නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

2021 oS w;miq jQ úNd. 2022 oS අනිවායෙයන්ම පවත්වනවා
miq.sh ld,fh fldúâ jix.; ;;a;ajh ksid iudch fndfyda miq.dó jQjd' fï ;;a;ajh furg wOHdmkh ,nk ish¨u orejkag uy;a n,mEula we;s lr ;sfnkjd'

fldúâ jix.;h ksid 2021 fkdmej;ajqKq mfya YsIH;ajh w'fmd'i' Wiia fm<" w'fmd'i' idudkH fm< 2022 meje;aùug lghq;= isÿlrñka mj;sk fï fudfydf;a tu úNd.j,g uqyqK fok orejkag uqyqK §ug isÿjk ;;a;ajhka yd ;j;a lreKq lsysmhla ms<sn|j wm úNd. fomd¾;fïka;=fõ flduidßia î' ik;a mQð; uy;d iu. l;dny l<d' my; m<jkafka tu igykhs'''


fldúâ jix.; ld,fh Zoom ;dlaIKh Tiafia mdi,a ÿjd orejkag wOHdmkh ,nd ÿkakd' th fldf;laÿrg id¾:l ù ;sfnkjd o'''@

Tka,hska ;dlaIKh Tiafia miq.sh ld,fh mdi,a orejka Wfoid b.ekaùï isÿ lrkq ,enqjd' kuq;a wmg ;sfnk .eg¨j ;uhs orejka ish¨u fokdg th tAldldÍ f,i ,enqKo lshk tl' úúO fya;+ka u; hï hï .eg¨ u; orejka ish¨u fokdgu th ksis f,i ,eì,d kE lshk ueisú,a, iudcfha ;sfnkj'


 tu ueisú,a, u; isg ne¨fjd;a 2021 fjkqfjka 2022 § úNd. meje;aùu ms<sn|j we;af;a l=udkdldrfha wNsfhda.hkao'''@

w'fmd'i' Wiia fm< isiq orejkaf.a l%shdj,sh;a mfya YsIH;aj <uqkaf.a l%shdj,sh;a Bg wu;rj idudkH fm< wOHdmkh ,nk <uqkaf.a l%shdj,sh;a tlsfklg fjkia' tA wdldrhgu fuu úNd. ;=k mj;ajkafk ;=ka wdldrhghs'

YsIH;aj úNd.h i|yd iEu foujqmsfhlau yßu Wkkaÿhs Tjqka ;ukag yels mu‚ka orejka tA i|yd iQodkï lrjkjd' w'fmd'i' Wiia fm< úNd.hg fmkS isák orejkq;a fm!oa.,slj W;aidyjka; fjkjd' tA wkqj n,kúg kï jeä wjOdkhla fhduq l< hq;af; w'fmd'i' id'fm< isiqka flfrys nj Tng meyeÈ,s fjkjd we;s'

my jir YsIH;ajh yd w'fmd'i' Wiia fm< bÈßfhaoS meje;afjkjd' w'fmd'i' idudkH fm< úNd.hg fmkS isák orejkag w;sf¾l ld,hla jeh lr,d tu b.ekaùï lghq;= lr,d úNd.h meje;aùughs lghq;= fhdoñka mj;skafk'


myq.sh ld,fha we;s jqK jix.; ;;a;ajh ksid orejkag wOHdmkh ,eîug ;snqK ld,h wmf;a .shd' tA ms<sn|j Tn,df.a ;lafiarej fldfyduo'''@

Tõ' Tn lshk wdldrhg myq.sh ld,fh mej;s ;;a;ajh;a tlal orejkaf.a bf.kqï lghq;=j,g ydkshla isÿù we;ao th fldf;lao hkak ms<sn|j cd;sl wOHdmk wdh;kh" wOHdmk wud;HdxYfha úIh Ndr wOHlaIjreka iuÕ wOHhkhla lr ;sfnkjd' tu m¾fhaIKfhka lreKq fy<slr ;sfnkjd wOHdmkh ,nk orejkag Èk ishhl muK wOHhk ld,hla wysñ fj,d ;sfnkjd lsh,d'


fï ;;a;ajh u; bÈß úNd. lghq;= isÿ lrkq ,nkafka flfiao@ tA i|yd tu úNd.j,g fmkS isák orejkag hï iykhla i,id fokjdo'''@

bÈßfha úNd. i|yd fmkS isák lsisu orefjl=g widOdrKhla isÿ fkdùug wm j. n,d .kakjd' oekg wOHhkhka i|yd wysñ ù we;s ld,h wdjrKh lsÍu;a" bf.kqu ixl,am Tiafia y÷kdf.k tA i|yd orejkag W.kajkak Wmfoia ,nd § ;sfnkjd' kuq;a úNd. meje;aùu ms<sn|j wOHdmk f,alï ;=uka wmg ,sÅ; ksfhda.hla ,ndosh hq;=hs'


bÈß úNd. lghq;= i|yd oeka Èk jljdkq ;SrKh fj,d wjikao'''@

Tõ' ish,a, wm oeka ;SrKh lr wjika' tA wkqj 2021 mfya YsIH;ajh 2022 ckjdß ui 22 fjks fikiqrdod meje;aùug;a" w'fmd'i' Wiia fm< úNd.h 2022 fmnrjdß ui 07 jeks od isg ud¾;= 05 jeks od olajd mj;ajkakg;a" 2021 w'fmd'i' idudkH fm< úNd.h 2022 uehs 23 isg cqks 01 olajd mej;aùug;a lghq;= fhdod ;sfnkjd'

tfukau fï i|yd isiqkag m%udKj;a ld,hla ,nd§u ms<sn|j wOHdmk wud;HdxYh" cd;sl wOHdmk wdh;kh iy úNd. fomd¾;fïka;=j idlÉPd fldg ;SrKh lrkq ,nkjd'

tA wkqj ;uhs orejkag bf.kqï i|yd wysñ ù .sh ld,h ie<ls,a,g f.k wod, úIh ks¾foaYh hgf;a b.ekaúh hq;= mdvï ljf¾o hkak ;SrKh fjkafka' tA iïnkaOj wOHdmk f,alï;=ud wmg ,sÅ;j oekqï foaú' tA wkqj m%Yak m;% ieliSfï lghq;= isÿ lrkq ,nkjd' Wiia fm< úNd.h ioyd m%udKj;a ld,hla ;sfnkjd'


cd;sl wOHdmk wdh;kfha lghq;= l=ukdldrfhkao Tn wdh;khg iïnkaO fjkafk'''@

cd;sl wOHdmk wdh;kh ;uhs úIhud,d ixj¾Ok uOHia:dkh jkafka' tA wkqj úIh ixj¾Ok lghq;=" úIh ks¾foaY ilia lsÍu ;lafiare lsÍu fukau wOHdmk ixialrK lghq;= wdÈh isÿ lrkq ,nkjd' wm w;aje,a ne|f.k fï lghq;= isÿ lrkjd' oekgu;a kj úIhud,d jka yd ks¾foaYhka meñK ;sfnkjd' mj;sk bf.kqï b.ekaùï ksid orejka udkisl wd;;shlska lghq;= lrkjd' fï ;;a;ajfhka neyerj orejkag fl<sfof,ka ld,h .; lrkakg kï mdi,a moaO;sh;a tA i|yd ilia l< hq;= fjkjd'


fldmuK ld,hlskao kj úIh ks¾foaY y÷kajdfokafka'''@

jir wfgka wgg" uE;l isg fuh m,odhSj lrkakg kj rdcH wud;HdxYhla fjku msysgqjd ;sfnkjd' iqis,a fma%uchka; ue;s;=ud hgf;a tA jf.au rdcH f,alï wdpd¾h Wmd,s tï' fiaor uy;d hgf;a l%shdldrlï mdol wOHdmkhla ,nd fokak lghq;= flfrñka mj;skjd'

fï Èkj, wOHdmk wud;HxYh úIhNdr ks,OdÍka rdcH wud;HdxYh" úNd. fomd¾;fïka;=j" cd;sl wOHdmk wdh;kh" m%ldYk fomd¾;fïka;= fï wdoS ish¨ wdh;k tAldnoaOj fuu lghq;= i|yd odhl;ajh imhkjd'

wm uq,ska i|yka l<d fia oekg mj;skafka úNd. flakaøSh wOHdmk l%uhla' fï ;;a;ajhhs fjkia l< hq;af;a'

WodyrKhla f,i NdIdj úIfhys lshùu" ,sùu" ijka §u" l:kh wd§ foa ms<sn|j úfYaI wjOdkhla fhduq lrkjd' wo mj;sk l%uhg we;eï orefjl=g lshùug mjd wmyiqhs'

wo wfma rfÜ bx.S%is c¾uka" cmka reishka" yskaÈ" Ök" md,s ixialD; fï wdoS f,i NdId oyhla muK W.kajkq ,nkjd' fuys id¾:l;ajhla ,nd.ekSug kï lshùu" ,sùu" ijka§u" l:kh b;d ksjrÈju ;sìh hq;=hs' fï .eg¨ u. yerùughs tu.ska wfmalaId lrkafk'

Tn uq,ska lsõjd l%shdldrlï iys; b.ekaùï l%uhla ms<ssn|j' kuq;a óg oYl follg muK by; §;a fujka l%uhla l%shd;aul jqKd' f;dr;=re fidhd .ekSug fkdyels j orejka uy;a wmyiq;djhlg mSvdjlg m;a jqKd' wo mjd ;dlaIKh jqj;a wfma iudcfha tAldldÍ f,i me;sÍ kE'''

fuysoS isÿjkafka YsIH ys;ldó jev ms<sfj,la' tA orejka isák m%foaY wdY%s;j ;uhs tA mejereï yd l%shdldrlï isÿjkafk'

.=rejrhl= <ufhl=g ,l=Kla ,nd ÿka miq tys mqoa., noaO;djhla ;sfhkjd lsh, iudcfha u;hla ;sfhkj' fï ;;a;ajh u.yßkakg mdi,l wod, úIh Ndr .=rejrhdg wu;rj úIh iïnkaOj ;j;a fofofkl= m;a lrkj' tA yryd wmg mq¿jka orejdf.a olaI;djka mqoa., noaO;djhla fkdue;sj we.hSulg ,la lr .kak'

fuu lghq;= jv jvd;a id¾:l lr .ekSu i|yd ish¨ m<d;aj,g ksfhdacH úNd. flduidßiajre m;a lrkak ie,iqï lr, ;sfhkjd' m<d;a wOHdmk wOHlaIljrhd hgf;a Tyq l%shd;aul fjkjd' tA wkqj ish¨ l,dm wOHdmk ld¾hd,h ish¨ wOHdmk mßmd,k ks,OdÍka" WmfoaYljreka" .=rejreka mdif,a mx;s ldurhg iïnkaO ù lghq;= lrkjd'


bÈßfh meje;afjk úNd. i|yd orejkag fldhs wdldrfh iykhla o úNd. fomd¾;fïka;=j ,nd fokafk'''@

YS% ,xldfõ úfYaI úNd.hka jk w'fmd'i' idudkH fm<" w'fmd'i' Wiia fm< úNd. m%;sM, cd;Hka;rj ms<s.kakd ;;a;ajhlhs mj;skafka' wmf.a úNd. m%;sM, wkqj f,dalfha ´k úYajúoHd,hlg we;=<;a ùfï yelshdj ;sfnkjd' tA ksid tu uÜgu my<g f.fkkakg wmf.a lsisÿ n,dfmdfrd;a;=jla keye' miq.sh ld,fha we;sjqK Covid jix.;h ksid orejkag uÕyereKq úIh mdvï ud,djkag idOdrK ld,mßÉfþohla ,nd §, orejkaf.a wOHdmk lghq;=j,g ydkshla fkdjk f,i;a úNd.j, uÜgu by<ska ;nd .ekSug;a lghq;= lrkjd'

hï f,ilska wm úNd.fha ,sys,a ;djhka we;s l<fyd;a th u;= Èfkl Y%S ,xldfõ w'fmd'i' Wiia fm<" w'fmd'i' idudkH fm< úNd.hka ms<sn|j ms<s.ekSu wj;lafiarejg ,laùug bv ;sfnkjd' tA i|yd Y%S ,xldfõ úNd. fomd¾;fïka;=j yd wOHdmk wud;HxYh we;=¿ j.lsj hq;= lsisÿ wdh;khla lghq;= lrkafka keye'


mfya YsIH;ajh 2022 ckjdß 22 jeksod'


w'fmd'i' Wiia fm< úNd.h 2022 fmnrjdß 07 jeks od isg ud¾;= 05 jeks od olajd'


2021 w'fmd'i' idudkH fm< úNd.h 2022 uehs 23 od isg cqks 01 od olajd'
î' ik;a mQð;
úNd. flduidßia
Y%s ,xld úNd. fomd¾;fïka;=j


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr