvla ixlS¾Khs' ta;a ;ukag f.dvla ;sîu .ek wdvïnrhs' fma%uh lshk ldrKdfj§;a fï jf.auhs' yßhg wjfndaO lr.;af;a ke;akï ðú; f.dvlg .eg¨ we;sfjkjd'' fuu .eg¨j ksid mjq,a ixia:dj ìojeàu" wd¾Ólh my; jeàu "orejkaf.a wOHdmkh lvdlmam,a ùu" kskaod wmydi úÈkakg isÿ ùu" iudc frda. fndaùu" ishÈú ydkslr.ekSu muKlau fkdj ñkSuereï mjd isÿjk wdldrh oel.kakg mq¿jka' ta ;rugu wo iudch ;=< fujeks wkshï in|;d ksid we;s jk m%Yak fl<jrla keye'


i;=áka bkak'''

újdy Âú;h l,a bl=;ajQ ;;a;ajhlg m;a lr.; hq;= keye' ldhsl udkisl jYfhka th ld,h;a iuÕ jhig .sh o ta iuÕ u w¨;a njla o we;s jk nj oelSug mq¿jka fjkak ´k' ia;%Ska yd mqreIhka újdyhg m;a jkafka újdy Âú;h Wmßu i;=áka" ;Dma;sfhka f.jkakg isysk olsñka' isyskh tla md¾Yajhlf.a muKla jQ úg th ienEjla lr.; fkdyels fjkjd' ta wfmalaIs; újdyh ;kslv ýú;hg jvd ñysß" rij;a úkaokSh tlla jkq we;ehs újdydfmalaIlfhda l,amkd lrkjd' ug;a yeuodg u flfkla bkakjd h hk úYajdih yeu újdylhl= ;=<u yeu fmïj;l= fmïj;shl ;=< u ;sfhkakg ´k' .eg¨jla we;s jqjfyd;a Tn fofokd l;d lr úi|d .kak' wdorh lshkafka Ôú;hg iekiSu f.kfok fohla' th mU.d,la lr .ekSu ksid Tng ,efnk fohla keye' ta ksid lsisÿ wdor l;djl f;jekakshl fyda ;=kafjkshl= fjkak tmd' wdorfhka bkak''' Ôúf;a ú`Èkak''


fcHIaG lÓldpd¾h
wreK j,afmd,
ufkdaúoHd yd o¾Ykh wOHhkdxYh
Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv