නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

.eyeksh jdikdjka; jkafka ux., Èkh od w`Èk we÷u u; fkdj w; .kakd msßñhd u;hs'''
;d;a;d flfkla ÿfjlag fok wdorh fifkyi" /ljrKh wehg uyfurla jf.a' b;ska ta ,enqKq wdorh fifkyi ;uka wdof¾ lrk flkdf.kq;a ,efnhs lsh,d weh n,dfmdfrd;a;= fjkjd'


f.dvla wh fï Ôú;fha ;uka wdi lrk foaj,a fidhkjd'yenehs ta fydhk yefudagu ;uka wdi lrk foaj,a ,efnkafk keye' fldfydu jqK;a fï Ôú;h yß mqÿudldrhs' úúOdldr ñksiqka fï Ôú;h ;=< uqK .efykjd' úfgl wms Tjqkag wdorh lrkjd' mßiaiï lrkjd' ;ukaf.a lr .kak W;aidy lrkjd' úYajdih;a" jdikdj;a" yi/,a,;a tl;= ù hk .uka u`. újdyhlska fl<jr fjkjd' kuq;a Ôú;h wjika yqiau fy<k ;=re ;uka ch.%yKh l< wdorh iuÕ fkdfjkiaj /£ isákafk fndfydu ál fokhs'


lvjiï luu uÈ '''

we;a;gu ldka;dj leu;shs ;ukag yeu w;skau .e<fmk msßñfhla wehf.a cSjk iylre fjkjg' ldka;djla msßñfhlag leu;s fjkak n,mdk tlu fya;=j Tyqf. lvjiïluj;a fm!reIhj;a ,iaikj;a fkdfjhs' Tjqka Tn ;=<ska oelSug leu;s ,iaikg tyd .sh Tn fkdys;k fndfyda foaj,a ;sfhkjd' fï foaj,a .ek fyd`o wjfndaOhla ;sfhk msßñfhlag  mq¿jka yeuodu ;ukaf.a ldka;djf.a ys; Èkd.;a; msßñfhla njg m;a fjkak'


wdrlaIdldÍ wdorh '''

;d;a;d flfkla ÿfjlag fok wdorh fifkyi" /ljrKh wehg uyfurla jf.a' b;ska ta ,enqKq wdorh fifkyi ;uka wdof¾ lrk flkdf.kq;a ,efnhs lsh,d weh n,dfmdfrd;a;= fjkjd' ;d;a;d jf.a wehf.a ysi wdorfhka w;.d,d Wl=f,a ;shdf.k" wehf.a ÿl iem .ek ys;k" wikSmhla yeÿku ;d;a;d flfkla jf.a l,n, fj,d <Õska b|f.k fnfy;a fya;a lr,d wdofrka n,d.kakjd kï" ta jf. msßñ flfklag ldka;dj f.dvla wdof¾ lrkjd'


ðú;fha fyjke,a, fjkak'''

yefudagu ;ukaf. ðú;fha úfYaI jQ isysk ;sfnkjd' Tfí iylßhf.a Ôú;fh;a wehgu úfYaI jQ isysk we;s' fndfyda úg wks;a md¾Yajh isÿ lrkafka ;ukaf. iylref. isysk úys¿jg ,la lsÍuhs' Ôú;hg iómu wfhl= ;ukaf.a isyskj,g yskd fjkfldg ys;g oefkkafka úYd, l,lsÍula' Tn l< hq;= jkafKa wfkldj ySk Èkkakg wfkldj ffO¾hu;a lsÍuhs' Tyq fyda weh ;ukaf. isyskh fjkqfjka lem jk úg fyjke,a, fuka <Õ isáñka Wmldr lrkak'


fkd lshk foa f;areï .;af;d;a''

ldka;djka jk fndfyda ixfõ§ msßila ùu ksid ;uka fkd lshk foa f;areï .kakd msßñfhl=g ldka;dj fndfyda leu;shs' yenehs fï .;s.=K ;sfhk msßñ flfklag f,dafla fldfya jqK;a ldka;djka w;f¾ fyd| b,a¨ula ;sfhkjd' tfyu flfkla ,efnk ldka;dj f.dvla jdikdjka;hs lsh,d ;uhs Tjqka ys;kafk' b;ska weh fkdlshk foa f;areï .kakg kï wehj wjfndaO lr .ekSu jeo.;a fjkjd'


mqxÑ mqxÑ mqÿu lsÍu jákjd'''

iylßhf. WmkaÈkh" újdy ixj;air Èkh" Tn fofokd uq,skau uqK .eiqKq Èkh Tn u;l ;shdf.k b¢hs lsh,d Tfí wfkla md¾Yajh n,dfmdfrd;a;= fjkjd' kuq;a weh ta nj Tng lshkak tkafk keye' Tn th wu;l lf<d;a ÿla fjkjd' Tfnka n,dfmdfrd;a;= fjkafk mqxÑ iqN me;=ula ú;rhs' ta;a Tng mq¿jka kï ta Èkh u;l ;ndf.k b|,d wehg ;E.a.la §,d wehj mqÿuhg m;a lrkak" tal Tn fofokdf.a id¾:l;ajhg jeo.;a fjkjd' fudlo" ñksiaiq yß wdihs i;=gq ysf;k mqÿu lsÍï j,g' wfkld i;=gq lrkak  kï f,dl= f,dl= foaj,a lrkak ´ku keye' ta mqÿu lsÍu iuyr úg  fkdys;k fj,djl wdofrhs lsh,d hjk mQxÑ uefiaÊ tlla" flda,a tlla fjkak;a mq¿jka'ta jf.au  wdi lrk ;eklg fkdlshd tlalka hkak;a mq¿jka'wdi lrk lEula wrka fokak" Tn w;skau lEula yo,d fokak;a mq¿jka' Tn ys;=fõ ke;s jqKdg fï yeufohlskau iylreg f,dl= i;=gla oefkkjd'fï ksid u,la jf.a isks÷ wdof¾lg .,la jf.a ;o ys;la jqK;a fjkia lrkak mq¿jka'


úYajdih ;sífnd;a'''

úYajdih lshkafk fofofkla w;f¾ ;sfnk uQ,slu jákdlula' ta ksid ldka;dj ;ukaf. leue;a; olajk msßñhd i;=j ta .=Kdx.h ;sfnkjo lsh,d fndfydu ie,ls,af,ka n,kjd' ta jf.au ;ukaf. jer§ï ksjerÈ lrk" yßuÕ fmkajkak Woõ lrk ud¾f.damfoaYlfhla jf.a lghq;= lrk msßñkag ldka;djka fndfydu leue;shs' wdorh yßhg ìf|k ùÿrejla jf.' wdof¾ lrkfldg f.dvdla Yla;su;a' meyeÈ,sj u tlsfkldg fmakjd' ta;a wdof¾ ì÷ku ys; ÿ¾j,hs'ì÷Kq ùÿrej jf. ta wdof¾ ;snqKq úÈyg h<s yokak neye'


i;=g jeo.;a''

ks;r ;ukaj i;=gq lrk" Tyqf. i;=g fnod.kak flfkla jf.au i;=g ú¢kak okak flfkla kï tal fyd| .=Kdx.hla úÈyg ldka;djka i,lkjd'wms yefudau leu;s i;=áka bkak' b;ska ;uka wdof¾ lrk flkd ks;ru i;=áka bkak flfkla kï ;ukaj;a fmdä yß folska i;=gq lrkjd kï ta jf. .=Kdx.j,g ldka;djka f.dvla leu;s' Thd,d fokakd fjkqfjka Thd,g fj,djla ;sfhkak ´fka'Thd Thdf. jev yß thd thdf.a jevj, u yß oji u t,a,s,d bkakjd kï wfkla md¾Yajhg tmd fjkjd't;fldg thdf. ys;g oefkkak .kakjd th;a tlal ðj;a fjkafk lsisu yeÕSula oekSula ke;s m%dKhla lsh,d'wkak t;k§ ;uhs tmd ùu isoaO fjkafka' fndfyda wh ;u ksjiska wE;aj isàug fya;=j jkafk ksjfia .; lrk fudfyd; wiqkaorj ys;g oekSuhs' fyd| in|;djhlg tlsfkldf. ksoyi f.dvla jeo.;a' b;ska fofokd tlaj isák fudfyd; rKavq onr iy ueisú,s j,ska msreKq wiqkaor fudfyd;la njg yrjd fkd.kakg fofokd u j. n,d .kak'b;ska yoj;g oefkkak wdorh lf<d;a ldka;dj leu;su msßñhd fjkak Tng mq¿jka'iudc úoHdj yd ufkda úoHd lÓldpd¾h $ ufkda úoHd WmfoaYl
bf¾Id uOqIdks iurisxy
cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kh


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv