නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

;df,g fndaêmQcd lú .dhkd l<du;a ,efnk msk jeähs


fndaê mQcd ñksid w;r jvd;a ckms%h ùfï m%;sM,hla ksid ;uhs lú tys tla wx.hla njg m;ajqfKa’ lú lshd fndaëka jykafiag mQcd meje;aùu u.ska ;uka lrk mQcdj ;ukag fyd¢ka ±fkkjd’ th b;d fyd|hs’ kuq;a u;l ;nd.; hq;af;a lú fkdlSu ksid tu mQcdj fndaê mQcdjla njg m;ajkafka keye lshk u;h jerÈhs’

fndaëka jykafia fjkqfjka hï flfkla mQcd mj;ajkq ,nkafka fnda iñ÷ ms<sn|j we;s wiSñ; f.!rjh ksid' t;ek ìhla iella pls;hla keye' fndaëka jykafia ms<sn|j f.!rjh we;s jqfKa nqÿrcdKka jykafia fnda fijk <Õ ys| nqoaO;ajh ,enQ ksid' f,dalhu;a f,dalhd;a ch.%yKh l< iqúfYaIS wjia:djla tal' th ixidrh ÈkSula f,i;a olajkak mq¿jka' tn÷ wiSñ; m%d;sYd¾hd;aul ls%hdjla lrkq ,enqfõ fnda iñ÷ mduq, isg f.khs'

ta ksihs fn!oaO ck;dj w;r fndaëka jykafia ms<sn|j f.!rj iïm%hqla; Y%oaOdjla we;sjqfKa' tu isoaêhg l,ska fndaëka ^wei;= .i& fj; ñksid ;=< ;snqfKa f.!rj iïm%hqla; ìhla' tu ;;a;ajh fjkia lrkq ,enqfõ nqÿrcdKka jykafia úisks' ta wkqj fndaëka jykafia mQcd meje;aúh hq;=h hk ixl,amh ñksidf.a ukfia we÷kd' ta ú;rla fkdfjhs fndaëka jykafiag mQcd meje;aùu yd hym;a isß;a fh§u u.ska ;udf.a woyia iM,jk njla ms<s.ekSug ,lajqKd' fndaê mQcdjl§ úfYaIfhkau .dhkd lrk .d:djla ;sfnkjd' th tla;rd úÈhl i;H ls%hdjla'


fndauq, jev isá nqÿysñ ixidf¾ Èkqjd
;Kayd r;S rÕd wd§ udr fikÕ mrdch ,enqjd
fï iqn isoaêh ±l foúfhda idOqldr keÕ=jd
ta i;Hfha n,fhka ug ch úchu fõjd


fï woyi md,s .d:dfjka lshd ;sfnkafka fufyuhs'

cfhda uqKskaoiai iqfndaê uQf,a
wfydais ud¾i mrdcfhdays
W.af>daihqx foaj .K mikakd
ta r;ak iÉfÉk chiaiq uhsyx

fuu i;H ls%hdj md,s .d:dfjkq;a lshkjd' thu isxy,fhkq;a lSjdg jrola keye' fndaê mQcd ms<sn| úYajdih m%n, f,i ±kqK ta fijfKa isg nqoaO;ajh ,enQ ksid' kuq;a fndaëka jykafia fjkqfjka nqÿrcdKka jykafia mQcd meje;ajQfha wksñif,dapkfhka' Wkajykafia lúfhka fndaê mQcd ;enQ njla fmd; mf;a olakg keye'

ix>ñ;a;d f;rKsh fndaêh ,xldjg jevu l< wjia:fõ rc;=ud lr jgla Èhg nei th ms<s.ekSu;a" miqj fndaëka jykafia iDoaê m%d;syd¾h mEula ksid fojk jrg;a ñksid ;=< fndaëka jykafia ms<sn| f.!rj mQ¾jl Y%oaOdjla we;sjqKd' YS% ,xldj ;=< fndaëka jykafia,d ;siafol me, lrjd we;s pu;aldr ckl nj ,ld is;shula f.k tu ia:dk ,l=Kq lr ne,Sfuka ±l .kakg mq¿jka' thska yefÕkafka fndaê jDCIh ms<s.;a cd;shla ms<sn| ixl,amhhs' wkqkaj i,ld Woõ ,nuq hk ixl,amh bka u;=ù tkjd' w;S;fha fndaê mQcd ;eîfï§ lú .dhkdjla isÿù ke;;a" uE; hq.fha fndaê mQcdj ñksid w;r jvd;a ckms%h jQfha mdkÿf¾ wßhOïu ysñhka ksid' Wkajykafia ukrï lú lshñka fndaê mQcdj ;enqjd' th ñksia is;a i;ka meyer .;a;d' tksid th fndaê mQcdfõ w;HjYH wx.hla njg m;ajqKd' fndaê mQcd ñksid w;r jvd;a ckms%h ùfï m%;sM,hla ksid ;uhs lú tys tla wx.hla njg m;ajqfKa' lú lshd fndaëka jykafiag mQcd meje;aùu u.ska ;uka lrk mQcdj ;ukag fyd¢ka ±fkkjd' th b;d fyd|hs' kuq;a u;l ;nd.; hq;af;a lú fkdlSu ksid tu mQcdj fndaê mQcdjla njg m;ajkafka keye lshk u;h jerÈhs' fndaê mQcdjg lú tl;= jqfKa th c k;dj ;=< jvd;a ckms%h ù hdfï m%;sM,hla f,ihs' ,iaikg jf.au ;d,hg lú .d:d .dhkd l< yelskï bka ,efnk mska jeähs' mdkÿf¾ wßhOïu yduqÿrejka yomq fndaê mQcd lú ñksiqka w;r b;du m%isoaOhs' ta jf.au ckms%hhs' wfkla mQcdj,g jeäh fndaÈ mQcdj ld,hla ñksid ;=< Ñr m%isoaO njg m;aùfï tlu ryi úh yelafla ±kg nqoaO Ydikfha tlu Ôj uyd jia;=j fndaëka jykafia ùu fjkak;a mq¿jka' fndaê mQcdj ;nk úg ;uka okak .d:d lsh,d mQcdj ;nkak mq¿jka' lú ;uka okafka ke;akï tajd lsõfõ ke;sjg lula keye' lú;a lshkak mq¿jka kï th jvd;a ,iaikhs' w,xldrhs'

fndaê mQcdj wjidkfha fndaëka jykafia meka l<hlska kdjkjd' fndaêhla ke;s ;ekl mQcd ;eîfuka tu ld¾h id¾:l f,i lrkak neß fjkjd' úydrh jfÜ meka l, wrf.k hk isß;la fyda ffp;Hh jfÜ meka l, wrf.k hk isß;la keye' th lsÍu iïu;hg mgyeks ksid th wka whf.a ydiHhg ,lafjkjd' wkaO Nla;sh we;s wh f,i ys;kak;a mq¿jka' meka l,h fndaëka jykafiag mQcd lrkafka j;=r jDCIhg wjYH jQ mukska wkH mQckSh jia;=j,g idOdrKSlrKh lrk tl jerÈhs' fndaëka jykafiaf.ka mskaj;a iqr;,a ore iïm;la b,a,Su" fndaëka jykafiag tn÷ b,a,Sï bgqjk f,i Ndrùu jeks ls%hdjka isÿlrkq ,nkjd' orejl= b,a,d fndaëka jykafiag Ndrhla jqKdu ore iïm;la ta whg ,efnkjd' th ñksidf.a úYajdihhs' fndaëka jykafia kula ke;sj tn÷ foh lrkak neye'

,,s;a ms%hxlr