නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

f.or w.ysÕlï ksidu riaidjg .sh u,s;ag wka;sug w;a folu wysñfj,d
w;a fol ysrfj,d u,s;a lE .yoaÈ;a hka;%h l%shd úrys; fkdlrk ;rï kreu ys;la Tjqkag ;sì,'''


lemqKq w;a folg jkaos f.jkak re' 5"000 la wdh;kfhka f.org tj,


Ôj;a fjkak ;d;a;g iúhla fjkak riaidjla fydhdf.k .sh wjqreÿ 18 mqxÑ fld,a,f. w;a folu ueIska tfla ysrfj,d'''


wk;=r ksid frday,a .; l< u,s;a f.k .sh ;%sfrdao r:fha .dia;=j f.jkak;a remsh,a 1"000 la mäfhka lmdf.k


u,s;a m%d¾:k lshkafka ;ju;a mdi,a wOHdmkh ,eìh hq;= jhfia miqfjk orefjla' tA jqK;a mj;sk Covid  jix.; ;;ajh yuqfõ ;u mjq, m;aj we;s wd¾Ól wmyiq;djhkaf.ka f.dv .kak ys;df.k ;uhs ;ju;a 18 fjks jk úfha miqjk fï orejd fmdä riaidjla fydhdf.k hkafk'


u,s;a WmÈkafka wd¾Ólh w;ska iúu;a mjq,l kï fkfuhs' tA yskaou Ôj;aùfï wNsfhda.hg Tyqg uqyqK fokakg fjkjd' ld,hla mqrd rg jidf.k meje;s jix.; ;;a;ajh yuqfõ Ôj;aùfï igkg Wr fok mshdg hka;ñka fyda iyhla fjkak ysys;df.k ;uhs Tyq fï úÈhg /lshdjla fidhdf.k hkafk'


tA fndal=kaor m%foaYfha ;sfhk ldâfndaâ yd fmd,s;Ska yok lïmekshla' yenehs b;ska fu;k jev lrk mqoa.,hka ueIskaj, jev l<;a tA whg tA ms<sn|j ksis mqyqKqjla ,nd§fï jevms<sfj<la l%shd;aul fjkafk keye' u,s;a jqK;a fï foaj,a bf.k f.k ;sfhkafka wfkla wh lrk Èyd n,df.k b|,' tA;a tA jf.a ;j;a flfkla lrk Èyd n,df.k bf.k .ekSfï wjodku u,s;ag isÿjqKq yÈis wk;=rla tlal oel.kakg ,enqKd'


fjkodg iqmqreÿ ldâfndaâ fmd,s;Ska lmk ueIsu l%shd lrjk mqoa.,hd Covid wdidok ;;a;ajh ksid jevg wdfj keye' tA fjkqjg fhdod .kafka ksis mqyqKqjla fkdue;s tu wdh;kfhau fiajh lrmq ;j;a mqoa.,fhla' Tyq ld,hla wdh;kfha wdrlaIl wxYfha fiajh l< wfhla' u,s;a lf<a Machine tfla jev lrk flkdg iydhùu' tA fj,dfõ ueIsfuka lmk ldâfndaâ len,s whska lrkafka u,s;a' wfkla mqoa.,hd ;uhs w¨;a fndaâ tlla od,d iaúÉ tl Tka lrkafk'


miq.sh iema;eïn¾ ku fjksod ;uhs fï yÈis wk;=r isoaO fjkafka' oj,ag lEu ld,d ál fj,djla .shdg miafi iqmjhsi¾ weú;a lshkjd Covid u¾ok tkakf;a fojeks ud;%dj ,nd fkd.;a whg ,ndf.k tkak lsh,d' tA wkqj u,s;a hkj tkak; .kak'


tkak; wrf.k wdj u,s;a weÕg oekqK wmyiqj;a tlal álla fj,d jdäfj,d bkakjd' tA fj,dfj ueIska tfla jev lrmq mqoa.,hd Tyqg álla iefrka jf.a l;d lrkjd' weÕg wudre oekqk;a u,s;a ueIska tl <Õg hkjd' m<fjks fndaâ tl ueIska tlg od,d iaúÉ tl Tka lr,d lmkjd' tA lmmq lE,a, jefgkafka ueIska tl wiaig' u,s;a tAl .kak kefjkjd' tA fj,dfj ueIska tl l%shd lrk mqoa.,hd w¨;a fndaâ tlla od,d iaúÉ tl Tka lrkjd' u,s;aj ueIska tl me;a;g weo,d .kakjd' Tyq wudrefjka bka .e,fjkak oÕ,kfldg Tyqj me;a;lg úis fj,d w; ueIska tfla ysrfjkjd' Tyq yhsfhka lE .ykjd'


tfy;a ueIska tl l%shd l< mqoa.,hd ksfid,aufka n,df.k bkakjd' wehs tfyu jqfKa lsh,d u,s;aj;a fjk ljqrej;a okafka keye' tAl okafk Tyqu ;uhs' wms ljqre jqK;a ldg yß wk;=rla fjkak hkjd kï wod, hka;%h l%shd;aul l< iaúÉ tl ´*a lrkjd' tjeks foaj,a wms ys;,d lrkafka kE' wjia:djg wkqj bfíu wms w;ska tAl isoaO fjkjd' tA;a fï mqoa.,hd lsisu fohla fkdlr weia folhs lghs werf.k n,df.k bkakjd' ueIsu we;=,g .sh w; .,j .kak nerej u,s;a Tyqf.a wks;a w;;a odkjd' wka;sug Tyqf. w;afolu ueIska tlg wyqfjkjd' tA ms<sn|j u,s;a fukak fufyu lshkjd'


˜tA ukqiaih uf.a w;a folu leä,d hklï n,df.k ysáhd' w;a folu ysß jegqKd' or fldagq lefvkj jf.a weg fldagq ál levqKd' tl w;la ueIska tfla nd¾ tlg;a wyqjqKd' ux tÉpr lE.yoa§ uf.a w;a folu leä,d hklï tA ukqiaih iqúÉ tl ´*a lf¾ keye'˜


ñysmsg Ôj;a fjk lsisu ukqiaifhl=g lrkak mq¿jka fohlao@ ;ju;a ;dreKHg mdr fydhk fï orejd tA jf.a fõokdjlska lE .ykfldg tA ;rï l=ßre úÈhg fkdoelald jf.a n,df.k bkak mq¨jka ldgo@ fudllao fu;k isoaO jqfKa@ ueIska tfla l%shdlre isoaêfhka l,n, jqKdo@ tfyu;a ke;akï Tyqg u,s;a tlal fudk hï fyda ;ryjla m,s.ekSula ;snqKo@ fï lsisjlg W;a;r kE'


fldfyduyß ;ukaf. oE; .,jd .;a;= fï orejd wfka ug Woõ lrkak lsh lshd lE.yf.k Èõjd' yefudau lg werf.k n,df.k bkakjd' Tyqf.a Woõjg tkak ;rï Tjqkag Yla;shla ;snqfK keoao@ tfyu;a ke;akï ukqiailu tA ;rugu nd,aÿ fj,do@ ueIsu we;=f<;a f,a' Tyq ÿjf.k .sh mdfr;a f,a' fï wdh;kfh Tyqf.a hd¿fjla ysáhd' Tyq ú;rhs u,s;af. msysgg wdfj' .nvdfõ ysgmq flfkla ;=jd, jqKq w;a fol frÈ lE,a,lska ;og T;kjd' tfyu lr,d ;%sú,a tlla wrf.k u,s;af. hd¿j;a tlal l¿fndaú, frday,g hkjd' tA fj,dfj ffjoHjreka fodia k.kafk whsia tllj;a ;ndf.k wdjd kï lems, fjkajqK w; h:d ;;a;ajhg m;a l< yels nj lshñka' tA wkqj uQ,sl m%;sldr ,nd§fuka wk;=rej jeä ÿr m%;sldr i|yd fld<U cd;sl frday,g udre lr tjkjd'


wo jk úg i;s .Kkdjla frdayf,a miqjQ u,s;a ksfjig weúÈka' tA ld,h ;=< Tyqf. oE; h:d ;;a;ajhg m;a lr, fokak ffjoHjreka f.dvla W;aidy .kakjd' tA jqK;a tla w;la fírd .kak neß fjkjd' wfkla w; jqK;a ;ju;a kshudldrfhka iqjm;afj,d keye' we;a;gu ják ;reK Ôú;hla' iq¿ fudfyd;lska isÿ jqfKa ys;d.kak neß fÄojdplhla'


fu;ek§ isÿjqKq yÈis wk;=r .ek fkfjhs wfma wjOdkhg ,la úh hq;= fjkafk' wk;=re lshk foaj,a ´ku fj,djl isoaO fjkak mq¿jka' tA;a tA wk;=r fjk wjia:dfj u,s;a fiajh lrmq wdh;kfha wh Tyq ms<sn|j fldf;la ÿrg fidhd ne¨jdo lshk ldrKdj .ek wmg l;d lrkaku fjkjd' tA wjia:dfj Tyqj frday,g /f.k hdug fyda Tyqg wjYH uQ,sl m%:udOdrhka fyda ,nd §ug wdh;kfha j.lsj hq;a;ka lsisjl=;a lghq;= lr keye' frday,a .;j m%;sldr ,nk uq,a ld,fha Tyqf. ujqmshkag remsh,a 5"000 la ,nd § ;sfnkjd' we;a;gu tA wdh;khg ñksia Ôú;hl jákdlu fj,d ;sfhkafk remsh,a mkaoyila muKhs' u,s;ag isÿj we;s widOdrKh fl;rï o lsh,d thskau Tng jgyd .kak mq¿jkafk'


wms ys;uqfld fï fj,dfj wdh;khg Tyqg idOdrKhla lrkak yelshdjla keye lsh,d' yenehs tA whg ÿrl:k weu;=ulska fï orejf. ÿl iem fidhd n,kak neß lula keye fkao@ frdayf,ka f.or wd miqj u,s;a wdh;kfha mä ojfi wdh;khg hkjd' tA ;ukaf. mäm; ,nd.kak' u,s;a fï wdh;kfha jevg tkafk 17"500 l mählg' bka remsh,a 1"000 la u,s;aj frday,g /f.k .sh ;%sfrdao r:hg §u i|yd lmdf.k' Tyqf. w;g fokafk remsh,a 16"500 l uqo,la' fudk;rï l=ßre yoj;a we;s md,lhka fjfik wdh;khla o lshk tl tA isÿùfuka fyd|gu meyeÈ,s fjkjd'


fï fj,dfj ñksi;a lfï kdufhka wmg b,a,kak ;sfhkafk fï orejg w;la ,nd Èh yels wdh;khla fyda mqoa.,fhla isákj kï tA ñksia lfï oE; È.= lrkak lsh,d' fudlo wjqreÿ 18 la lshkafk tA orejd Ôúf;a mgka .;a;d ú;rhs' tA ysf;a ySk fldÉpr msß,d ;sfhkak weoao@ tA ySkj,g mdg wrf.k tkak ;uhs wïud ;d;a;g nrla fkdù Ôj;a fjkak mqxÑ /lshdjla fyda fydhdf.k hkak we;af;' tA;a tys wjidkh jqfKa wo Tyq we|la u; ys|f.k oEiska .,k l÷,e,s msi .kakj;a w;la fkdue;sj ÿla fida iqiqï ueÈka Ôúf;a fydhkakg isÿ jqKq tlhs' fï orejg idOdrKhla bgq lr fokak iuyr fj,djg kS;sh wfmdfydi;a fjkak mq¿jka' tA jeä jYfhka n,j;=ka <Õ kS;sh kefjk ksid' tA;a ñksia isf;a ÿl y÷kk Tn wm tlg tl;= jqfKd;a tA orejf. ySk f,dafl yenEjla njg m;a lrkak mq¿jka' fï 076 4731611 ÿrl;kh Tiafia l;d lrkak u,s;ag' Tfí iyfhda.h Tyqg ,nd fokak' fudlo wms fï f,daflg tkfldg wrf.k tk foal=;a kE' hkfldg wrf.k hk foal=;a keye' wmg b;sß fjkafk wm úiska lr.;a;= fyd| iy krl ú;ruhs'


;udrd m;srK