නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

,sx.sl Ñ;%mgj,ska olsk fkdfhla bßhõ wUq ieñ Âú;fhaoS w;ayod n,kak tmd


Y%S ,xldfõ fjfik ldka;djkag jvd mqreIhska w;r ,sx.sl .eg¨ iy fydafudak ms<sn| .eg¨ we;sùfï yelshdj jeäh


,xldfõ ;reK msßñ fndfyda úg ldhsl jYfhka ld¾hlaIu fkdjk Ôú; .; lr;s


hful=g ,sx.sl wm%d‚l;ajh we;s jkafka kï bÈß jir lsysmhla ;=< § yDo frda. je<£fï wjodkula


Èhjeähdj ksid isref¾ f,a .ukg we;sjk ndOdj ,sx.sl wm%d‚l;ajhg fya;= fjhs


udkisl mSvkh ksid ,sx.sl wdYdjka wvq fjhs


wUq ieñhka fofokd w;r we;sfjk m%Yakj, § úfYaI{ iydh fkdme;Su o nrm;< ;;a;ajhla''''
wm rfÜ mj;sk Èlalido ùï j,g wl%uj;a ,sx.sl wOHdmkhla fkd ue;s ùu yd ta ksid mek k.skakd jQ ,sx.sl .eg¨ o fya;= fjhs' iudc yd ixialD;sl ;yxÑ fuu ;;a;ajh flfrys n,md we;' ,sx.sl .eg¨ mek ke.Su ;=<ska mjq,l wdorh yd udkisl i;=g ke;s jk w;r wjidkh fofokd tlsfkld fj;ska fjka ùug lghq;= lsÍuhs' ,sx.sl Ôú;h id¾:l ùu mjq,a Ôú;h Yla;su;a lrkafkls'


wkjfndaOh'''

wUq ieñhka fofokd w;r we;sfjk m%Yak j, § úfYaI{ iydh fkd me;Su o nrm;< lreKls' thg fya;= jkafka wkjfndaOhhs' Y%S ,xld ufkda úoHdh;kfha fcHIaG úfYaI{ lms, rKisxy mjikafka ,sx.sl .eg¨ we;sùug n,mdk fndfyda lreKq we;s njhs' ksis ,sx.sl wOHdmkh fkdue;s lu ksid ,sx.sl Ôú;fha § we;sfjk wvqmdvq wjfndaO lr .; fkd yels jk w;r .;dkq.;sl úYajdi o ,sx.sl .eg¨ j,g fya;= jk nj Tyq mjihs' újdy ùfï § ,sx.sl .e<mSug m%uqL;djh fkd§fï jro o Tyq fmkajd fohs'


,xldfõ .eg¨ nyq,hs'''

udkisl mSvkh ksid ,sx.sl wdYdjka wvqùu" wkjfndaOh ksid ,sx.sl mej;=ï tAldldÍ ùfuka ,sx.sl wdl¾IKh ySk ùu wm rg ;=< újdyl mjq,a w;r ,sx.sl .eg¨ nyq, ùug fya;= fjhs' tfia u ixialD;sh wkqj .eyeKqka iy msßñka tlsfkld foi fjkia fldaK j,ska ne,Su o" msßñ whg fuka fkdj .eyeKqkag ,sx.sl úfkdaodiajdoh fkdfydìkd hehs ie,lSu o fya;= f,i Tyq olajhs' tfia u msßñ o fm!reI wdndO iy wvq wOHdmkh ksid ,sx.sl wdiajdoh ;ud fj; muKla r|jd .ksñka ish fmïj;sh" iyldßh fyda ìß| g ndOd lsÍu isÿ lr;s' wvq ;rñka Tjqka ird.S f,i ye| me<| isàug mjd ndOd lrk msßñka jeämqr we;' fofokdf.a wfkHdakH leue;a;lska f;dr j .;dkq.;sl úYajdi j,g bv § lghq;= lsÍu ;=<ska ldka;djka udkisl fõokdjg m;a jk w;r tuÕska wUq ieñ fofokd w;r ,sx.sl lghq;= j,ska Tjqka wdYajdohla fkd ,nk nj o Tyq fmkajd fohs' —ìß|f.a hq;=lu jkafka ieñhd ;Dma;su;a lsÍuhs˜ hk wdl,amh o jerÈ nj ffjoHjrhd jeäÿrg;a mjihs'


úêu;a wOHdmkhlska f;dr w;ayod ne,Sï'''

fkdoekqj;a lu ksid ,sx.sl Ñ;%mg j,ska olsk úúO bßhõ w;ayod ne,Sug hEu ;=<ska o .eg¨ we;s fjhs' tfiau fndfyda jeäysáhka i;=j we;s wúêu;a ,sx.sl oekqu ksid iy ,sx.sl wOHdmkhla fkdue;slu ksid ;u ñ;=rka iy wiNH Ñ;%mg iy udOH ;=<ska ,sx.sl oekSu ,nd .ekSug flfrk W;aidyh o ,sx.sl .eg¨ j,g fya;= fjhs'


ldka;djkaf.a nyq, ,sx.sl .eg¨'''

m<uq ,sx.sl tla ùfï § wúêu;a ,sx.sl wOHdmkh yd jerÈ úYajdi u; isÿjk fhdaks ud¾.fha udxYfmaYs ;oùu ksid ixi¾.h l< fkd yels fjk nj o ffjoHjrhd olajhs' .eyeKq orejka ,sx.sl;ajfhka wdrlaId lsÍug fjr oeÍu;a" ldka;d mdi,a j,g hjñka fndfyda wdrlaId lsÍsu;a jeks lghq;= ksid iy lkHdNdjh hk h,amek .sh ixl,am j, t,an .ekSu ksid o .eyekq orejl= ,sx.sl;ajh wdrlaIdlr .; hq;=h hk yeÕSfuka ñßlS Tjqka tA .ek oeä ìfhlska miqùu jeðksiauia iE§ug fya;= fjhs'


ihsfldf,dðl,a äiamerEkshd'''

úreoaO ,sx.slhd iuÕ tl;= ùfï§ ldka;djkag oefkk fõokdldÍ ;;a;ajh ihsfldf,dðl,a äiamerEkshd kï fjhs' fï ;;a;ajh o ,xldfõ olakg ,efnhs' ldka;djf.a iQodkula we;s fkd ù mQ¾j ,sx.sl W;af;ack l%shdj,ska mßndysrj flfrk iDcq ixi¾.h fuhg fya;= fjhs' mqreIhdg o ldka;djlf.a reÑ wreÑlï wkqj yev .eiSug fkd yels ù we;af;a wdishd;sl rgj, olakg ,efnk ;u ,sx.sl wdYdjka .ek iDcqj mqreI md¾Yajh yd l;d lsÍug ldka;djka olajk ue<s luhs' ;uqkaf.a wjYH;d .ek iajdñmqreIhd yd l;d lsÍug hEfï § Tyq is; ;=< ;ud .ek jerÈ Ñ;%hla wef|a ù foda hk iel idxld u; ksy~ ù orejka yodjvd .ekSu ;=<ska ÿl wu;l lr oeóug fndfyda ldka;dfjda mqreÿj isák nj úfYaI{ u;hhs'


mqreIhskaf.a nyq, ,sx.sl .eg¨'''

Y%S ,xldfõ fjfik ldka;djkag jvd mqreIhska w;r ,sx.sl .eg¨ iy fydafudak ms<sn|j .eg¨ we;sùfï yelshdj jeäh' tfiau msßñkaf.a ireNdjh o wvq h' kd.ÍlrKh iu. we;s ù ;sfnk ld¾h nyq, Ôjk rgdj fuhg fya;= ù ;sfí'


,sx.sl fn,ySk;djh fkdieÕúh hq;=h'''

,xldfõ ;reK msßñ fndfyda úg ldhsl jYfhka ld¾hlaIu fkdjk Ôú; .; lr;s' fï ksid Tjqkaf.a udkisl mSvkh o jeäh' fuu ;;a;ajh hgf;a Tjqkaf.a ,sx.sl fi!LH msßfyhs' tfia u Èhjeähd" wë reêr mSvkh" fldf,iagfrda,a wêl lu wdÈ frda.dndO we;sùu o msßñkaf.a ,sx.sl moaO;sh yd iïnkaO fgiafgdiafgfrdaka fydafudakfha l%shdldÍ;ajh wvmK ùug fya;= fjhs' túg jhig iu.dó frda. ;;a;ajhla jk fufkdfmdaia kï jQ fgiafgdiafgfrdka fydafudak uÜgu wvqùu isÿ fjhs' fuh msßñkaf.a ,sx.sl wm%d‚l;ajh we;s lrjk fi!LHuh ;;a;ajhla jk w;r fujeks fi!LH ;;a;ajhla ldka;djkago wd¾;jyrKh kñka we;sjk w;r fuh msßñ wd¾;jyrKh f,i kï l< yelshs' fï fya;+ka ksid msßñka w;r laI‚l fudapk ;;a;ajh o nyq, jk nj ffjoHjrhd m%ldY lrhs' ,sx.sl W;af;ackhla ,eîu i|yd ldka;djlg lsishï ld,hla wjYH jk w;r laI‚l fudapk ;;a;ajh ksid tjeks ld,hla f.k ish ,sx.sl ld¾h úÑ;%j;a lsÍfï wjia:dj mqreIhd flfrka .s,syS hhs'


fnda fkdfjk frda. ,sx.sl wm%d‚l;ajhg fya;=jla'''

mjq,a úfYaI{ ffjoH Y%Ska ú,;a.uqj i|yka lrk wkaoug Èhjeähdj ksid isref¾ f,a .ukg we;sjk ndOdj ,sx.sl wm%d‚l;ajhg fya;= fjhs' Èhjeähd frda.S ;;a;ajh ksid isref¾ f,a kyr isyska jk w;r túg isref¾ fud<h" weia fol" yDoh jia;=j" jl=.vq" iy ll=,a hk ia:dk myg iemfhk f,a .ukdÕukh wvd, fjhs'

Èhjeähdj ksid isref¾ f,a.ukdÕukhg ndOd t,a,ù ,sx.sl wm%d‚l;ajh we;súh yelsnj weh mjihs' Èhjeähdj ksid isref¾ f,a kyr isyska jk w;r fud<h" weia fol" yDoh jia;=j" jl=.vq iy ll=,a hk ia:dk my fj; f,a .ukd.ukh wvq fjhs' túg ,sxf.akaøsh fj; iemfhk f,a .ukd.ukh o wvq ù m%dKj;a .;sh uo jYfhka wvq ùu flfrys o n,mdk nj weh i|yka krhs'

hful=g ,sx.sl wm%d‚l;ajh we;s jkafka kï bÈß jir lsysmh ;=< § yDo frda.;a je<£fï wjodku o we;s nj weh wjOdrKh lrhs'


ielh'''

,sx.sl wm%d‚l;ajh ksid wUq ieñ hqj<la w;r ielh j¾Okh ùug o bv ;sfnk nj i|yka lrhs' mqreIhd ,sx.sl ld¾hhkays kshe,Sfuka uÕyßk úg ìß| o" ìß| ,sx.sl ld¾hhkaf.ka je<lS isák úg mqreIhd o tlsfkld flfrys iel we;s lr .kakd nj wehf.a u;hhs'


weíneysùu'''

ñksiqka w;r úúO weíneyshka we;' iïndyk uOHia:dk lrd hEu" ,sx.sl Y%ñlhka weiqre lsÍu" ndysr in|;d we;s lr .ekSu" fjk;a ,sx.sl w;ayodne,Sï flfrys keUqre ùu msßñka w;ska isÿjk fujeks weíneys ùï nj ffjoH rKisxy i|yka lrhs' ks,a Ñ;%mg keröug weíneys ùu ;=<ska Tjqka ,sx.sl wdYd u;= ùu i|yd oeä W;af;ackhla wjYH jk ;;a;ajhlg m;a fjhs' túg idudkH ,sx.sl l%shdj,ska neyer merd*S,shd ^ufkda ,sx.sl wl%u;d& jeks ,sx.sl wm.uk ;;a;ajhla Tjqka ;=< u;= fjhs' túg ,sx.sl W;af;ackhla ,nd .ekSu i|yd widudkH foaj,a Ndú; lsÍu fukau u;a øjH Ndú;hg o Tjqka fm<fUhs' ffjoH ks¾foaYhla rys;j ,nd.; yels ,sx.sl W;af;ack ldrl T!IO Y%S ,xldj ;=< nyq,j we;s ksid tAjdg weíneys jk mqoa.,hska o we;s nj ffjoHjrhd jeäÿrg;a m%ldY lrhs' fïjd hful=f.a udkisl fi!LH fukau újdyl ne£u o m¿ÿ lrhs' ;re‚hka ,sx.sl oE m%;slafIam lrñka wd.u oyu flfrys wkjYH f,i ne£u fya;=fjka o ;reKhka weíneys ùï j,g f.dÿre fjhs'
,sx.sl .eg¨jla we;s úg'''

;u fmïj;sh fyda fmïj;dj y÷kd.;a Èk isg ,sx.sl .eg¨jla ;sfí oehs fndfyda fokd fkdoks;s' fuh wi;=gqodhl Ôú;hl wdrïNhhs' ;ry md,kh" B¾IHdj" bjiSu wdÈfha wvqmdvq we;s úg fndfyda fokd l,amkd lrkafka újdyfhka miq tu ;;a;ajh wvqjk njhs' tfia;a ke;akï Bg fya;=j /lshdfõ wd;;sh njhs' tfia;a ke;akï orejka ,enQ miq yßhk njhs' tfy;a wdor iïnkaO;djh ;sìh§ mSvdldÍ yeisÍula olajkafka kï fyda widudkH wdldrhg md,kh lsÍug ierfikafka kï fyda wfkldg B¾IHd lrkafka kï fyda th widudkH ;;ajhla fõ' tA .ek l;d lsÍug ìh úh hq;= ke;s nj;a' th ;uka i;= whs;sjdislula nj;a ffjoHjrhd i|yka lrhs' jydu l< hq;= jkafka tjeks frda. ;;a;ajhla we;s ;u iylre fyda iyldßh ffjoHjrhl= fj;g f.k hEu 'nj i|yka lrk ffjoHjrhd B¾IHd lsÍu wdorfha fldgila fkdjk ÿ¾j, lula nj;a" ,sx.sl B¾IHdj uo jYfhka mej;sh yels kuq;a wfkldg ysßyerhla fkd úh hq;= nj;a" myr §u fyda wkjYH md,kh wdorh jeä lug jk fohla f,ig fkd i,ld yeßh fkd hq;= njg;a th fm!reI wdndOHla fyda udkisl frda.hla jk nj;a ffjoHjrhd i|yka lrhs'


mshjr 4 la'''

fï ksid .;hq;= mshjr 4 la ffjoHjrhd olajhs'

  • fofokd w;r ,sx.sl .eg¨jla we;s nj ms<sf.k" tfiau ,sx.sl;ajh hq. Èúfha hy meje;aug jeo.;a jk ksid úi÷ula imhd .; yels nj wjfndaO lr .; hq;=hs'
  • ;udg ufkda ffjoH WmfoaYk fyda ffjoH m%;sldr ,eîug isÿúh yels nj ms<s.; hq;=hs'
  • wúêu;a m%;sldr l%uj,g fhduq fkdù iqÿiqlï ,;a ffjoH úfYaI{jrhl= yuqúh hq;=hs'
  • WmfoaYkh ;=<ska .eg¨jg úi÷ï fkd,efí kï fya;=j ldh úoHd;aul úh yelshs' mqreI ,sx.sl wl¾uKH;dj iïnkaO .eg¨ j,ska 40] - 60] w;r m%udKhla Ôj úoHd;aul jk w;r tA i|yd m%;sldr o we;' rcfha frday,aj, ufkda ffjoH idhkj, m%;sldr isÿlrkq ,nkafka yqfola nyq, udkisl frda.j,g muKla fkd jk nj o ,sx.sl .eg¨ i|yd p¾hduh m%;sldr" ufkda Ñls;aidj iy wjYH úg T!Iëh m%;sldr tAjdfha we;s nj o jgyd .; hq;=hs'


f;dr;=re ,nd.;a uQ,dY%h
Y%S ,dxlsl hqj< w;r nyq, ,sx.sl .eg¨ iy tAjdg ms<shï
BBC NEWS isxy,