නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ලෝකෙයේම අවදානය දිනාගත් w¨;a nnd,d 06 ka 03 la f.or .syska
tA ;=kafokd idudkH úÈhg lsß fndkjd' ksÈhkjd'

lsß fokak fmdâvla m%udo jqfKd;a ioafo odkjd'

tA fj,djg wms láka ;uhs ;=kafok;a tlal ;r. lrkafk'


wfkla nnd, 03 fok;a ikSfmka'''

<ÕoSu f.or tlal hkak mq¿jka


we;a;gu wdfhu;a mqj;am;a tlal l;d lrkafk keye lshk ;ekg wms wdjd'


miq.sh ojiaj, ih ksjqka ore Wm; ms<sn|j rgu l;d jqKd' tA wh ksremøs;j fuf,dj t<sh oelald fiau ksjig /f.k tkafk ljodo lsh, ;uhs rgu u. n,df.k ysáfh' tA n,dfmdfrd;a;= bgq lrñka miq.sh i;sfh fï ksjqka orejkaj f.or wrf.k hkakg tA wïud ;d;a;g jdikdj Wod jqKd' b;ska tA i;=g jpk j,g yrjkak ;uhs orejkaf. wdorŒh ;d;a;d Wohx. urjkdf.dv fï iQodkï fjkafka'


ore megõ yh fofklau f.org wrf.k wdj tA jdikdjka; fudfyd; Tng oekqfK fldfyduo@ lsh,d wms Wohx.f.ka weyqjd' Tyq wmg fufyu lshkjd'

—lshd.kak neß i;=gla' yenehs fï fj,dfj wms f.or tlalf.k wdfj ore megõ ;=kafokhs' tla wfhl=f. nr ;ju;a idudkH ;;a;ajhg weúÈka keye' WmÈk fldg;a fndfydu wvq nr m%udKhla ;snqfK' tAl;a tl fya;=jla jqKd" ;=kafofkla ú;rla f.or wrf.k hkak' fldfydu;a wmg jvd fyd¢ka thd,j frdayf,ka /l n,d .kakjd' ux ys;kafk ;j i;s folla jf.a hk fldg tA ;=kafok;a f.or tlal tkak mq¿jka fjhs'˜


we;a;gu tl orefjla /l n,d.kak wfma wïu,d fldÉpr fjfyfikjo@ b;ska orejka ;=kafofkla f.or tlalf.k wdjg miafi fï wh fudkjf.a w;aoelSula ,nkakg we;so@

—tA ;=kafokd idudkH úÈhg lsß fndkjd' ksÈhkjd' lsß fokak fmdâvla m%udo jqfKd;a ioafo odkjd' tA fj,djg wms láka ;uhs ;=kafok;a tlal ;r. lrkafk' fyg wksoaog wfkla ;=kafok;a wdjg miafi fï oÕldr lï ;j;a jeä fjhs' yenehs tA oÕhg wms yßu wdofrhs'˜


orejka yh fofkl=f. wïud jqKq wehg kï wm iuÕska jpkhla l;d lrkakj;a biamdiqjla keye' yenehs b;ska tA yskdfj lshd.kak neß i;=gla wdorŒh njla .eí fj,d ;snqKq nj kï wmg jegyqKd'

—frdayf,a bkak ldf,g jvd f.or wdjg miafi jhs*a f.dvla ieye,a¨fjka bkakjd' thdg yqremqreÿ mßirfh Ôj;a fjkfldg" thdg ys;j;a wh ks;r l;d ny lrk fldg wïu, fokakf.u wdorŒh /ljrKh ,efnk fldg we;a;gu thd f.dvla blaukska idudkH ;;a;ajhg wdjd' wfma Woõjg .fï tlaflfkla fï ojiaj, weú;a bkakjd' ;j fokafkla ore megõ n,d.kak fydhd.kak ´fk'˜
orejka yh fofkla n,d.kakjd lshkafk iq¿fldg ;lkak mq¿jka ldrKdjla fkfjhs' orejka n,d.kak flfkla fydhkfldg tA .ek;a úfYaIfhka ys;kak Wohx. wu;l lr,d ke;s j. Tyqf. l;dfjka wmg f;areï .shd'

—;ju;a wms fydhk úÈfh fokafkla uqK .eyqfK keye' wms n,dfmdfrd;a;= fjkjd ore megõ n,dlshd.kak fokafklaj tl;= lr .kak' tA wh wjqreÿ 45-55 la jf.a jhil miqfjkj kï jvd fyd|hs' fudlo tA jhfi whg orefjla yod jvd .kafk fldfyduo lsh,d fyd| f;areula ;sfhkjd' fï ldrKdfjÈ wms n,dfmdfrd;a;= fjkjd fiajfhka úY%du .;a;= mjq,a fi!LH fiajd ks,Odßkshla yuqfjkj kï f.dvla fyd|hs lsh,d' tA jf.a w;aoelSï ;sfhk fokafkla uqK .efyhs lsh,d n,dfmdfrd;a;= fjkjd' fudlo orejkaf. frda. y÷kd.kak" wjYH;djka f;areï .kak tA jf.a whg mq¿jka' fudlo wmg jqK;a orefjla yod jvd .ekSu lshk ldrKdfjÈ 100] lau thd,f. wjYH;d f;areï .kak ;sfhk yelshdj wvqhs' we;a;gu ux ys;kjd kj,sh lshjk mdGlhka w;fr tA jf.a iqÿiqlï we;s orejka n,d .kak leue;s w;aoelSï iys; wh bkak mq¿jka lsh,d' tfyu fokafkla bkakj kï kj,sh mqj;am; yryd wmj iïnkaO lr .kak mq¿jka lu ;sfhkjd' ux ys;kjd wfma wjYH;djg iß,k fokafkla uqK .efyhs lsh,d'˜


fï fj,dfj Wohx.,d Ôj;a fjkafk thd,f. .fï fkfjhs' wE; tmsg .ulska fld<Ug wdj fï fokakf. yõyrKg kï ys;j;=kaf. wvqjla fj,d ke;s j. kï tod ore megõ f.or wrf.k tk ojfi ixúOdkh lr,d ;snqKq ms<s.ekSfï W;aijfhkau meyeÈ,s jqKd'

—.fuka fld<U wdj wmg jeäu Wmldrh ,enqfK wfma wi,ajeis khkd wekaáf.ka iy Oïñl wkal,af.ka' tA wh we;a;gu wfma wïud ;d;a;d jf.a' wms kej;s,d bkak f.or tA whf.' tA fokakd ;uhs tod wfma ore megõ ms<s.kak fï f.or W;aijhla mjd ixúOdkh lr, ;snqfK' tA wh fï .fïu Ôj;a fjk oekqï f;areï we;s jeäysáfhd' thd,f. Yla;sh wms fld<Ug wdj od b|,u ,enqKd' wo;a tA jf.auhs' tA whg wu;rj uf.a leïmia tfla hd¿fjd" T*sia tfla hd¿fjd" jhs*a f. T*sia tfla hd¿fjd tA yefudau thd,g lrkak mq¿jka úÈhg wmg Wmldr l<d' uqo,ska Wmldr l< wh;a tA w;fr ysáhd' orejkag wjYH WmlrK wrf.k ÿkakq wh tA w;fr ysáhd' fï fj,dfj ux lshkak ´fk ,xldfj bkak yefudau jf.a jpfklska yß wmj ffO¾hu;a l<d' wfma ys; Yla;su;a l<d' tA yefudaf.u wdorŒh njg ia;=;shs'˜