නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

uy;a;hd ug yuqfjkafk y,dj; fmd,sisfha§
uy;a;hd ug yuqfjkafk y,dj; fmd,sisfha§


m%Odk fmd,sia mÍlaIl ldxpkd iurfldaka - ia:dkdêm;sjßh" kd,a, fmd,sish


uu fiajh mgka .kafk le,‚;siai úÿ,s n,d.drfhka


uu bmfokafk lE.,a, Èia;%slalfha fyïud;.u


fmï in|;djla u; ;uhs wms újdy fjkafk


YS% ,xld fmd,sisfha fojk ldka;d fmd,sia ia:dkdêm;sjßh


msßñka yd iu iuj ldka;djka rfÜ wd¾Ólh k.disgqùug lghq;= l< o miq.sh ld,fha fkdfhl=;a lafIa;% j, lghq;= l< ldka;djkag Tjqkaf. yelshdjka ;snqK o tAjd iÕjdf.k Ôj;a jkakg isÿ jqKd' tA neõ fndfyda fj,djg fmd,sia fomd¾;fïka;=fõ fiajh lrk ldka;djkag w;aú¢kakg isÿ jQ isoaëka iuÕ n,k úg meyeÈ,sj fmkqKd' tkuq;a wo jk úg fmd,sia fomd¾;fïka;=fõ fiajh lrk ldka;djkag o ;ukaf.a yelshdj u; Wiiaùï ,ndf.k by<u ks,;,j, lghq;= lrkakg wjia:dj Wodù ;sfnkjd' tA wkqj rg mqrd fiajh lrk yelshdjkaf.ka msßmqka ldka;d fmd,sia ks,Odßkshkag o ;u yelshdj yd l=i,;d u; by< ks,;, fydnjkakg wjia:dj Wod j ;sfnkjd' miq.sh ojil óß.u m%foaYfhka wmg yuq jqK tjka iqúfYaIS pß;hla iuÕska l;dnyl fhfokakghs wo wm fï iQodkï jkafka' weh m%Odk fmd,sia mÍlaIsld ldxpkd iurfldaka' wo jk úg weh kd,a, m%foaYfha wNskjfhka ia:dms; lrk ,o fmd,sia ia:dkfha ia:dkdêm;sjßh f,i lghq;= lrkq ,nkjd' b;ska wms tA wd .uk ms<sn|j wehs iu.ska l;d lruq'


kj Oqrh ms<sn|j Tng fudlo ysf;kafk'''@

j.lSï iys; Oqrhla fï fjkfldg ug ,eì,d ;sfhkjd' ux okakjd ug f,dl= wNsfhda.hlg uqyqK fokak jk nj' fudlo ks,OdÍka lKavdhula md,kh lrf.k fmd,sia rdcldß lghq;= ksishdldrj bgq lrf.k fï .uk hk tl we;a;gu f,dl= wNsfhda.hla'


fujka j.lSï iy.; fudfyd;l fï .ufka wdrïNh ms<sn|j u;lhg ke.=fjd;a fyd|hs fkao'''@

fï fjkfldg ux fmd,sia fiajhg weú;a wjqreÿ úis y;rla' wdOqksl Wm fmd,sia mÍlaIljßhla úÈhg fiajhg tl;= jqKq uu 2006 wjqreoafoa§ fmd,sia mÍlaIljßhla fjkjd' 2020'07'19 m%Odk fmd,sia mÍlaIljßhl f,i Wiiaùï ,nkjd' tod fuod ld,h ;=< fmd,sisfha ;sfhk yeu wxYhlu jf.a rdcldß lghq;= l<d' tA ,nmq mkakrh ;uhs wo uu fï úÈhg fu;kg Tijdf.k weú;a ;sfhkafk'

uu uf.a fiajh mgka .kafka le,‚;siai úÿ,s n,d.drfhka' Bg miafia y,dj; fmd,sishg hkjd' t;kska wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=jg" óß.u fmd,sia ia:dkhg" jõkshdj fmd,sia ia:dkhg" .ïmyg" kej;;a óß.ug" foysj, fmd,sia ia:dkhg" <ud yd ldka;d ld¾hdxY uQ,ia:dkhg" ksÜgUqjg" kej; j;djla óß.ug tkakg ug isÿ jqKd' tA wkqj wNskjfhka ia:dms; lrk ,o kd,a, fmd,sia ia:dkfha ia:dkdêm;sjßh f,i lghq;= lrkakg ug wjia:dj ,efnkjd'


fuu Wiiaùu ,nkakg l,ska Tn wjika jrg rdcldß lrk ,o fmd,sia ia:dkfha§ Tng kshñ; jQ rdcldß ms<sn|j meyeÈ,s lsÍula lrkak mq¿jka o'''@

wjika j;djg óß.u fmd,sia ia:dkfha <ud yd ldka;d ld¾hxYfha ia:dkdêm;sjßh f,i lghq;= lrk j.lSu ;uhs ud fj; mejÍ ;snqfK' tA wkqj tu tAllh fj; tk yeu meñ‚,a,lau úu¾Ykh flrefKa ud w;ska' th Ndr¥r ld¾hhla jqj;a fndfydu leue;af;ka j.lSfuka ;uhs ux lghq;= lf<a'


fï jk úg fmd,sia fiajfha ksr; jqKq yelshdjkaf.ka msßmqka fndfyda ldka;d ks,Odßkshka yg ;u yelshdjka ;=<ska biairyg hEfï wjia:dj Wod fj,d ;sfhkjd tA ms<sn|j Tfí woyi fudk jf.ao'''@

tAl kï we;a;gu fndfydu f,dl= wNsudkhla' ldka;d ks,Odßkshka lshkafk ;ukaf. j.lSu yßhgu bgq lrkak W;aidy ork msßila' fï fj,dfj DIG ks,hg Wiiaùï ,nd bkak y;r fokdf.ka ;=kafofklau ud;a tlal tlg fmd,sia fiajhg tl;= jqKq wh' tA wh Wmßuj thd,g mejreKq rdcldßh bgq lrkak ormq W;aidyfha m%;sM, ;uhs wo fï wdldrhg ,eì,d ;sfhkafk' fldfydu;a fmd,siam;s ;=ud iy úIh Ndr weu;s;=ud ldka;djka jk wmg wfma yelshdj u; by<g hkak ;sfhk udj;a újrlr §,d wmj ;k;=rej, msysgqjkak W;aidy orkjd' tAl wm ,o Nd.Hhla' bx.%SiSkaf.ka mej; wdj kS;s flgqïm;aj, ldka;d ks,Odßkshkag by<g hdfï yelshdjla ;snqfK ke;;a wo tA kS;s ixfYdaOkh fjñka ;sîu i;=gla' fudlo fuÉpr ld,hla ;snqfK olaI;djka fldfydu ;snqK;a mqrmamdvqjla fkdue;s ksid t;ekska tydg hdfï yelshdjla fkd;snqKq tl' fï ms<s.ekSu .ek ldka;d fmd,sia ks,Odßkshla úÈhg ug i;=gqhs'


Tfí nd, ld,h .ek u;lh wjÈ lf<d;a'''@