නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

f.j;a; yev lrk ri .=K msß fo¿ï
brdkh wdY%s; uOHu wdishdkq m%foaYh kscìu jYfhka ie<flk f.j;af;a yevldßh fo¿ï .ek l;d lrkakhs fï iQodkï jkafk' fo¿ï lshkafk wm okakd lshk ld,hl mgka wfma f.j;=j, ;snQ jákd m,;=rla' widOHj miqjk frda.Skag Ôjkh ,nd §ug ;rï iu;alï olajk fuu m<;=r úgñka yd Lkscj,ska fmdfydi;a' ta jf.au nelaàßhd kdYl .=Khlska hqla;hs' foaYSh fjolfï § ke;=ju neß fuu Ydlfha fndfyda fldgia ta m%;sldr i|yd fhdod.kq ,nkjd'


furg nyq,j olakg ,efnkafka foaYSh m%fNao' tkuq;a tajdg mj;sk b,a¨u wvqhs' ta M,j, îc ;o iajNdjhla .ekSu yd hqI m%udKh wvqùu lshk ldrKd uq,a lrf.khs' fï jk úg lDIsl¾u fomd¾;fïka;=j u.ska ks¾foaYs; m%fNao lsysmhlau mj;skjd'


l,amsáh fouqyqï''''

lDIsl¾u fomd¾;fïka;=j u.ska ksmojk ,o m%:u fouqyqï fo¿ï m%fNaoh fuhhs' thg wdkhksl fo¿ï m%fNao iuÕska ;r. lsÍfï yelshdjla iys;hs' fïjdfha uÿ¿ r;= mdghs' îc uDÿhs' f.äh rjqï yevhla .kakd w;r ;eô,s frdai mdg M, wdjrKhlska hqla;hs' tu M, wdjrKh ;=kShs' b;d ñysß rilska hqla; fïjdfha m,amh ;o r;= mdghs'


khk''''

lf|a lgq wfkl=;a m%fNao j,g idfmalaIj jeähs' m;% ;o fld< mdghs' Ydlfha j¾Okh wfkla j¾. j,g jvd jeähs' f.ä uOHu m%udKfhka hqla; jk w;r fmd;a; ,d frdai mdghs' m,amh wfkla m%fNao j,g jvd frdai mdghs' îc ;ohs' ta ksid b,a¨u wvqhs'


ohd''''

f.ä uOHu m%udKhla .kakd fïjdfha fmd;a; ly mdghs' ta;a foaYSh m%fNaoj,g jvd fmd;a; ;=kS iajNdjhla .kakjd' m,amh wfklajdg jvd meyefhka wvqhs' îc l=vhs' ta;a uDÿ ksid myiqfjka yefmkjd' foaYSh j¾.j,g jvd rifhka jeähs' hqI jeähs'


ksud,s'''

f.äh uOHu m%udKfhka hqla;hs' fmd;a; ly mdghs' foaYSh j¾.j,g jvd fmd;a; ;=kS iajNdjhla .kakjd'

f.äfha m,amh frdai mdghs' îc l=vhs' ta;a uDÿ ksid myiqfjka yefmkjd' foaYSh j¾.j,g jvd riska jeähs' hqI jeähs'


j.djg wjYH idOl''''

;o iS;, iy ;o WKqiqu iys; ld,hla mj;sk m%foaYj,g .e<fmk wdldrhg ;uhs fo¿ï Ydlh wkqj¾;kh ù ;sfnkafka' úfYaIfhka w¾O Y=Ial l,dmj, fyd¢ka jefvkjd' ;o kshÕhg mjd Tfrd;a;= fokjd' yenehs tjka m%foaYj, jefjk Ydlj,ska fyd| M,odjla ,nd .kak kï c, iïmdokh l< hq;= fjkjd'

mi .ek l;d lsÍfï§ mia j¾. rdYshl j.d l< yels fnda.hla f,i y÷kajd fokak mq¿jka' jvd;a iqÿiq jkafka ueá f,dau mi' je,s iys; mfia mjd ldnksl fmdfydr fhdod c, iïmdokh hgf;a j.d lr id¾:l M,odjla ,nd .kak yelshdj ;sfhkjd'


me< isgqùu ''''

fo¿ï lshkafk noaO lsÍfuka id¾:l úh yels fnda.hla fkfjhs' îc me< lsÍfuka ;uhs me< ,nd .; yels jkafk' idudkHfhka îc me< lr i;shlska muK me< fjkjd' tu me< iqÿiq ;;a;ajhg wd miqj n÷ka.; lr udi 4-5 la kv;a;= lrkakg fjkjd' bka miqj ;uhs j.d ìu ;=< isgjd .; hq;= fjkafka'

idudkHfhka fo¿ï Ydlh i|yd fyd¢ka ysre t<sh wjYHhs' ;ks j.djla f,i j.d lsÍfuka Wmßu M,odjla ,nd.kak mq¿jka' yenehs m<uq jirl ld,h flá ld,Sk fnda. w;r j.dj fndfyda WÑ;hs'

óg¾ 3×3 g mr;rh isák wdldrhg fikaáógr 60 × 60 × 60 m%udKhg j< ilid me< isgjd .ekSu wjYHhs' tys§ jf<a m;=<g fmd,af,,s ;Ügqjla oud ta u; fyd¢ka Èrdm;a jQ f.du fyda fldïfmdaiaÜ fhdod isgjd.kak' isgùug i;s follg muK l,ska ldnksl fmdfydr lsf,da 10 la muK fhdod mia iuÕska l,jï lsÍu l< hq;=hs'
kv;a;=j''''

j¾Id ld,h wdrïNh;a iuÕska me< isgqùu ;uhs jvd;a fhda.H jkafka' me<h isgùfuka miqj úh<s ;K fld< Ndú;fhka jiqkla fh§u jeo.;a' idudkHfhka .ia mqyqKqj isgjQ uq,a ld,fha isgu isÿ lsÍu wjYHhs' .fia my< isg m%Odk l|ka ;=kla y;rla muK j¾Okh ùug bv ie,eiaùfuka id¾:l j.djlg u. mdod.; yel' tfyu ke;akï ;ks l|la f,i by<g jefvkakg yßkak;a mq¿jka'

ta fldfydu jqK;a .fia l| fikaáóg¾ 60-75 la jevqKq miqj w.%ia: wxl=r bj;a lr w;= fn§ug Èß .ekaùñ l< hq;=hs' ta jf.au jefvk w;= jßka jr lmamdÿj;a wjYHhs' 

úfYaIfhka u;l ;nd .; hq;= lreKla jkafka fikaáógr 60- 75 lg jvd Wilska hq;= wu;r w;= bj;a lsÍu l< hq;= nj' ta jf.au Èh ßls,s bj;a lsÍu;a wjYHhs' wkjYH f,i È.g jefvk w;= flá lsÍu;a ìug keù fmd<j yd .efgk w;= bj;a lsÍu;a" uereKq w;= yd ms<s, iys; w;= bj;a lsÍu;a w;HjYH nj wu;l lrkak tmd'


fmdfydr fh§u'''

isgqùug fmr mig tla lrk ldnksl fmdfydrg wu;rj yels iEu úgu .i jgd ldnksl fmdfydr úiqrejd yer mia iuÕ ñY% lsÍu jeo.;a' wvq ;rñka jirlg foj;djla j;a tfia .i fmdfydr lsÍu wjYHhs'


id¾:l M,odjlg''''

fo¿ï lshkafk jir mqrdu u,a yg .kakd Ydlhla' j¾Id ld,fha u,a yg .ekSu jeähs' u,lska f.ähla yg f.k fïÍug udi 4-5 la muk l,a.; fjkjd' jir mqrdu f.ä olskak mq¿jka' yenehs jeäfhkau M, orkafk jif¾ ueo isg wjidkh olajd ld,fha' fo¿ï fk<d .;a miqj bfokafk keye' tksid fmd;af;a meyeh foi n,d iqÿiq ld,fha msyshlska kgqj lmd M, fk<d .ekSu isÿ lrkak' Wiia ;;a;ajfha f.ä ,nd .ekSug kï l=vd ld,fhau f.ä wdjrKh lrkak' túg ysre t<sfhka" lDókaf.ka fmd;a;g fjk ydksh j<lajd.kak mq¿jka'


f;dr;=re yd ikaksfõok wxYh
m,;=re fnda. m¾fhaIK yd ixj¾Ok wdh;kh fydrK
lDIsl¾u fomd¾;fïka;=j


;udrd m;srK