නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

nqoaO mQcdj ;j flfkl=f.a mßfNdackhg oSu kqiqÿiq o@;=ka f,djla lreKd Èfhka f;ud jod< iïnqÿrcdKka jykafiaf.a my< ùu f,djg u iem t,jkakls' tfia my< jk nqÿjrfhl=f.a .=K jhd ksul< yelafla ;j;a tla nqÿjrfhl=g u muKs' tfiafyhska mD;.ackhskg nqÿ.=K fufkys lrñka nqoaOd,ïNk mS%;sh we;slr .ekSu i`oyd zzkjwryd§ nqÿ.=KZZ y`ÿkajd § ;sfí' fuu nqÿ.=K kjfhka m<uq .=Kh zzwryxZZ .=Kh hs' wryx hkafkys w¾:h zziqÿiqhsZZ hkak h' iqÿiq jkafka l=ulgo@ ish¨ foõ ñksiqkaf.a wdñi yd m%;sm;a;s mQcdjkg h' we;eï fn!oaOhska wdñi mQcdfjka nqÿrcdKka jykafia mqok w;r we;eï fn!oaOhska wdñi yd m%;sm;a;s hk mQcd úê fohdldrfhka u nqÿrcdKka jykafia mqokq ,efí' wdñi mQcdj hkq isõmi mQcdj we;=`M u,a" iqj`o ÿï" myka wd§ mQcdjka h' nqÿrcdKka jykafiaf.a iïnqÿ.=K fufkys lrñka mj;ajkq ,nk fuu wdñi mQcd w;r zziïnqoaO mQcdjgZZ ysñjkafka m%uqLia:dkhls'

is;ska ish whs;sh w;yer nqÿrcdKka jykafiag mQcd lrñ hehs is;d u,la" mykla fyda wdydr mdkhla ms<su jykafia bÈßfha ;nkafka o" tA mQcdj nqÿrÿkag whs;sfõ' ;udf.a whs;sh w;ayer oeuQ miq mQcdj isÿl< mqoa.,hdg tys whs;shla fkdue;' Tyqg whs;s jkafka mQcdj ;=<ska cks; jk mqKH M,h hs' ms<su bÈßfha ;nd nqÿkag mj;ajkakdjQ mQcdjka ueá rEmj,g lEu§ula hehs we;eï wkqjK Y%oaOdjka;hskaf.a woyihs'

nqÿrcdKka jykafia Ôjudk jev isá ld,fh;a" Wkajykafiaf.a mßks¾jdKfhka wk;=rej;a mQcdlrkq ,nk wdydrmdkdÈh fjkila fkdue;sj nqÿrcdKka jykafiag whs;sl< yels neúka" tu mQcdj isÿlrkq ,nk odhl msßig o fkdfjkiaju tu mQcdfõ wdksYxih ,efí' j¾;udkfha mQcdlrkq ,nk mQcdjka nqÿrcqkag fyda nqÿms<su jykafia,dg fyda m%fhdackhla fkdjk nj ljqre;a okakdjQ i;Hhls' kuqÿ m%fhdackj;a ùu fyda fkdùu mQcdlrkakdg mska ,eîug fyda fkd,eîug fyda ,efnk msk wvqùug fyda fya;=jla fkdjkafkah' m%fhdackhla fkdùu ksid mskla fkd,efíh" tfia;a fkdue;skï ,efnk msk wvqfõh hkqfjka woyia m< lrkafka msk hkq l=ulaoehs hkak ms<sn| ksishdldr wjfndaOhla fkdue;s wkqjKhka h' msk jkdys uqo,la f.jd tu uqo,g jákd NdKavhla .kakdla fuka mQcdj mj;ajd nqÿrÿkaf.ka .kq ,nk fohla fkdjkafkah' msk hkq isf;a we;sjk mskdhEuhs'

iïnqoaO mQcdj meje;aùu ms<sno fujeks ñ;Hd u;jdo iudch ;=< mek ke.Su lK.dgqjg lreKls' tfia ñ;Hd u;jdo mek ke.Sug fya;=j jkqfha nqÿmshdKka jykafia flfrys we;s Y%oaOdj ySk ùuhs' iïnqoaO mQcdj meje;aùu yd iïnkaOfhka j¾;udk iudch ;=< mekke.S we;s ñ;Hd woyia w;r tla woyila jkafka" —nqoaO mQcdj mQcdlsÍfuka miqj th ;fjfll=f.a mßfNdackh msKsi Ndú; lsÍu iqÿiq fkdjk mõ jefvk ls%shdjla f,ihs˜' fuu u;h bÈßm;a lrk fndfyda fokd tlS u;h ikd; lsÍu i`oyd ixhq;a; ksldhg wh;a liSNdroajdc iQ;% foaYkdfõ i`oyka isÿùula bÈßm;a flf¾' tkï liSNdroajdc yd nqÿka jykafia w;r isÿjk ixjdofhka miqj liSNdroajdc úiska nqÿkajykafiag lsßn;la mQcdflf¾' tu lsßn; nqÿka jykafia m%;slafIam lrk w;r tu lsßn;g l=ula l< hq;=oehs nuqKd úpd, úg zznuqK ;:d.;hka jykafia fyda ;:d.;hka jykafiaf.a Y%djlhka jykafia kulg úkd fuu lsßn; mßfNdackh lsÍug iqÿiafil= foúhka iys; jQ ureka iys; jQ nUqka iys; jQ ñksiqka iys; jQ fï f,dfjys fkdolsñ' tneúka Tn fuu lsßn; ks,a ;K fkdue;s ìul fyda m%dKSka rys; Èfhys fyda oukakZZ hehs nqÿka jykafia úiska wkqYdikd lrkq ,eîh' nqÿka jykafiaf.a wkqYdikh wkqj nuqKd úiska tu lsßn; m%dKSka rys; Èfhys oeuQ úg zzÑÉÑá" ÑáÑáZZ hk yäka Yío k`.ñka yd;ami ÿï oeóh'

fuu isÿùu yqjdolajñka nqÿrÿkag fjkal< fNdackh fjk;a flfkl=f.a mßfNdack i`oyd kqiqÿiq jk nj fmkajd fohs' kuqÿ fuys meyeÈ,s lr.; hq;= jeo.;a lreKla ;sfí' tkï liSNdroajdchka úiska msßkuk ,o tu lsßn; nqÿka jykafia m%;sfCIam lrk ,oS' —.d:d iÊCOdhkfhka ,o lsßn; ud úiska je<§ug iqÿiq fkdjkafka u h' i¾j{hska jykafia .d:dNs.S; fNdackh m%;slafIam lr;s˜' fufia nqÿrcqka úiska m%;slafIams; fNdackh f,dj lsisfjl=g mßfNdackhg iqÿiq fkdjk neõ Wkajykafia úiska fmkajd ÿka nj b;d meyeÈ,sj wm wjfndaOfldg .; hq;=h' fuu lreK w,ajdf.k nqoaO mQcdj ñksfil=f.a fyda if;l=f.a l=i.sks ksùug mdúÉÑ lsÍu mdmS ls%shdjla f,i w¾: ksrEmKh lsÍu b;d wkqjK l%shdjls'

wm ieoeyeis;a fmrgqj nqÿka jykafiag iïnqoaO mQcdj mj;ajd kshñ; fõ,dj blaujd .sh miq tu mQcdj bj;a lrkq ,efí' nqoaO mQcdj bj;al< miq th kej;;a idudkH wdydr fõ,la njg m;afõ' tu wdydrh l=i.skafkka fmf<k wirK ñksfil=g fyda if;l=g wdydrhla msKsi ,ndoSu mõ jefvk l%shdjla fkdj ienúka u mqKH úmdlhla f.k fok msxluls' kuq;a fuysoS isysm;a l<hq;= jeo.;a lreKla kï" nqoaO mQcdj lEug we;s wdYdfjka hfula nqoaO mQcdj iQodkï flf¾ o" miqj wkqNj lsÍfï wruqKska u nqoaO mQcdj iïmdokh flf¾ o" ;u nvcdßlu ksid nqoaO mQcdj mßfNdackh lrhs o" tajd fkdl< hq;= mdm úmdl f.k fok l%shdldrlïh'

we;eï wjia:dj, oyï myi úo.ekSug úydrhg meñKs mqoa.,hska l=i.skafkka neõ oek.;a úg nqÿka jykafia o m<uqj Tyqg wdydrj,ska ix.%yfldg fojkqj O¾ufhka ix.%y l< isÿùï ;%smsgl idys;Hh ;=< i`oyka fõ' tfiau fidamdl ysñhka uQ,sl fldgf.k nqÿka jykafia f,djg ÿka jákd mKsúvhla kï zziífí i;a;d wdydrÜÀ;sldZZ ish¨ i;a;ajfhda wdydrfhka hefmkafkdah hkakhs' ;jo l=i.skak ;rï n,j;a frda.hla ;j;a fkdue;s neõ o Wkajykafia úiska foaYkd lrk ,oS' fulS nqoaO foaYkdjka ms<sn`o Tnf.a m%{d wei fhduq l<fyd;a iïnqoaO mQcdj mj;ajd wk;=rej tu wdydrh lsisfjl=f.a l=i.sks ksjd .ekSug mß;Hd. lsÍu fld;rï w.kd l%shdjla jkafka o hkak ukdj meyeÈ,sjkq we;' O¾udkQl+,j fuka u m%dfhda.slj fuu lreK ms<snoj kqjK fufyhjd Tn l,amkd lrkafka kï" hïlsis mqoa.,fhl=g fyda i;a;ajfhl=g m%fhdackhg .ekSug iqÿiq fohla" Tjqkag m%fhdackhla .ekSug fkd§ úislr oeóu fld;rï nrm;, jrolao@' th udkqIsl;ajh fkdj wudkqIsl;ajh fkdjkafkao@' hïlsisfjl= nqoaO mQcdj ;jfll=f.a mßfNdackhg kqiqÿiq hehs lshd th bj;a lrk úg jl%dldrfhka tu wdydrh ñysu; isák if;l=f.a wdydrhla fkdjkafkao@ Tn nqoaO mQcdj bj;a l< miq th ksjfia we;s li, n÷kg oukafka hehs is;kak' tu li< n÷fka we;s wdydr hï wjia:djl if;l=f.a wdydrhla fkdjkafkao@ Tn wialrkq ,nk nqoaO mQcdj li< n`ÿklg fkdoud fmd<fjys j<la ydrd tu j<g oud jid oukjd hehs is;kak' Tn úiska fmd<j u; j<,kq ,enQ tu wdydrh fmd<fjys Ôj;a jk Ôúfhl=g wdydrhla fkdjkafka o@' fuu lreKq b;d kqjKska úuid neÆ úg h:d¾:h Tng mila jkq fkdwkqudkh'

fn!oaO iudcfha we;eï msßia wêl Y%oaOdfjka muKlau lghq;= lrk whqre oel.; yelsh' kuq;a Y%oaOdj yd m%{dj iu uÜgfï mj;ajd .ekSu ;=< lrk mskalu fõjd l=i,h fõjd jvd;a w¾:odhS f,i isÿl< yelsh' nqÿrcdKka jykafia foaYkd lrkq ,enqfha zzfÉ;kdyx ysCLfõ lïux jodñZZ uyfKks" uu fÉ;kdj l¾uh f,i jodrkq ,nk njhs' tA wkqj Tn iïnqÿ .=K fufkys lrñka ieoeyeis;a Wmojd f.ke nqoaO mQcdj iQodkï fldg nqoaO f.!rjfhka tu mQcdj meje;aùu ;=<ska Bg wkqrEm úmdlh Tng ks;e;ska u ysñjkafkah' nqoaO mQcdj bj;a lsÍfuka miq tu wdydrh flfrys ljr wdldrfha ms<sme§ula o lrkq ,nkafka" th lsisfia;a nqÿrÿkag wf.!rjh msKsi fya;= fkdjkafka u h' tA ;=<ska Tng mjla" wl=i,hla o isÿ fkdjkafka u h' iïnqoaO mQcdj mj;ajd w.% jQ úmdlhla /ia lr.;a Tn iïnqoaO mQcdfjka wk;=rej tu wdydrh ;=<ska u ;j ;j;a mqKH M,hla /ialr .kafkao@ keoao@ hkak Tng u NdrjQjls' ;u ;u keK muKska oek lghq;= lsrSu fuys§ b;d jeo.;a neõ fu;a is;a fmrgqj Tng isysm;a lrñ'


f.!rj Ydia;%fõoS rdclSh mKaä; ;s%msgl úYdro
mQcH fndame;af;a
fidaudkkao ysñ


Oïñl fyajdjiï