නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

yiankaâf." jhs*af. f*daka tl ks;ru fpla lrk flfklao Tn'''
we;a;gu iuyr whg mjq,a Ôúf;a mqÿu ;rï iqkaorhs' ta jf.au ;j;a whg újdy Ôúf;a l,alÿre ;rï ;s;a;hs' wdh ixifr§j;a fufyu tlla yïnfjkak tmd lsh,d iuyr ìßkaoEjreka" ieñhka foi n,d foia fofjd,a ;sfhkjd'we;eï whg nekaodg miafia ljodj;a f.hska t<shg nyskak ;ykï' ld;a tllaj;a l;d lrkak nE'yÈiaishl § yß tfyu jQfkd;a  ta uq¿ f.oru .sks cd,djla jf.a r;a fj,d rKavq fjkjd' ´ku ,sx.sl;ajh mokï lr.;a iïnkaOhl § B¾YHdhdj lshk foa álla yß.Eú,d ;shkjd lshk tl wms okakjd' we;a;u lshkjd kï újdyhla jf. iïnkaOhl § wdorh ksidu tjeks fohla ùu iajdNdúlhs lsh, Tn ys;kak mq¿jka' kuq;a fï ielh Ôú;h f.k hd fkdyels ;rug Tnj wjq,a lrkjd kï ta .ek oekqj;a fjkak ´fka'


újdydfha moku úYajdihhs'''

hym;a iïnkaO;djhl moku ;uhs úYajdih lshkafk' úYajdih lshk md,u yryd ;uhs Yla;su;a ne£ula fj; .uka lrkak mq¿jka' ´ku iïnkaO;djl § jf.u iajdñhd Nd¾hdj f,i w;sk; f.k wrUk Ôú; .ufk;a wks;a ish¿ ldrKd mokï fjkafk tlsfkld u; mj;sk hym;a úYajdih u;hs' fofofkla újdy fj,d mjq,la jYfhka ne¢,d boaÈ Tjqka fofokd tlsfkld flfrys úYajdijka; ùu wfmalaId lrkjd' fjk;a .eyekq fyda msßñ md¾Yjhla iuÕ wkjYH úÈfya l;d" .uka ìuka" weiqrla mj;ajkjd kï th b;d u jerÈ jevla' kuq;a l;d lrk fndfyda Nd¾hdfjda jf.u iajdñfhda lshkafk idudkH Ôúf;ag ysßyerhla fjk úÈyg fï wksis ielh ÿr hk wjia:djka ;sfnk njhs'


fudllao fï ielh''''

wo jk úg mjq,a Ôú; foord hEug fuu wúYajdih m%Odk jYfhka n,md ;sfnkjd' fma%u in|;d uÕska újdy Èúhg msúiqKq msßia o fuu in`o;d we;s lr f.k isá ld, mrdih we;=<; fookd w;r we;s jQ úYajdikSsh;ajh újdy Èúhg msúiqKq úg o n,mdkq ,nkjd' idudkHfhka wkshï iïnkaO;dj, meg,Su isÿfjkafk l,d;=rlska' kuq;a wod< frda.h we;s flkd ks;r fofõf,a ysf;a mSvkfhka bkafka ;ukaf. iylrejd fjk flfkla iuÕ iïnkaOhla we;s lr .kSú lsh,d' b;ska ffjoH úoHdjg wkqj Tfí mqxÑ ielh Tf;f,da iskafv%dauh olajd j¾Okh jkakg mq¿jka' tys§ ;u iylre fyda iyldßh wúYajdiS njg oeä widudkH úYajdihl t,anf.k isàu isÿ fjkjd' fuu frda.fha § frda.shd ;=<ska fmkakqï lrk tlu frda. ,laIKh;a fuh fjkakg mq¿jka'


frda. ,laIK fudkjdo@

iylrejd fyda iyldßhf. úYajdikSh;ajh ms<sn|j widudkH f,i iellsÍu yd tu ielhka ms<sn|j úYajdifhka lghq;= lsÍu;a wêl f,i ;u iylrejd" iyldßh flfrys B¾IHdfjka miqùu;a fuys m%uqL ,laIKh fjkjd' ;u iyldßh" iyldßh iel lsÍu" Tyqg fyda wehg B¾IHd lsÍu" ksji ;=< jdo újdo" wv onr we;s lr .ekSu m%Odk ,laIKh jqjo fuu frda.Ska ksjiska neyer mßirfha § tkï Tyqf. fyda wehf. rdcldÍ ia:dkfha§ fndfyda úg idudkH Ôú;hla .; lrkjd'

;u iylrejd" iyldßh yg wkshï iïnkaO;djhla we;ehs hk u;fha oeäj t,an isák frda.shd ta ms<sn|j idlaIs fiùug W;aiql fjkjd' iylrejd" iyldßh f.a cx.u ÿrl;k" Èkfmd;a" ,smsf.dkq wdÈh wjqiaid n,d iel we;s ;eka isysfha ;nd .kakjd' tu f;dr;=re u; .egqï we;slr .kakjd' wmjdo" wj,do ke.Su;a fodaIdfrdamKh lsÍu;a iq,N isÿùï njg m;a fjkjd' iylrejd$ ldßhf.a lghq;=j,g ndOd lsÍï Tyqf.a" wehf.a .uka ìuka iSud lsÍu" ÿrl;k weu;=ï .ekSug ndOd lsÍu wd§ ksoyi iSud lsÍï ksr;=rej isÿ fjkjd' wkshï iïnkaO;d ms<sn| kÕk wj,do ksjig muKla iSud fjkafka keye' frda.shdf.a foudmshka" ñ;=re ñ;=ßhka iy fidhqre fidhqßhka yg ;u iylrejd" iyldßhf. wkshï iïnkaO;djhka ms<sn| yeÕ=ïnr úia;r ,ndfokjd' i;H fkdjQj;a fï f;dr;=re úYajdi lsÍug Tjqkao fm<fUk w;r iylrejdg fyda iyldßhg Tjqkaf.ka o fodaIdfrdamK t,a, fjkjd'


iylref. iyldßhf. ,sx.sl yeisÍï ms<sn|j

frda.shdf. wjOdkh oeäjk w;r ta ms<sn| fidhd ne,Sï jeälrkjd' ksÈ hyk ms<sfj,g ilid ta u; hï l=vd i,l=Kla ;nd ksjiska msgjk frda.shd hï fyhlska kej; meñfKk úg m<uq i,l=K fjkia ù ;snqKfyd;a iylre fyda iyldßh iuÕ .egqï we;slr.kakjd' iylrejd$ iyldßhf. hg we÷ï o

frda.shdf.a oeä mÍlaIdjg ,la fjkjd' ;u iylre$ldßh ms<sn|j úuis,af,ka isàu i|yd ;udg ys;j;a lKavdhulg Ndr§u o isÿ fjkjd' iylre$ldßh ms<sn|j muKla fkdj wkshï in|;djh we;ehs is;k ;=kajk md¾Yajh flfrys o fidhd ne,Sug msßia fhdojk wjia:d o mj;skjd' fuu frda.fhka fmf<kakka wêl jYfhka oreKq yeisÍï rgdjla fmkajkjd' neKje§ï" fodaIdfrdamK" myr§ï iy l,d;=rlska isÿjk ñkS ueÍï olajd th úi,a mrdihl úysfokjd' frda.shd ishÈú kid .ekSug fm<fUk wjia:d o úr, fkdfjhs'


fya;= úúOdldrhs''''

Tf;f,da iskafv%dauh fyj;a ,sx.sl B¾IHdj hkq ;u iylre" ldßh ms<sn|j wúYajdi lsÍu tlu frda. ,laIKh f,i oelafjk frda.hla jqj;a fuu frda. ,laIKh ;j;a tla frda. ,laIKhla fia oelsh yels ;j;a frda. lsysmhla fjkjd' ta w;r úYdoh yd Nskafkdakaudoh m%Odk fjkjd'

,dxlsl iudcfha mqreIhka w;r nyq,j fuu frda.hg ,lajkafka u;amekg f,d,a jQjka' u;ameka ksid nyq;rhla msßñ jHdêckl B¾IHdfjka fmf<kjd' ta fya;=j ksidu .Dyia: ysxikho nyq,j isÿ fjkjd' wjidkfha fÄocklu brKug f.dÿre jkafka orejka 'uj iy mshd w;r ksrka;rfhka we;s jk ielh" w~onr orejkaf. udkisl ì|jeàug Rcqju n,mEï t,a, lrkq ,nkjd' tjeks ;;a;ajhka u; orejkag ldxidj" udkisl wd;;sh jeks udkisl mSvd we;s úh yels w;r orejkaf. m%pKavldÍ yeisÍï flf¾o fuu ;;a;ajh fya;= fjkjd' thg wu;rj orejkaf.a wOHdmkh ì| oeóugo ujqmshka ;=< we;s jk wêl ielh" w~onr fya;= fjkjd' Tjqyq YdÍßl yd udkisl joysxidjlg ,lafjkjd'


m%;sldr jeo.;a''''

ielh Tnf.a mjqf,a" orejkaf.a i;=g wysñ lsÍug uQ,sl u lreKhs' tu ksid Tnf.a iylre by; i|yka frda. ,laIK" fmkakqï lrkafk kï ffjoH WmfoaYk fj; fhduq ùu jvd jeo.;a' tys§ Tn m%foaYfha frdayf,a ñ;=re mshig fyda udkisl fi!LHh tallhg frda.Shd heùu hym;a fjkjd'tu ;;a;ajfhka ñ§u g Tyqg fyda wehg mjqf,a wfkl=;a idudðlhkaf.ka ,efnk iydh o b;d jeo.;a nj igyka lrkakg ´k' frda.Shd;a Tyqf.a" wehf.a md¾Yajlre;a iuÕ idlÉPd lsÍu;a" frda.h ksjerÈj y÷kd .ekSu;a w;HjYHhhs' fjk;a udkisl frda. ;;a;ajhka ;sfíoehs oek.ekSu;a" YdÍßl frda.j,ska fmf<kafkaoehs oek .ekSu;a wjYH fjkjd' ishÈú kid .ekSfï wjodku" ñkSueÍug fyda iylre$ldßhg myr§ï ms<sn|j f;dr;=re yd f;jk md¾Yajhlg ydks lsÍï ms<sn|j f;dr;=re fidhd n,kakg ´k' orejka g we;sjk wk;=re yd wjOdku ms<sn| wjOdkfhka isákakg ´k' u;aøjHj,g weíneys ùula fõ kï Bg ksis m%;sldr lrkakg ´k' fofokd iuÕ;a fm!oa.,slj;a idlÉPd lsÍu;a" ffjoH m%;sldr wdrïN lsÍu;a l< hq;=hs' fujeks wjia:djl {d;Ska iy ñ;=rka ygo frda.Shdg m%;sldr lsÍfï§ jeä jev fldgila mejfrkjd'ksjerÈ  f,i blaukska m%;sldr wdrïN lrkjd kï ;jÿrg;a ðú;h úoùug fya;=j ielh  fkdfjkq we;'


ffjoH kSYd m%kdkaÿ
fhdjqka mshi - ñ;=re mshi
uQ,sl frday, - mdkÿr


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv