නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

.eyekqka 75] lau m%Yak wykafk W;a;rh oekf.kuhs'' ta ksid Tjqkag we;a; lSu weÕg .=Khs''
fmïj;dg iy ieñhdg úfYaIhs


fndfyda wh fï Ôú;fha ;uka wdi lrk foaj,a fidhkjd'yenehs ta fydhk yefudagu ;uka wdi lrk foaj,a ,efnkafk keye'fldfydu jqK;a fï Ôú;h yß mqÿudldrhs'úúOdldr ñksiqka fï Ôú;h ;=< uqK .efykjd'úfgl wms Tjqkag wdorh lrkjd'mßiaiï lrkjd' ;ukaf.a lr .kak W;aiy lrkjd' úYajdih;a"jdikdj;a"yi/,a,;a tl;= ù hk .uka  u. újdyhlska fl<jr fjkjd'kuq;a Ôú;h wjika yqiau fy<k ;=re ;uka ch.%yKh l< wdorh iuÕ fkdfjkiaj /£ isákafk fndfydu ál fokhs'


újdyfha moku úYajdihhs'''

hym;a iïnkaO;djhl moku úYajdihhs' úYajdih lshk md,u yryd  Yla;su;a ne£ula fj; .uka lrkak mq¿jka' ´ku iïnkaO;djl § jf.au iajdñhd Nd¾hdj f,i w;sk; f.k wrUk Ôú; .ufk;a wks;a ish¨ ldrKd mokï fjkafka tlsfkld u; mj;sk hym;a úYajdih u;hs'fofofkla újdy fj,d mjq,la jYfhka ne¢,d boaÈ Tjqka fofokd tlsfkld flfrys úYajdijka; ùu wfmalaId lrkjd' fjk;a .eyekqq fyda msßñ md¾Yajhla iuÕ wkjYH úÈfya l;d" .uka ìuka" weiqrla mj;ajkjd kï th b;d u jerÈ jevla' kuq;a l;d lrk fndfyda Nd¾hdfjda jf.au iajdñfhda lshkafka idudkH Ôúf;ag ysßyerhla fjk úÈyg fï wksis ielh ÿr hk wjia;djka ;sfnk njhs'


fudllao fï ielh''''

wo jk úg mjq,a ðú; foord hdug fuu wúYajdih m%Odk jYfhka n,md ;sfnkjd' fmï in|;d uÕska újdy Èúhg msúiqKq msßia o fuu in`o;d we;s lr f.k isá ld, mrdih we;=<; fookd w;r we;s jQ wúYajdikSh;ajh újdy Èúhg msúiqKq úg o n,mdkq ,nkjd'idudkHfhka wkshï iïnkaO;dj, meg,Su isÿfjkafka l,d;=rlska m<uq iy jvd;au lemS fmfkk ,l=K jkafka Tfí iajdñmqreIhd fjkodg jvd ;uka .ek jvd ie,ls,su;a ùuhs' ta jf.au fndfyda fõ,djg m%Yakhg wod< lreKq oekf.k ;udf.a fmïj;sh fyda ìßo m%Yak wykjd' tjeks wjia:djl§ fndre lsõfjd;a we;sjk ;;a;ajh b;du nrm;< fjkak mq¿jka' wjidkfha§ Yla;su;a iïnkaO;djh iel lsÍula njg mßj¾;kh fjkjd'


jxpd lrkjd kï w÷r .kak mq¿jka '''

Tfí iajdñmqreIhd ;u iaud¾Ü f*daka" geí,gfha fyda Tyqf.a mß.Klfha lsisu fya;=jla fkdue;sj mdia j¾â tlla oud ;sfí kï" th Tng lKiai,a,g fya;=jla úh yelshs' fudlo we;a;gu Tyqg Tng yx.kak fohla ke;akï tajdg mdia j¾â odkak wjYH keye' ta jf.au f*daka tl kdofjk iEu wjia:djl§u Tyq keÕsg ÿrl:kfhka l;d lsÍug ldurfhka msg;a fjkjd kï iy Tn Tyqf.a f*daka tl Ndú;d lrkjg wlue;a;la olajkjd kï Tn ta .ek ie,ls,su;a jkakg ´k'jxpd lrk whf.a B<Õ yeisÍu fldamh yd wdl%uKYS,s;ajhhs' Tn fmdä m%Yakhla weyqj;a Tyq th .egqula olajd ÿrÈ. f.khk fya;=jla njg m;alr.kSú' ta jf.au Tnj kqreiaik iajNdjhla olajhs' we;af;kau fuys§ Tyq Tyqf.a jerÈldr yeÕSu keje;aùug W;aidy lrhs' Tyq Tng fodaIdfrdamKh lrñka Tyqf.a l%shdjka hqla;siy.; lsÍug W;aidy lrhs'ieñhd ks;ru Tn fkdue;sj ;kshu f.oßka msg;g hdug W;aiy lrhskï' ks;r u ksjfia isàug leue;a;la oela jQ ieñhd oeka oeka Tng úúO lreKq mjid msg;g hkjd kï Tyq Tng jxpd lrkjd úh yelshs'

jeo.;au foa iuyr wjia:d j,§ fï foaj,a jxpd lrk woyiska fkdfjkjd fjkak mq¿jka' ta fldfydu jqK;a Tfí iajdñmqreIhf.ka fï jf.a ,laIK oelafld;a tajd fkdi,ld yßkak tmd' l,n, fkdù yÈis ;SrK fkdf.k Tfí mjq, /l.ekSug W;aiy lrkak'


iudj §u iy b,a,Su jeo.;a wehs''

fï jk .uk ;=< oekqj;aj fyda fkdoekqj;aj wms yefudaf.au w;ska jerÈ fjkjd' rKavq irej,a isÿùu idudkH fohla' ys;a ßoùï we;s fkdjk hqj<la fidhd .kak neye' kuq;a ;udf.a w;ska isÿ jQ jerÈ ms<s.ekSug iy iudj b,a,Sug ;rï ksy;udkS fjkak ´fk' l;dny lr,d kuHYS,Sj .eg¨j úi|d .kak ´fk" lsis úfgl;a fofokd tljr ;ryd .kak tmd' wfkld ;ryska we;akï Tn jvd;a bjis,sjka;j l%shd lrkak' yeuúgu ukd wjfndaOhlska Ôú;hg uqyqK §u jeo.;a' wms fndfyda úg mdfr§ wefÕa yemafmk flkdg yßu wdpdrYS,S úÈyg zzfidßzZ lsh,d lshkjd' t;a wfma Ôú;hg ióm;u iylref.ka iudj b,a,kak wms yßu ,eÊchs' ys; ß|ùula myiqfjkau iqj l< yels l%uh iudj b,a,Suhs' ta jf.au ;uhs wfkldf.ka isÿ jQ jrog iudj §ug;a mqreÿ fjkak ´fk" túg fofokdgu id¾:l Ôú;hla .; lrkakg mq¿jka'


ÿka fmdfrdkaÿ lrkak'

fmdfrdkaÿ bgq lsÍu fyd| iylrefjl=f.a yd iyldßhlf.a ,laIKhla' Tn wfkld fjkqfjka fohla lrk njg fmdfrdkaÿjla jQjd kï th bgq lrkak' fmdfrdkaÿ bgqlrkak fkdyels kï" fmdfrdkaÿ fkdù bkak' WodyrKhla f,i Tn ieñhd kï' jev weÍ idmamq ijdßhlg hEug tk njg Tfí ìß|g fmdfrdkaÿ §" Tn ñ;=rka iuÕ mdáhlg .sfhd;a th úYajdih lv lsÍula fjkjd' weh Tn tk f;la n,d isáoa§' Tn fkdmeñ‚fuka wef.a isf;a Tn .ek ;snqKq úYajdih wysñ fjkjd' Tn ÿka fmdfrdkaÿ" Tng wu;l fjkjd kï" t;k .egqula isÿ fjkjd' wdorh yßhg ìf|k nªklaa jf.a' wdof¾ lrk fldg f.dvdla Yla;su;a" meyeÈ,sj u tlsfkldg fmakjd' ta;a wdof¾ ì÷ku ys; ÿ¾j,hs' ìf|k nªkla jf.a ta wdof¾ ;snqKq úÈyg h,s yokak neye'


iudc úoHdj yd ufkda úoHd lÓldpd¾h
ufkda úoHd WmfoaYl
bf¾Id uOqIdks iurisxy
cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kh


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv