නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ÿkakq lsrg Kh f.õjd uÈ wïfï
mdo folu wysñ jqKq wïuj /l n,df.k wl=re lrkak mdi,g ÿjk Èßh Èh‚h'''


fldfydu fldfydu yß tl ll=,l wdOdrfhka f.or fodr jev ál lrf.k ysgmq fï wïud iodld,slj we|g jefgkjd'


tA jqK;a ;d;a;;a ke;s f.or tA wïuf.hs ÿjf.hs yõyrKg ljqre;a ysáfh keye


orefjda lshkafk u,a jf.' tA whf.a Ôú; j,g mdg wrf.k tkafk ujqmshka' tA jqK;a yeu orefjl=f.u Ôú;hg tfyu mdg wrf.k tkak uõmshkag fkdyels fjkak mq¿jka' tfyu;a ke;akï thd,d <Õ uõmshka ke;s fjkak mq¿jka' iuyr fj,djg ysáh;a kE jf. fjkak mq¿jka'

fï fldfydu jqK;a ljr wdldrfha w;aoelSï j,g uqyqK ÿkak;a orejka lshkafk u,a u ;uhs' tA ys;a u,a jf. wysxilhs' u,a jf. iqj|hs' u,a fm;s jf. iqisks÷hs' fï yeu orefjlau leu;s f.dvla ieye,a¨fjka Ôj;a fjkak' tA wh leu;s keye orkak neß ;rï lgql;ajhla Ôú;hg <Õd fjkjg' fldfydu jqK;a fldÉpr ÿ.S jqK;a wïfula ;d;af;la yeu fj,dfju ;ukaf. orejkaj wdorfhka /ln,d .kakjd' ;ukag yels Wmßufhka tA whj fmdaIKh lrkjd' Wiauy;a lrkjd' wOHdmkh ,nd fokjd' .=K oyï lshd fokjd' b;ska tA jf. yõyrKla ,nk orejkag Ôúf;a j.lSï keye' tA ksid ;uhs thd,d f.dvla ieye,a¨fjka fi,a,ñka ldf, .; lrkafk'

tA jqK;a fï Ôú;fha§ fkdys;k úÈyg l=vdu l=vd ldf,oS f,dl= j.lSula T¿jg wr.kak orefjl=g isoaO jqfKd;a tA orejdf. is;g th ljr wdldrhg oefkhs o@ we;a;gu j.lSï orkak neß jhil jqK;a ;ukaf. wïud ;d;a;d fjkqfjka tA j.lSu orkak orefjda melsf,kafk keye' tA jf.a mqxÑu mqxÑ jhil§ ;ukaf. wïuj /l n,d .kak isoaO jqKq mqxÑ ÿfjla .ek lshkak ;uhs wo fï iQodkï jkafk'


mshd w;yer .shdg miafi'''

mshd Tjqkaj w; yer .syska' Ôj;a fjkak ldis álla fydhd.kak ys;df.k fï wïud úfoia.; fjkjd' úfoia.; jqKq wïud wdmyq weú;a ál ojila hkfldg wehf. mdohla ysß jefgkak .kakjd'

frday,g .syska lrk ,o ffjoH mÍlaIKhg wkqj wkdjrKh fjkafk wef.a mdofha l=vd weÕs,af,a b¢ lgqjla wekS we;s nj' ffjoHjreka ;SrKh lrkjd ie;alula lr,d tA weÕs,a, bj;a lrkak' yenehs b;ska ie;alfuka ál ld,hlg miafi ll=f, wfkla weÕs,s ál;a l¿ mdg fjkak .kakjd' tA weÕs,s ueß,d lsh,d tA weÕs,s ál;a bj;a lrkjd' .; fjkafk ál ld,hhs' j<¨lf¾ b|,d ll=, iïmQ¾Kfhkau l¿ fjkak .kakjd'


mdohla wysñj .sh;a'''

tA ll=, ffjoH ks¾foaY u; iïmQ¾Kfhkau bj;a lrkjd' frdao mqgqjlg fj,d lD;%su mdohl wdOdrfhka tA Èßhjka; uj kej;;a Ôj;a fjkak igka lrkak iQodkï fjkjd'

tA;a wjdikdj weh miq miu wdj ksiduo fldfyo frdao mqgqj fmr<s,d wehf. wfkla mdoh u;g jeá,d tla weÕs,a,lg oeä ydks fjkjd' tA weÕs,a,;a lm,d bj;a lrkak ´fk lsh,d ;uhs ffjoH ks¾foaYh jkafk'

wfka tAl kï mqÿu wjdikdjla' weÕs,a, lemqjg miafi l,ska jf.au ll=, áflka ál l¿ fjkjd' ffjoHjreka ;SrKh lrkafk tA ll=,;a iïmQ¾Kfhkau lmd bj;a l< hq;=j we;s njhs'


wjdikdjl uy;'''

fldfydu fldfydu yß tl ll=,l wdOdrfhka f.or fodr jev ál lrf.k ysgmq fï wïud iodld,slj we|g jefgkjd' tA jqK;a ;d;a;;a ke;s f.or tA wïuf.hs ÿjf.hs yõyrfKg ljqre;a ysáfh keye' b;ska ;ju;a mdi,a hk jhfi miqfjk fï Èh‚h ;ukaf. wïuj n,d lshd .ekSfï j.lSu ;uka fj; mjrd .kakjd' wïuj;a n,d lshdf.k mdi,a hk fï Èh‚hf. iúhg bkafk kEishka lSm fofkla ú;rhs' tA whf.ka ,efnk Woõ Wmldr yskaod ;uhs fï fokakd ;ukaf. Ôúf;a /lf.k Ôj;a fjkafk'