නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

f.or§ fldïfmdaiaÜ youq
j¾;udkfha mj;sk wd¾Ól rgdj yuqfõ Tfí ksjfia bv we;s ;ekl l=vd f.j;a;la mj;ajdf.k hd yels kï th jvd;a iqÿiqhs' ta flfia kuq;a ksjil rïfm" lrmsxpd" jf.au fld< t<j¿jla jjd .; yels kï fl;rï w.fkao@

fndfyda .Dykshka ksrka;rfhkau mjikafka ;ukag j.d lrkakg bvlvla ke;s njhs'tfy;a Tfí ksjfia we;s mqxÑ bvlv m%fhdackhg f.k n÷kl fyda Tn leu;s wdldrfhka fndaxÉ" uElr,a" îÜ rEÜ" f.dajd"wuq ñßia wd§ ´kEu t<j¿jla j.d lr.; yels w;r ta i|yd fldïfmdaiaÜ fmdfydr Ndú; lsÍu ;=<ska Tn' .;a ksjishkaf.;a fi!LH wdrlaIdj ms<sn|j jeä j.lSula orkakg yelshs'


jeä bvlvla ´kE kE

f.j;= j.djg ke;skï n÷ka.; j.djl§ Tng úYd, bvlvla wjYH fkdjkakd fiau úYd, fmdfydr f;d.hla o wjYH fkdfõ' ta ksid Tng l=vd f.j;a;lg .e,fmk wdldrhg fldïfmdaiaÜ idod.kakd ms<sfj, wo wm idlÉPd lrkakg is;=jd'

fldïfmdaiaÜ úúO l%uhg" úúO m%udKhka o ilia l< yelshs'tys§ j, l%uh fukau ner,a l%uho jegudr jeks oE Wmfhda.S fldgf.k fldgq lr ilid.;a ia:dkhl o fldïfmdaiaÜ ms<sfh, lr.; yelshs'


uqo,a wjYH kE

fujka ir, l%uhla wkq.ukh lrñka fldïfmdaiaÜ idod .ekSug jeä uqo,la jehjkafka keye'

úfYaIfhkau l=vd m%udKhl f.j;= j.djla lrkakg Tn is;kafk kï Tn ksjfika bj;,k wmøjH Wmfhda.S fldgf.k fldïfmdaiaÜ fmdfydr idod .ekSu m%udKj;afjhs'

fuys§ Tng myiq l%u folla wm bÈßm;a lrk w;r Tng myiq l%uh Tn wkq.ukh lrkak'

  • ysia iy,a nE.hla
  • tla l%uhl§ Tn ksjig iy,af.k tk iy,a lsf,da 5"10 "25 melÜ ysia jQúg tajd Wmfhd.s lr .; yelshs'


fojk l%ufha§ Tng bj; ,k ner,a tlla Wmfhda.S fldg.; yelshs' fï ioyd iqÿiq ner,hla fj<o fmdf<ka o ñ,§ .; yelshs'

fï wjia:d fofla§u Tng uq¿;ekaf.hska bj;a ,k wmøjH Wmfhda.S lr .; yelshs'

fuys§ Tn ie,ls,su;a úh hq;= lreKq lsysmhla fjhs'

tkï Tn f;dard.;a u,a, fï wdldrhg ilid .kak' tkï u,af,ys wäfh fofldKa w,a,d ,kqjlska neo .kak'

bkamiqj u;=msg mia ;Ügqjla oud u,a, rjqï wdldrhg ilid .kak'

wk;=rej uq¿;ekaf.hska bj;,k ^uia"ud¿ fydaok ,o j;=r" uiaud¿j,ska bj;a ,k fldgia" fmd,a l=vq& yer Ækq fmd;=" flfi,a fmd;=" m,;=re fmd,auqvq ;,d lene,slr" t<j¿ iqoaO l< fldgia ì;a;r lgq hkdÈh thg tl;= lrkak' Tng tljr ksjiska bj;,k wmøjH úYd, fldgila tla ÈklÈ fkd,efnk ksid Bg Èk lsysmhla .; fõú'

u;=msg mia .iauq, fld<frdvq jeà l¿ meyehg we;s u;=msg mia ;Ügq la" bj;,k wmøjH" i;aj fmdfydr f.du fyda l=l=,a fmdfydr" álla o fuys§ f,ah¾ f,i fhdod .kak' u;=msg mia ;Ügqjla fhdod .ekSfuka ÿ`.o yeóu j<lajd .; yelshs' laIqø Ôúkaf. l%shdldÍ;ajhg c,h iaj,amhla fï ñY%Khg tl;= lrkak wu;l fkdlrkak'


ÈÍu yd l=Kqùu folla

fufia ilid.;a fldïfmdaiaÜ u,a, fkdf;fuk ysre t<sh ;rula jefgk ;ekl ;nkak' fuu u,a, f;fuk" isfuka;s fyda fldkalS%sÜ we;Sre ;ekl fkd;nkak' tjeks ;eka j, ;eîfuka j;=r tl;=ù cQia msgùfuka u,af, yd ta wdikakfha mKqjka fndaúh yelshs' wmøjH ÈÍuhs l=Kqùuhs hkq folls' l=Kqùu ÿ¾.kaoh me;sÍug fya;=jla fjhs' fuu fldïfmdaiaÜ fmdfydr u,a, ;nkafk j;=r fmd<jg WrK ;ekl kï jvd;a iqÿiq hs' Tn f;dard .;af;a ner,a tlla kï tys wäh lmd bj;a lr fldïfmdaiaÜ fmdfydr idod .ekSug Wmfhda.S lr.kak'


jeys c,h

jeys c,h jeämqr tl;= ùu j<lajd .ekSug tys lg wdjrKh lsÍug iqÿiq ;yvqjla o fhdod .ekSug wu;l fkdlrkak'

fldïfmdaiaÜ fmdfydr ksmoùu i|yd Wmfhda.S lr.;a øjH u; th ÈÍsug .;jk ld,h ;SrKh jk w;r idudkHfhka udihla tl yudrl muK ld,hla Tng fldïfmdaiaÜ fmdfydr ksIamdokh lr .ekSug .; úh yelshs'


jeäÿr wjOdkh

idudkHfhka j.djl id¾:l;ajh Wfoid khsg%cka" fmdgEishï" fmdiamria wjYH fjhs' fuf,i ilid .kak fldïfmdaiaÜ fmdfydrj, khsg%cka m%udKh jeä lr .ekSug Tng .j uQ;%" l=l=,a fmdfydr tl;= l< yelshs'

fmdgEishï .=Kh jeä lr .ekSug oyhshd w.=re" fmd,a w;=' j,a iQßh ldka; tl;= l< yelshs'

fmdiamria .=Kh j¾Okh lr .ekSug fj<o fmdf<ka fmdiafmaÜ ^ERP& f.k b;du;a iaj,amhla j;=f¾ Èhlr fldïfmdaiaÜ wuqøjHj,g biskak' ^Tfí lDIs ks,Odßhdf.ka Wmfoia ,nd .kak&

fuf,i ilid .kakd fldïfmdaiaÜ fmdfydr Tng leu;s f.j;= j.djlg fhdod .; yelsh'


ia;=;sh

fldf<dkakdj ldka;d f.dúck ixúOdkfha
iNdm;s luks fmf¾rd


Wmfoia - fldf<dkakdj f.dúck uOHia:dkh


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr