නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wdorh lrkak''' i;=áka bkak''' Ôú;h ú¢kak l,a yßkak tmd'''




Ôú;fha w¾:h i;=ghs' tys iuia; wruqK ñksia meje;auhs' wm ñh hk ;=reu m%S;su;a Ôú;hla .; fkdlf<d;a Ôú;fha ienE wruqK l=ulao@ Ôú;fha ienE wruqK bgqfõo hkak m%Yakhls' tfukau i;=g Ôú;fha§ b;du;au wfmalaIs; b,lalj,ska tlla' tfiakï wm i;=áka isákafka flfiao@ Wmam;a;sh;a urKh;a w;r f.fjk fï l;dkaorh wmq¾j whqßka ,shkakg kï''


Tn;a /ia lrkjdo'''@

w;yeÍu" ;Kaydj" w,afmaÉplu .ek fudk;rï lSj;a wms jf.a ;=kafjks f,dafla rgj,a we;=f, tAjd kslïu kslka jpk ú;rhs' wfma ñksiaiq wrmßiaiu" kdia;sh" Ôú;h ú£u lshk ldrKd ;=k w,a,f.k bkafka jerÈu jerÈ fldaKhlska' yïnlrkak mgka.kak ojfia b|,u lrkafka b;=re lrk tl' ;ukag f.hla" orejkag f.j,a" orejkaf.a orejkag bvlvï" w,audß" r;a;rx mjqï Tkak ´j miafia fõ.fhka ÿj ÿjd  yïn lrkak fkdld fkdî ÿla ú¢kjd'Bgmiafia yïn lrmq jia;=j mßiaiï lrkak ÿla ú¢kjd' ll=,a Èrmq fïfia" weka| leäÉp mqgqj mjd ÿjg "mq;dg  fokak lsh,d fldfya yß f.dv .y.kakjd' f.org f.ak whsia l%Sï lma tl;a miafia .kak lsh,d fydao,d lnâj, mqfrda.kakjd' ófhda" lerfmd;af;da fnda fjkjd' tA i;a;= ksid f,v fnda fjkjd' f.or bv weysfrkjd' f.j,a wmsßisÿ fjkjd' tA Tlafldgu jvd jevlg ´k jqK fj,djg tAjd fydhd.kak ojia .dkla hkjd' fudlo wrka ;síng ;sífí fldfyo lsh,d u;l keye'


ú|jkak ys;kakj;a tmd'''

nyq;rhla ñksiaiq Ôú;h lsh,d ys;df.k bkafka fN!;sl foaj,aj,g ú;rhs' tA ksid wms wo jeäu mSvkfhka Ôj;a fjk ñksiaiq bkak rgla fj,d bjrhs' fudlo i;=fgka Ôj;a fjk ñksiaiqkaf.a rgdj ´l fkfuhs'wfma ñksiaiq uq¿ Ôúf;au bvï" r;a;rx" ,S nvq jf.a fN!;sl foaj,a fjkqfjka kdia;s lrkfldg i;=áka Ôj;ajk rgj,aj, ñksiaiq f.or bkak idudðlhskaf.a .dkg bkak f.hla yod .kakjd" hkak myiq jdykhla .kakjd" yïn lr,d tA yïnlrk i,a,sj,ska ,iaikg ieye,a¨fjka Ôj;a fjkjd" lkjd fndkjd" ixpdrh lrkjd" iudc fiajh lrkjd" uefrklï Ôúf;a ú¢kjd'


Ôú;h ú¢kak'''

jia;= ishhlg ÿla ishhls" hful=g tl jia;=jlaj;a ke;ao Tyqg tl ÿllaj;a ke;' we;a;gu ta l;dj we;=f<a nyq;r ,dxlslhskaf.a uq¿ Ôúf;au ,sheú,d ;sfhkjd' fudlo fldaá .Kka i,a,s ;síng msgrglg ;shd fld<U rggj;a mh .y,d ke;s uqo,d,s,d jf.au fjdrkaá ke;sj Khg .;a; Ôú; we;=f, remsh,a myl lka yekaola ñ,§ .kak .sh;a fjdrkaá fydhk ñksiaiq;a ´k;rï wms wjg bkakjd' fldÉpr i,a,s ;sín;a ojig n;a msÕka ;=kla ld,d" fldÉpr f,dl= f.hla ;sín;a wä .dkl we|l ksÈhk ñksiaiq fjÉp wms Ôú; ld,h mqrdu fkdokakd fudkjfoda fydhd fydhd msiaiqfjka jf.a ÿjkjd' i;=gq fjkak" Ôúf;a ú¢kak fï yeufoagu l,ska fmdai;a fjkak ´fka lsh,d kS;shla iïu; fj,d keye lsh,d f.dvla ñksiaiq okafk keye' Ôúf;a ri ú¢kak okak ñksiaiq ljodj;a foam<" bvï miafia msiaiqfjka jf.a ÿjkafka keye'


wdorhg wdorh lrkak'''

wdorh;a yßhg ìf|k ùÿrejla jf.hs' wdorh lrkfldg meyeÈ,sj fofokdj fmakjd' tA jf.au ;uhs yßu Yla;su;a' kuq;a ì¢,d .shmq odg tAl yßu ÿ¾j,hs' tA ì÷Kq ;eka wdfh;a ljodj;a tA úÈyg yokak neye' tA ksid Tnj od, .sh wh ;eka ;ekaj,§ Tng tl tl jerÈ mgjd ù" Tng wf.!rj lrd ù" Tng yskd fõù' kuq;a Tn i;=gq fjkak fudlo Tjqka jf.a  Tn;a Tjqkag fndrejla fkdl< tlg' tA foaj,a .ek miq;eú,d ljodj;a thg W;a;r f¾,a ms,S Wäka" t,af,k lUj,ska" mekfvda,a wyqrej,ska fydhkak hkak tmd' fudlo fï f,dafla iEu iqkaor fohlau olsk weia folla fldfya yß ;sfhkjd' iEu i;Hlgu ijkafok foijkla fldfya yß ;sfhkjd' tA jf.au ;uhs wdorh;a' yeu flfkl=gu wdorh ,nkak wdorhg Wreulï lshkak yoj;l=;a flfyau yß ;sfhkjd' tA wdorh Tn fidhdf.k tklka uÕ n,d f.k bkak' Tn wdorh lrk flfkl=g jvd Tng wdorh lrk flfkl=g wdorh lrkak'


i;=áka bkak'''

wdodhfï yeáhg f.hla yodf.k" wjYH;dj, yeáhg l<ukd tl;= lrf.k" ir, úÈyg Ôúf;a ie,iqï lr,d" fyg fjkqjg wo b|,d Ôj;a fjk l,dj bf.k .kak' fya;=jla ke;=j" f;areula ke;=j" f,dafla ;sfhk Tlafldu foaj,a ;ukaf.a lr.kak ÿjk tl kj;a;,d ;sfhk foaj,aj,ska ;Dma;su;a fj,d" wf;a ;sfhk yeáhg Ôúf;a ri ú¢kak mgka .kak' fudlo i;=g" iekiSu ;sfhkafka wia lrkfldg ñila /ia lrkfldg fkfuhs' ys;mq ke;s fj,djl fldaúâ weú;a hx lsõj;a yß uu ,Eia;shs lsh,d lshkak mq¿jka úÈyg Ôúf;a ri ú¢kak mgka.kak' t;fldg Th mSvkh" wiykh" ;ry" l<lsÍu" ffjrh fõ,s,d tA fjkqjg i;=g" iekiSu" wdorh" lreKdj ál ál oefkkak .kshs'


iqodkï fjkak'''

fï f,dalfha yeufoau wks;Hh hs' wms fldÉpr foaj,a /ialr;a yeufoau w;awer,d hkak ojila wmsg tkjd' todg wfka uka orefjda f,dl= lr,d" f.j,a yo," uqKqnqfrda n,, Tlafldu bjrfjklka fmdâvla bkakflda lsh, lshkak neye" bkaklka lr.;a; ál;a ysf;a T;df.k ysia w;skau Tng hkak fjkjd' Ôúf;ag idOdrK fj,d ys;g tlÕj Ôj;a fjk ñksiaiq uefrkak nh fjkak ´fka keye' f,daflg fldfydu jqK;a ;ukaf.a ys;;a tlal Ôj;a fjkak" ys;g tlÕj Ôj;a fjkak't;fldg ´k fj,djl nh ke;=j uefrkak mq¿jka' kslug ys;g ;Ügq lr,d n,kakflda fï fudfydf;a tfyu .ukla hkak jqfKd;a ,Eia;so lsh,d'


iudc úoHd$ ufkda úoHd lÓldpd¾h
l=uqÿ jeoisxy
fÊHIaG mqyqKq lsÍfï ks<OdÍks
cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kh


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv