නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

yxi .S;h o fï .efhkafka''''


.S;uh ri úkaokh ksid wfma ishqï ixfõokhka wjÈ fjkjd muKla fkdj ix.S;h udkisl T!IOhla ;rï m%n, udOHhla neõ y÷kd f.k ;sfnk f,dalhl fujka isÿùï ms<sn|j;a jd¾;djka ;sfí' tfy;a we;eï .S; ksid mqoa.,hkaf.a udkisl;ajh fudk;rï RKd;aul jQjd o h;a Tjqka ishÈú ydks lr .ekSug ;rï nrm;, f,iska n,md ;sfnk njg jd¾;d fõ' tfia kï fï wkaoñka mqoa.,hkaf.a Ôú;hg yxi .S;hla n÷ fï .S; fudkjdo''''@

Cross Road Blues

frdnÜ fcdkaika m%isoaO;ajhg m;aj isáfha Tyqf.a .dhk yelshdj ksihs' ta iuÕ ne÷k fuu isÿùfï i;H wiH;dj flfia fj;;a wmsg fkdfmfkk n,fõ. .ek;a Tyq úuis,su;a jQfha ;ukaf.a .dhk yelshdj jeä ÈhqKq lr .ekSu msKssihs' úúO fCIa;% ;=< lemS fmkSfï wdidj ,;a ;ek§ iEu mqoa.,fhlau úúOdldr lghq;= iuÕ fkd±kSu iïnkaO fjkjd' fndfyda fofkla fuh olskafka wd;au Yla;sh yd wd;au úYajdih fkdue;s isÿùula f,iska jqK;a mqoa.,hkaf.Ñ;a; ika;dkhka wNHka;rfhkau we;sjk fujka lghq;= Tjqkaf.iajdëk;ajfhau tla me;slvla ksid thska Tíng l;d lsÍug whs;shla ;j;a flfkl=g fkdue;'

frdnÜ fcdkaika o fï idudkH is;=ú,sj,ska ñÿfka ke;' wefußldkq cd;sl Tyq 1930 oYlfha§ ;ukaf.a wd;auh hlaIhdg wf,ú l< neõ jd¾;d fõ' tys idmhla f,iska fcdkaika jhi wjqreÿ 27 la jeks ,dnd, jhil§ ñh.sh nj;a jd¾;d fõ' t;ekska fuu isoaêh wjidk jQfha ke;' iqm%isoaO .dhlfhl=f.wNdjfhka miqj fndfyda ÿrg l;dnyg ,la jkafka Tyqf.a .dhk yelshdjka .ek jqK;a fuys§ iudcfha wjOdkh fhduq jQfha fjk;a me;a;lghs' hlaIhd úiska jks lr ;snqfKa frdnÜ fcdkaikag muKla fkdj Tyq úiska .dhkd lrk ,o Cross Road Blues .S;hg;a hlaIhdf.a ne,au ,eî ;sfnk njg ielhla we;s úh'

fï ielh mokï úrys; fkdjqfKa o ke;' Bg fya;=j jQfha fcdkaika hlaIhdf.a idmfhka ñh .sh miqj Tyq úiska .dhkd lrk ,o uq,ska i|yka Cross Road Blues .S;h .dhkd l< yeu fofklau b;d wjdikdjka; isÿùï fjkqfjka uqyqK §uhs' ta fjkqfjka WodyrK;a ke;=jdu fkdfõ' Allman Brothers Lynyrd Skynyrd ix.S; lKavdhfï Ys,amSka lSm fofklau b;d wjdikdjka; f,iska urKhg m;a jqKq w;r ta fjkqfjka mdol miqúmrï .ek wjOdkh fhduq lrk úg fmkS .sfha Tjqkag fuu brKu w;ajQfha Cross Road Blues .S;h .dhkd lsÍfuka wk;=re njhs'

Gloomy Sunday

ta jf.au zz.aÆñ ikafâ ZZ .S;h;a wjdikdfõ ksñ;a;la f,iska ,ehsia;=.; ;j;a .S;hla njg m;aj ;sfnkjd' yxf.aßhdfõ zzfriafida firia Rezső Seress " úiska ix.S; ks¾udKh lrk ,o fuu .S;h rpkd lrkq ,enqfõ Tyqf.a ñ;% zz,diaf,a fÊj¾ ZZ úiskah' fuys f;audj ù ;sfnkafka fmïj;shlf.úryj ms<sn|j jQ mqj;ls' zz .a¨ñ ikafâ Gloomy Sunday hkqfjka ye¢kafjk fuu .S;h Y%jKh lsÍfuka miqj fndfyda fofkla ishÈú kid .ekSfï ;;a;ajhg m;aj we;s ksid miq ld,hl§ fuu .S;h yxf.aßhka iqúihsâ fidaka.a ZZ hkqfjka ye¢kaùug ;rï m%n, úh'

friafida yuqod ks,Odßfhla f,iska fiajh l< w;r hqoaOfha§ Tyqf.a w;la o wysñ úh' wks;a w; o ±ä fia wk;=rg m;a w;r yuqodfjka Ôú;h fírd f.k meñKs Tyq ;ks w;skau mshdfkdaj jdokh lsÍug iuf;la jQfhah' w÷re ;dkdhul yqfol,dj ld,h f.jk friafida fmr ;sia j;djla lshd ;snqfKa fï .S;fha ;sfnk ;kqj uf.a wd;aóh fYdalfha ;ru f,dalhdg lshkq we;ehs hkakhs' ;ud jf.au fõokdfjka ueß ueÍ WmÈk wh fï f,dalfha isák nj ±ka ug jegfykjd hehs jrla i|yka l< friafida wjidkfha§ ji mdkh lsÍfuka ishÈú kid .;af;ah' Tyqf.fmïj;sh o ál ld,hlska ishÈú kid .;a w;r ta wjia:dfõ§ weh w; fuu .S;fha igykla jQ neõ i|yka fõ' fuys wka;¾.;h iy Y%jKfha§ tjka wiqn fyda RKd;aul is;=ú,s cks; fkdl<;a l=uk fyda fya;=jla ksid ishÈú ydks lr .;a mqoa.,hka w;r fï .S;fha igyka ;nd ;sîu isoaêh idOdrKSlrKh lrk wh fmkajd fok lreKla' yxf.aßhdfõ ishÈú ydks lr .ekSï m%;sY;h ld,h;a iuÕ jeäfj;au tfia ishÈú ydkslr.;a mqoa.,hka úiska ;nk ,o igykaj, fuu .S;fha mo fma<s Tjqkaf.a wjidk igyka fj; ;nd ;snqKq nj;a jd¾;d fõ' hful=g ishÈú ydks lr .ekSug idOdrK fya;= wjYH jqK;a fï .S;fhka miqj ishÈú ydks lr .;a fndfyda fofkl=g ishÈú ydks lr .ekSug ;rï idOdrK jQ fya;=ka fkdùh' fuu isoaêfha wmQ¾j;u isoaêh jkafka miq ld,hl§ fuu ix.S;h imhd ÿka zzfriafida firia ZZ o ;udf.a Ôú;h ydks lr .ekSuhs' fndfyda fokdf.a ms<.ekSug wkqj fuu .S;h rpkd l< zz ,diaf,a fÊj¾ ZZ fyda zz friafida firia ZZ f.a mqoa.,sl w;a±lSula fï wkaoug .S;hla f,iska t<s±lajqKq njhs' fuu .S;h 1936 jif¾§ bx.%Sis NdIdfjka .dhkd lrk ,oafoa zz ì,s fyd,sfâ ZZ úiskah' fuu mo fm<;a ishÈú kid .ekSug ;rï udkisl ysia njla f.dvkxjk ,±hs jQ fpdaokdj t,a, jQfhka î'î' iS kd,sldj we;=¿ f,dj mqrd .=jkaúÿ,s kd,sld u.ska Gloomy Sunday. .S;hg jdrK mkjk ,§' 2002 jif¾§ fuu ;yku bj;a úh' ye;a;E kj j;djla Gloomy Sunday  .S;h m%;sks¾udKh úh' 1993 jif¾§S Gloomy Sunday   List Ñ;%mgh fjkqfjkq;a fuu .S;fha ix.S;h fhdod f.k ;snqKs' fuu Ñ;%mgh zz iaàjka iams,an¾.a ZZ úiska rpkd lrk ,§' 199 jif¾ c¾uka yxf.aßhdkq ksIamdokhla fia .efkk Ein Lied von Liebe und Tod’ iskud mgh fjkqfjka Gloomy Sunday .S;fha miqìï l;dj ksñ;s lr f.k we;'

zzuhs fõ ZZ .S;h

ms,smSkfha lefrdls wjkay,aj, .dhkd lrk ,o zzuhs fõ ZZ .S;fhka miq fndfyda lefrdls wjkay,aj, yÈis wk;=re iy ñkSuereï isÿ jqk ksidu uhs õ .S;h;a wjdikdjka; .S; ,ehsia;=jg we;=<;aj we;' zz uhs fõ ZZ .S;h .dhkd lsÍfuka miqj tu wjkayf,a ñkSuereï 6 isg 12 la muK isÿj we;ehs jd¾;d fõ' we;eï mqoa.,hska fjä ;eîïj,g;a ;j;a msßila fjä ;nd >d;kh lsÍug;a ;rï fï .S;fhka idmhla we;s jQ neõ ms<sf.k ;snqKs' ksidu miq ld,hl§ ms,smSkfha lefrdls iudc Yd,djka úiska ;ukaf.a iudc Yd,dfõ fuu .S;h Tjqkaf.a wjkayf,a .dhkd lsÍug ±ka wjir fkdfok ;rug .S;h wjidkdjka; njg jQ úYajdih m%n, ù we;'

wudkd;a w,s f.a .i,a .S;h

zz bíka bkaId ZZ kï mlsia:dkq lúhdf.a zz bkaId Ô W!f:da ZZ kï ldjHh mdol lr f.k Wia;doa wudkd;a w,s úiska .i,a .S;hla .dhkd lrk ,§' 1974 jif¾ fuu .i,a .S;h .dhkd lsÍfuka wk;=rej Wia;oa Ôj;a jqfKa udi lSmhla muKs' 1974 jif¾§ Tyq ñh hkúg jhi wjqreÿ 52 la úh' thska miqj zz bíka bkaId ZZ úiska kej; fuu .S;h rpkd lsÍfuka miq b;du wjikdjka; f,iska bíka bkaIdo urKhg m;a úh' 2007 jif¾§ Wia;doa wudkd;a wudkd;a w,Sf.a mq;a wdidoa wudkd;a w,S yÈis yDohdndOhlska ñh f.dia we;'