නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

Tng f,dalh fjkia l< fkdyel'''
kuq;a f,dalh yd fkdwe,S" fkd.eà isàug is; ÈhqKq lr.; yel'''


/jàu" jxpdj" fndrej" rd.h úIu f,daNh" B¾IHdj" ffjrh iudcfha nyq,hs' fï ish,a, n,j;a mdm l¾u f,i jgyd .; hq;=hs' tfukau bjiSfuka kqj‚ka hq;=j hym;a wdldrfhka .eg¿ úi|d .ekSug Yla;sh ;sfhkakg ´k


jdykh ;snqK;a tkaðu fkd;snqK ld,fh NdIdj ;snqK;a wl=re fkd;snqK ld,fh nqÿ mshdKka jykafi fï f,dalhg mru i;H foaYkd fldg jod<y' Wkajykafi f,dalfh ;sfhk yeu foa ms<sn|j .fõIKh l<y' wo jk úg wd.ula ks¾udKh fj,d tA jgd ixialD;shla yeÈ,d ;sfhkjd' kuq;a nqÿysñhka foaYkd lrkq ,enqfõ f,dal i;Hhs' nqÿ ysñhka foaYkd l<d —wdfrda.Hd mrud ,dNd˜ kSfrda.Slu W;=ïu ,dNh lsh,d' fïl we;a; jYfhkau wd.ñl m%ldYhlao @


tfyu ke;skï f,dalfh we;s we;a;lao @ —ika;=ÜÀ mrux Okx˜ i;=g fyd|u Okh hehs nqÿ ysñhka mejiQy' tAl wd.ñl m%ldYhla o@ ke;skï f,dalfh we;s mru i;Hho@ úYajdih W;=ï kEoEhd h' —úiajdid mrud {d;S˜ hk jok wod<  jkafk fn!oaOhkag muKla o tfyu ke;skï isxy, cd;shg muKla o@ ish¨ i;ajfhda ñh h;s ^wksÉpdj; ixLdrd& fuh wod< jkafk isxy, fn!oaOhkag muKla fkfï' Th ldrKdj,ska meyeÈ,s jkafk f,dalfh we;a; iajNdjhhs'


—iínx mydh .ukShx˜ wms iefjdu ish,a, yerod hd hq;=hs" lSfõ uq¿ f,dalhgu hs' ish¨fokdu i;a;ajfhda ksid nqÿ ysñhkaf.a foaYkdj wmf. jHjydrh wkqj fn!oaOhkag tA jf.au fn!oaOhka fkdjk whg;a wod<hs'


—iífn i;a;d wdydrÜÀ;sld˜ ish¨ i;a;ajfhda wdydrfhka hefm;s' Th ldrKd f,dalfh mru i;Hhhs' nqoaOld,Sk iudcfh ießhq;a uq.,ka jeks yduqÿrejka jykafia,d ksjka oelald fiau tod fõ, fydhd.kak neßj isá rdO jeks ;reKhska o ksjka oelafl mru i;HdjfndaOh weiqßks' rdcrdc uyd ud;Hjrekag tA O¾uh jegfyoa§  iqkS; jeks k.rfh ikSmdrlaIdj jD;a;Sh lr.;a wh nqoaO O¾uh f;areï .;a;d' nqoaêu;a jeäysáhka fï W;=ï oyu f;areï .kakd úg fidamdl jeks jhi wjqreÿ yf;a wh o f,dõ;=re oyu jgyd .;a;d' mru i;H f;areï .kafk wefÕka fkfjhs' ukisks'


tA is;g jhi m%Yakhla fkfï' ia;%S mqreI Ndjh o m%Yakhla kE' tA is;g ;k;=re ;dkdka;r ks¾Kdhlhla fyda wjYH;djla fkdfjhs' mru i;H f;areï .; hq;af; uki uq,alr.;a ndysr wNHka;r ;;a;ajh wjfndaOfhka iam¾Y lsÍfuka mu‚' ksjka olskak wfma /lshdj m%Yakhla fkfjhs' ;k;=r ndOdjla keye' wmf. iudc iïu; W.;alu o ndOdjla keye' tfukau kQ.;alu tA i|yd wjysrhla fkfuhs' ksjka olskakg Tnf. biqreu;a Ndjh o ndOdjla fkfuhs' ksjka oelSug Tn <Õ we;s oE idOl o fkd fõ' O¾uh yd ioaOd ùrHhdÈh yer Tn ,Õ ke;s lsisjla ksjka oelSug ndOl o fkdfõ' mdi,a hk .uka ksjka olskak YsIH YsIHdjkag mq¿jka' f,dalh mru i;Hh ksjk muKhs' ish¨ iem iïm;a w;yer nqÿ ysñhka uyd >k jkdka;rh f;dard .;a;d' .yla Èyd n,df.k isáhd' .fya msmS jefkk u,a Èyd weia fhdu f.k isáhd' u,a msfmkj' úlis; fjkj' u,a f,dl= fjkj' u,a yelsf<kj' u,a mrfjkj' u,a kgqfjka .s,sfykj' kgqfjka .s,syqk u, ìug jefgkj' .fya fld< ál ál È.yefrkj' o¨j njg m;afjkj' wdfh o¨j fldf,a njg m;afjkj' tA fld<h njg m;afjkj' crdÔ¾K Ndjhg m;afjkj' wj meye .ekafjkj' ly meyehg yefrkj' flfia fyda fld<h wjika fjkj'


tA fjklï fldf<a fjkia fjkj' tA .fya l| Èyd n,df.k isáh' l| ,iaikg yefokj' mqxÑ ldf,a kgqj jf.a ye¢,d l| ál ál f,dl= fjkj' ld,hdf. wejEfuka nqÿmshdKka jykafia olskj' jfka Èrdm;aj .sh .ia oel,d fjkiaùu .ek wjfndaO lr.kakj' ish,a, ke;s fjkj' th ke;s fjklï fjkia jk nj nqÿ ysñhka wjfndaO lr.kakj'


/jàu" jxpdj" fndrej" rd.h úIu f,daNh" B¾IHdj" ffjrh iudcfha nyq,hs' fï ish,a, n,j;a mdm l¾u f,i jgyd .; hq;=hs' tfukau bjiSfuka kqj‚ka hq;=j hym;a wdldrfhka .eg¿ úi|d .ekSug Yla;sh ;sfhkakg ´k' tfia fkdue;skï b;d ióm nqoaêu;a .=K .rel ys;j;l=f. uÕ fmkaùu ,nd .kakg ´k' we;eï wh O¾uh wiñka O¾ufha yeisfrñka mdmfha we,S .e,S lghq;= lrkjd oel .kakg mq¿jka' tu whym;a Èk p¾hdjka áflka ál f.jñka uy¿úhg m;ajk nj crdjg m;afjñka hk njo f;areï .kakg ´k'


tA ksid lfhys ksire nj olsñka we¨ï fkdlsÍug;a iir .uk kj;d .ekSug;a wm is;d .; hq;=hs' Tfí isf;a mj;sk uu;ajh ÿre lf<d;a is;g úfõlh ,efnhs' kuq;a fndfyda wh jevla ke;s fõ,djg wk¾:j;a foa .ek is;ñka ld,h .; lrkj' tu jákd ld,h Ôú;hg wd¾:j;a lr .ekSug fufyhjkjd kï hym;a ðú;hla ,nd.ekSug mq¿jka'


mqxÑ ld,hla Ôj;a fjk wms ksr¾:l foaj,aj,ska T¨j Toao,a lrf.k" weÕ flavEß lrf.k" úúOdldÍ m%Yak .eg¨ w¾nqo iuÕ .sks.;a ukilska Ôj;a jk f,dalfh mru i;H f;areï .kakg ´k'


fmryef¾ keÜgqjdg ljuodj;a tA fmryf¾ È. fmakafk keye' ,iaik fmakafk keye jf.au yev jev fmakafk;a keye' fmryer" yevjev n,kak wjYH kï fmryef¾ kgkafk ke;=j t<shg weú;a fmryer n,kak ´fka' mru i;Hh;a tA jf.uhs'fcHIaG lÓldpd¾h
mQcH l=vdl;af;darefõ
úkS; ysñ
md,s yd fn!oaO wOHhkdxYh
Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv